Thành viên idoc2012

Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

- 12 tháng trước
600
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường đại học và 25 các biểu mẫu báo cáo, thống kê nhằm góp phần thực hiện Quy chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, HS-SV và CBVC trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính với nhà trường.

Nội dung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

Đ N XIN LÀM Đ ÁN - KHÓA LU N T T NGHI PƠ Ồ Ậ Ố Ệ

Kính g i: Tr ng Khoa .............................................ử ưở

H và tên:ọ ……………………………………………………………….......

Ngày sinh: ……..…/……./……….. N i sinh: ……….……………………ơ Mã s SV: ………………………..... L p:ố ớ

…………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Đi m trung bình chung tích lu đ n th i đi m hi n nayể ỹ ế ờ ể ệ

là:........................... Nay Tôi làm đ n này kính xin Tr ng khoa ..........................................ơ ưở

xem xét cho Tôi đ c làm đ án - khóa lu n t t nghi p v i n i dung nh sau:ượ ồ ậ ố ệ ớ ộ ư - Tên đ tài:……………………………...……………………….ề

………...... ......................................................................................................................... - Ng i gi i thi u và h ng d n…………………………...…….……......ườ ớ ệ ướ ẫ Xin trân tr ng c m n./.ọ ả ơ

Ý ki n c a Gi ng viên gi i thi uế ủ ả ớ ệ

………………………………...

M Tho, ngày…… tháng…… năm 20…ỹ Ng i làm đ nườ ơ

(Ký tên và ghi rõ h tên)ọ

………………………………...

Phê duy t c a Tr ng khoaệ ủ ưở

………………………………...

10 SV-K

10 SV-K

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang