Tài liệu

Diễn Cầm Tam thế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 25780     Tải về: 223     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 272
Tài liệu Diễn Cầm Tam thế - tài liệu, sách iDoc.VnThân sinh tôi là nhà nho học lưu truyền,lại thêm chuyện luyện khoa học, một bàn sách ao61 này nhiều năm kinh nghiệm thạo
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com
1
CAÊN DUYEÂN TIEÀN ÑÒNH
Soaïn giaû : Döông Coâng Haàu
Moät quyeån saùch xem tuoåi vôï choàng chæ daãn nhöõng vieäc buoàn, ly hieäp cuûa moãi ñoâi baïn
treû quaù khöù vò lai.
Moät quyeån saùch voâ cuøng giaù trò, ñaõ phaûi toán gaàn 6 naêm nghieân cöùu bieân soaïn.
Moät quyeån saùch soaïn giaû coi nhö ñaéc yù nhaát chaéc chaén seõ thoaû loøng mong ñôïi cuûa quyù vò
laâu nay.
Quyù vò ñaõ töøng tìm hieåu trong “ DIEÃN CAÀM TAM THEÁ “ do toâi bieân soaïn .
THIEÂN VAÊN VAÄN SOÁ “ do Döông Coâng Minh thaân phuï toâi bieân soaïn.
Quyù vò khoâng theå boû qua quyeån “ CAÊN NGUYEÂN TIEÀN ÑÒNH “ seõ do nhaø xuaát baûn
ÑUOÁC SAÙNG “ gôûi tôùi quyù vò nay mai.
DÖÔNG COÂNG HAÀU
LÔØI HOÀI SÔÛ
BAÛN SAÙCH SOÁ
Ngöôøi soaïn giaû : Danh töø Döông Coâng Haàu: Sö Hieäu (Khöông Ñöùc)
Sanh naêm 1928 queâ höông ôû laøng Khaùnh Bình, Quaân Caø Mau, Tænh Baïc Lieâu.
Thaân sinh toâi laø nhaø nho hoïc löu truyeàn, laïi theâm chuyeän luyeän khoa hoïc, moät baøn Saùch soá
naøy nhieàu naêm kinh nghieäm thaïo thoâng, ñeå löu truyeàn töû toân keá nghieäp :
Bôûi thaáy quaû thaät baûn Saùch Soá naøy noùi roõ tæ mæ chi tieát nhöõng vieäc dó vaõng khoâng sai. Laïi
coøn thoâng hieåu nhöõng vieäc vò lai quaû quyeát, tieân tri, baù voâ nhaát thaát.
Thaät laø moät baûn saùch Tröù Danh, hieäu “ Dieãn Caàm Tam Theá Töôùng Phaùp “ moät khoa hoïc
tinh thoâng, ñeå dieãn luaän vaän maïng cuûa ngöôøi xem soá maïng cho treû haøi nhi môùi sanh nuoâi ñaëng
soáng hay khoâng ?
Laïi coøn xem ngöôøi lôùn tuoåi : Vaän maïng thoï phuù quyù, baàn tieän hoaï phöôùc ra sao?
Ñoaùn quaû quyeát voâ ngoa, thaät laø baûn saùch soá naøy quyù voâ löôïng giaù.
Bôûi theá cho neân, toâi ñaønh chia ngaøy giôø laàn löôït tìm caùch trích luïc Dieãn nghóa cho ñaëng
thaønh toaøn baûn saùch naøy, ñeå giuùp ích cho vaän maïng cuûa chö vò, ñaëng tieân vieãn kieán thöùc nhöõng
vieäc vò lai.
Quyeån saùch naøy cuõng hieäp lyù vôùi boä maùy Huyeàn Cô, bôûi do theo nguõ haønh sanh khaéc môùi
chuyeån bieán vaän maïng cuûa ngöôøi, bôûi ñoù phaùt sanh caùi ñieàu thaïnh, suy, bæ, thaùi, öùng bieán cho
ngöôøi ñöôïc tieân tri nhöõng chuyeän vò laïi thaät laø tieän duïng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com
2
Neân xem ñaëng baûn Saùch Soá naøy coù theå töôøng vi vaän maïng cuûa mình khoâng coøn lo ngaïi
chuyeän chi khaùc nöõa.
Neáu gaëp thaïnh thì taán haønh, gaëp suy thì thoaùi boä, gaëp bæ thì aån nhaãn, gaëp thaùi thì môû roäng,
laáy ñoù maø so saùnh vôùi caùi vaän maïng, tuyø thôøi haønh söï, ba voâ nhaát thaát .
LÔØI TRÖNG BAÈNG KEÁT LUAÄN
Thaày Lieät Töû noùi raèng :
Nieân ngoaït nhaät thôøi giai taùi ñònh
Toan lai do maïng baát do nhôn :
Maïng lyù höõu thôøi chung tö höõu :
Maïng lyù höõu thôøi maït cöôïng caàu :
Nghóa laø :
Naêm thaùng ngaøy giôøi ñònh tröôùc.
Tính laïi bôûi maïng chaúng bôûi ngöôøi.
Maïng lyù coù thôøi sau tua coù,
Maïng lyù khoâng thôøi chôù göôïng caàu.
Theo theá thöôøng ai cuõng luaän vaäy, ñoù cuõng höõu lyù, tuy vaäy, cuõng coù hai caùi tröôøng hôïp
ñaùng suy nghó.
Giaû nhö : Moät böïc Ñeá Vöông coøn phaûi duøng Quaân Sö ñeå xem vaän maïng tuaàn kieán nhöõng
ñieàu trò loaïn, höng vong, döôøng nhö chieác thuyeàn lôùn coù laùi ñeå cheá khieán ñi ngay môùi ñaëng.
Coøn thöù nhôn cuõng coù caùi vaän maïng thaïnh, suy, bæ, thaùi, khi coù vieäc laøm theá naøo ñeå cöùu
giuùp cho vaän maïng ñaëng tieân kieán, phoå cöùu nhôn thaân.
Coù phaûi duøng baûn Saùch Soá naøy ñeå tìm ñieàu hoaï phöôùc thì ñaëng kieán thöùc tieân tri, laáy ñoù maø
löøu löôït caùi söï phoå cöùu vaän maïng .
Giaû nhö ngöôøi höõu söï phaûi ñi ñeâm toái, thì caây ñuoác daãn ñaøng môùi ñaëng saùng suoát.
Coøn ngöôøi muoán laäp thaân, thì neân xem Saùch Soá naøy môùi töôøng tri vaän maïng :
Ñaây cuõng do nôi caùi taâm trí vieãn töï cuûa chö vò löu yù ñoù thoâi.
Ñöùc Phu Töû noùi raèng :
Nhôn voâ vieãn töï taát höõu caän öu
Nghóa laø :
Ngöôøi khoâng lo xa aét coù lo gaàn.
Neáu khoâng lo xa khi coù vieäc gaàn lo sao kòp.
Lôøi Caùo Baïch
7 naêm ngoài taïi baøn haøng ngaøy luaän xem vaän maïng cho ngöôøi, ñaõ traûi qua thaáy nhöõng ñieàu
hoaï phöôùc y nhö lôøi heïn khoâng sai, vì vaäy neân oâng quyeát ñònh dieãn nghóa. Ñoù cuõng laø nhôø gia
giaùo löu truyeàn thieän ngheä, neân môùi daùm kænh buùt (Dieãn nghóa ) baûn soá saùch naøy.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com
3
Lôøi Dieãn Keát
Tröôùc khi quí khaùn giaû muoán xem baûn Saùch Soá naøy , neân tìm hieåu Thaäp Thieân Can, Thaäp
Nhò Ñòa Chi raùp laïi thaønh tuoåi roài tìm mình maïng gì ? roài tìm mình ôû giaùp naøo ? Tìm tay tröôøng
sanh mình nhaèm chöõ gì ?
Roài bieân ra xem saùch môùi ñaëng.
Pheùp Xem Soá
Khi laáy Thieân Can hieäp thaùng sanh
Khi laáy Ñòa Chi hieäp thaùng sanh
Khi laáy Maïng hieäp thaùng sanh
Khi laáy Maïng hieäp giôø sanh
Khi laáy Muøa hieäp giôø sanh
Khi xem choã baûn ñoà naøo phaûi coù yù nhìn tröôùc phía tay traùi , thaáy tuoåi hay maïng roài quay
sang qua tay maët, gaëp thaùng sanh thì ngoù leân ñaàu haøng thaáy chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû sau baøi ñoù
coù giaûi nghóa roõ cuûa mình kieát hung thì roõ. Baûn Saùch Soá naøy xem ñi xem laïi thì ñaëng hieåu yù,
bôûi soaïn giaû, Dieãn Nghóa coù luaän raùp keát thuùc caùc ñieàu yeáu lyù goàm vaøo trong moãi baøi roài ñaõ
quyeát ñoaùn roài, khoâng caàn nghieäm lo truùng traät chi nöõa caû, khoûi keøm theâm vieäc khaùc, cho khoûi
sai laàm.
Quyù khaùn giaû neân löu yù :
Lôøi daën theâm
Soá 1: Laø vaän khí cuûa trôøi trong 3 naêm thì coù nhuaàn moät thaùng, nhö coi veà thaùng sanh , sanh
nhaàm thaùng nhuaàn thì laø 2 thaùng keå nhö moät thaùng . Giaû nhö : nhuaàn 2 thaùng gieâng, thaùng
gieâng tröôùc, thaùng gieâng sau, cuõng keå thaùng gieâng maø thoâi, nhuaàn thaùng naøo cuõng ñieàu vaäy caû.
Soá 2: Laø trong naêm coù 4 muøa : muøa Xuaân, muøa Haï, muøa Thu, muøa Ñoâng. Moãi muøa laø 3
thaùng nhöng phaûi neân löu yù coi trong lòch, trong boán muøa, ngaøy naøo laø laäp Xuaân, laäp Haï, laäp
Thu, laäp Ñoâng, nhieàu khi tieát trôøi ñoåi sôùm hay treã hôn 5-10 ngaøy, neân khi phaân soá phaûi phaân
muøa tuyeát cho kyõ môùi khoûi ñieàu sai laàm.
Soá 2 : Baøi Thieân Can Vaø Baøi Ñòa Chi
Baøn tay Thieân Can hieäp vôùi Ñòa Chi.
Phaûi tìm tuoåi mình ôû nhaàm trong giaùp naøo roài khôûi thuaän haønh tôùi tuoåi mình nhaèm Thieân
Can chöõ gì ? Vôùi caùi naêm laø Ñòa Chi , ñoù laø hoaëc Giaùp Tyù hay laø Aát Söûu…
Baøi Thieân Can
Giaùp, Aát , Bính , Ñinh, Maäu, Kyû, Canh , Taân, Nhaâm, Quyù.
( Baøi naøy phaûi hoïc thuoäc loøng ) .
Diễn Cầm Tam thế
Thân sinh tôi là nhà nho học lưu truyền,lại thêm chuyện luyện khoa học, một bàn sách ao61 này nhiều năm kinh nghiệm thạo thông , để lưu truyển tử tôn kế nghiệp
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 25780     Tải về: 223     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Diễn Cầm Tam thế Lượt tải: 223 Lượt xem: 25773
Căn duyên tiền định pdf Lượt tải: 205 Lượt xem: 15598
Thuật phong thủy xưa và nay Lượt tải: 62 Lượt xem: 8559
Xem chỉ tay - phần 1 Lượt tải: 132 Lượt xem: 7998
Có thể bạn quan tâm
Xem chỉ tay - phần 1 Lượt tải: 132 Lượt xem: 7998
Căn Duyên Tiền Định Lượt tải: 69 Lượt xem: 7856
Tử vi nhập môn Lượt tải: 81 Lượt xem: 5659
Hướng dẫn sử dụng thước Lỗ Ban Lượt tải: 11 Lượt xem: 4876
Lược Giải Kinh Dịch Lượt tải: 50 Lượt xem: 4510
Cách xem chỉ tay 2 Lượt tải: 47 Lượt xem: 4367