Tài liệu

Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho khu vực công nghiệp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 413     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 258
Tài liệu Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho khu vực công nghiệp - tài liệu, sách iDoc.VnĐồ án: Thiết kế cung cấp điện cho khu vực công nghiệp,Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trên một diện tích rộng lớn gồm có 5 nhà máy và một khu dân cư. Các nhà…
ĐỒ ÁN TỐT
NGHIỆP
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU CÔNG
NGHIỆP
2Sinh viên thực hiện: Phan Tuấn Nghĩa / Hệ thống điện1 – Khóa
47
TR NG ………………….ƯỜ
KHOA……………………….
----------
án t t nghi pĐồ
tàiĐề :
Thiết kế cung cấp điện cho khu
vực công nghiệp
ĐỒ ÁN TỐT
NGHIỆP
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU CÔNG
NGHIỆP
3Sinh viên thực hiện: Phan Tuấn Nghĩa / Hệ thống điện1 – Khóa
47
LỜI NÓI
ĐẦU
CHƯƠNG
I
I. VỊ TĐỊA LÝ VÀ VAI TRÒ KINH
TẾ................................................................
6
II. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ PHỤ
TẢI...........................................................................
6
III. ĐẶC ĐIỂMNG
NGHỆ....................................................................................
8
CHƯƠNG
II
C ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀY
KHU
NG
NGHIỆP
2..1. TỔNG QUANC PHƯƠNG PP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN
..
9
2.1.1. Khái niệm về phụ tải tính
toán.........................................................................
9
2.1.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán.
.................................................
9
2.2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NMÁY LIÊN HỢP
DỆT........
13
2.2.1. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ
khí
........................
13
2.2.2. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng khác trong toàn nhà
máy.
..
19
2.2.3. Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà
máy.
...............................................
23
2.2.4. Biểu đồ phụ tải của các phân xưởng và nhà
máy.
.........................................
23
2.3. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA KHU CÔNG NGHIỆP
.................
25
2.3.1. Xác định phụ tải tính toán của toàn khu công
nghiệp.
..................................
25
2.3.2. Biểu đồ phụ tải của khu công
nghiệp.............................................................
26
CHƯƠNG
III
THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO KHUNG
NGHIỆP
3.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG CAO ÁP CỦA KHU CÔNG NGHIỆP
....
27
3.2. CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP VẬNNH CỦA KHU CÔNG
NGHIỆP..................
27
3.3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁNĐỒ CUNG CẤP
ĐIỆN
.............................
28
3.1. Xác định tâm phụ tải của khu công
nghiệp.......................................................
28
3.2. Đề xuất các phương án đồ cung cấp
điện.
...................................................
29
3.4. SƠ BỘ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN
...............................................................
31
3.4.1. Chọn công suất trạm biến áp trung tâm của khu công
nghiệp.
.....................
31
3.4.2. Chọn tiết diện dây
dẫn.
..................................................................................
32
3.4.3. Chọn máy cắt.
................................................................................................
40
3.5. TÍNH TOÁN KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
..........
44
2.5.1. Phương án đi dây
1
........................................................................................
45
2.5.2. Phương án đi dây
2
........................................................................................
49
3.6. THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
...............................
53
2.6.1. Chọn dây dẫn 110kV từ hệ thống về khu công
nghiệp...................................
53
2.6.2. Tính ngắn mạch cho mạng cao
áp
.................................................................
53
2.6.3. Chọn và kiểm thiết bị điện cho mang cao áp của khu công nghiệp
..............
57
2.6.4. Kiểm tra các thiết bị điện phía hạ áp của MBATT đã chọn sơ bộ
...............
58
Liên hệ quảng cáo

4Sinh viên thực hiện: Phan Tuấn Nghĩa / Hệ thống điện1 – Khóa
47
ĐỒ ÁN TỐT
NGHIỆP
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU CÔNG
NGHIỆP
2.6.5. Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp của khu công
nghiệp
......................................
60
CHƯƠNG
IV
THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀY LIÊN HỢP
DỆT
4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
.
.....................................................................................................
61
4.2. CÁC PHƯƠNG ÁN CUNG CP ĐIN CHO NHÀ
Y
.
.............................................
61
4.2.1. Phương án về các trạm biến áp phân xưởng
................................................
61
4.2.2. Chọn các máy biến áp phân xưởng
...............................................................
62
4.2.3 Xác định vị trí các trạm biến áp phân xưởng
................................................
63
4.3.PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC
TBAPX
.....................................
64
4.3.1.Các phương án cung cấp điện cho trạm biến áp phân
xưởng........................
64
4.3.2. Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian , trạm phân phối trung tâm của
nhà
máy:...................................................................................................................
66
4.3.3. Lựa chọn phương án nối dây của mạng cao
áp.............................................
67
4.4. TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÁC PHƯƠNG
ÁN
..................
70
4.4.1. Phương án
1...................................................................................................
70
4.4.2.Phương án
2....................................................................................................
77
4.4.3.Phương án
3....................................................................................................
79
4.4.4.Phương án
4....................................................................................................
83
4.5. THIẾT KẾ CHI TIẾT MẠNG CAO ÁP CỦA NHÀ
Y:.............................
87
4.5.1.Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm
.......
87
4.5.2. Chọn cáp cao áp và hạ áp của nhà
máy
........................................................
87
4.5.3. Tính toán ngắn mạch để lựa chọn các thiết bị
điện.......................................
87
4.5.4.Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị
điện............................................................
91
4.6.THUYT MINH VN HÀNH SƠ Đ
.................................................................
100
4.6.1. Khi vận hành bình thường.
..........................................................................
100
4.6.2. Khi bị sự
cố
..................................................................................................
100
4.6.3. Khi cần sửa chữa định
kỳ.............................................................................
100
CHƯƠNGV
THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP PHÂN XƯỞNG
SỬA CHỮA CƠ
KHÍ
5.1. ĐÁNH GVỀ PHỤ TẢI CỦA PHÂN XƯỞNG SỦA CHỮA CƠ K
......
101
5.2.LA CHN SƠ ĐCUNG CP ĐIÊN CHO PHÂN NG
:
..................................
101
5.2.1. Lựa chọn sơ đồ cung cấp điên cho phân
xưởng:
.........................................
101
5.2.2. Chọn vị trí tủ động lực và phân
phối:.........................................................
104
5.2.3. Sơ đồ đi dây trên mặt bằng và phương thức lắp đặt các đường cáp:
.........
104
5.3. LỰA CHN TPHÂN PHI VÀ TĐNG LC.
................................................
104
5.3.1. Nguyên tắc chung:
.......................................................................................
104
5.3.2. Chọn tủ phân
phối........................................................................................
104
5.3.3. Chọn tủ động lực và dây dẫn từ tủ động lực tới các thiết b
.......................
106
5.4.TÍNH NGN MCH PHÍA HÁP CA PXSCCK ĐKIM TRA CÁP VÀ
ATM..
109
5.4.1.Các thông số của sơ đồ thay thế
:.................................................................
110
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho khu vực công nghiệp

Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trên một diện tích rộng lớn gồm có 5 nhà máy và một khu dân cư. Các nhà máy đều là những nhà máy công nghiệp nhẹ và dân dụng, có công suất vừa và nhỏ, nhưng có tầm quan trọng khá lớn trong nền kinh tế quốc dân. Do đó ta xếp các nhà máy và khu dân cư vào hộ loại 1, cần được cung cấp điện liên tục và an toàn

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm