Tài liệu

Đơn xin cứu xét

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21615     Tải về: 28     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Đơn xin cứu xét - tài liệu, sách iDoc.VnĐơn xin cứu xét
COÄNG HOØA X HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp- Töï Do- Haïnh Phuùc
ÑÔN XIN CÖÙU XEÙT
Kính göûi: UBND PHÖÔØNG (XAÕ)……..
Toâi teân laø:
………………………………………………………………………
Ngaøy thaùng naêm sinh:
………………………………………………………….
CMND :………………………….Caáp taïi:……………………………………
Thöôøng truù:
…………………………………………………………………….
Toâi xin trình baøy söï vieäc xin cöùu xeùt nhö sau:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………….
Lyù do xin cöùu xeùt:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………..
Toâi xin cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät vaø xin chòu
traùch nhieäm hoaøn toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân.
Kính mong quyù quan xem xeùt, giaûi quyeát.
Ngaøy….thng……
naêm………
Ngöôøi laøm ñôn
(kyù teân)
Đơn xin cứu xét
Đơn xin cứu xét
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21615     Tải về: 28     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21612
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16048
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10676
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10433
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9712
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9055