Tài liệu

Điều lệnh đội ngũ bài 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19046     Tải về: 1     Lượt mua: 1    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Điều lệnh đội ngũ bài 1 - tài liệu, sách iDoc.Vnđây là 1 giáo án huấn luyện Điều lệnh đội ngũ hoàn chỉnh năm 2012
Phaàn moät: YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CU
1. Muïc ñích
Huaán luyeän caùn boä chieán só bieát vaø laøm ñuùng ñoäng taùc
nghieâm, nghæ, quay taïi choå laøm cô sôû cho hoïc taäp caùc
ñoäng taùc ñoäi nguõ khaùc, ñoàng thôøi vaän duïng thöôøng xuyeân
trong vieäc reøn luyeän tö theá taùc phong quaân nhaân trong hoïc taäp,
coâng taùc, sinh hoaït haèng ngaøy.
2. Yeâu cu
- Taäp trung tö töôûng, chuù yù nghe giaûng, quan saùt ñoäng taùc
maãu.
- Naém chaéc noäi dung, hieåu roõ yù nghóa cuûa ñoäng taùc, thöïc
hieän ñoäng taùc phaûi ñuùng, maïnh, döùt khoaùt.
- Chaáp haønh nghieâm kyû luaät treân thao tröôøng vaø nhöõng
quy ñònh trong hoïc taäp.
- Cuoái khoa muïc kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû phaán ñaáu 100%
ñaït yeâu caàu trong ñoù coù 70-80% khaù gioûi ñôi vò phaán ñaáu ñaït
khaù trôû leân.
II. NOÄI DUNG
- Ñoäng taùc nghieâm, nghæ.
- Ñoäng taùc quay taïi ch.
III. THÔØI GIAN
1. Thôøi gian chuaån huaán luyeän
- Thôøi gian thoâng qua giaùo aùn: Ngaøy
thaùng naêm 2012
- Thôøi gian thuïc luyeän: Ngaøy thaùng
naêm 2012
- Thôøi gian hoaøn thaønh coâng taùc chuaån bò: Ngaøy
thaùng naêm 2012
2. Thôøi gian thöïc haønh huaán luyeän
- Thôøi gian leân lôùp: 00.20
- Thôøi gian luyeän taäp: 01.30
Điều lệnh đội ngũ bài 1
đây là 1 giáo án huấn luyện Điều lệnh đội ngũ hoàn chỉnh năm 2012
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19046     Tải về: 1     Lượt mua: 1    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Điều lệnh đội ngũ bài 1 Lượt tải: 1 Lượt xem: 19036
Hack máy tính trong mạng LAN Lượt tải: 77 Lượt xem: 6629
Giáo trình CEH Hacker mũ trắng Lượt tải: 250 Lượt xem: 5726
Giáo trình an toàn bảo mật thông tin Lượt tải: 91 Lượt xem: 5435
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình an toàn bảo mật thông tin Lượt tải: 91 Lượt xem: 5435
Hướng dẫn sử dụng Shadow Defender Lượt tải: 11 Lượt xem: 4542
Crack Wifi trong 10 phút Lượt tải: 54 Lượt xem: 4502