Tài liệu

Giáo án 5 tuổi - MỘT SỐ CÔN TRÙNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5394     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án 5 tuổi - MỘT SỐ CÔN TRÙNG - tài liệu, sách iDoc.Vn- Dạy trẻ nhận biết, gọi tên những côn trùng được quan sát, so sánh sự khác nhau và giống nhau rõ nét giữa hai loại c
MT S CÔN TRÙNG
I. Mc đích - yêu cu:
- Dy tr nhn biết, gi tên những côn trùng được quan sát, so sánh s khác nhau
ging nhau rõ nét gia hai loin trùng.
- Cho tr biết rt nhiu loi côn trùng ích (ong, tm...) nhiu loi có hi
(kiến, bướm, mui, rui...).
- Pt trin ngôn ng, khnăng chú ý và ghi nh.
II. Chun b:
- Tranh mt s loạin trùng: ong, m, chun chun, nhn.
- Mt scâu đố, bài thơ, trò chơi.
- Tranh lô tô v côn trùng.
III. Hướng dn:
Hoạt đng ca cô Hoạt đng ca tr
1. n định - t chc:
- Hát "Đi chơi"
- Mình đến khu vườn ca lp ri, các con th
y
con gì trong vườn?
2. Hoạt động nhn thc:
- Cô có bc tranh v đây?
- Con ong đang làm gì vy?
- Con ong gm nhng b phn nào?
- Hát cùng cô.
- Tr nhìnk.
- Con ong.
- Đang hút mt.
- Tr nhìni.
- Mng.
- Trên cây.
- Cánh nó mng hay dy?
- Nó làm t ở đâu?
- Con ong hút mt, làm ttrên cây, bay lư
n trong
vườn hoa, đậu trên bông hoa.
- Các con nhìn xembc tranh con gì na nha.
- Con bướm nó đang làm gì?
- Nó gmnhng b phn nào?
- Cánh con bướm to hay nh?
- Nó có làm t không?
- Con bướm có cánh to, không biết làm t
, không
hút mt.
- Các con lắng nghe cô đố nha:
"Tn em bé nh,
Bng ngắn, đuôi dài
Lúc đậu, lúc bay,
Giương đôi cánh mng."
- Đây bức tranh con chun, thế con chun chu
n
o?
- Con chun chun có mình dài, 2 đôi cánh cứ
ng và
dài, nó bay trong vườn và đậu trên các cành cây.
- Bc tranh này v con gì vy?
- Con nhện đang làm gì vy?
- Con biết v con nhn?
- Con nhn cánh không?
- Con nhện không có cánh, nó giăng tơ và s
ng trên
- Con bướm.
- Đang bay.
- Tr nhìni.
- To.
- Không.
- Con chun chun.
- Tr nhìn tranh và k.
- Con nhn.
- Giăng tơ.
- Tr nhìn tranh và k.
- Không.
- Biết bay, đều có cánh, thườ
ng
bay n vườn hoa, đậ
bông hoa.
- Con ong, hút mt, làm t
trên
cây.
- Con bướm, cánh to r
ng hơn,
không hút mt, không làm t.
- Đều là côn trùng.
- Con nh
n giăng tơ không
đó.
* So sánh:
- Bn nào cho biết con ong con bướm gi
ng
nhau ở điểm o?
- Đim khác nhau?
- Đim ging nhau gia con chun chu
n và con
nhn?
- Đim khác nhau?
- Ngoài các coc côn trùng cô va gii thi
u cho các
con, các con còn biết con gì na không?
- Con nào có ích? sao?
- Con nào có hi? sao?
3. Trò chơi:
a. Trò chơi "Chọn con vật đúng"
- Cách chơi: Mỗi tr có mt r lô các con v
t,
mô tđặc điểm ca các con vt, trnghe đ
ưa
lên theo yêu cu ca cô. Mi l
n chơi nâng cao yêu
cu.
b. Trò chơi "Bắt chước to dáng".
- Cách chơi: Cô mô t một đặc đi
m con côn trùng,
tr tạo ng con côn trùng đó. B
n nào làm không
được ra ngoài mt lần chơi.
* Kết thúc:
cánh.
- Con chun chun có cánh
bay
được.
- Tr t k.
- Con ong, con tm, hút m
t
nh tơ giúp cho con ngưi.
- Rui, mui, kiến... h
i
cho sc khoẻ con người.
Giáo án 5 tuổi - MỘT SỐ CÔN TRÙNG
- Dạy trẻ nhận biết, gọi tên những côn trùng được quan sát, so sánh sự khác nhau và giống nhau rõ nét giữa hai loại côn trùng. - Cho trẻ biết có rất nhiều loại côn trùng có ích (ong, tằm...) và nhiều loại có hại (kiến, bướm, muỗi, ruồi...). - Phát triển ngôn ngữ, khả năng chú ý và ghi nhớ. II. Chuẩn bị: - Tranh một số loại côn trùng: ong, bướm, chuồn chuồn, nhện. - Một số câu đố, bài thơ, trò chơi. - Tranh lô tô về côn trùng. III. Hướng dẫn: Hoạt động của trẻ - Hát cùng cô. - Trẻ nhìn và kể. Hoạt động của cô 1. Ổn định - tổ chức: - Hát "Đi chơi" - Mình đến khu vườn của lớp rồi, các con thấy có - Con ong. con gì trong vườn? 2. Hoạt động nhận thức: - Cô có bức tranh vẽ gì đây? - Con ong đang làm gì vậy?
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - giaoan5tuoi_mot so con trung_

MỘT SỐ CÔN TRÙNG

I. Mục đích - yêu cầu:

- Dạy trẻ nhận biết, gọi tên những côn trùng được quan sát, so sánh sự khác nhau và

giống nhau rõ nét giữa hai loại côn trùng.

- Cho trẻ biết có rất nhiều loại côn trùng có ích (ong, tằm...) và nhiều loại có hại

(kiến, bướm, muỗi, ruồi...).

- Phát triển ngôn ngữ, khả năng chú ý và ghi nhớ.

II. Chuẩn bị:

- Tranh một số loại côn trùng: ong, bướm, chuồn chuồn, nhện.

- Một số câu đố, bài thơ, trò chơi.

- Tranh lô tô về côn trùng.

III. Hướng dẫn:

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định - tổ chức:

- Hát "Đi chơi"

- Mình đến khu vườn của lớp rồi, các con thấy có

con gì trong vườn?

2. Hoạt động nhận thức:

- Cô có bức tranh vẽ gì đây?

- Con ong đang làm gì vậy?

- Con ong gồm có những bộ phận nào?

- Hát cùng cô.

- Trẻ nhìn và kể.

- Con ong.

- Đang hút mật.

- Trẻ nhìn và nói.

- Mỏng.

- Trên cây.

- Cánh nó mỏng hay dầy?

- Nó làm tổ ở đâu?

- Con ong hút mật, làm tổ trên cây, bay lượn trong

vườn hoa, đậu trên bông hoa.

- Các con nhìn xem cô có bức tranh con gì nữa nha.

- Con bướm nó đang làm gì?

- Nó gồm có những bộ phận nào?

- Cánh con bướm to hay nhỏ?

- Nó có làm tổ không?

- Con bướm có cánh to, không biết làm tổ, không

hút mật.

- Các con lắng nghe cô đố nha:

"Thân em bé nhỏ,

Bụng ngắn, đuôi dài

Lúc đậu, lúc bay,

Giương đôi cánh mỏng."

- Đây là bức tranh con chuồn, thế con chuồn chuồn

có gì nào?

- Con chuồn chuồn có mình dài, 2 đôi cánh cứng và

dài, nó bay trong vườn và đậu trên các cành cây.

- Bức tranh này vẽ con gì vậy?

- Con nhện đang làm gì vậy?

- Con biết gì về con nhện?

- Con nhện có cánh không?

- Con nhện không có cánh, nó giăng tơ và sống trên

- Con bướm.

- Đang bay.

- Trẻ nhìn và nói.

- To.

- Không.

- Con chuồn chuồn.

- Trẻ nhìn tranh và kể.

- Con nhện.

- Giăng tơ.

- Trẻ nhìn tranh và kể.

- Không.

- Biết bay, đều có cánh, thường

bay lượn ở vườn hoa, đậu trên

bông hoa.

- Con ong, hút mật, làm tổ trên

cây.

- Con bướm, cánh to rộng hơn,

không hút mật, không làm tổ.

- Đều là côn trùng.

- Con nhện giăng tơ không có

đó.

* So sánh:

- Bạn nào cho cô biết con ong và con bướm giống

nhau ở điểm nào?

- Điểm khác nhau?

- Điểm giống nhau giữa con chuồn chuồn và con

nhện?

- Điểm khác nhau?

- Ngoài các coc côn trùng cô vừa giới thiệu cho các

con, các con còn biết con gì nữa không?

- Con nào có ích? vì sao?

- Con nào có hại? vì sao?

3. Trò chơi:

a. Trò chơi "Chọn con vật đúng"

- Cách chơi: Mỗi trẻ có một rỗ lô tô có các con vật,

cô mô tả đặc điểm của các con vật, trẻ nghe và đưa

lên theo yêu cầu của cô. Mỗi lần chơi nâng cao yêu

cầu.

b. Trò chơi "Bắt chước tạo dáng".

- Cách chơi: Cô mô tả một đặc điểm con côn trùng,

trẻ tạo dáng con côn trùng đó. Bạn nào làm không

được ra ngoài một lần chơi.

* Kết thúc:

cánh.

- Con chuồn chuồn có cánh bay

được.

- Trẻ tự kể.

- Con ong, con tằm, vì nó hút mật

nhả tơ giúp cho con người.

- Ruồi, muỗi, kiến... vì nó có hại

cho sức khoẻ con người.

Nhận xét tuyên dương.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm