Tài liệu

Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 565     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K - tài liệu, sách iDoc.Vn
Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K
Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường đại học và 25 các biểu mẫu báo cáo, thống kê nhằm góp phần thực hiện Quy chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, HS-SV và CBVC trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính với nhà trường.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

Đ N XIN LÀM Đ ÁN - KHÓA LU N T T NGHI PƠ Ồ Ậ Ố Ệ

Kính g i: Tr ng Khoa .............................................ử ưở

H và tên:ọ ……………………………………………………………….......

Ngày sinh: ……..…/……./……….. N i sinh: ……….……………………ơ Mã s SV: ………………………..... L p:ố ớ

…………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Đi m trung bình chung tích lu đ n th i đi m hi n nayể ỹ ế ờ ể ệ

là:........................... Nay Tôi làm đ n này kính xin Tr ng khoa ..........................................ơ ưở

xem xét cho Tôi đ c làm đ án - khóa lu n t t nghi p v i n i dung nh sau:ượ ồ ậ ố ệ ớ ộ ư - Tên đ tài:……………………………...……………………….ề

………...... ......................................................................................................................... - Ng i gi i thi u và h ng d n…………………………...…….……......ườ ớ ệ ướ ẫ Xin trân tr ng c m n./.ọ ả ơ

Ý ki n c a Gi ng viên gi i thi uế ủ ả ớ ệ

………………………………...

M Tho, ngày…… tháng…… năm 20…ỹ Ng i làm đ nườ ơ

(Ký tên và ghi rõ h tên)ọ

………………………………...

Phê duy t c a Tr ng khoaệ ủ ưở

………………………………...

10 SV-K

10 SV-K

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21324
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 15762
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10294
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 44 Lượt xem: 9877
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9649
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9011