Tài liệu

Đơn xin chứng nhận độc thân

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9720     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Đơn xin chứng nhận độc thân - tài liệu, sách iDoc.VnĐơn xin chứng nhận độc thân
COÄNG HOØA X HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp- Töï Do- Haïnh Phuùc
ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN ÑOÄC THAÂN
Kính göûi: UBND PHÖÔØNG (XAÕ)(X)
Toâi teân laø:
……………………………………………………………………………………
………………………………………….
Ngy thaùng nm sinh:
……………………………………………………………………………………
…………………
CMND :………………………….Caáp taïi:
……………………………………..........................................
Thöôøng truù:
……………………………………………………………………………………
………………………………………
Ñeà nghò UBND xaùc nhaän tình traïng ñoäc thaân cuûa toâi laø
(thuoäc 1 trong 3 tröôøng hôïp sau):
-Chöa keát hoân ( keøm theo phieáu xaùc minh cuûa CA nôi thöôøng
truù)
-Ñaõ ly hoân (keøm theo quyeàt ñònh ly hoân cuûa toøa aùn);
-Choàng (vôï) ñaõ cheát (keøm theo giaáy chöùng töû ).
Toâi xin cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät vaø chòu traùch
nhieäm hoaøn toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân.
Ngaøy……
thaùng…….naêm…………
Ngöôøi laøm ñôn
(Kyù teân)
Đơn xin chứng nhận độc thân
Đơn xin chứng nhận độc thân
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9720     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21625
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16071
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10704
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10446
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9713
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9059