Tài liệu

Do an btct 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2111     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 28
Tài liệu Do an btct 1 - tài liệu, sách iDoc.VnDo an btct 1,Do an btct 1
GVHD :Trënh Quang Thënh Âäö aïn
n hoüc
THIÃÚT KÃÚ SAÌN ÅÌN COÏ BAÍN
DÁÖM
Hçnh 1 . âäì saìn
(1.Væîa xing-caït daìy 20mm ,2.Baín täng cäút theïp, 3.Væîa
traït tamüp daìy 10mm).
~~~~~~~~~~~~~*.*~~~~~~~~~~~~
- âäö saìn theo hçnh 1.
- Kêch thæåïc nh tæì truûc dáöm vaì truûc tæåìng l1 = 2,1 m ;l2 = 6,6
m .
åìng chëu læûc coï chöu daìy t = 34 cm .
- Saìn nh cäng nghûp nh , cáúu taûo màût saìn gäöm ba ïp nhæ
hçnh 1
- Váût liãûu : Bã täng maïc 200 ,cäút theïp cuía baín vaì cäút âai cuía
öm loaûi AI , cäút dc cuía dáöm loaûi AII.
SVTH Nguyãùn Thanh Phuï - 1 -
KCBT-CT I
A
B
C
D
2
2 2 2
l
1
l
1
l
1
3
l
1
3
l
1
Do an btct 1

Do an btct 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2111     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 34 Lượt xem: 292660
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 648 Lượt xem: 59603
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 570 Lượt xem: 58018
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 238 Lượt xem: 47673
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 174 Lượt xem: 42766
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 189 Lượt xem: 41602