Tài liệu

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Thăng Long

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13062     Tải về: 84     Lượt mua: 23     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 75
Tài liệu Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Thăng Long - tài liệu, sách iDoc.VnGiải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Thăng Long, Sau khi Ngân hàng Nhà Nước ra quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi…
C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Techcombank
Th¨ng Long
1
Ph¹m V¨n S¬n- Tµi chÝnh doanh
nghiÖp 44d
LỜI MỞ ĐU ............................................................................................................. 3
CHƯƠNG I ................................................................................................................. 4
Lý thuyết chung về rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng .............................. 4
I. Hoạt động của ngân hàng ......................................................................................... 4
1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng ....................................................... 4
2. Những hoạt động cơ bản của ngân hàng .................................................................. 5
2.1.Tín dụng ................................................................................................................ 5
2.2 Huy động vốn ...................................................................................................... 11
2.3. Thanh toán .......................................................................................................... 11
2.4. Các hoạt động khác ............................................................................................. 11
II. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng ................................................. 12
1. Khái quát về rủi ro ................................................................................................. 12
1.1. Khái niệm ........................................................................................................... 12
1.2. Một số loại rủi ro thường gặp .............................................................................. 13
2. Rủi ro tín dụng ....................................................................................................... 16
2.1. Khái niệm, đặc điểm của rủi ro tín dụng .............................................................. 16
2.2. Bản chất, nguyên nhân của rủi ro tín dụng .......................................................... 17
2.3. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng ................................................................. 21
3. Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng ............................................................... 27
CHƯƠNG II .............................................................................................................. 28
Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ở Techcombank Chi nhánh Thăng Long .............. 28
I. Giới thiệu về Techcombank Thăng Long ................................................................ 29
1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam ......................... 29
2. Techcombank chi nhánh Thăng Long ..................................................................... 30
II. Rủi ro tín dụng tại Techcombank chi nhánh Thăng Long ...................................... 31
1. Quy trình tín dụng tại Techcombank ...................................................................... 31
1.1. Tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận hồ sơ ..................................................... 31
1.2. Thẩm định, phân tích hồ sơ ................................................................................. 31
1.3.Kiểm soát nội dung thẩm định ............................................................................. 32
1.4.Tái thẩm định ....................................................................................................... 32
1.5.Phê duyệt tín dụng ............................................................................................... 33
1.6.Thông báo tín dụng .............................................................................................. 33
1.7.Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục nhận tài sản đảm bảo ................................. 33
C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Techcombank
Th¨ng Long
2
Ph¹m V¨n S¬n- Tµi chÝnh doanh
nghiÖp 44d
1.8. Soạn thảo và ký kết hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và cam kết trả nợ .............. 34
1.9 .Giải ngân và hạch toán giải ngân......................................................................... 34
1.10 Theo dõi và quản lý khách hàng ......................................................................... 34
1.11.Phân loại khoản vay ........................................................................................... 35
1.12. Đánh giá lại khoản vay và khách hàng .............................................................. 35
1.13.Theo dõi và xử lý nợ quá hạn ............................................................................. 36
2. Tình hình hoạt động tín dụng của Chi nhánh Thăng Long ..................................... 36
3.Thực trạng quản lý rủi ro trong hoạt động n dụng tại Chi nhánh Thăng Long ...... 38
4. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng mà Techcombank Thăng Long đã thực hiện 43
CHƯƠNG III ............................................................................................................. 58
Một số giải pháp kiến nghị hạn chế rủi ro tín dụng .................................................... 58
I. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ...................................................................... 59
1. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định. ................................................................. 59
2. Quản lý danh mục tài sản đảm bảo ........................................................................ 61
3. Ngăn ngừa nguy cơ cho vay theo phong trào ........................................................ 63
4. Các biện pháp quản lý sau giải ngân ..................................................................... 64
5. Thực hiện việc liên kết đồng bộ và có hệ thống giữa các ngân hàng thương mại với
nhau........................................................................................................................... 65
6. Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tín dụng ngân hàng .......................... 65
7. Đa dạng hoá danh mục tín dụng một trong những biện pháp hiệu quả nhất để hạn
chế rủi ro tín dụng. .................................................................................................... 66
8. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. ........................ 66
9. Tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong tín dụng ...................... 68
10. Thường xuyên giám sát, quản lý theo dõi cán bộ của ngân hàng .......................... 69
11.Các biện pháp khác: ............................................................................................. 70
II. Một số kiến nghị, đề xuất .................................................................................... 71
1. Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước ............................................................. 71
2.Một số kiến nghị đối với Chính phủ......................................................................... 72
3. Kiến nghị đối với khách hàng của Ngân hàng. ....................................................... 73
KẾT LUẬN ............................................................................................................... 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................... 74
Liên hệ quảng cáo

C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Techcombank
Th¨ng Long
3
Ph¹m V¨n S¬n- Tµi chÝnh doanh
nghiÖp 44d
LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng là một trong những định chế tài chính quan trọng bậc nhất của
nền kinh tế. Bằng các sản phẩm, dịch vụ của mình ngân hàng đã giúp các luồng
tin thông suốt, vận động liên tục thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Như vậy
với tầm quan trọng như thế, sự an toàn trong hoạt động của ngân hàng nh
hưởng rất lớn đến hoạt động của nhiu tổ chức, nhân trong nền kinh tế. Về
bản chất, rủi ro của ngân hàng không tránh khỏi nhưng điều đó không
nghĩa là không làm gì. c ngân ng đều cố gắng hạn chế tối đa các rủi ro
th xảy ra bằng các biện pháp khác nhau. Trong bối cảnh cnh tranh hội nhập
thị trường tài chính và nền ng nghiệp dịch vụ tài chính - ngân hàng ngày ng
phát triển mạnh mđang đòi hỏi ngành ngân hàng phải những cải cách mạnh
mẽ để nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong từng hoạt động dịch vụ.
Sau khi Ngân ng Nhà Nước ra quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày
22/04/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự png để xử rủi ro tín
dụng, rủi ro ng trở thành vn đề quan m của các ngân hàng những người
quan m. Trong quá trình thực tập tại Ngân ng Thương mi c phần K
thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long em được tiếp xúc với các công vic
của tín dụng, hiểu được quy trình tín dụng cũng như tìm hiểu được một phần các
rủi ro thể xảy ra trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Rủi ro đối với
Ngân hàng có nhiều loại phức tạp. Với phạm vi cuả một chuyên đề tốt
nghiệp, em chọn đề tài nghiên cu về Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại
Techcombank Chi nhánh Thăng Long ”. Qua chuyên đề này em hy vọng thể
góp phần o việc hạn chế được những rủi ro hiện hữu cũng như tiềm n tại Chi
nhánh, tăng độ an toàn trong hoạt động tín dụng.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Thăng Long

 Sau khi Ngân hàng Nhà Nước ra quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, rủi ro càng trở thành vấn đề quan tâm của các ngân hàng và những người quan tâm. Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long em được tiếp xúc với các công việc của tín dụng, hiểu được quy trình tín dụng cũng như tìm hiểu được một phần các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Rủi ro đối với Ngân hàng có nhiều loại và phức tạp. Với phạm vi cuả một chuyên đề tốt nghiệp, em chọn đề tài nghiên cứu về “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Thăng Long ”. Qua chuyên đề này em hy vọng có thể góp phần vào việc hạn chế được những rủi ro hiện hữu cũng như tiềm ẩn tại Chi nhánh, tăng độ an toàn trong hoạt động tín dụng.   

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13062     Tải về: 84     Lượt mua: 23     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus