Tài liệu

Điều lệ Trường mầm non

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 803     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Điều lệ Trường mầm non - tài liệu, sách iDoc.VnĐiều lệ Trường mầm non,QUYẾT ĐỊNH                         Ban hành Điều lệ trường mầm non                    BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO…
background image

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 Số:   14/2008/QĐ-BGDĐT             

 

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  07  tháng 04 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Điều lệ trường mầm non

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn  cứ  Nghị  định  số  178/2007/NĐ-CP  ngày  03  tháng  12  năm  2007  của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ 
quan ngang bộ; 

 

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;  

 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.

 Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ  trường  mầm non. 

Điều 2

.  Quyết  định  này  có  hiệu  lực thi  hành sau  15  ngày,  kể  từ  ngày đăng 

Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 
tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ 
trường mầm non và Quyết định số 31/2005/ QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 
2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện tối thiểu 
cho  các  lớp  mầm  non,  lớp  mẫu  giáo  và  nhóm  trẻ  độc  lập  có  nhiều  khó  khăn  ở 
những nơi không đủ điều kiện thành lập trường mầm non. 

 

background image

 

Điều 3. Các Ông(Bà) Chánh Văn ph

òng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, 

thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và 
đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận:

 

- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội; 
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Bộ Tư pháp (Cục K.tr. VBQPPL); 
- Công báo; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ;  
- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

 

KT.BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

                                                                         
 

 
 
 
 

      Phạm Vũ Luận 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

   

 

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

 

Trường mầm non

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT 

ngày  07  tháng 4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 

1. Điều lệ Trường mầm non quy định về: Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm 

non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; 
Giáo viên và nhân viên; Trẻ em; Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm 
trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình và xã hội. 

  2. Điều lệ này áp dụng đối với trường mầm non và trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non. 

Điều 2.  Nh

iệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập 

 

1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu 

tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

  2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.  

    3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em. 

  4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. 

5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối 

thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn. 

  6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động  nuôi dưỡng, 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Điều lệ Trường mầm non

QUYẾT ĐỊNH

                         Ban hành Điều lệ trường mầm non

                    BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Căn  cứ  Nghị  định  số  178/2007/NĐ-CP  ngày  03  tháng  12  năm  2007  của  
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ  
quan ngang bộ;

       Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính  
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục  
và Đào tạo;

       Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính  
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;  

       Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 803     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61475
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54342
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54241
Có thể bạn quan tâm