Thành viên idoc2012

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/11 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

- 12 tháng trước
20,392
Báo lỗi

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được sự hình thành,tính chất chính của đất xám bạc màu, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. - biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn mạnh, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. 2. Kĩ năng: rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp . 3. TháI độ: có ý thức bảo vệ tài nguyên, môI trường đất. II.Phương tiện: 1. giáo viên: - tranh ảnh liên quan đến đất xám bạc màu.

Nội dung

Bài 9:

Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn

mạnh trơ sỏi đá

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Biết được sự hình thành,tính chất chính của đất xám bạc màu, biện

pháp cảI tạo và hướng sử dụng.

- biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn

mạnh, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng.

2. Kĩ năng:

rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp .

3. TháI độ:

có ý thức bảo vệ tài nguyên, môI trường đất.

II.Phương tiện:

1. giáo viên: - tranh ảnh liên quan đến đất xám bạc màu.

- sưu tầm băng hình liên quan đến hiện tượng xói mòn

đất, rửa trôi do mưa lũ, các hoạt động canh tác trên đồng ruộng

bậc thang, canh tác nông, lâm kết hợp.

2. Học sinh: - sưu tầm tranh ảnh về xói mòn đất và biện pháp

khắc phục.

III. Tiến trình bài giảng:

1. KTBC: quy trình thực hành.

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT

ĐỘNG

CỦA HS

TIỂU KẾT

Gv thông báo về đặc điểm

của đất Việt Nam.

Hoạt động1: HD tìm hiểu

nguyên nhân, biện pháp

cải tạovà hướng sử dụng

đất xám bạc màu

Lắng nghe

Tìm hiểu

I. Cải tạo và sử dụng đất

xám bạc màu.

GV y/c hs n/c sgk và trả

lời

Hỏi1: Mục tiêu của cải

tạo và sử dụng đất xám

bạc màu là gì?

Hỏi2: Đkiện và nguyên

nhân dẫn tới tình trạng

đất xám bạc màu là gì?

Gv y/c hs điền vào fiếu

học tập1:

- Vị trí :

- Địa hình:

n/c sgk

1->2 hs

Làm bài

tập

Mục tiêu:

- tăng độ phì nhiêu

- nâng cao năng suất cây

trồng

1. Nguyên nhân hình

thành:

- phân bố:

- Phương pháp canh tác:

Gv gọi hs đọc bài làm

Hỏi3: Đất xám bạc màu

có những t/chất nào cần

chú ý?

y/c hs điền vào fiếu học

tập2.

- lớp đất mặt:

- p/ư d2 đất:

- Hàm lượng dinh dưỡng:

- Vsv:

- k/n thấm giữ nước:

Gv nxét

2 hs đọc

bài làm

Làm bài

tập

- hình thành giữa vùng

giáp ranh đồng bằng và

miền núi.

- Địa hình dốc, thoải->

rửa trôi mạnh.

- tập quán canh tác lạc

hậu-.> đất thoái hoá

mạnh.

- Chặt phá rừng

2. Tính chất;

- Tầng đất mặt mỏng,

tpcơ giới nhẹ

-P/u dung dịch đất: chua-

> rất chua.

- Hlượng dinh dưỡng:

nghèo dinh dưỡng, nghèo

Gv y/c hs n/c sgk và điền

vào fiếu học tập3:

Biện

pháp

Tác dụng cải

tạo đất của

biện pháp

tương ứng

GV tóm tắt, ghi bảng

Hỏi: Đất xám bạc màu

Cây trồng

cạn

mùn.

- Vsv hđộng yếu.

- K/n thấm giữ nước:

kém, thường khô hạn

3. Biện pháp cải tạo và

hướng sử dụng.

a.Biện pháp cải tạo:

Biện

pháp

Tác dụng cải

tạo đất của

biện pháp

tương ứng

1.Xây

dựng bờ

vùng bờ

thửa,

tưới tiêu

-Khắc phục

hạn hán, tạo

môi trường

thuận lợi cho

vsv hoạt

thích hợp trồng những

loại cây nào?

Hỏi: Hãy kể 1 số cây

trồng trên đất xám bạc

màu?

GV : đất xám bạc màu

nếu không kịp thời cải

tạo-> xói mòn mạnh ->

trơ sỏi đá.

Cây lương

thực: lúa,

ngô, sắn

-cây lâm

nghiêp:

keo lá

tràm, tai

tượng

-cây màu:

lạc, đậu,

vừng

Do: -địa

hình dốc

thoải

-Dễ

hợp lí

2. cày

sâu dần

3. bón

vôi cải

tạo đất

4. luân

canh,

chú ý

cây họ

đậu, cây

phân

xanh

5. Bón

phân

động.

-Tăng dần độ

dày của tầng

đất mặt.

- giảm độ

chua

- Tăng

cườngvsv cố

định đạm,

khắc phục

tình trạng

nghèo dinh

dưỡng

- tăng mùn,

tạo môi

Hỏi1: Xói mòn đất là gì?

Hỏi2: Nguyên nhân nào

gây xói mòn đất?

Gợi ý: Nguyên nhân sâu

xa dẫn tới mưa lũ nhiều là

gì?

Hỏi3: Xói mòn đất

thường xảy ra ở vùng

nào? đất nông nghiệp? đất

thoát nước

- thành

phần cơ

giới nhẹ

- Dễ

cày bừa

hợp lí,

tăng

phân

hữu cơ

trường thận

lợi cho vsv

phát triển

b. sử dụng:

- Trồng cây trồng cạn

II. Cải tạo và sử dụng đất

xói mòn mạnh trơ sỏi đá

1. Nguyên nhân gây xói

mòn đất:

- Mưa lớn phá vỡ kết cấu

lâm nghiệp?

Tạisao?

Hỏi: cho biết t/chất của

đất xói mòn mạnh trơ sỏi

đá?

Gv tóm tắt trả lời của hs

Gv y/c hs n/c sgk, thảo

luận nhóm, hoàn thành

fiếu học tập:

đất.

- Địa hình dốctạo ra dòng

chảy rửa trôi.

- Chặt phá rừng làm giảm

độ che phủ-> tốc độ dòng

chảy lớn.

2. Tính chất:

- Hình thái phẫu diện

không hoàn chỉnh.

- chua, nghèo mùn, nghèo

dinh dưỡng.

- Vsv ít, hđộng yếu.

3. Cải tạo và sử dụng đất

xói mòn mạnh.

* Biện pháp công trình:

- Làm ruộng bậc thang->

hạn chế dòng chảy rửa

Biện

pháp

Tác

dụng

Bp công trình

Bp nông học

3.CỦNG CỐ:

CÂU HỎI TRẮC

NGHIỆM

Câu1: T/c không có ở đất

xám bạc màu?

A. Tầng đất mặt mỏng.

B. P/ư trung tính.

C. Vsv ít, hđ yếu.

D. Thấm giữ nước kém.

Câu2: Đặc điểm không có

ở đất Việt nam…

A. đa dạng, phong phú

trôi

- trồng cây ăn quả-> nâng

độ che phủ, hạn chế dòng

chảy

* Biện pháp nông học:

- canh tác theo đường

đồng mức-> hạn chế dòng

chảy

- bón phân hữu cơ, kết

hợp phân khoáng-> tăng

độ phì nhiêu, tạo môi

trường cho vsv hđ và pt.

- bón vôi-> giảm độ chua

- luân canh và xen canh

gối vụ

->hạn chế sự bạc màu

- trồng cây thành băng->

hạn chế dòng chảy rửa

B. k/n năng tăng vụ cao.

C. dễ bị khoáng hoá, rửa

trôi

D. thoái hoá mạnh

Câu3: Điền vào dấu(….)

1. ………là quá trìnhphá

huỷ lớp đất mặt và các

tầng dưới do tác động

của….

2. nguyên nhân chính gây

xói mòn đất

là……….và……..

3. …………là những dải

đất nằm………sườn dốc.

Các dải đất này dùng

để………và được bảo vệ

bằng các bờ đất hay đá.

4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

trôi

- nông, lâm kết hợp->

tăng độ che phủ , hạn chế

dòng chảy

- trồng rừng, bảo vệ rừng

đầu nguồn-> tăng độ che

phủ , thảm thực vật, hạn

chế dòng chảy, hạn chế lũ

lụt.

câu hỏi sgk

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang