Thành viên hieunguyenksxd

Do an btct 1

- 05/20/2012
Chia sẻ
/22 trang
Tải xuống 50,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 50,000 VNĐ (22 trang)
Thành viên hieunguyenksxd
2,173
Báo lỗi

Do an btct 1

Nội dung
Så âäö tênh toaïn

GVHD :Trënh Quang Thënh (Âäö aïn män hoüc

THIÃÚT KÃÚ SAÌN SÆÅÌN COÏ BAÍN DÁÖM

Hçnh 1 . Så âäì saìn

(1.Væîa xi màng-caït daìy 20mm ,2.Baín bãtäng cäút theïp, 3.Væîa traït tam håüp daìy 10mm).

~~~~~~~~~~~~~*.*~~~~~~~~~~~~

( - Så âäö saìn theo hçnh 1.

( - Kêch thæåïc tênh tæì truûc dáöm vaì truûc tæåìng l1 = 2,1 m ;l2 = 6,6 m .

Tæåìng chëu læûc coï chiãöu daìy t = 34 cm .

( - Saìn nhaì cäng nghiãûp nheû , cáúu taûo màût saìn gäöm ba låïp nhæ hçnh 1

( - Váût liãûu : Bã täng maïc 200 ,cäút theïp cuía baín vaì cäút âai cuía dáöm loaûi AI , cäút doüc cuía dáöm loaûi AII.

* Säú liãûu tênh toaïn cuía váût liãûu .

- Bã täng maïc 200 coï Rn = 90 kG/cm² , Rk = 7,5 kG/cm²

- Cäút theïp AI coï Ra = 2100 kG/cm² ; Raâ kG/cm².

- Cäút theïp AII coï Ra = R’a = 2700 kG/cm²; Rax = 2150 kG/cm².

SÅ ÂÄÖ TÊNH TOAÏN

I.-Tênh toaïn baín:

1.Så âäö baín saìn:

Xeït tyí säú caûnh ä baín l2= 6,6 m ;l1=2,1m;

Xem baín laìm viãûc mäüt phæång . ta coï saìn sæåìn toaìn khäúi baín dáöm .Caïc dáöm tæì truûc 2 âãún truûc 5 laì dáöm chênh , caïc dáöm ngang laì dáöm phuû .

Âãø tênh baín, càõt mäüt daíi räüng b1= 1m vuäng goïc våïi dáöm phuû vaì xem nhæ mätñ dáöm liãn tuûc.

2.Læûa choün kêch thæåïc caïc bäü pháûn:

Tênh så bäü chiãöu daìy baín theo cäng thæïc (1.2)

Våïi m =35 cho baín liãn tuûc ,láúy D = 1,3 vç taíi troüng PTC = 1050kG/m² suy raì hb= (D/m).210= (1,3/35).210 = 7,8cm ,choün hb= 8 cm.

* Dáöm phuû : Nhëp dáöm ld= l2 = 6,6 m (chæa phaíi laì nhëp tênh toaïn).Våïi taíi troüng tæång âäúi låïn nãn choün md tæång âäúi beï , tênh så bäü `våïi md = 13 coï chiãöu caotiãút diãûn dáöm phuû hdp =(1/md).660 = (1/13).660 = 50,7cm, choün hdp= 52cm, choün bâp = 0,4.hdp => bdp = 21cm.(láúy troìn säú ).

* Dáöm chênh : Nhëp dáöm chênh ld = 3l1= 6,3.Choün hdc = (1/8;1/’12)*ld=70cm ; choün hdc = 72cm , láúy bdc = (0,3;0,5)*hdc=30cm.

3.Nhëp tênh toaïn cuía baín :

Nhëp giæîa lg = l1- bdp = 2,1- 0,2 = 1,9 m

Nhëp biãn lb = l1b - bdp /2- t/2 +hb/2 = 2,1- 0,2/2- 0,34/2 + 0.08/2 = 1,87m.

Chãnh lãûnh giæîa caïc nhëp :

4.Taíi troüng trãn baín:

Hoaût taíi tênh toaïn pb = n. PTC = 1,2. 1050 = 1260 kG/m²

Ténh taíi âæåüc tênh vaì ghi trong baíng sau :

Caïc låïp

Tiãu chuáøn

N

Tênh toaïn

-Væîa Xi Màng 2cm , (o=2000kG/m³

0,02.2000=40

40

1,2

48

-BaínBTCTdaìy8cm, (o = 2500kG/cm³

0,08.2500=200

200

1,1

220

-Væîa traït 1cm , (o= 1800kG/m³

0,01.1800 = 18

18

1,2

21,6

(Täøng cäüng : 289,6

Láúy troìn gb = 290 kG/m2

Taíi troüng toaìn pháön qp = 1260 + 290 = 1550 kG/m²

Tênh toaïn våïi baín räüng b1= 1m coï qp= 1550 kG/m.

5.Tênh mämen:

Theo cäng thæïc (2.1) .ÅÍ nhëp giæîa vaì gäúi giæîa :

ÅÍnhëp biãn vaì gäúi thæï hai:

6.Tênh cäút theïp:

Choün a=1,5cm cho moüi tiãút diãûn ,tæì âoï h0=8-1,5=6,5cm

*ÅÍ gäúi biãn vaì nhëp biãn:

Kiãøm tra

Váûy håüp lê

Dæû kiãún duìng cäút 8,a=13cm,coï fa=0,5cm2

Khoaíng caïch giæîa caïc cäút laì: a = ��

Choün (8,a=13cm( Fa=3,87cm2

ÅÍ gäúi giæîa vaì nhëp giæîa :våïi M = 34250 kGcm ï

Kiãøm tra

(håüp lyï

+dæû kiãún duìng cäút theïp (6(fa=0,283( a=

( Choün a=11cm;(6(Fa=2,57cm2

Taûi gäúi giæîa vaì nhëp giuîa dæåüc feïp giaím 20%

Coï Fa=0,8.2,57=2,056cm2

(%= ,håüp lê

Choün (6,a=14cm coï Fa=2,02cm2

Kiãøm tra laûi chiãöu cao laìm viãûc cuía bãtäng,låïp baío vãû 1cm

*(6:

a0=1+

h0=h-a0=8-1,3=6,7

*(8:

a0=1+

h0=h-1,4=6,6cm

(âãöu låïn hån vaì xáp xè h0 =6,5 duìng dæåüc vaì thiãn vãö an toaìn

*Cäút theïp chëu mämen ám

Våïi Pb = 1080<5.gb =1448 kG/m² , láúy âoaûn daìi tênh toaïn cuía cäút theïp bàòng 0,3l = 0,3.1,97 = 0,59 m (v=0,3) .Âoaûn daìi tæì muït cäút theïp âãún truûc dáöm seî laì 0,6 +0,2/2 = 0,7 m .Våïi hb = 8 cm coï thãø tiãút kiãûm cäút theïp bàòng caïch uäún phäúi håüp .Âoaûn thàóng tæì âiãøm uäún âãún meïp dáöm laì 1/6.lb = 1/6.1,97 =0,33 tênh âãún truûc âãún truûc dáöm seî laì 0,33 + 0,1 = 0,43 m (xem hçnh 3).

7.Cäút theïp âàût theo cáúu taûo:

Cäút chëu mämen ám âàût theo phæång vuäng goïc våïi dáöm chênh ,choün (6,a = 20cm , coï diãûn têch trong mäùi meït cuía baín laì 1,41 cm2 låïn hån 50%Fa taûi gäúi tuûa giæîa cuía baín 0,5.2,58 =1,29 cm²

Duìng caïc thanh cäút muî , âoaûn daìi tæì meïp dáöm 1/4.2 = 0,5 m , tênh âãún truûc dáöm :0,5 + 0,3/2 = 0,65 m , láúy troìn laì 65 cm ,chiãöu daìi toaìn bäü âoaûn thàóng 130cm , kãø âãún hai moïc vuäng 7cm .Chiãöu daìi toaìn thanh 130 + 2.7 = 144 cm.

Cäút theïp phán bäú åí phêa dæåïi choün (6, a = 30 cm , coï tiãút diãûn trong mäùi met bãö räüng cuía baín laì 0,283. 100/30 = 0,94 cm² ,låïn hån 20% cäút theïp chëu læûcgiæîa nhëp (våïi nhëpbiãn 0,2 .3,72 =0,74 cm²; nhëp giæîa 0,2.2,06 = 0,4 cm²)

Trãn hçnh 3a thãø hiãûn bäú trê cäút theïp trãn màût càõt vuäng goïc våïi dáöm phuû åí trong phaûm vi giæîa truûc1 vaì truûc 2, cuîng nhæ truûc 5 vaì truûc 6 cuía màût bàòng saìn,âoï laì phaûm vi chæa giaím 20% cäút theïp .Màût càõt thãø hiãûn ba nhëp cuía baín tæì truûc A âãún truûc B .Cáúu taûo cuía baín tæì truûc C âãún truûc D láúy theo âäúi xæïng våïi âoaûn âæåüc veî . Caïc ä baín åí vuìng giæîa , tæì truûc B âãún truûc C âæåüc cáúu taûo giäúng nhæ ä baín thæï ba , xem laì ä baín giæîa .

Tæì truûc 2âãún truûc 5 , cäút theïp åí caïc ä baín giæîa âæåüc giaím 20% , màût càõt cuía baín cuîng thãø hiãûn nhæ trãn hçnh 3a trong âoï caïc khoaíng caïch cäút thãúp tæì ä thæï hai tråí âi laì a= 260 thay cho a= 220.

II.Tênh toaïn dáöm phuû.

1.Så âäö tênh:

Dáöm phuû laì dáöm liãn tuûc 4 nhëp

Âoaûn dáöm gäúi lãn tæåìng láúy laì Sd =22 cm. Bãö räüng dáöm chênh âaî giaí thiãút bdc =30cm .Nhëp tênh toaïn laì:

Nhëp giæîa l = l2 - bdc = 6,4 - 0,3 =6,1 m

Nhëp biãn lb =6,4 - 0,3/2 - 0,34/2 + 0,22/2 = 6,19m

Chãnh lãûch giæîa caïc nhëp {6,19 - 6,1 }/6,19. 100%=1,45%

Så âäì tênh toaïn nhæ hçnh 4

2.Taíi troüng:

Vç khoaíng caïch giuîa caïc dáöm âãöu nhau , bàòng l1 = 2,1 m nãn:

Hoaût taíi trãn dáöm pd= pb.l1 = 1080.2,2 = 2376 kG/m

Ténh taíi gd = gb.l1 +go

Trong doï go = 0,2(0,5 - 0,08).2500 .1,1 = 231kG/m

Gd = 290.2,2 + 204 = 869kG/m

Taíi troüng tênh toaïn toaìn pháön qd= 2376 + 869 = 3245 kG/m

Tè säú p / g = 2376/869 =2,73(k=0,278(duìng näüi suy)

3.Näüi læûc

Tung âäü hçnh bao mämen : M =(qd​ .l2

Tra baíng âãø láúy hãû säú vaì kãút quaí tênh toaïn trçnh baìy trong baíng 1 .Mämen ám åí nhëp biãn triãût tiãu caïch gäúi tæûa mäüt âoaûn x = k.lb = 0,278.6,19 = 1,7208 m .Mämen dæång triãût tiãu caïch meïp gäúi tæûa giæîa mäüt âoaûn 0,15 .l =0,15. 6,1= 0,915m.

Taûi nhëp biãn : 0,15. 6,19 = 0,9285 m.

Læûc càõt : QA =0,4. Qd .lb = 0,4. 3245.6,19 = 8034,6 kG

QTB = -0,6. 3245.6,19 = -12051 kG

QPB = -Qct= 0,5 .3245.6,1 =9897,3 kG

Hçnh bao mämen vaì biãøu âäö læûc càõt thãø hiãûn trãn hinh 4

Baíng 1 : Tênh toaïn hçnh bao mämen cuía dáöm phuû.

Nhëp

tiãút diãûn

Giaï trë (

Tung âäü M,kGm

cuía Mmax

Cuía Mmin

Mmax

Mmin

Nhëp biãn

Gäúi A

1

2

0,425

3

4

0

0,065

0,090

0,091

0,075

0,02

8081,8

11190

11314,5

9325,16

2486,7

Gäúi B-TD5

-0,0715

-6949

Nhëp 2

6

7

0,5l

8

9

0,018

0,058

0,0625

0,058

0,018

-0,0354

-0,0166

-0,0146

-0,0294

2173,4

7003,3

7546,6

7003,2

2173,4

4274,4

2004,4

1762,8

3549,9

GäúiC-TD10

-0,0625

-5896

4.Tênh toaïn cäút theïp doüc.

Coï Rn = 90 kG/cm² ; Ra =Ra’ =2700 kG/cm²

a)Våïi mämen ám : Tênh theo tiãút diãûn chæî nháût b = 20 cm ,hdf = 50 cm , giaí thiãút a= 3,5( ho =50 - 3,5 = 46,5 cm

Taûi gäúi B, våïi M= 6949 kGm:

Kiãøm tra

Taûi gäúi C, våïi M=5896 kGm ,tênh âæåüc A= 0,15;Fa= 5,88cm²

Coï A

Kiãøm tra

b)Våïi mämen dæång :Tênh theo tiãút diãûn chæî T caïnh trong vuìng neïn.Láúy hc = 8cm.

ÅÍ nhëp giæîa, dæû kiãún a = 3,5 cm , ho = 41,5 cm.

Åí nhëp biãn , mämen låïn , coï khaí nàng duìng nhiãöu thanh cäút theïp ,

Dæû kiãún a=4,5cm;h0=40,5cm

bc=b+2.c1

Âãø tênh bãö räüng âaïy bc láúy c1 beï hån ba trë säú sau :

*Mäüt næía khoaíng cach hai meïp trong cuía dáöm : 0,5.2 = 0,4 m

*1/6.ld =1/6.6,1 = 1,02 m

*9hc (hc = 8 cm > 0,1.h = 4,5 cm ) bàòng 0,72 m

Tênh bc = b + 2c1 = 20 + 2.72 = 164 cm.

Mc = Rn.bc.hc.(ho - 0,5.hc) = 90.164.8(421,5-4) = 4428000 kGcm ,

Coï Mmax = 7546,6 < Mc .Truûc trung hoìa qua caïnh (tênh nhæ tiãút diãûn chæî nháût

Taûi nhëp biãn :Mc=90.164.8.(40,5-4)=4309920;h0 =40,5cm tênh âæåüc

A=0,046;(=0,976;Fa=10,6cm2

Taûi nhëp giæîa : M = 754660 kGcm ; ho = 41,5 tênh âæåüc A = 0,03

Kiãøm tra tè säú cäút theïp

Åí nhëp biãn

Åí nhëp giæîa

(chuïng âãöu låïn hån (min

5.Choün vaì bäú trê cäút theïp doüc:

Âãø coï âæåüc caïch bäú trê håüp lê cáön so saïnh phæång aïn . Træåïc hãút tçm täø håüp thanh coï thãø choün cho tiãút diãûn chênh .Trong baíng 2 chè måïi ghi caïc tiãút diãûn riãng biãût , chæa xeït âãún sæû phäúi håüp giæîa caïc vuìng , diãûn têch caïc thanh âæåüc ghi keìm åí phêa dæåïi.

Baíng 2: Mäüt säú caïch choün cäút theïp cho caïc tiãút diãûn chênh cuía dáöm.

Tiãút diãûn

Nhëp biãn

Gäúi B

Nhëp 2vaì giæîa

Gäúi C

Diãûn tçch Fa

Cáön thiãút

10,6

6,14

6,89

5,11

Baíng 3: Phæång phaïp bäú trê cäút theïp

Tiãút diãûn

Phæång aïn

Nhëp biãn

Gäúi B

Nhëp 2

Gäúi C

3(16+3(14

3(14+2(12

2(12+3(14

2(14+2(12

6.Tênh toaïn cäút theïp ngang:

Træåïc hãút kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú Q < ko.Rn.b.ho cho tiãút diãûn chëu læûc càõt låïn nháút QBt = 12051kG taûi âoï , theo cäút theïp âaî bäú trê , coï ho = 47,74 cm

Thoía maîn diãöu kiãûn haûn chãú

Kiãøm tra âiãöu kiãûn tênh toaïn Q < 0,6.Rk.b.ho

Gäúi coï læûc càõt beï nháút laì QA = 8034,6 kG taûi caïc tiãút diãûn gáön gäúi A coï ho = 45,35 cm ( uäún , chè coìn mäüt haìng cäút theïp ).

Xaíy ra Q > 0,6.Rk.b.ho nãncáön phaíi tênh toaïn cäút âai .

Tênh cho pháön bãn traïi gäúi B våïi Q = 12051 kG vaì ho = 47,7 cm.

Choün âai (6 fâ = 0,283 cm², hai nhanh , n = 2 , theïp AI coï Raâ = 1700 kG/cm².

* Khoaíng caïch tênh toaïn :

* Khoaíng caïch cáúu taûo :våïi h =50 cm ,Uct = 16 cm . Choün U = 16 cm.

Khäng cáön tênh toaïn thãm cho caïc gäúi khaïc vç våïi Q beï hån nhæng theo âiãöu kiãûn cáúu taûo váùn phaíi choün U = 16 cm.

7.Tênh toaïn , veî hçnh bao váût liãûu :

OÍí nhëp , âæåìng kênh cäút theïp nhoí hån 20 mm ,láúy låïn baío vãû bàòng 2 cm , ÅÍ gäúi tæûa , cäút dáöm phuû nàòm dæåïi cäút cuía baín do âoï chiãöu daìy låïp baío vãû thæûc tãú cuîng laì 2 cm ,khoaíng håí giæîa hai haìng cäút theïp laì 3cm .Tæì chiãöu daìy låïp baío vãû vaì bäú trê cäút theïp tênh a vaì ho cho tæìng tiãút diãûn .

Kãút quaí tênh toaïn khaí nàng chëu læûc ghi trong baíng 4 .Moüi tiãút diãûn âãöu tênh theo træåìng håüp tiãút diãûn âàût cäút theïp âån .

Våïi tiãút diãûn chëu mämen dæong thay b bàòng bc.

Baíng 4 :Khaí nàng chëu læûc cuía caïc váût liãûu

Tiãút diãûn

Säú læåüng vaì diãûn têch cäút theïp

ho

cm

(

(

Mtd

kGm

Giæîa nhëp biãn

Caûnh nhëp biãn

Caûnh nhëp biãn

Trãn gäúi B

Caûnh gäúi B

Caûnh gäúi B

Nhëp 2

Caûnh nhëp 2

Gäúi C

Caûnh gäúi C

Nhëp giæîa

3(16+3(14-10,65cm2

uäún 2(14 coìn 3(16+1(14

uäún (14 coìn 3(16

3(14+2(12

uäún (14 coìn 2(14,2(12

uäún 2(12,coìn 2(14

2(12+3(14

uäún 2(12,coìn 3(14

2(14+2(12

càõt 2(14,coìn 2(12

giäúng nhëp 2

47,6

47,6

47,2

47,74

47,74

47,3

47,73

47,3

47,3

47,4

47,6

0,038

0,024

0,0174

0,287

0,23

0,109

0,023

0,0098

0,218

0,109

0,05

0,99

0,98

0,99

0,856

0,855

0,95

0,98

0,99

0,89

0,95

0,975

13407

9587,2

7596,27

6742,11

6305,7

3741,4

8751,3

2873,8

6242,3

2788,9

ÅÍ nhëp 2 coï 5 thanh , dæû kiãún dàût âäüc láûp , khäng phäúi håüp uäún lãn gäúi Bvaì gäúi C. Thäng thæåìng trong dáöm saìn , nãúu khäng âãø phäúi håüp cäút theïp giæîa nhëp vaì trãn gäúi , cuîng nhæ khäng uäún âãø kãút håüp laìm cäút xiãn thç ngæåìi ta âem táút caí caïc thanh âàût bãn dæåïi neo vaìo gäúi tæûa . Tuy váûy âãø tiãút kiãûm theïp coï thãø caït båït vaìi thanh hoàûc uäún lãnthaình cäút xiãn cáúu taûo ,âem neo cäút theïp vaìo phêa trãn , laì vuìng chëu neïn do mämen dæång .Dæåïi âáy trçnh baìy theo phæång phaïp uäún nhàòm laìm thê duû minh hoüa cho viãûc váûn duûng lê thuyãút tênh toaïn .

Sau khi uäún thanh 8 , khaí nàng cuía caïc thanh coìn laûi laì Mtâs = 2873,8 kGm (xembaíng 4). Dæûa vaìo hçnh bao mämen , åí tiãút diãûn 6 coï M = 2173,4kGcm , tiãút diãûn 7 coï M = 7003,3kGcm suy ra tiãút diãûn coï M = 2873,8kGcm nàòm giæîa tiãút diãûn 6 vaì 7 , caïch meïp gäúi B mäüt âoaûn 139,7 cm .Âoï laì tiãút diãûn sau cuía caïc thanh âæåüc uäún .Choün âiãøm cuäúi cuía âoaûn uäún caïch meïp gäúi 110 cm , nàòm ra ngoaìi tiãút diãûn sau .Âiãøm uäún caïch tám gäúi : 110 + 15 = 125 cm.

Tçm âiãøm càõt lê thuyãút thanh 2 1(14 bãn phaíi gäúi B . Nhæîng thanh coìn laûi coï Mtd = 6305,7 kGm. Dæûa vaìo hçnh bao mämen tçm tiãút diãûn coï mämen ám -6305,7kGcm . Âoï laì tiãút diãûn nàòm giæîa tiãút diãûn 5 coï M = 6949 vaì tiãút diãûn 6 coï M = 4274,4kGcm .Näüi suy (h.6) coï x1= 29,3 cm .

Tênh toaïn âoaûn keïo daìi W trong âoï láúy Q laì âäü däúc cuía biãøu âäö mämen . Dáöm phuû chëu taíi troüng phán bäú , biãøu âäö mämen laì âæåìng cong , xaïc âënh âäü däúc cuía biãøu âäö tæång âäúi phæïc taûp nãn láúy gáön âuïng Q theo giaï trë læûc càõt .Taûi màût càõt lê thuyãút våïi x1 = 29,3cm coï Qt1 =8946,5kG

Phêa træåïc màût càõt lê thuyãút coï cäút xiãn nhæng noï åí khaï xa nãn khäng kãø vaìo tênh toaïn,Qx= 0.

66,5>20.d = 28 cm. Láúy W = 66,5 cm.

Âiãøm càõt thæûc tãú cäút theïp caïch meïp gäúi tæûa mäüt âoaûn : x1 + W = 29,3 + 66,5 = 95,8 cm.

Muït trãn cuía cäút xiãn caïch meïp gäúi 116 cm ( caïch tám gäúi 130 cm ) .Cäút xiãn nàòm ngoaìi phaûm vi âoaûn keïo daìi W nãn khäng kãø vaìo trong tênh toaïn laì âuïng .

Tæång tæû , tçm màût càõt lê thuyãút cuía hai thanh säú 3(2(12) bãn gäúi B .Våïi caïc thanh coìn laûi coï Mtâ = 3741,4 kGm . Tênh âæåüc x3 = 150,6 cm, Qt3 = 5010 kG.

Tæång tæû keïo daìi cuía caï thanh naìy coï låïp cäút xiãn væìa nãøntãn .Âoaûn thàóng tæì màût càõt lê thuyãút âãún âiãøm âáöu cäút xiãn : Wt = 150,6 -110 = 40,6 cm < W2 = 40,3cm

(màût càõt thæûc :150,6+40,3=190,9cm

Cäút xiãn nàòm trong âoaûn W1 váûy phaíi kãø noï trong tênh toaïn

Âäöng thåìi , theo cáúu taûo W( 20 d

Láúy W= 20d = 28 cm..

Åí bãn traïi gäúi C, càõt thanh säú 9 ( gäöm tæì nhëp giæîa uäún lãn keïo qua gäúi ), caïc thanh coìn laûi coï Mtd = 2788,9 kGm .Tçm màût càõt lê thuyãút .

Våïi M = 2788,9kGcm ,theo hçnh bao mämen tçm âæåüc x9 = 173,9 cm caïch meïp gäúi C bãn traïi.Tênh âæåüc Qt9 = 1063,5kG .ÅÍ phêa træåïc màût càõt lê thuyãút coï cäút xiãn , âáöu trãn cuía cäút xiãn 8 caïch meïp gäúi C mäüt âoaûn110cm(tæång tæû nhæ bãn phaíi gäúiB) . Diãøm càõt lê thuyãút væåüt ra ngoaìi cäút xiãn

Khi khäng kãø âãún cäút xiãn .choün W=28cm.Trong thæûc tãú âiãøm càõt laì:28+173,9=201,9cm

*Càõt thanh 5 taûi tiãút diãûn coï M=0,càõt lê thuyãút thanh 2 bãn traïi gäúi B thanh coìn lai laì 2(12,tiãút diãûn coï M=0 cach truûc B 1 âoaûn =1720,8mm

Trong vuìng naìy coï âäü däúc Q=0,03

W=41,6cm

(khoaíng cach thæûc tãú caïch meïp B:172,1+41,6=213,7cm

Tæì âoï tråí âi duìng 2 (10 laìm cäút giaï cáúu taûo näúi vaìo våïi 2(12

Caïc âoaûn trãn thãø hiãûn trãn hçnh veî bäú trê cäút theïp (h.7)

Kiãøm tra vë trê uäún cäút xiãn giæîa nhëp biãn theo caïc âiãöu kiãûn quy âënh cho âiãøm bàõt âáöu vaì âiãøm kãút thuïc .Khi xem uäún cäút xiãn tæì dæåïi lãn .Khaí nàng coìn laûi laì Mtds=9587,2kGcm.Dæûa vaìo hçnh bao mämen (x3=2642mm(choün âiãøm kãút thuïc uäún caïch meïp B:190cm,nàòm ra ngoaìi tiãút diãûn sau(âiãøm bàõt âáöu uäún laì 190+50-14,2=226cm

Mtdt = 11314,5kGcm (tiãút diãûn træåïc væåüt ra ngoaìi h0/2.Váûy håüp lê

.Uäún caïc thanh säú 2 taûi tiãút diãûn caïch truûc gäúi mäüt âoaûn Z5 = 90 cm, caïch meïp Z’5 = 76 cm .Khi uäún hai thanh naìy thç khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn træåïc khi uäún laì Mtdt = 9587,2kGcm, vaì tiãút diãûn væìa xaïc âënh våïi x4 = 264,2 cm chênh laì tiãút diãûn træåïc cuía thanh 2 sàõp uäún .Sau khi uäún coìn laûi laì Mtds=7596,27kGcm,duìng näüi suy ta âæåüc x=213cm.Choün âiãøm kãút thuïc uäún caïch meïp B 150cm,væûot ra ngoaìi tiãút diãûn sau (thoía(âiãøm bàõt âáöu uäún:150+40,8=190,8cm Khoaíng caïch 264,2-194,4 = 69,8 cm > ho/2 , thoía maîn quy âënh .

Theo caïch thæïc væìa trçnh baìy trãn tiãún haình kiãøm tra caïc thanh vaì kãút quaí thãø hiãûn lãn hçnh bao váût liãûu . (h7)

Kiãøm tra neo cäút theïp

Cäút theïp åí phêa dæåïi , sau khi uäún , càõt , phaíi âaím baío säú coìn laûi dæåüc neo chàõc vaìo gäúi .

ÅÍ nhëp biãn , Fa = 8,64 cm(, neo vaìo gäúi 2( 16 coï diãûn têch 4,02 cm(, 4,02 cm( > (1/3).8,64 = 2,88

Âoaûn cäút theïp neo vaìo gäúi biãn kã tæû do .

Cn ( 10d = 10.1,6 =16 cm.

Âoaûn kã lãn tæåìng 22 cm , baío âaím âuí chäù âãø neo cäút theïp . Âoaûn neo thæûc tãú láúy bàòng 22 - 3 =19 cm .

Cäút theïp åí nhëp giæîa , Fa = 5,32 cm( , säú neo vaìo gäúi 2( 12 coï diãûn têch 2,26 cm,

Baío âaím 2,26 > (1/3). 5,32 = 1,77 cm(.

IV. Tênh toaïn dáöm chênh .

Så däö tênh toaïn.

Dáöm chênh laì dáöm liãn tuûc ba nhëp .Kêch thæåïc dáöm âaî âæåüc giaí thiãút : b = 30cm, h = 75 cm.Choün caûnh cuía cäüt bo = 30 cm .Âoaûn dáöm chênh kã lãn tæåìng âuïng bàòng chiãöu daìy tæåìng laì 34 cm.Nhëp tênh toaïn åí nhëp giæîa vaì nhëp biãn âãöu bàòng l = 6, m.Så âäö tênh toaïn trãn hçnh 8 .

Xaïc âënh taíi troüng

Hoaût taíi táûp trung p = pd.l2 = 2376.6,4= 15,2 t.

Troüng læåüng baín thán dáöm âæa vãö thaình caïc læûc táûp trung

Go = 0,3 .(0,7 - 0,08 ).2,2.2,5.1,1 = 1,125t (láúy troìn säú )

Ténh taíi do dáöm phuû truyãön vaìo

G1 = gd.l2 = 864.6,4= 5,56 t

Ténh taïc duûng táûp trung

G =G1 + Go = 6,69 t.

3Tênh vaì veî biãøu âäö mämen

Låüi duûng tênh cháút âäúi xæïng cuía så âäö tênh toaïn âãø veî biãøu âäö mäm theo caïch täø håüp (h9).

a)Biãøu âäö MG

Duìng säú liãûu åí baíng IV cuía phuû luûc tra hãû säú ( , tênh MG = (G.l =(.6,69.6,6 = 44,2.(.

b)Caïc biãøu âäö Mp:

Xeït bäún træåìng håüp báút låüi cuía hoaût taíi 1, 2, 3 ,4 nhæ trãn hçnh 9b ,c ,d ,e

Mpi = (.P.l = 15,2.6,6.( = 100,32.(

Kãút quaí ghi åí baíng 5

Trong så âäö MP3 vaì MP4 coìn thiãúu ( âãø tênh mämen taûi caïc tiãút diãûn 1 , 2, 3 .Âã øtênh toaïn thãm M3 cáön tçm thãm Mc.

Baíng 5 :Tênh toaïn vaì täø håüp mämen

Tiãút diãûn

Så âäö

1

2

B

3

MG (

M

0,244

10,78

0,156

6,89

-0,267

-11,8

0,067

2,96

MP1 (

M

0,289

28,9

0,244

24,47

-0,133

13,34

-0,133

13,34

MP2 (

M

-0,0445

-4,41

-0,089

8,92

-0,133

-13,34

0,200

20,06

MP3 (

M

23,1

12,7

-0,331

-31,1

10,1

MP4 (

M

1,47

2,94

0,044

4,41

Mmax

39,68

31,36

-7,39

23,02

Mmin

6,37

-2,03

-42,9

-10,38

Våïi så âäö tênh MP3 coï Mc = (.P.l =0,08.15,2.6,4 =7,78.

Âem càõt råìi caïc nhëp AB,AC.

Våïi MP4 coï M1 = 1/3.MB = 1,205 ; M2 = 2,41

Våïi MP3, nhëp 1 vaì 2 coï taíi troüng , tênh Mo cuía dáöm âån giaín kã lãn hai gäúi tæ ûdo

Dæûa caïc säú liãûu tênh toaïn vaìo baíng 5.

c) Biãøu âäö bao mämen.

Tung âäü cuía biãøu âäö bao mämen

Mmax = MG + maxMP ; Mmin = MG + min MP

Tênh toaïn Mmax vaì Mmin cho tæìng tiãút diãûn vaì ghi vaìo hai doìng cuäúi baíng 5.Bieíu däö bao mämen veî trãn hçnh 11a .Trãn hçnh 11b thãø hiãûn caïch veî chäöng biãøu âäö thaình pháön Mi = MG + Mpi.

Hçnh 11b cho hçnh aính chi tiãút hån vãö Mmax vaì Mmin trong âoaûn gáön gäúi B .duìÌng biãøu âäö hçnh 11b seî xaïc âënh mämen meïp gäúi vaì âäü däúc biãøu âäö chênh xaïc hån Cuîng coï thãø âaût âæåüc sæû chênh xaïc bàòng caïch tênh nhæ åí baíng 5 vaì hçnh 11a nhæng phaíi bäø sung thãm vaìi tiãút diãûn tênh toaïn trong âoaûn gáön gäúi B .

d) Xaïc âënhmämen åí meïp gäúi.

Xeït gäúi B Theo hçnh bao mämen tháúy ràòng phêa trãn bãn phaíi gäúi B biãøu âoì Mmin êt däúc hån phêa traïi , Tênh mämen meïp trãn phêa phaíi seî coï trë tuyãût âäúi låïn hån (h12) .

Seî duìng giaï trë naìy âãø tênh laûi cäút theïp taûi gäúi .

4.Tênh vaì veî biãøu âäö bao luûc càõt

Tiãún haình tênh toaïn nhæ våïi biãøu âäö bao mämen .

QG =(G ; Qpi = (.P

Hãû säú ( cho åí baíng IV cuía phuû luûc caïc træåìng håüp cháút taíi láúy theo hçnh 9 , kãút quaí tênh toaïn ghi trong baíng 6 .

Trong âoaûn giæîa nhëp , suy ra læûc càõt Q theo phæång phaïp màût càõt , xeït cán bàòng cuía âoaûn dáöm .

Vê duû våïi QG , åí giæîa nhëp biãn seî coï

Q = QA - G =4,0,68 -5,55 = -1,482 .

Thäng thæåìng âoaûn giæîa nhëp coï Q khaï beï nãn coï thãø khäng cáön quan tám nhiãöuì .

Hçnh bao læûc càõt veî trãn hçnh 13.

Baíng 6:Tênh toaïn vaì täø håüp læûc càõt

Âoaûn

Så âäö

Bãn gäúi phaíi A

Giæîa nhëp biãn

Bãn traïi gäúi B

Bãn phaíi gäúi B

Giæîa nhëp giæîa

QG

(

Q

0,733

4,9

-1,79

-1,2667

-8,476

1,0

6,69

0

QP1

(

Q

0,867

13,17

-2,03

-1.133

-17,22

0

0

0

QP2

(

Q

-0,133

-2,02

-2,02

-0,133

-2,02

1,0

15,2

0

QP3

(

Q

0,689

10,47

-4,73

-1,331

-20

1,222

18,5

3,133

Qmax

18,07

-3,81

-10,5

21,89

4,86

Qmin

2,9

-6,52

-28,476

6,69

0

5. Tênh cäút theïp doüc .

Hãû säú haûn chãú vuìng neïn (o = 0,62 ; Ao = 0,42 .Säú liãûu Rn =90 , Ra = Ra’ = 2700 kG/cm(.

Tênh mäm dæång .

Tiãút diãûn chæî T caïnh trong vuìng neïn (h.14a) Bãö räüng caïnh duìng trong tinh toaïn bc = b + 2c1

C1 láúy theo trë säú beï nháút trong ba trë säú .

+Mäüt næía khoaíng caïch giæîa hai meïp trong dáöm :

0,5.(640 -30) = 305 cm

+ Mäüt pháön saïu nhëp dáöm : 1/6.660 = 110 cm

9hc = 9.8 = 72 cm.

Bc = 30 + 2.72 = 174 cm

Giaí thiãút a = 4,5 cm , ho = 75 - 4,5 = 70 ,5 cm .

Tênh Mc = 90.174.8.(70,5 -4) == 83,31 t m

Mämen dæång låïn nháút M = 39,68< Mc .Truûc trung hoìa qua caïnh .

Coï hc = 8 cm < 0,2ho = 14,1 cm , coï thãø duìng cäng thæïc tênh gáön âuïng .

Tênh våïi mämen ám .

Caïnh nàòm trong vuìng chëu keïo , tênh theo tiãút diãûn chæî nháût b= 30cm (h14b) ÅÍ trãn gäúi cäút thãúp dáöm chênh phaíi âàût xuäúng phêa dæåïi haìng trãn cuìng cuía cäút theïp dáöm phuû nãn a khaï låïn .Giaí thiãút a = 7,5 cm ,ho = 75 -7,5 = 67,5 cm.

Taûi gäiú B láúy mämen meïp gäúi 40,68tm

Kiãøm tra tè säú cät theïp

Tiãút diãûn åí nhëp giæîa

Tè säú cäút theïp trong phaûm vi håüp lê

Choün cäút theïp âaî ghi trong baíng 7 .ÅÍ phêa dæåïi láúy låïp baío vãû 2,5cm, åí phêa trãn låïp baío vãû 3,6cm, tæì chiãöu daìy låïp baío vãû tênh laûi ho ghi åí baíng 7

Baíng 7 :Choün cäút theïp doüc cuía dáöm

Tiãút diãûn

Fa, cm(

Choün cäút theïp ; diãûn têch , cm(

ho

Nhëp biãn

Gäúi B

Nhëp giæîa

23,89

28,25

13,86

3(25+2(25 24,54

2(22+3(25+1(18 28,48

2(22+1(18

69,05

70,94

71,1

6. Tênh cät theïp ngang.

Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú 0,35.Rn.b.ho=0,35.90.30.70,94 = 67038kG.

Trë säú læûc càõt låïn nháút 28,476 < 67,038

Thoîa maîn âiãöu kiãûn haûn chãú

Tênh 0,6.Rk.bh0=0,6.7,5.30.67,035=9049,7KG

Trong âoaûn giæîa cuía nhëp coï trë säú læûc càõt 6,52 < 7,875 nãn khäng cáön tênh toaïn cäút ngang chëu càõt .ÅÍ moüi âoaûn gáön gäúi tæûa âãöu coï Q > 7,875 nãn phaíi tênh toaïn cäút theïp chëu læûc càõt .

Choün âai (8;(d = 0,503 cm( ,hai nhaïnh ,khoaíng caïch U = 20cm thoía maîn âiãöu kiãûn cáúu taûo vaì beï hån Umax.

Khaí nàng chëu læûc càõt cuía bã täng vaì cäút âai trãn tiãút diãûn nghiãng nguy hiãøm nháút laì

Åí gäúi A vaì bãn phaíi gäúi B coï Q < Qdb bã täng vaì cäút âai âuí khaí chëu càõt khäng cáön tênh toïaún cäút xiãn .Taûi nhæîng vuìng naìy nãúu coï cäút xiãn laì do låüi duûng uäún doüc. Taûi bãn traïi gäúi B coï Q > Qdb , cáön tênh toaïn cäút xiãn .Trong âoaûn dáöm daìi 2,2m , dæû kiãún âàût hai låïp cäút xiãn trãn hinh 14c.

Cäút xiãn seî do cäút doüc åí nhëp biãn uäún lãn goïc ( =45(.

Trong âoaûn dáöm âang xeït ,læûc càõt laì hàòng säú ,âäöng thåìi xem gáön âuïng laì tiãút diãûn nghiãng nguy hiãøm chè càõt qua mäüt låïp cäút xiãn vaì nhæ váûy

Giaï trë Fx tênh âæåüc laì khaï beï vç váûy khäng cáön thiãút phaíi tênh chênh xaïc ( xem tiãút diãûn nghiãng càõt qua hai låïp cäút xiãn ).

7. Tênh toaïn cäút treo.

Åí chäù dáöm phuû kã lãn dáöm chênh cáön coï cäút treo âãøí gia cäú cho dáöm chênh .Læûc táûp trung do dáöm phuû truyãön cho dáöm chênh laì. Pi = P + Gi = 15,2 + 6,69 - 1,125=20,8t

Cäút treo âæåüc âàût dæåïi daûng caïc cäút âai ,diãûn têch cáön thiãút laì

Duìng âai (8 , hai nhaïnh thç säú læåüng âai cáön thiãút laì

Âàût mäùi bãn meïp dáöm phuû nàm âai , trong âoaûn h1 = hdc - hdp = 75-50 =25cm ,khoaíng caïch giæîa caïc âai laì 6cm.

8. Càõt , uäún cäút theïp vaì veî hçnh bao váût liãûu

Bäú trê caïc thanh taûi caïc tiãút diãûn chênh nhæ trãn baín veî

a)Tênh khaí nàng chëu læûc .

Nhëp biãn mämen dæång , tiãút diãûn chæî T caïnh nàòm trong vuìng neïn ,bãö räüng caïnh 172cm.

Mtd = 2700.24,54.0,97.69,05 = 3484 000 kGcm = 44,38 tm.

Gäúi B mämen ám tiãút diãûn chæî nháût b = 30 cm ,ho = 70,94 cm.

Mtd = 2700.28,5.0,8.70,94 = 4367006 kGcm = 43,67 tm

Åí nhæîng tiãút diãûn khaïc , sau khi càõt , uäún cäút theïp , tênh Mtâ våïi nhæîng cäút theïp coìn laûi cuîng theo âæåìng läúi trãn .Våïi mäùi tiãút diãûn cáön xaïc âënh ho theo cáúu taûo cäút theïp taûi tiãút diãûn âoï .

Viãûc càõt , uäún vaì tênh toaïn tung âäü cuía hçnh bao váût liãûu dæåüc diãùn giaíi trong baíng 8.

Baíng 8 : Khaí nàng chëu læûc cuía caïc tiãút diãûn.

Tiãút diãûn

Cäút theïp Fa;cm(

ho

(

(

Mtd (tm)

Nhëp biãn

bo = 172 cm

1+2+3 24,5

uäún 3 coìn 1+2 14,7

uäún 2 coìn 1 9,8

69,05

71,25

71,25

44,3

27,78

18,6

Gäúi B

b = 28cm

Bãn traïi B

2+3+4+5 28,45

uäún 2 coìn 3+4+5 23,5

uäún 3 coìn 4+5 13,68

càõt 5 coìn 4 7,6

70,94

70,94

71,1

71,4

43,56

37,6

23,73

13,87

Bãn phaíi B

càõt 2 coìn 3+5+4 23,5

càõt 3 coìn 4+5 13,68

càõt 5 coìn 4 7,53

70,94

71,1

71,4

37,6

23,73

13,75

Nhëp 2

bc =172

6+7 13,75

uäún 7 coìn 6 7,6

70,1

66

25,6

13,4

b)Xaïc âënh màût càõt lê thuyãút cuía caïc thanh .

Bãn traïi gäúi B khi càõt thanh säú 5 khaí nàng chëu læûc cuía caïc thanh coìn laûi laì Mtâ == 13,87tm 4 (mämen ám ) .Theo hçnh báo mämen thç tiãút diãûn coï M = - 12,44tm nàòm trong âoaûn gáön gäúi B, åí âoï coï âäü däúc cuía hçnh bao mämen laì:

Tiãút diãûn coï M = -13,87tm caïch tám gäúi B mäüt âoaûn laì :1,56

Våïi X5 = 1,56m âäúi chiãúu våïi så âäö dæû kiãún cäút xiãn tháúy ràòng màût càõt âoï nàòm trong vuìng coï cäút xiãn Fx2 . Theo baíng 8 thç FX2 laì do uäún 2(25 tæì dæåïi lãn, Fx =2(25 =9,82cm2.

Tênh âoaûn keïo daìi W.Láúy Q bàòng âäü däúc biãøu âäö mämen bàòng 18,6 ;qd =85,5kG/cm âaî tênh ,Qx = 2150.9,82 .0,707 = 14926 kG.

Láúy W = 20d = 56 cm.

Chiãöu daìi âoaûn theïp tæì truûc gäúi B âãún âiãøm càõt thæûc tãú laì Z5 = 156 + 56 =212 cm, láúy troìn soï laì 200cm.

Màût càõt lê thuyãút thanh säú 5 nàòm vaìo ggiæîa âoaûn uäún xiãn thanh säú 3 .Trãn HBVL thãø hiãûn bæåïc nhaíy tæång æïng åí giæîa doaûn xiãn .Tung âäü bæåïc nhaíy bàòng âäü giaím cuía khaí nàng chëu læûc càõt thanh meïp : 23,73 - 13,87= 9,86tm

Taûi tiãút diãûn coï mäm ám bàòng khäng ( trong phaûm vi âoaûn giæîa nhëp biãn ) âem càõt lê thuyãút hai thanh säú 4, sau doï duìng cäút caïu taûo laìm cäút giaï .Diãûn têch cäút giaï täúi thiãøu laì ),1%.b.ho =2,13 cm( duìng 2(12 ,diãûn têch 2,26cm(.

Theo hçnh bao mämen , tiãút diãûn coï M =0 caïch truûc gäúi B mätñ âoaûn x4 = 2,73 m, trong vuìng naìy âäü däúc biãøu âäö mämen Q = (6,37 + 2,458)/2,2 =4,01t.

Váûy láúy âoaûn keïo daìi 44cm.

Âoaûn daìi cuía thanh tæì truûc gäúi B âãún muït

Z7 = 273 +44 = 317cm.

Vç âaî tênh âuí cäút theïp chëu mämen, cäút giaï chè hoaìn toaìn laì cáúu taûo , do âoï âoaûn cäút giaï näúi cháûp vaìo thanh ((22 chè cáön láúy theo cáúu taûo däúi våïi thanh âæåìng kênh beï.

10d = 10.1,2 = 12 cm.

Åí bãn phaíi gäúi B càõt cäút säú 2 laì 1(25 uäún tæì nhëp biãn lãn , keïo daìi qua gäúi coìn laûi Mtâ = 37,6 tm âaî tênh .Tiãút diãûn coï mäm ám M = --37,6 tm nàòm bãn phaíi gäúi B

W1=20d=500mm=50cm(âoaûn keïo daìi :50cm(Z2=85cm

Bãn faíi B càõt thanh säú 3 laì 2(25 uäún tæì nhëp biãn lãn keïo daìi qua gäúi coìn 4+5 coï Mtd=23,73tm

I=14,78t

X3=(42,9-23,73)/14,78=1,29m

Âäúi chiãúu så âäö dæû kiãún bäú trê cäút xiãn ta tháúy mc âoï nàòm trong vuìng coï cäút xiãn 1(28 tæì duåïi lãn;Fx=6,15cm2

Tênh âoaûn keïo daìi W âæåüc W ám(choün W=20.d=20.2,5=50cm

(khoaíng caïch thæûc=129+50=179cm

Bãn faíi càõt thanh 5 coìn laûi Mtd=3,75tm

Âäü giäúc I=14,78,duìng näüi suy ta coï X5=1,97m nàòm ra ngoaìi âoaûn cäút xiãn(

W=(0,8.14780)/(2.85,5)+5.2,8=83cm>20d=50cm váûy caïch truûc B thæûc :83+197=280cm

c)Kiãøm tra vãö uäún cäút theïp.

Bãn traïi gäúi B , âáöu tiãn uäún cäút säú 2 1(25 ( âang chëumämen ám åí trãn gäúi ) xuäúng laìm cäút xiãn .Cäút naìy âæåüc duìng hãút khaí nàng chëu læûc taûi tiãút diãûn meïp gäúi tæûa ( chëu M=Mmg=40,68tm), âoï laì tiãút diãûn træåïc . Diãøm bàõt âáöu uäún caïch meïp gäúi tæûa 35 cm.

Theo âiãöu kiãûn vãö læûc càõt : 40 < Umax = 59,6 cm;

Theo diãöu kiãûn vãö mämen 40 > ho/2 = 70,94/2=35,47 cm.

Tiãút diãûn sau khi uäún coï Mtds = 37,6tm .Theo hçnh bao mämen,tiãút diãûn coï M = 37,6tm caïch truûc gäúi B mäüt âoaûn X2=28cm(duìng näüi suy).

( âäü däúc cuía biãøu âäö bao mäm bàng 18,6 âaî tênh ).

Tiãút diãûn coï M = 37,6tm caïch truûc gäúi mät âoaûn 28cm laì tiãút diãûn sau .Âiãøm kãút thuïc uäún cäút theïp caïch truûc gäúi mäüt âoaûn laì 110,6cm nàòm ngoaìi tiãút diãûn sau.

Tiãúp tuûc kiãøm tra cho cäút säú 3 kãút quaí thãø hiãûn trãn hçnh 16.

Bãn phaíi gäúi B , âáöu tiãn uäún cät säú tæì trãn xuäúng .ÅÍ âay khäng cáön cäút xiãn theo tênh toaïn , viãûc uäún naìy chè chàòm låüi duûng âiãöu kiãûn cäú thãø táwng thãm khaí nàng chäúng càõt cho daìm trong vuìng saït gäúi tæûa. Coï thãø khäng uäan maì caïc âënh âiãøm càõt lê thuyãút vaì âoaûn keïo daìi W räöi âãø noï thaình âoaûn thàóng .Caïch kiãøm tra cäút säú 6 uäún åí bãn phaíi cuîng thæûc hiãûn nhæ pháön bãn traïi gäúi B.

Xeït viãûc uäún cäút säú 3 theo hai phêa - uäún tæì trãn xuäúng vaì uäún tæì dæåïi lãn.

Uäún cäút soï 3 tæì trãn xuäúng :Âiãøm bàõt âáöu uäún caïch truûc gäúi B mäüt âoaûn 114cm ,âiãøm kãút thuïc caïch truûc gäúi B mäüt âoaûn 175cm.

Tiãút diãûn træåïc cuía cäút säú 2 coï M = Mtdt = 37,6tm

Tiãút diãûn sau : M = Mtds = 23,73 tm.

Trãn nhaïnh Mmin bãn phaíi gäúi B æïng våïi caïc mämen væìa niãu trãn , tçm âæåüc caïc khoaíng caïch tæång æïng .

Âiãøm bàõt âáöu uäún caïch tiãút diãûn træåïc mäüt âoaûn

140 -30 = 110 cm > ho /2.

Âiãøm kãút thuïc coï khoaíng caïch 206 cm nàòm ngoaìi tiãút diãûn sau våïi X3s=103cm .Thoía maîn cacï quy âënh cho viãûc uäún doüc.

Xeït viãûc uäún cäút säú 5 tæì dæåïi lãn.

Åí phêa dæåïi cäút säú 3 âæåüc sæí duûng täúi âa khaí nàng chëu læûc taûi tiãút diãûn 3 våïi mämen dæong låïn nháút åí hai nhëp : 20,124tm , tiãút diãûn naìy caïch truûc gäúi B mäüt âoaûn 210 cm. Âiãøm bàõt âáöu uäún cuía cäút theïp caïch tiãút diãûn træåïc mäüt âoaûn

Sau khi uäún , Mtdt = 39,68tm, trãn nhaïnh Mmax cuía hênh bao mämen åí nhëp giuîa tçm âæåüc tiãút diãûn coï Mtds = 27,78tm ;I=(7,39+31,36)/2,2=17,6;

X3s=2,2-0,63=157cm

âiãøm kãút thuïc uäún cuía cäút säú 3 tæì dæåïi lãn caïch truûc gäúi B mäüt âoaûn 140cm < 157cm(thoía qui âënh,âiãøm bàõt âáöu caïch tiãút diãûn træåïc 1 âoaûn440-206=234>h0/2(thoía.

Xeït uäún 2 tæì dæåïi lãn:åí dæåïi 2 âaî sæí dung täúi âa khaí nàng chëu læûc tai tdiãûn 2-2 våïi momen dæång låïn nháút.Mtdt=27,78tm

M=27,78 cach tám B 1 âoaûn X2t=2,2-0,2=2m

X2s=147cm>55cm nàòm ra ngoaìi tiãút diãûn sau;

200-110,6=89,4>h0/2(thoía maîn qui âënh.

9.Kiãøm tra neo cäút theïp.

Cäút theïp åí phêa dæåïi sau khi uäún , säú âæåüc keïo vaìo neo åí gäúi âãöu âaím baío låïn hån 1/3 diãûn têch cäút theïp åí giæîa nhëp .

Åí gäúi B phêa nhëp biãn keïo vaìo 2(20 + (25, phêa nhëp giæîa keïo vaìo 2(22 .Caïc cäút naìy âàût näúi chäöng lãn nhau mäüt âoaûn täúi thiãøu 20d , våïi d laì trung bçnh âæåìng kênh cäút theïp . ÅÍ âáy láúy âoaûn cháûp lãn nhau 46 cm .Caûnh cäüt 30 cm ,nhæ váûy âáöu muït cäút theïp coìn keïo daìi quaï meïp cäüt mäüt âoaûn (46 - 30) /2 = 8 cm.

Åí gäúi biãn . âoaûn dáöm kã lãn gäúi 34cm , âoaûn cäút theïp neo vaìo gäúi 31 cm ( træì låïp baío vãû åí âáöu muït 3 cm ) thoía maîn yãu cáöu vãö neo cäút theïp täúi thiãøu 10d.

Keát thuùc

Nguyeãn Thanh Phuù –Vuõ Thò Töôi Khoa xaây döïngThuûy Lôïi-Thuûy Ñieän-Ñaø Naüng

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

� EMBED Equation.3 ���

_1025787309.unknown _1078662592.unknown _1202258023.unknown _1202258025.unknown _1202258027.unknown _1204760807.unknown _1202258026.unknown _1202258024.unknown _1202258021.unknown _1202258022.unknown _1202257879.unknown _1202258020.unknown _1202257810.unknown _1025788420.unknown _1047068059.unknown _1047069363.unknown _1047070134.unknown _1047070017.unknown _1047068220.unknown _1025788672.unknown _1025788761.unknown _1025788437.unknown _1025787956.unknown _1025788133.unknown _1025787891.unknown _1019584161.unknown _1019586936.unknown _1025785345.unknown _1025787094.unknown _1025787177.unknown _1025785385.unknown _1025785251.unknown _1025785262.unknown _1019588315.unknown _1025783082.unknown _1019588008.unknown _1019584997.unknown _1019586447.unknown _1019586708.unknown _1019586288.unknown _1019586128.unknown _1019584513.unknown _1019584591.unknown _1019584747.unknown _1019584354.unknown _1019583215.unknown _1019583567.unknown _1019584045.unknown _1019583504.unknown _1019583339.unknown _1019527246.unknown _1019528052.unknown _1019582374.unknown _1016405806.unknown _1019272660.unknown _1019277580.unknown _1019267453.unknown _1016404508.dwg
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang