Tài liệu

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6302     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3) - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3),I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực…
background image

 

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3) 

I. Mục tiêu bài học. 

Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được 

1. Về kiến thức. 

  - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo 

của công dân. 

  - Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện 

các quyền dân chủ của công dân 

2. Về kĩ năng. 

  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân 

chủ của CD. 

  - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Về thái độ. 

  -  Tích  cực  thực  hiện  quyền  dân  chủ  của  mình  và  tôn  trọng  quyền  dân  chủ  của 

người khác. 

  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân. 

 II. Tài liệu và phương tiện dạy học. 

  - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 

  - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) 

  - SGK BDND và PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), Sơ đồ 

III. Tiến trình lên lớp. 

1. Ổn định tổ chức lớp. 

2. Kiểm tra bài cũ. 

? Em hãy trình bày ND và YN quyền tham gia quản lí NN và XX của công 

dân? 

3. Học bài mới. 

background image

 

      Theo em  khi  nào có  khiếu  nại, khi  nào có tố cáo? (Khi có VPPL). Vậy khiếu 

nại và tố cáo có điểm giống và khác nhau không? để trả lời những câu hỏi này hôm 

nay thầy và các em cùng đi tìm hiểu tiếp bài 7 tiết 3. 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh 

Nội dung kiến thức cần đạt 

     GV  nhắc  lại  ý  nghĩa  của  hai  quyền:  

Bầu-ứng  cử  và  quyền  tham  gia  quản  lí 

NN. Sau đó giáo viên nêu ra câu hỏi. 

     ? Trong khi thực hiện hai quyền trên 

nếu  phát  hiện  những  VPPL  thì  người 

dân  có  thể  làm  gì?  làm  như  thế  nào  để 

ngăn chặn việc làm sai đó? 

     GV:  quyền  khiếu  nại,  tố  cáo  là 

quyền  cơ  bảncủa  công  dân,  là  công  cụ 

để  công  dân  thực  hiện  quyền  dân  chủ 

trực tiếp. 

     ?  Theo  quyền  khiếu  nại  là  việc  làm 

của  ai?  Giải  quyết  về  cái  gì?  lấy  VD 

minh hoạ? 

     ? Theo em quyền tố cáo  là  việc  làm 

của  ai?  Thông  báo  cái  gì?  cho  ai?  Lấy 

ví dụ? 

     Căn  cứ  vào  khái  niệm  quyền  khiếu 

nại và tố cáo cho học sinh tìm và trả lời 

mục đích của quyền khiếi nại và tố cáo. 

     ?  Theo  em  đảm  bảo  quyền  KN  của 

công dân nhằm mục đích gì? 

3.  Quyền  khiếu  nại,  tố  cáo  của  công 

dân. 

- Được ghi nhận ở điều 74 HP 1992 (sđ) 

- Luật KN-TC có hiệu lực 01-10-2004. 

 

a.  Khái  niệm  quyền  KN-TC  của  công 

dân. 

 

- Quyền khiếu nạn: Là quyền của CD, 

CQ,  TC  đề  nghị  CQ,  TC,  cá  nhân  có 

thẩm  quyền  xem  xét  lại  các  QĐ  hành 

chính, hành vi hành chính khi có căn cứ 

cho rằng hành vi đó là sai. 

 

- Quyền tố cáo: Là quyền của công dân 

báo  cho  CQ,  TC,  cá  nhân  có  thẩm 

quyền  biết  về  hành  vi  VPPL  của  cá 

nhân, CQ, TC. 

- Mục đích: 

+  KN:  Nhằm  khôi  phục  quyền  và  lợi 

ích của chủ thể khiếu nại. 

+  TC:  Phát  hiện  và  ngăn  chặn  hành  vi 

background image

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh 

Nội dung kiến thức cần đạt 

     ?  Theo  em  đảm  bảo  quyền  TC  của 

công dân nhằm mục đích gì? 

     GV  tổ  chức  cho  học  sinh  tiến  hành 

thảo luận theo nhóm, lớp theo hướng so 

sánh  nội  dung  của  KN-TC  theo  hệ 

thống  câu  hỏi  lô  gíc.  Sau  đó  đại  diện 

từng  nhóm  trình  bày  sau  đó  các  nhóm 

khác đóng góp ý kiến (nếu có). 

     ? Theo em chủ thể của khiếu nạn và 

tố cáo là ai? 

     ?  Theo  em  ai  có  thẩm  quyền  giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân? 

      Chú  ý:  nếu  là  CD  vi  phạm  thì  thủ 

trưởng giải quyết còn nếu thử trưởng cơ 

quan  đó  vi  phạm  thì  cơ  quan  cấp  trên 

thẩm quyền giải quyết. 

     ?  Theo  em  đối  tượng  giải  quyết  của 

người có thẩm quyền là những cái gì ? 

     ?  Em  hãy  trình  bày  trình  tự  giải 

quyết khiếu nạn của công dân? 

     Chú  ý:  thời  gian  giải  quyết  KN 

không  quá  90  ngày  từ  khi  nhận  được 

QĐHC,  KL  giải  quyết  trong  10  từ  khi 

nhận  được  đơn,  giải  quyết  lần  đầu 

không  quá  30  ngày,  phức  tạp  45  ngày, 

vùng  sâu  khó  khăn  là  60  ngày  mỗi  lần 

trái PL. 

b.  Nội  dung  quyền  KN-TC  của  công 

dân. 

* Chủ thể: 

- KN: công dân, tổ chức, cơ quan. 

- TC: chỉ là công dân 

*  Người  có  thẩm  quyền  giải  quyết 

KN-TC. 

-  KN:  Cơ  quan,  tổ  chức,  cá  nhân  có 

thẩm quyền. 

-  TC:  Cơ  quan,  tổ  chức,  cá  nhân  có 

thẩm quyền. 

*  Quy  trình  KN-TC  và  giải  quyết 

KN-TC. 

- Khiếu nạn: 

+ B1: Người KN nộp đơn KN. 

+ B2: Người giải quyết KN xem xét và 

giải quyết KN. 

+ B3: Người KN đồng ý với KQ KN thì 

quyết định giải quyết có hiệu lực. 

+ B4: người giải quyết KN lần hai xem 

xét giải quyết yêu cầu của người KN. 

- Tố cáo: 

+ B1:  Người TC gửi đơn tố cáo. 

+ B2: Người giải quyết tố cáo phải tiến 

hành  xác  minh  và  QĐ  về  nội  dung  tố 

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. - Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. 3. Về thái độ. - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác. - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm