Thành viên idoc2012

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

- 12 tháng trước
5,015
Báo lỗi

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sài Gòn. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung
Mẫu: 1a

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

Đ N XIN Ơ T M HOÃN NGHĨA V QUÂN SẠ Ụ Ự

Kính g i: ở - BAN GIÁM HI U TR NG Đ I H C SÀI GÒNỆ ƯỜ Ạ Ọ - BAN CH NHI M KHOA CÔNG NGH THÔNG TINỦ Ệ Ệ

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã s sinh viên: . . . . . . . . . . . .ố Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hi n đang h c l p ệ ọ ớ (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . H đào t o chính quy t i Tr ng Đ i h c Sài Gòn. H kh u th ngệ ạ ạ ườ ạ ọ ộ ẩ ườ trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nay tôi làm đ n này kính g i đ n Ban Giám hi u Tr ng Đ i h c Sài Gòn xácơ ở ế ệ ườ ạ ọ nh n cho tôi đ c t m hoãn nghĩa v quân s t i đ a ph ng theo quy đ nh.ậ ượ ạ ụ ự ạ ị ươ ị

Kính mong đ c s ch p thu n c a Ban Giám hi u./.ượ ự ấ ậ ủ ệ

. . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Ng i làm đ nườ ơ

(Ký tên và ghi rõ h tên)ọ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang