Thành viên vybui3

Giáo án 5 tuổi - PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

- 03/18/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên vybui3

Giáo án 5 tuổi - PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

- 03/18/2012
6,256
Báo lỗi

Giáo án 5 tuổi - PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG- Trẻ gọi đúng và nhiều tên của các phương tiện giao thông. - Biết nói đặc điểm, nơi hoạt động của các phương tiện giao thông. - Rèn luyện thao tác so sánh, đặc điểm khác nhau, giống nhau của hai đối tượng. - Giáo dục trẻ biết lợi ích của các PTGT đối với đời sống con người. II. Chuẩn bị: - Một số..

Nội dung
PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - NƠI HOẠT ĐỘNG

PHÂN LO I PH NG TI N GIAO THÔNG - N I HO T Đ NGẠ ƯƠ Ệ Ơ Ạ Ộ

I. M c đích - yêu c u: ụ ầ

- Tr g i đúng và nhi u tên c a các ph ng ti n giao thông.ẻ ọ ề ủ ươ ệ - Bi t nói đ c đi m, n i ho t đ ng c a các ph ng ti n giao thông.ế ặ ể ơ ạ ộ ủ ươ ệ - Rèn luy n thao tác so sánh, đ c đi m khác nhau, gi ng nhau c a hai đ i t ng.ệ ặ ể ố ủ ố ượ - Giáo d c tr bi t l i ích c a các PTGT đ i v i đ i s ng con ng i.ụ ẻ ế ợ ủ ố ớ ờ ố ườ

II. Chu n b : ẩ ị

- M t s tranh v ph ng ti n giao thông (Trên c n, d i n c, trên không).ộ ố ề ươ ệ ạ ướ ướ - M t s đ ch i v các ph ng ti n giao thông.ộ ố ồ ơ ề ươ ệ

III. Ti n hành: ế

Ho t đ ng c a côạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n đ nh - T ch c: Ổ ị ổ ứ - Hát "Em t p lái ô tô"ậ - Các con hát bài hát nói v gì?ề - Th các con có thích lái ô tô không?ế 2. Ho t đ ng nh n th c: ạ ộ ậ ứ - Cô có xe gì đây? - Nó ch y đâu?ạ ở - Nó ch nhi u hay ít đ và ng i?ở ề ồ ườ - Nó ch y b ng gì?ạ ằ - Cô còn có xe gì n a đây?ữ - Ch y đâu?ạ ở - Xe ô tô, xe máy đ u ch y trên đ ng nên cònề ạ ở ườ g i là gì?ọ * Các con nghe cô đ nha.ố "Làm b ng gằ ỗ N i trên sôngổ Có bu m giôngồ Nhanh t i b n".ớ ế - Đó là cái gì v y?ậ - Thuy n bu m ch y đâu?ề ồ ạ ở - Thuy n bu m ch y nh vào gì v y con?ề ồ ạ ờ ậ - Đây là gì v y con?ậ - Máy bay bay đâu?ở - Máy bay ch nhi u đ - ng i hay ít?ở ề ồ ườ - Nó bay b ng gì?ằ * So sánh: - Xe máy gi ng xe ô tô đi m nào?ố ở ể - Khác nhau ch nào?ở ổ - Tàu thu gi ng thuy n bu m đi m nào?ỷ ố ề ồ ở ể

- Hát cùng cô. - Lái ô tô. - D thích.ạ

- Ô tô. - Trên đ ng.ườ - Nhi u.ề - B ng đ ng c .ằ ộ ơ - Xe máy. - Trên đ ng.ườ - PTGT đ ng b .ườ ộ

- Thuy n bu m.ề ồ - D i n c.ướ ướ - Nh s c gió.ờ ứ - Máy bay. - Trên không. - Nhi u ng i-đ .ề ườ ồ - Đ ng c .ộ ơ

- Ch y trên đ ng ch ng i vàạ ườ ở ườ đ , có đ ng c .ồ ộ ơ - Tr t nói.ẻ ự - Đi d i n c, không có bánh.ướ ướ

- Khác nhau ch nào?ở ỗ 3. Trò ch i c ng c : "V đúng b n, nhà"ơ ủ ố ề ế - Cô phát cho m i b m t lo i PTGT cô chu n bỗ ẽ ộ ạ ẩ ị các b n là nhà ga, b n c ng, b n xe, sân bay. Cế ế ả ế ả l p v a đi v a hát. Khi cô nói tr i t i r i, các conớ ừ ừ ờ ố ồ c m ph ng ti n giao thông nào thì v đúng b nầ ươ ệ ề ế đúng nhà. Ai v sai s b ph t.ề ẽ ị ạ - Ch i 3-4 l n.ơ ầ - Sau đó có th cho tr v các ph ng ti n giaoể ẻ ẽ ươ ệ thông mà tr thích.ẻ 4. K t thúc: ế Nh n xét, tuyên d ng.ậ ươ

- Tàu thu có đ ng c còn thuy nỷ ộ ơ ề bu m đi nh s c gió.ồ ờ ứ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang