Tài liệu

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16580     Tải về: 137     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 93
Tài liệu ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KÌ ĐỔI MỚI - tài liệu, sách iDoc.VnTrong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và
`
Đ TÀI
Đ NG L I XÂY D NG H ƯỜ
TH NG CHÍNH TR TH I KÌ Đ I
M I
KHÁI NI M H TH NG CHÍNH
TR
Trong m i xã h i có giai c p, quy n l c c a ch th c m quy n đ c ượ
th c hi n b ng m t h th ng thi t ch và t ch c chính tr nh t đ nh. Đó ế ế
là h th ng chính tr .
H th ng chính tr là m t ch nh th các t ch c chính tr trong xã h i bao
g m các đ ng chính tr , Nhà n c và các t ch c chính tr - xã h i h p ướ
pháp đ c liên k t v i nhau trong m t h th ng t ch c nh m tác đ ng ượ ế
vào các quá trình c a đ i s ng xã h i, đ c ng c , duy trì và phát tri n
ch đ đ ng th i phù h p v i l i ích c a ch th giai c p c m quy n.ế ươ
H th ng chính tr xu t hi n cùng v i s th ng tr c a giai c p, Nhà n c ướ
và th c hi n đ ng l i chính tr c a giai c p c m quy n, do đó h th ng ườ
chính tr mang b n ch t giai c p c a giai c p c m quy n.
- Trong ch nghĩa xã h i, giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng là ch
th th c s c a quy n l c, t mình t ch c và qu n lý xã h i, quy t đ nh ế
n i dung ho t đ ng c a h th ng chính tr xã h i ch nghĩa.
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KÌ ĐỔI MỚI
Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền.........
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm