Thành viên idoc2012

GIÁO ÁN Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

- 09/13/2012
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

GIÁO ÁN Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

- 09/13/2012
4,987
Báo lỗi

GIÁO ÁN Tên bài : Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Tiết: 28 – Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa – Sinh học 12 cơ bản Họ và tên sinh viên: Nguyễn Xuân Bình Giáo viên hướng dẫn: Lê Phước Dững Ngày 11 Tháng 02 Năm 2011 I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Tóm tắt được sự hình thành học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. - Nêu được các nguồn nguyên liệu của tiến hóa. - Trình bày và phân biệt được 2 khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn của thuyết tiến hóa tổng hợp, nêu được mối quan hệ giữa tiến hóa nhỏ và tiến hoá lớn. - Nêu được khái niệm NTTH và các NTTH - Nêu và phân tích được vai trò từng NTTH trong đó CLTN là nhân tố cơ bản nhất. 2. Kĩ năng - Kĩ năng tổng hợp, so sánh thông qua việc phân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn. - Kĩ năng làm

Nội dung
Microsoft Word - Hoc thuyet tien hoa tong hop hien dai.doc

1

GIÁO ÁN

Tên bài : Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Tiết: 28 – Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa – Sinh học 12 cơ bản

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Xuân Bình MSSV: DSB071086

Giáo viên hướng dẫn: Lê Phước Dững

Ngày 11 Tháng 02 Năm 2011

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Tóm tắt được sự hình thành học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

- Nêu được các nguồn nguyên liệu của tiến hóa.

- Trình bày và phân biệt được 2 khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn của thuyết tiến hóa

tổng hợp, nêu được mối quan hệ giữa tiến hóa nhỏ và tiến hoá lớn.

- Nêu được khái niệm NTTH và các NTTH

- Nêu và phân tích được vai trò từng NTTH trong đó CLTN là nhân tố cơ bản nhất.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng tổng hợp, so sánh thông qua việc phân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn.

- Kĩ năng làm bài tập thong qua những bài tập để thấy được vai trò của các NTTH.

3. Thái độ

- Giải thích được tính đa dạng và sự tiến hoá của sinh giới ngày nay.

- Thấy được mối quan hệ nhân - quả thong qua hoạt động tìm hiểu các NTTH.

II. Phương tiện dạy học

- SGK và 1 số hình ảnh sưu tầm.

2

- Bảng phụ, phiếu học tập.

III. Phương pháp

- Giảng giải và hoạt động nhóm.

- Hỏi đáp - tìm tòi bộ phận, hỏi đáp - tái hiện thông báo.

IV. Tiến trình tổ chức bài học

1. Ổn định tổ chức lớp

- kiểm tra sĩ số và tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ :

- Do bài tương đối dài nên không kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới

Quan niệm hiện đại đã giải quyết những tồn tại của thuyết tiến hoá cổ điển, giải thích sự tiến

hoá này như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu điều này trong bài hôm nay.

Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản

Hoạt động 1:

- GV:Các em hãy đọc mục I sách GK trả lời

cho thầy các câu hỏi sau;

+ Sự ra đời của thuyết tiến hoá tổng hợp?

+ Giải thích tên gọi của thuyết tiến hóa tổng

hợp?

- Tại sao phải có sự ra đời của thuyết tiến hóa

tổng hợp hiện đại? (Thuyết tiến hóa ra đời do

có sự nghiên cứu về nhiều bộ môn sinh học

và để giải thích thỏa đáng vấn đề di truyền,

I. Quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên

liệu tiến hóa.

- Thuyết tiến hóa tổng hợp ra đời vào

những năm 40 của thế kỉ XX.

- Tên gọi thuyết tiến hóa tổng hợp thể hiện

nó kết hợp cơ chế tiến hóa bằng CLTN theo

Đacuyn với các thành tựu di truyền học đặc

biệt là di truyền học quần thể.

1. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

* Tiến hóa nhỏ:

3

tiến hóa).

- Học sinh nghiên cứu SGK trả lvà tời câu hỏi

cỏ GV

- GV:Các em đọc mục 1 tiến hóa nhỏ và tiến

hóa lơn trả lời câu hỏi sau.

+ Em hãy nêu KN Tiến hóa nhỏ? Quá trình

tiến hóa nhỏ diễn ra như thế nào?

+ Em hãy nêu tiến hóa lớn là gì?

- Học sinh đọc SGK nghiên cứu trả lời cau hỏi.

- GV: vậy qua hai khái niệm THN và THL em

nào có thể phát biểu tiến hóa là gì? Đơn vị của

tiến hóa?

- Mỗi bàn một nhóm nghiên cứu trả lời câu

hỏi: Tại sao quần thể là đơn vị tiến hóa mà

không phải là loài hay cá thể?

+ Quần thể là đ/v tiến hóa: là đv tồn tại-SS, đa

hình nhưng có cấu trúc DT ổn định, cách li với

qt lân cận. QT có khả năng biến đổi vốn gen

theo hướng khác nhau.

+ Cá thể: không thể là đv TH vì mỗi ct chỉ có 1

kgen, khi kgen đó biến đổi=> chết hoặc bất

thụ; Đời sống ct ngắn

+ Loài: không thể là đv th: trong t/n loài tồn tại

như 1 hệ thống qt cách li tương đối với nhau,

- Khái niệm: Quá trình làm biến đổi cấu

trúc di truyền của quần thể

- Thực chất:

+ Tiến hóa trên quy mô của quần thể, chịu

tác động của nhân tố tiến hóa.

+ Biến đổi tần số alen và thành phần kiểu

gen dẫn đến cách li sinh sản với quần thể

gốc.

+ Loài mới xuất hiện.

* Tiến hóa lớn: Quá trình biến đổi trên quy

mô lớn làm hình thành các nhóm phân loại

trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành.

* Tiến hóa: Là quá trình làm thay đổi tần

số alen và thành phần kiểu gen của quần

thể.

- Đơn vị tiến hóa: Quần thể.

. Nguồn biến dị di truyền của quần thể

- Biến dị sơ cấp: Đột biến gen, đột biến

NST.

- Biến dị thứ cấp: Biến dị tổ hợp do sự sắp

xếp lại vật chất di truyền qua giao phối.

4

hệ gan của loài là hệ gen kín

- Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn?

Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn

Phạm vi

NC

Quần thể

(loài)

Trên loài

Thời gian

lịch sử

Ngắn Dài

Không

gian NC

Hẹp Rộng

Kết quả

tiến hóa

Làm xuất

hiện loài mới

Xuất hiện đơn

vị trên loài

- Nguồn biến dị di truyền của quần thể gồm?

Hoạt động 2

- GV: các em đọc mục II.1 SGK trả lời các câu

hỏi sau:

+ Thế nào là nhân tố tiến hóa?

+ Tại sao đột biến là nhân tố tiến hóa?

+ Tại sao nói đột biến gen tạo ra nguồn biến dị

vô cùng phong phú?

+ Vì sao đột biến gen là nguồn nguyên liệu

chủ yếu của tiến hóa?

II. Các nhân tố tiến hóa

* Khái niệm NTTH: Là các nhân tố làm

thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen

của quần thể.

1. Đột biến

- Đột biến là nhân tố tiến hóa làm thay đổi

tần số alen và thành phần kiểu gen của quần

thể.

- Đột biến tạo ra rất nhiều alen đột biến và

là nguồn phát sinh các biến dị di truyền của

5

+ Vai trò của đột biến? (cung cấp nguồn

nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa)

- HS: đọc sách, lắng nghe và trả lời câu hỏi của

GV

- GV: các em đọc Mục II.2 SGK

 Thảo luận

+ Thế nào là di nhập gen? Nguyên nhân của

hiện tượng di nhập gen?

+ Di nhập gen có ảnh hưởng như thế nào đến

vốn gen và tần số alen của quần thể? Ý nghĩa?

Mang alen mới tới Qt - làm Qt mất gen – làm

tăng tần số alen của quần thể mới

+ Vai trò của di nhập gen? (+ Làm thay đổi tần

số của các alen và thành phần kiểu gen của

quần thể.

+ Có thể mang đến alen mới làm cho vốn gen

của quần thể thêm phong phú.)- GV: các em

đọc Mục II.3 SGK

 Thảo luận

+ Thế nào là CLTN?

quần thể.

- Đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp

(alen đột biến) và nguyên liệu thứ cấp (biến

dị tổ hợp) cho quá trình tiến hóa.

- Đột biến gen: Nguồn nguyên liệu chủ yếu

do phổ biến hơn, ít ảnh hưởng nghiêm trọng

đến sức sống và sức sinh sản của cơ thể.

2. Di - nhập gen

- Di nhập gen: Hiện tượng các quần thể có

sự trao đổi các cá thể hoặc các giao tử với

nhau.

- Thành phần kiểu gen, tần số alen của QT

sẽ thay đổi phụ thuộc thành phần kiểu gen

của các cá thể di – nhập cư.

- Tần số alen và thành phần kiểu gen QT

biến đổi nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự

chênh lệch giữa số cá thể vào và ra khỏi

quần thể.

3. Quá trình chọn lọc tự nhiên

- CLTN là quá tình phân hóa khả năng sống

sót và sinh sản của các cá thể với những

6

+ Tại sao nói CLTN là nhân tố tiến hóa có

hướng?

+ Kết quả của CLTN là gì?

+ Thế nào là chọn lọc chống gen trội, chọn lọc

chống gen lặn?

+ Tại sao CLTN làm thay đổi tần số alen cuả

QT vi khuẩn nhanh hơn so với QT sinh vật

nhân thực lưỡng bội?

+Vai trò của CLTN? ( ch�n l�c t� nhiên

quy đ�nh chi�u h��ng và nh�p đ�

ti�n hoá)

- GV: các em đọc Mục II.4 SGK

 Thảo luận

+ Nêu vd về các yếu tố ngẫu nhiên? Các yếu tố

này làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần

thể như thế nào ?

Các yếu tố ngẫu nhiên như thiên tai , dịch

bệnh , sự khai thác quá mức của con người ...

-Biến đổi tpkgen do yếu tố ngẫu nhiên gọi là

kiểu gen khác nhau trong quần thể.

- CLTN là 1 nhân tố tiến hóa có hướng

+ CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình,

gián tiếp là biến đổi tần số kiểu gen, tần số

alen.

+ CLTN làm biến đổi tần số alen theo 1

hướng xác định khi môi trường sống thay

đổi theo hướng xác định.

- CLTN dẫn tới hình thành các quần thể có

nhiều cá thể mang kiểu gen quy định đặc

điểm thích nghi.

- CLTN làm thay đổi tần số alen phụ thuộc

vào 2 yếu tố:

+ Chọn lọc chống lại alen trội

+ Chọn lọc chống lại alen lặn

4. Các yếu tố ngẫu nhiên

- Các yếu tố ngẩu nhiên có thể làm thay đổi

tần số alen của quần thể.

- Sự biến đổi ngẫu nhiên tần số alen và

thành phần kiểu gen thường xảy ra đối với

những QT có kích thước nhỏ

- QT có kích thước lớn nhưng giảm mạnh

do các yếu tố ngẫu nhiên Các cá thể sống

sót có thể có vốn gen khác.

7

biến động di truyền hay phiêu bạt DT.

+ Sự biến đổi ngẫu nhiên tần số alen và thành

phần kiểu gen thường xảy ra đối với QT nào?

Tại sao?

+ Tại sao khi kích thước của quần thể bị giảm

mạnh thì tần số alen lại giảm nhanh chóng?

▼ trả lời lệnh/116?

SL cá thể giảm quá mức gây biến động DT =>

nghèo vốn gen, làm mất các gen có lợi trong

QT.

- GV: các em đọc Mục II.5 SGK

 Thảo luận

- Thế nào là giao phối không ngẩu nhiên?

- Đặc điểm tác động của giao phối không ngẫu

nhiên tới tần số alen và thành phần kiểu gen

của quần thể?

Nó có ý nghĩa đối với tiến hoá của sinh vật

không ?

+ Vai trò GP không ngẫu nhiên cung cấp

nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phần

kiểu gen của quần thể

- Vai trò: Lam biến đdổi tần số tương đối

của cac alen va thanh phan kiểu gen của

quần thể một cach ngau nhien.

5. Giao phối không ngẫu nhiên

- Giao phối không ngẩu nhiên: Tự thụ phấn

giao phối gần, giao phối có lựa chọn ...

- Giao phối không ngẩu nhiên không làm

thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi

cấu trúc di truyền của quần thể theo hướng

tăng kiểu gen đồng hợp, giảm kiểu gen dị

hợp.

=> Giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo

vốn gen của quần thể , giảm sự đa dạng di

truyền.

4. Củng cố

- Phân biệt THN và THL?

- Nhân tố tiến hóa là gì? Kể tên và nêu vai trò của các NTTH?

8

- Tại sao khi kích thước quần thể bị giảm mạnh thì tần số alen lại thay đổi nhanh chóng?

5. Dặn dò:

- Đọc phần in nghiêng cuối bài. Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK.

- Chuẩn bị nội dung bài "Quá trình hình thành quần thể thích nghi", cho biết: Thế nào là

thích nghi kiểu gen, thích nghi kiểu hình? Quá trình hình thành quần thể thích nghi?

Giáo viên hướng dẫn giảng dạy duyệt Ngày soạn: 09/02/2011

Người soạn

Lê Phước Dững Nguyễn Xuân Bình

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang