Tài liệu

Dược thư quốc gia Việt Nam

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 37962     Tải về: 398     Lượt mua: 10    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 35
Tài liệu Dược thư quốc gia Việt Nam - tài liệu, sách iDoc.VnDược thư quốc gia VIệt Nam
Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register!
M ĐẦU
Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register!
Li gii thiu
Lời nói đầu
Ban ch đạo biên son Dược thư quc gia Vit Nam
Ban biên son Dược thư quc gia Vit Nam
Cngc viên biên son Dược thư quc gia Vit Nam
Hi đồng nghim thu Dưc thư quc gia Vit Nam
Danh mc các chuyên lun thuc
Kư hiu ch viết tt
Gii tch mt s thut ng
CHƯƠNG TRÌNH HP TÁC GIA B Y T VIT NAM
VỚI CƠ QUAN HP TÁC PHÁT TRIN QUC T
THY ÐIN (SIDA)
Bn quyn tác gi thuc Ban ch đo biên soạn Dược thư quc gia Vit Nam và Hi
đng Dược đin Việt Nam, đăng ký tại Cc bn quyn tác gi năm 2003.
HI ÐỒNG DƯC ÐIN VIT NAM
48 Hai Bà Trưng Hà Nội
Ðin thoi: (84 4) 8256905
Fax: (84 4) 9343547
E-mail: hdddvn@hn.vnn.vn
LI GII THIU
S dng thuc mt cách hp lý, an toànhiu qu cho người bnh là mt trong
hai mục tiêu bản ca Chính sách quc gia v thuc ca Vit Nam do Th ng
Chính ph ban hành ngày 20/06/1996. Trong nn kinh tế th trường hin nay,
ngun thuc và chng loi thuc Vit Nam ngày càng tr nên phong phú đa
dng. Vì vy, việc hướng dn cho cán b y tế biết s dng thuc hp lý, tránh
nhng hu qu cũng như tác hi do thuc và s dng thuc không đúng gây nên là
điu hết sc cn thiết và cp bách.
Trong 4 năm qua, vi s h tr ca Cơ quan hp tác và phát trin quc tế Thy
Ðin (Sida), B Y tế đã biên son cun Dưc thư quc gia Vit Nam. Tham gia xây
dng cun sách có s đóng góp ch cực, nhit tình và trách nhim ca tp th các
chuyên gia v y và dược. Cun ch đã đưc biên son k ng theo mt quy trình
Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register!
khoa hc, cht ch và đã đưc Hi đng thẩm đnh ca B Y tế nghim thu.
c thư quốc gia Vit Nam là tài liu chính thc ca B Y tế v ng dn s dng
thuc hp lý, an toàn, hiu qu. Ðng thi, đây cũng là cun sách cung cp nhng
thông tin quan trng, chính xác, trung thc v thuc, đ c thy thuc tra cu,
cân nhắc trước khi quyết đnh đơnchỉ đnh dùng thuc cho mi người bnh c
th.
B Y tế xin trân trng gii thiu cun Dược thư quc gia Vit Nam vi các đồng
nghip.
B TRƯNG B Y T
PGS. TS. Trn Th Trung Chiến
LỜI NÓI ĐẦU
Ðưc s h tr ca Cơ quan hợp tác và phát trin quc tế Thy Ðin (Sida), s ch đạo ca lãnh
đạo B Y tế, vi s cng tác nhit tình ca các chuyên gia hàng đu v y và dược, trong 4 năm
(1998-2002), Ban ch đạo biên son Dược thư quc gia Vit Nam đã hn thành việc t chc
biên son cun Dưc thư quc gia Vit Nam (DTQG VN). Cun DTQG VN là i liu cnh
thức hưng dn s dng thuc hp lý, an toàn và hiu qu do B Y tế ban hành. DTQG VN bao
gm 20 chuyên lun chung gii thiu nhng vn đề tng quát như tác dng không mong mun
ca thuc, nguyên tc dùng thuc cho tr em, tương tác thuc, ng độc và thuc gii độc, d ng
và cách x trí... và 500 chuyên lun cho nhng thuc thưng dùng. Tên nhng thuốc y đưc
gi theo tên gc (Generic) và tên chung quc tế (International Nonproprietary Name - INN) để
thun tin cho vic tra cu và thng nhất khi đề cập đến nhng thuc có cùng mt hot cht.
Trong tng chuyên lun v thuc có gii thiu v mã phân loi gii phu - điu tr - hóa hc
(Anatomic Therapeutic Chemical ATC), dng thuc, tính chtc và chế tác dng, ch
định, chng ch đnh, tác dng không mong mun và cách x trí, liu lưng và cách dùng...
Các chuyên lun sau khi d thảo đều được chuyên gia Thy Ðin và Tng Ban biên tp nhn
xét, góp ý, đưc các chuyên gia đầu ngành thm đnh, b sung, sa cha và đưc các chuyên gia
phn bin góp ý trưc khi biên tp, hn chnh ln cui cùng. Ðã có khong 160 chuyên gia
trong ngành tham gia biên son, thm đnh, phn bin, góp ý cho bn tho ca quyn sách. Hi
đồng nghim thu cp B do B trưng B Y tế thành lp ti Quyết đnh 335/2000/QÐ-BYT ngày
11 tng 02 năm 2000 đã nghiệm thu và đánh giá xut sc công trình biên son Dược thư quc
gia Vit Nam.
Mặc đã được t chc biên son mt cách công phu và thm đnh cht chẽ, nhưng do biên soạn
ln đầu tn, chc chn Dưc thư quc gia Vit Nam không tránh khi nhng thiếu sót. Ban ch
đạo biên son DTQG VN xin chân thành cm ơn sự đóng góp q u cac chuyên gia y,
dược đã tham gia biên son và cm ơn sự góp ý, phê bình ca các đồng nghip trong quá trình s
dụng đ ln xut bn tiếp theo, DTQG VN có cht lưng cao n.
Ban ch đạo biên son DTQG VN xin chân thành cm ơn nh đạo B Y tế luôn quan tâm ch
đạo, tạo điu kin thun li cho quá trình t chc biên son. Ban ch đạo biên son DTQG VN
Dược thư quốc gia Việt Nam
Dược thư quốc gia VIệt Nam
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 37962     Tải về: 398     Lượt mua: 10    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
SINH LÝ TIM MẠCH Lượt tải: 73 Lượt xem: 43831
Dược thư quốc gia Việt Nam Lượt tải: 398 Lượt xem: 37953
Giải phẫu người Thực hành Hệ cơ Lượt tải: 125 Lượt xem: 20579
MẠCH MÁU CHI TRÊN (Giải phẫu học) Lượt tải: 155 Lượt xem: 18307
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 184 Lượt xem: 13723
Có thể bạn quan tâm
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 184 Lượt xem: 13723
Giải phẫu người Hệ tiêu hoá Lượt tải: 33 Lượt xem: 13412
SINH DỤC NAM (Giải phẫu học) Lượt tải: 140 Lượt xem: 13285
HỆ TIM MẠCH Lượt tải: 82 Lượt xem: 10433
SINH LÝ HỆ TIÊU HOÁ Lượt tải: 49 Lượt xem: 10145