Thành viên Taichi

Đơn xin ly hôn đồng thuận

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên Taichi

Đơn xin ly hôn đồng thuận

- 12 tháng trước
3,293
Báo lỗi

Đơn xin ly hôn được sự đồng ý của cả hai phía...

Nội dung
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi là:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày……….tháng………..năm…………………………………………………………..

Chứng minh thư số:………………..cấp ngày……………………..tại…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:…………………………………………………..

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác………):………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên:…………………… ……………………………………………………………………

Sinh ngày……….tháng………..năm………………………………………………………………..

Chứng minh thư số:…………………………..cấp ngày………………..tại……………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………… …..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………… …………………

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………………………………………….

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác………):……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày………tháng……..năm………….Tại…………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Toà án công nhận sự tự nguyện thoả thuận của chúng tôi:

Về con chung có (chưa có):………………………………………………………

Họ và tên:………………………Sinh ngày………..tháng………..năm…………

Họ và tên:………………..sinh ngày………..tháng………..năm……………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………\

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

………., ngày………..tháng……….năm……..

Người vợ                                                             Người chồng

Ký và ghi rõ họ tên                                         Ký và ghi rõ họ tên

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang