Tài liệu

Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho khu vực công nghiệp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 293     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 258
Tài liệu Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho khu vực công nghiệp - tài liệu, sách iDoc.VnĐồ án: Thiết kế cung cấp điện cho khu vực công nghiệp,Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trên một diện tích rộng lớn gồm có 5 nhà máy và một khu dân cư. Các nhà…
background image

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU CÔNG NGHIỆP

2

Sinh viên thực hiện: Phan Tuấn Nghĩa / Hệ thống điện1 – Khóa 47

TR

NG ………………….

ƯỜ

KHOA……………………….

----------

 án t t nghi p

Đồ

 tài

Đề

Thiết kế cung cấp điện cho khu 

vực công nghiệp

 

                                                                            

background image

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU CÔNG NGHIỆP

3

Sinh viên thực hiện: Phan Tuấn Nghĩa / Hệ thống điện1 – Khóa 47

LỜI NÓI ĐẦU 

CHƯƠNG I

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ VAI TRÒ KINH TẾ................................................................ 6
II. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ PHỤ TẢI
........................................................................... 6
III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ
.................................................................................... 8

CHƯƠNG II

XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

2..1. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN .. 9

2.1.1. Khái niệm về phụ tải tính toán......................................................................... 9
2.1.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. ................................................. 9

2.2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT........ 13

2.2.1. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khí ........................ 13
2.2.2. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng khác trong toàn nhà máy. .. 19
2.2.3. Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy. ............................................... 23
2.2.4. Biểu đồ phụ tải của các phân xưởng và nhà máy. ......................................... 23

2.3. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA KHU CÔNG NGHIỆP ................. 25

2.3.1. Xác định phụ tải tính toán của toàn khu công nghiệp. .................................. 25
2.3.2. Biểu đồ phụ tải của khu công nghiệp............................................................. 26

CHƯƠNG III

THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO KHU CÔNG NGHIỆP

3.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG CAO ÁP CỦA KHU CÔNG NGHIỆP .... 27
3.2. CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP VẬN HÀNH CỦA KHU CÔNG NGHIỆP.................. 27

3.3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN ............................. 28

3.1. Xác định tâm phụ tải của khu công nghiệp....................................................... 28
3.2. Đề xuất các phương án sơ đồ cung cấp điện. ................................................... 29

3.4. SƠ BỘ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN ............................................................... 31

3.4.1. Chọn công suất trạm biến áp trung tâm của khu công nghiệp. ..................... 31
3.4.2. Chọn tiết diện dây dẫn. .................................................................................. 32
3.4.3. Chọn máy cắt. ................................................................................................ 40

3.5. TÍNH TOÁN KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN .......... 44

2.5.1. Phương án đi dây 1 ........................................................................................ 45
2.5.2. Phương án đi dây 2 ........................................................................................ 49

3.6. THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ............................... 53

2.6.1. Chọn dây dẫn 110kV từ hệ thống về khu công nghiệp................................... 53
2.6.2. Tính ngắn mạch cho mạng cao áp ................................................................. 53
2.6.3. Chọn và kiểm thiết bị điện cho mang cao áp của khu công nghiệp .............. 57
2.6.4. Kiểm tra các  thiết bị điện phía hạ áp của MBATT đã chọn sơ bộ ............... 58

background image

4

Sinh viên thực hiện: Phan Tuấn Nghĩa / Hệ thống điện1 – Khóa 47

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU CÔNG NGHIỆP

2.6.5. Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp của khu công nghiệp ...................................... 60

CHƯƠNG IV

THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT

4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................... 61

4.2. CÁC PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY. ............................................. 61

4.2.1. Phương án về các trạm biến áp phân xưởng  ................................................ 61
4.2.2. Chọn các máy biến áp phân xưởng ............................................................... 62
4.2.3 Xác định vị trí các trạm biến áp phân xưởng  ................................................ 63

4.3.PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC TBAPX ..................................... 64

4.3.1.Các phương án cung cấp điện cho trạm biến áp phân xưởng........................ 64
4.3.2. Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian , trạm phân phối trung tâm của 
nhà máy:................................................................................................................... 66
4.3.3. Lựa chọn phương án nối dây của mạng cao áp............................................. 67

4.4. TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÁC PHƯƠNG ÁN .................. 70

4.4.1. Phương án 1................................................................................................... 70
4.4.2.Phương án 2.................................................................................................... 77
4.4.3.Phương án 3.................................................................................................... 79
4.4.4.Phương án 4.................................................................................................... 83

4.5. THIẾT KẾ CHI TIẾT MẠNG CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY:............................. 87

4.5.1.Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm ....... 87
4.5.2. Chọn cáp cao áp và hạ áp của nhà máy ........................................................ 87
4.5.3. Tính toán ngắn mạch để lựa chọn các thiết bị điện....................................... 87
4.5.4.Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện............................................................ 91

4.6.THUYẾT MINH VÀ VẬN HÀNH SƠ ĐỒ ................................................................. 100

4.6.1. Khi vận hành bình thường. .......................................................................... 100
4.6.2. Khi bị sự cố .................................................................................................. 100
4.6.3. Khi cần sửa chữa định kỳ............................................................................. 100

CHƯƠNGV

THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP PHÂN XƯỞNG 

SỬA CHỮA CƠ KHÍ

5.1. ĐÁNH GIÁ VỀ PHỤ TẢI CỦA PHÂN XƯỞNG SỦA CHỮA CƠ KHÍ ...... 101

5.2.LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIÊN CHO PHÂN XƯỞNG : .................................. 101

5.2.1. Lựa chọn sơ đồ cung cấp điên cho phân xưởng: ......................................... 101
5.2.2.  Chọn vị trí tủ động lực và phân phối:......................................................... 104
5.2.3. Sơ đồ đi dây trên mặt bằng và phương thức lắp đặt các đường cáp: ......... 104

5.3. LỰA CHỌN TỦ PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐỘNG LỰC. ................................................ 104

5.3.1. Nguyên tắc chung: ....................................................................................... 104
5.3.2. Chọn tủ phân phối........................................................................................ 104
5.3.3. Chọn tủ động lực và dây dẫn từ tủ động lực tới các thiết bị ....................... 106

5.4.TÍNH NGẮN MẠCH PHÍA HẠ ÁP CỦA PXSCCK ĐỂ KIỂM TRA CÁP VÀ ATM.. 109

5.4.1.Các thông số của sơ đồ thay thế :................................................................. 110

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho khu vực công nghiệp

Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trên một diện tích rộng lớn gồm có 5 nhà máy và một khu dân cư. Các nhà máy đều là những nhà máy công nghiệp nhẹ và dân dụng, có công suất vừa và nhỏ, nhưng có tầm quan trọng khá lớn trong nền kinh tế quốc dân. Do đó ta xếp các nhà máy và khu dân cư vào hộ loại 1, cần được cung cấp điện liên tục và an toàn

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm