Tài liệu

ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1228     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA - tài liệu, sách iDoc.VnĐặc điểm tình hình thế giới: Đại hội VIII đã chỉ rõ: tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức t
Đ NGƯỜ L I CHÍNH SÁCH Đ I NGO I C A Đ NG TA
Đ c đi m tình hình th gi i: ế
Đ i h i VIII đã ch rõ: tình hình th gi i ti p t c di n bi n nhanh chóng, ph c ế ế ế
t p ch a đ ng nh ng y u t khó l ng. Đ ng th i nêu 5 đ c đi m n i b t ế ư
c a th gi i hi n nay là: ế
- Ch đ XHCN Liên Xô và Đông Âu s p đ khi n cho ch nghĩa XH th gi iế ế ế
t m th i lâm vào thoái trào, song đi u đó không làm thay đ i tính ch t c a th i
đ i, loài ng i v n đang trong th i đ i quá đ t CNTB lên ch nghĩa xã h i. ườ ộ ừ
- Nguy chi n tranh th gi i h y di t b đ y lùi, nh ng xung đ t trang,ế ế ư
chi n tranh c c b , xung đ t v dân t c, s c t c tôn giáo, ch y đua trang,ế
ho t đ ng can thi p l t đ , kh ng b v n x y ra nhi u n i. ơ
- Cu c CM khoa h c k thu t và công ngh ti p t c phát tri n v i trình đ ngày ế
càng cao, thúc đ y chuy n d ch c c u KT th gi i, t o ra xu th qu c t hóa n n ơ ế ế ế
KT toàn c u. v a t o ra nh ng th i c nh ng cũng v a t o ra nh ng thách ơ ư
th c đ i v i các n c ch m phát tri n. ướ
Th i c do s phát tri n c a cách m ng khoa h c và công ngh t o ra là nó đã ơ ệ ạ
tác đ ng đ n n n t ng kinh t c a t t c các qu c gia, t o ra xu th đ i m i, c i ế ế ế
cách c v kinh t chính tr xã h i. đã t o ra nh ng đi u ki n đ phân lo i ế
phát tri n m nh m l c l ng s n xu t mà các n c nghèo và ch m phát tri n ượ ướ
th tranh th ngay nh ng thành t u và đi u ki n đó đ phát tri n đ t n c. ướ
Thách th c do cu c cách m ng khoa h c công ngh t o ra nh ng
thành t u c am t ph n đã b con ng i s d ng vào m c đích chi n tranh đ ườ ế
s n xu t ra nh ng lo i khí gi t ng i hàng lo t th h y di t n n văn minh ế ườ
nhân lo i. M t khác cũng còn t o ra nh ng thách th c v kho ng cách giàu
nghèo và v v n t c phát tri n đ i v i các n c nghèo và ch m phát tri n v kinh ướ
t . ế
- C ng đ ng th gi i đang đ ng tr c nhi u v n đ tính ch t toàn c u (b o ế ướ
v môi tr ng; h n ch s bùng n dân s ; phòng ng a và đ y lùi nh ng b nh t t ườ ế
hi m nghèo…) không m t qu c gia riêng l nào th t gi i quy t đ c, ế ượ
c m có s h p tác đa ph ng. ươ
- Khu v c Châu Á Thái Bình D ng, phát tri n năng đ ng và ti p t c phát tri nươ ế
v i t c đ cao. Đ ng th i cũng ti m n m t s nhân t có th gây m t n đ nh. ấ ổ
Nh ng xu th ch y u trong quan h qu c t hi n nay. ế ế ế
Đ i h i VIII đánh giá 5 xu th ch y u trong quan h qu c t hi n nay: ế ế ế
- Hòa bình n đ nh h p tác đ phát tri n xu th ch đ o trong quan h ế
qu c t hi n nay. hòa bình, n đ nh h p tác đ phát tri n ngày càng tr ế
thành đòi h i b c xúc c a các dân t c và các qu c gia trên th gi i. ế
- Các qu c gia l n, nh tham gia ngày càng nhi u vào quá trình h p tác liên
k t khu v c qu c t . H p tác, liên k t ngày càng tăng nh ng c nh tranh cũngế ế ế ư
r t gay g t.
- Các dân t c nâng cao ý th c đ c l p t ch , t l c t c ng, đ u tranh ch ng ườ
l i s áp đ t can thi p c a n c ngoài, b o v đ c l p ch quy n n n văn ướ
hóa dân t c.
- Các n c xã h i ch nghĩa, các Đ ng c ng s n công nhân, các l c l ngư ượ
cách m ng ti n b trên th gi i v n kiên trì đ u tranh hòa bình, đ c l p dân ế ế
t c, dân ch và toàn b xã h i.
- Các n c ch đ chính tr h i khác nhau, v a h p tác, v a đ u tranhướ ế
trong cùng t n t i hòa bình. Đây xu th r t m i, th hi n tính ch t gay go, ế
ph c t p c a cu c đ u tranh giai c p không phân tuy n trong giai đo n hi n nay. ế
Các đ i di n tình hình th gi i và nh ng xu th trong quan h qu c t nêu trên ế ế ế
đã tác đ ng đ n vi c hình thành đ ng l i, chính sách đ i n i đ i ngo i c a ế ườ
m i n c làm n y sinh tính đa ph ng, đa d ng trong quan h qu c t hi n ướ ươ ế
nay.
Quá trình hình thành đ ng l i chính sách đ i ngo i c a Đ ng :ườ
Vi c hình thành đ ng l i đ i ngo i đ i m i c a Đ ng ta m t quá trình, b t ườ
đ u t khi Đ ng ta ra đ i đ n nay nh ng nh t b t đ u t đ i h i Đ ng l n ế ư
l n th VI.
1. Đ i h i VI-1986:
V hoàn c nh qu c t , đ n th i đi m c a đ i h i VI c a Đ ng có m t đ c đi m ế ế
n i b t đó ch nghĩa h i hi n th c th gi i đã b c l s trì tr c v kinh t ế ế
và chính tr xã h i.
V tình hình trong n c, ngoài nh ng khó khăn chung c a nh c n c khác, ướ ư ướ
n c ta còn ba khó khăn l n ch a đ c gi i quy t đó là: V n đ Campuchia; v nướ ư ượ ế
đ M c m v n và v n đ quan h v i Trung Qu c.
Trong hoàn c nh nh v y đ i h i VI c a Đ ng đã xác đ nh các ch tr ng l n ư ươ
trong quan h qu c t đó là: ch tr ng thêm b n b t thù; ti n t i bình th ng ế ươ ế ườ
hóa quan h v i Trung Qu c và ti n t i bình th ng hóa quan h v i M . ế ườ
Có th nói đ i h i VI, ngoài vi c kh i x ng công cu c đ i m i đ t n c còn là ướ ướ
đ i h i chuy n h ng và m c a cho quan h ngo i giao c a Vi t Nam. ướ
2.Đ i h i VII-1991:
Đ n th i đi m đ i h i VII c a Đ ng, ch nghĩa h i Đông Aâu đã tan rã,ế ộ ở
còn ch nghĩa xã h i Liên Xô sau 6 năm c i t đã g p r t nhi u khó khăn c v
kinh t và chính tr xã h i.ế
V tình hình trong n c, sau 6 năm đ i m i chúng ta v n gi đ c s n đ nh ướ ư
chính tr xã h i và đ t đ c nh ng k t qu b c đ u đáng k và r t quan tr ng v ượ ế ướ
kinh t .ế
Đ i h i VII c a Đ ng đã nêu rõ đ ng l i đ i ngo i đ i m i c a vi t nam là đ c ườ
l p, t ch , đa d ng hóa, đa ph ng hóa quan h qu c t đ i ngo i tuyên b : ươ ế
“Vi t nam s n sàng là b n v i t t c các n c trong c ng đ ng qu c t , ph n đ u ướ ế
và hòa bình, đ c l p và phát tri n.
Đ i h i VII cũng ch nhi m v c a công tác đ i ngo i là: “Gi v ng hòa
bình, m r ng quan h h u ngh h p tác t o đi u ki n qu c t thu n l i cho ế
công cu c xây d ng b o v t qu c. Góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh
chung c a nhân dân th gi i hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch ti n b ế ế
h i.
3.H i ngh trung ng l n th ba khóa VII-1992: ươ
H i ngh trung ng l n th a ba khóa VII-1992 H i ngh ti p t c c th ươ ư ế
hóa h n n a đ ng l i chính sách đ i ngo i c a đ i h i VII.ơ ườ
Đ n cu i năm 1991, ch nghĩa xã h i đã s p đ hoàn toàn c Đông Aâuế
c Liên xô. Ph m vi c a ch nghĩa h i th gi i b thu h p l i, ch nghĩa ế
h i t m th i lâm vào th thoái trào vào hoàn c nh khó khăn nh t t tr c ế ướ
đ n nay.ế
H i ngh TW l n th ba khóa VII đã xác đ nh t t ng ch đ o c a công tác đ i ư ưở
ngo i : “gi v ng nguyên t c đ c l p th ng nh t h i ch nghĩa, đ ng
th i ph i r t sáng t o, năng đ ng, linh ho t phù h p v i v trí, đi u ki n hoàn
c nh c th c a n c ta cũng nh nh ng di n bi n c a tình hình th gi i khu ướ ư ế ế
v c, phù h p v i t ng đ c đi m, t ng đ i t ng ta có quan h ”. ượ
H i ngh Trung ng 3 cũng ch rõ 4 ph ng châm c a công tác đ i ngo i là: ươ ươ
- B o đ m l i ích dân t c chân chính, k t h p nhu n nhuy n ch nghĩa yêu ế
n c và ch nghĩa qu c t c a giai c p công nhân.ướ ế
- Gi v ng đ c l p t ch , t l c t c ng, đ y m nh đa d ng hóa, đa ph ng ườ ươ
hóa quan h đ i ngo i.
- N m v ng hai m t h p tác đ u tranh trong quan h qu c t . Tránh h p ế
tác m t chi u, tránh đ u tranh m t chi u và tránh tr c di n đ i đ u trong quan h
qu c t hi n nay. ế
- Tham gia h p tác khu v c m r ng quan h v i t t c các n c trên th ướ ế
gi i.
th nói H i ngh trung ng l n th ba khóa VII, đ ng l i đ i ngo i c a ươ ườ
Đ ng ta đã ngày càng đ c b sung, phát tri n hoàn thi n. ư
V thành t u c a công tác đ i ngo i:
Đ i h i VIII đánh giá k t qu c a công tác đ i ngo i sau 10 m đ i m i ế
sau 5 năm th c hi n Ngh quy t đ i h i Đ ng l n th VII “phát tri n m nh m ế
quan h đ i ngo i, phá th bao vây c m v n, tham gia tích c c vào đ i s ng ế
c ng đ ng qu c t ”. ế
Chúng ta đã t ng b c th c hi n bình th ng hóa quan h v i Trung Q c; Đ y ướ ườ
lùi âm m u bao vây c m v n bình th ng hóa quan h v i M ; Đã khai thôngư ườ
quan h v i Đông Nam Á, v i Tây âu B c âu; ti p t c duy trì quan h v i các ế
n c Đông âu; xác l p quan h v i các n c c ng hòa thu c Liên mư ướ
r ng quan h v i nhi u n c trên th gi i. ướ ế
Thành t u c a công tác đ i ngo i đã t o đi u ki n cho b c chuy n đ u tiên ướ
r t quan tr ng nh ng đi u ki n thu n l i cho s phát tri n ti p theo c a đ t ế
n c.ướ
V đ ng l i chính sách đ i ngo i hi n nay: ườ
Trên c s nh ng thành t u c a công cu c đ i m i nh ng th ng l i c aơ
công tác đ i ngo i Đ i h i VIII c a Đ ng đã nêu rõ m t s n i dung c a đ ng l i ườ
chính sách đ i ngo i trong giai đo n hi n nay.
V m c tiêu c a công tác đ i ngo i đ n năm 2020 2000 c a Đ i h i VIII ế
xác đ nh là: “m r ng quan h đ i ngo i, ch đ ng tham gia t ch c qu c t ế
khu v c, c ng c và nâng cao v th c a n c ta trên tr ng qu c t ”. ế ướ ườ ế
Nhi m v c a ng tác đ i ngo i trong th i gian t i là: “c ng c môi tr ng ườ
hòa bình và t o đi u ki n qu c t thu n l i h n n a đ đ y m nh phát tri n KT – ế ơ
XH, công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c, ph c v cho s nghi p xây d ng và ướ
b o v T qu c. Góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh chung c a nhân dân th ế
gi i vì hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch và ti n b XH”. ế
ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA
Đặc điểm tình hình thế giới: Đại hội VIII đã chỉ rõ: tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Đồng thời nêu rõ 5 đặc điểm nổi bật của thế giới hiện nay là:
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190346
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163209
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1969 Lượt xem: 142289
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2514 Lượt xem: 131675
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 340 Lượt xem: 92343
tâm lý học đại cương Lượt tải: 484 Lượt xem: 80208
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63091