Tài liệu

ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM XOANG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAI NHI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 179     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM XOANG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAI NHI - tài liệu, sách iDoc.VnĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM XOANG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAI NHI,Thưa BS Thủy, em tên là Chính ở Bình Minh cho em hỏi, nay em đang mang thai được 7 tháng mà trong thời gian em mang thai em bị viêm xoang 4 năm em…
background image

                                                    

                                                        N n t ng  n đ nh – Phát tri n đ a ph

ng

ề ả

ươ  

            Th.S – L

ng y Nguy n Thanh Tu n 

ươ

            

ĐI U TR  B NH VIÊM XOANG CÓ  NH H

NG Đ N THAI NHI

Ị Ệ

ƯỞ

Th a BS Th y, em tên là Chính   Bình Minh cho em h i, nay em đang mang thai đ

c 7 tháng mà

ư

ượ

 

trong th i gian em mang thai em b  viêm xoang 4 năm em có đi đi u tr  mà không h t b nh. V y khi

ế ệ

 

sinh bé ra nó có  nh h

ng gì cho bé không Bác sĩ? Em m i có bé đ u tiên  ! 

ưở

G i Chinh Ng c,

Trong th i gian mang thai t t nh t là m  kh e m nh và không b  b nh gì c . Khi b  b nh nên đi

ị ệ

ị ệ

 

khám bác sĩ đ  bác sĩ

  dùng các ph

ng pháp hay cho các l ai thu c ít  nh h

ng đ n thai nhi nh t.

ươ

ưở

ế

Nhi u ng

i nghĩ r t sai là s  đang mang thai có b nh c  ch u ch  không đi khám bác sĩ và có đi

ườ

 

cũng không u ng thu c bác sĩ cho. B n thân khi mang thai m c b nh thì ít nhi u b nh đó đã  nh

ả  

h

ng đ n thai nhi r i. Bác sĩ s  bi t cân nh c dùng ph

ng pháp gì t t nh t cho c  m  và con.

ưở

ế

ẽ ế

ươ

ả ẹ

Em bé trong b ng c a em đã 7 tháng, bây gi  em có lo s  cũng đâu làm gì đ

c. T t nh t là em c

ượ

ứ 

vui v  lên, đ ng lo l ng c  nghĩ mình s  sinh ra đ a bé 

kh e m nh

ạ  đ  đ ng  nh h

ng đ n thai

ể ừ

ưở

ế

 

nhi. Tâm tr ng c a m  cũng  nh h

ng nhi u đ 

ưở

ế thai nhi.

V  ph n mình ngòai ăn u ng đ  ch t, đi khám thai đ nh kỳ em nên làm v  sinh mũi h ng hàng ngày:

 

súc h ng n

c mu i pha lõang ngày 2-3 l n. Mua chai n

c bi n phun s

ng đi ngòai đ

ng v

ướ

ướ

ươ

ườ

ề 

đ n nhà là x t mũi, r i xì s ch ra. Gi   m bàn chân. T  mátxa chân m i ngày càng t t. Chân  m thì

ế

ữ ấ

 

mũi cũng ít b  ngh t hay ch y mũi h n.

ơ

Chúc em và em bé trong b ng c a em luôn kh e nhé.

TT T. BSCKII. NGUY N TH  BÍCH TH Y

Ư

Đ  tìm hi u thêm các b n có th  vào tran

http://nhathuocgiatruyen.vn T i đây b n có th  nói

chuy n, tâm s  và nh n đ

c s  t  v n tr c ti p c a L

ng y Thanh Tu n. B n có th  hoàn toàn

ượ ự ư ấ

ế

ươ

 

yên tâm khi đ

c L

ng y Thanh Tu n b t b nh và ch a tr  kh i b nh ch  kho ng 4-7 tu n s

ượ

ươ

ắ ệ

ỏ ệ

ầ ử 

d ng thu c. Các b nh nhân   xa s  đ

c chuy n thu c đ n t n n i, theo đ a ch  b nh nhân c  th .

ẽ ượ

ế ậ

ơ

ỉ ệ

ụ ể  

N u b n có th c m c v  s c kh e c a mình, b n có th  vào tran

ế

ề ứ

ỏ ủ

http://nhathuocgiatruyen.vn  k

ể 

b nh đ  nh n đ

c s  t  v n c a L

ng y.

ượ ự ư ấ

ươ

Vui lòng liên h :

ĐÔNG Y GIA TRUY N THANH TU N - PHÚ M  QU C T

Ế 

Tr  s : 72 Đ

ng 81, Th  Tr n Phú M , Tân Thành, Bà R a - Vũng Tàu

ụ ở

ườ

  

 http://

 

 nhathuocgiatruyen.vn

 

 

- 1 -

background image

                                                    

                                                        N n t ng  n đ nh – Phát tri n đ a ph

ng

ề ả

ươ  

            Th.S – L

ng y Nguy n Thanh Tu n 

ươ

            

Đi n tho i: 0643. 921 527 

 -  Hotline:   0938 68 47 68 ( L

ng y.Thanh Tu n) 

ươ

Email: tuan.nt1@phumyquocte.com   -  Website: http://nhathuocgiatruyen.vn

 http://

 

 nhathuocgiatruyen.vn

 

 

- 2 -

ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM XOANG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAI NHI

Thưa BS Thủy, em tên là Chính ở Bình Minh cho em hỏi, nay em đang mang thai được 7 tháng mà trong thời gian em mang thai em bị viêm xoang 4 năm em có đi điều trị mà không hết bệnh. Vậy khi sinh bé ra nó có ảnh hưởng gì cho bé không Bác sĩ? Em mới có bé đầu tiên ạ! Gửi Chinh Ngọc, Trong thời gian mang thai tốt nhất là mẹ khỏe mạnh và không bị bệnh gì cả. Khi bị bệnh nên đi khám bác sĩ để bác sĩ dùng các phương pháp hay cho các lọai thuốc ít ảnh hưởng đến thai nhi nhất

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm