Thành viên idoc2012

Đơn nghỉ dưỡng sức

- 04/19/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Đơn nghỉ dưỡng sức

- 04/19/2013
384
Báo lỗi

Đơn nghỉ dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nội dung

Tên c quan (đ n v )…………………..ơ ơ ị Mã đ n v :…………………………….ơ ị

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK ƯỜ Ộ Ề Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ SAU ĐI U TR TH NG T T, B NH T T DO TNLĐ- BNNỀ Ị ƯƠ Ậ Ệ Ậ

Tháng…..quý…..năm……. S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

STT H và tênọ S s BHXHố ổ

S đ n v đ nghố ơ ị ề ị

S ngày ngh trong kỳố ỉ

Ngh t i gia đìnhỉ ạ

A B C D 1

C ngộ

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ng i l pườ ậ Công đoàn c sơ ở K toán tr ngế ưở (Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u) ấ (Ký, h tên) ọ

M c đ suy gi m ứ ộ ả kh năng lao đ ng ả ộ

do TNLĐ- BNN

M u s : C 70 a- HDẫ ố

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK ƯỜ Ộ Ề Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ SAU ĐI U TR TH NG T T, B NH T T DO TNLĐ- BNNỀ Ị ƯƠ Ậ Ệ Ậ

Tháng…..quý…..năm……. S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

S :……….ố S đ n v đ nghố ơ ị ề ị

Chi chú S ngày ngh trong kỳố ỉ

S ti n tr c pố ề ợ ấ Ngh t p trungỉ ậ

2 3 E

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ngày……tháng…..năm…… K toán tr ngế ưở Th tr ng đ n vủ ưở ơ ị

(Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u)ấ

Tên c quan (đ n v )…………………..ơ ơ ị Mã đ n v :…………………………….ơ ị

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK SAU THAI S NƯỜ Ộ Ề Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ Ả Tháng…..quý…..năm…….

S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

STT H và tênọ S s BHXHố ổ

A B C D 1

C ngộ

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ng i l pườ ậ Công đoàn c sơ ở K toán tr ngế ưở (Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u) ấ

Đi u ki n tính ề ệ h ngưở

Lu k s ngày h ng ỹ ế ố ưở DSPHSK đ i v i s y thai, ố ớ ẩ

hút thai, thai ch t l uế ư

M u s : C 69a- HDẫ ố

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK SAU THAI S NƯỜ Ộ Ề Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ Ả Tháng…..quý…..năm…….

S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

S :……….ố S đ n v đ nghố ơ ị ề ị

Chi chúS ngày ngh trong kỳố ỉ S ti n ố ề

Ngh t p trungỉ ậ 2 3 4 E

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ngày……tháng…..năm…… K toán tr ngế ưở Th tr ng đ n vủ ưở ơ ị

(Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u)ấ

Ngh t i gia ỉ ạ đình

Tên c quan (đ n v )…………………..ơ ơ ị Mã đ n v :…………………………….ơ ị

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK SAU M ĐAUƯỜ Ộ Ể Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ Ố Tháng…..quý…..năm…….

S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

STT H và tênọ S s BHXHố ổ

A B C D 1 2

C ngộ

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ng i l pườ ậ Công đoàn c sơ ở K toán tr ngế ưở (Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u) ấ

Đi u ki n tính ề ệ h ngưở

Th i gian đóng ờ BHXH

Lu k s ngày ỹ ế ố ngh h ng tr ỉ ưở ợ

c p m đauấ ố

M u s : C 68a- HDẫ ố

DANH SÁCH NG I LAO Đ NG Đ NGH H NG TR C P NGH DSPHSK SAU M ĐAUƯỜ Ộ Ể Ị ƯỞ Ợ Ấ Ỉ Ố Tháng…..quý…..năm…….

S hi u tài kho n:………….……...……….m t i:………….……………..………ố ệ ả ở ạ T ng s lao đ ng……..……...……………Trong đó n :………………..…………ổ ố ộ ữ T ng qu l ng trong (tháng) quý……………………....…………........…….……ổ ỹ ươ

S :……….ố S đ nghố ề ị

Chi chúS ngày ngh trong kỳố ỉ S ti n ố ềNgh t p trungỉ ậ

3 4 5 E

Ghi chú: Tr ng h p ngh t p trung ph i ghi rõ đ a ch c s ngh và th i gian ngh t ngày .....đ n ngày.....ườ ợ ỉ ậ ả ị ỉ ơ ở ỉ ờ ỉ ừ ế

Ngày……tháng…..năm…… K toán tr ngế ưở Th tr ng đ n vủ ưở ơ ị

(Ký, h tên) ọ (Ký, đóng d u)ấ

Ngh t i gia ỉ ạ đình

C70a-HD C69a-HD C68a-HD

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang