Tài liệu

dia li dong thap

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 491     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu dia li dong thap - tài liệu, sách iDoc.Vndia li dong thap,I. MỤC TIÊU : *Sau bài học học sinh nắm được :             - Vị trí,giới hạn,diện tích tỉnh Đồng Tháp  .            …
Ti t ế Đ a lí đ a ph ng ươ
BÀI : Đ NG THÁP Q EM
I. M C TIÊU :
*Sau bài h c h c sinh n m đ c : ượ
- V trí,gi i h n,di n tích t nh Đ ng Tháp .
- N m đ c các y u t v đ a hình c đi m t nhiên,kinh t ,và các ti m năng đ phát ượ ế ế
tri n c a đ a ph ng . ươ
- Giáo d c lòng t hào,ý th c rèn luy n đ y d ng quê h ng giàu đ p . ươ
II. Đ NG D Y H C :
- L c đ t nhiên T nh Đ ng tháp .ượ
- M t s tranh nh v c nh v t và các ho t đ ng kinh t văn hoá c a đ a ph ng . ế ươ
- 4 b ng nhóm l n cho ho t đ ng nhóm .
- T li u v t nh Đ ng Tháp 4 b :ư
Đ ng Tháp
I . V trí , Đ a lý
Đ ng Tháp là m t t nh n m mi n Tây Nam B, có n n nông nghi p phát tri n, là v a lúa l n
th ba c a Vi t Nam , là t nh có ch s tăng tr ng ưở GDP cao và ch s v c nh tranh kinh t đ ng th 2 ế
trong khu v c Đ ng b ng sông C u Long và th 5 c n c trong năm 2008. ướ
Đ ng Tháp là t nh thu c vùng đ ng b ng sông C u Long , trong gi i h n 10°07’-10°58’ vĩ đ B c
và 105°12’-105°56’ kinh đ Đông, phía b c giáp t nh Prây Veng (Cam pu chia) trên chi u dài biên gi i
47,8 km v i 4 c a kh u: Thông Bình, Dinh Bà, M Cân và Th ng Ph cườ ướ , phía nam giáp Vĩnh Long và
thành ph C n Th ơ, phía tây giáp An Giang, phía đông giáp Long An và Ti n Giang . T nh l c a Đ ng
Tháp hi n nay là thành ph Cao Lãnh, cách thành ph H Chí Minh 162 km. Đ ng Tháp có hai đô th lo i
III là thánh ph Cao Lãnh và th xã Sa Đéc. Theo quy ho ch, th xã Sa Đéc s đ c nâng c p lên thành ượ
ph vào năm 2010.
II . Đ a hình
Đ a hình Đ ng tháp t ng đ i b ng ph ng v i đ cao ph bi n 1-2 m so v i m t bi n. Dòng ươ ế sông
Ti n ch y qua 132 km chia Đ ng Tháp thành hai vùng:
+Vùng Đ ng Tháp M i ư phía b c sông Ti n, d c theo h ng tây b c-đông nam, n i cao nh t ư ơ
không quá 4m và n i th p nh t ch có 0,7 m. ơ
+ Vùng phía nam, n m k p gi a sông Ti n sông H u , có đ a hình lòng máng d c t hai phía
sông vào gi a v i đ cao ph bi n 0,8-1,0 m. Do đ a hình th p nên ế mùa lũ tháng 9, tháng 10 hàng năm
th ng b ng p n c kho ng 1 m. ườ ướ
- Ngoài sông Ti n và sông H u, Đ ng Tháp còn có sông S Th ng ượ sông S H b t ngu n t
Campuchia đ vào sông Ti n phía b c t nh. Phía nam t nh cũng có m t s sông nh ư sông Cái Tàu
Th ngượ , sông Cái Tàu H và sông Sa Đéc. Các sông này cùng v i 20 kênh r ch t nhiên, 110 kênh đào
c p I, 2400 km kênh đào c p II và III đã hình thành h thu nông hoàn ch nh ph c v thoát lũ, tiêu úng và
đ a n c ng t vào đ ng.ư ướ
III . Sinh thái
Đ ng Tháp có 2/3 di n tích t nhiên thu c vùng trũng Đ ng Tháp M i nên c nh quan và sinh ư
thái có nhi u nét đ c s c. Đ n khu v c Đ ng Tháp M i, ng i ta s b t g p nh ng cánh ế ườ ư r ng tràm b t
ngàn, nh ng h sen, đ m sung, nh ng v n còườ , sân chim mênh mông và hoang s không ph i n i nàoơ ơ
cũng có. Đáng chú ý là, Đ ng Tháp V n qu c giaườ Tràm Chim thu c h sinh thái Đ ng Tháp M i, ư
đang đ c nhi u t ch c b o t n thiên nhiên qu c t quan tâm. Tràm chim có nghĩa là r ng tràm có chim.ượ ế
Khu b o t n thiên nhiên này r ng 7500 ha. Ngoài 140 loài cây d c li u, 40 loài cá, hàng ch c loài ượ trăn,
r n , rùa và nhi u lo i đ ng th c v t khác, Tràm Chim còn có 198 loài chim, trong đó có nh ng loài nhi u
n i trên th gi i không có nh : ơ ế ư b nông , ngan cánh tr ng , v t tr i và đ c bi t s u đ u đế , lo i chim này
còn có tên là s u c tr iế và tên dân gian Vi t Nam g i là h c . Trong tâm linh ng i Vi t, h c là loài chimườ
bi u t ng cho s c m nh, lòng chung thu và s tr ng t n nên trong đình, chùa và trên các bàn th c a ượ ườ
nhi u gia đình, h c là v t thiêng đ c th v trí trang tr ng. ượ
- Hi n nay Đ ng Tháp có 12 đ n v hành chính c p huy n v i 129 xã, 17 ph ng, 9 th tr n, bao ơ ườ
g m:
+ 1 thành ph tr c thu c t nh (thành ph lo i III) là thành ph Cao Lãnh
+2 th xã là th xã Sa Đéc (đô th lo i III) và th H ng Ng (đô th lo i IV).
+9 huy n g m: Cao Lãnh, Châu Thành, H ng Ng , Lai Vung, L p Vò , Tam Nông, Tân H ng ,
Thanh Bình, Tháp M iườ .
Danh sách các đ n v hành chính Đ ng Thápơ
n Thành ph /Th
/Huy n
Đ n v tr c thu cơ
Di n tích
(km²)
n s
M t đ dân
s (ng i/km²) ườ
Thành ph Cao Lãnh 8 ph ng, 7ườ 107.2 149837 1398
Th xã Sa Đéc 6 ph ng, 3ườ 57.86 103646 1791
Th xã H ng Ng 3 ph ng, 4ườ 122.1616 74488 610
Huy n Cao Lãnh 17 xã và 1 th tr n 491 206.220 420
Huy n Châu Thành 11 xã và 1 th tr n 234 156.000 667
Huy n H ng Ng 11 xã 325 211.000 649
Huy n Lai Vung 11 xã và 1 th tr n 219 154.000 703
Huy n L p Vò 12 xã và 1 th tr n 244 178.989 734
Huy n Tam Nông 11 xã và 1 th tr n 459 93000 202
Huy n Tân H ng 8 xã và 1 th tr n 291.5 79.300 272
Huy n Thanh Bình 11 xã và 1 th tr n 329 151.000 459
Huy n Tháp M iườ 12 xã và 1 th tr n 525.44 165.408 315
Toàn T nh 14 ph ng, 129 xã và 9 th tr nư 3.283 1.639.400 500
IV . Kinh tế
- Đ ng Tháp có nh ng thành t u đáng k trong công cu c công nghi p hóa , hi n đ i hóa cũng
nh quá trình ư đô th hóa . Nh đó trung tâm t nh l c a Đ ng Tháp Thành ph Cao Lãnh và th xã Sa Đéc
cùng đ c công nh n đô th lo i 3. Và trong tháng 1 năm 2007, th xã ượ Cao Lãnh đã đ c chuy n thànhượ
Thành ph Cao Lãnh.
- Nông nghi p là m t ngành kinh t quan tr ng c a t nh, phân b r ng kh p trên toàn t nh. ế ố ộ
- Công nghi p phân b ch y u ế Sa Đéc, Lai Vung, Cao Lãnh. Nh ng phân b nhi u nh t v n làư
th Sa Đéc, v i 3 khu công nghi p A, C và C m r ng.
- Th ng m i- d ch v phân b ch y u th ươ ế Sa Đéc, Thành ph Cao Lãnh, và các trung tâm
huy n. Hi n nay các trung tâm th ng m i và các siêu th l n đ u t p trung Tp Cao Lãnh và th xã Sa ươ
Đéc.
V .Du l ch
1.Di tích l ch s c p Qu c gia
- Hi n nay, t nh Đ ng Tháp có 09 di tích đã đ c nhà n c công nh n x p h ng c p Qu c gia là: ượ ướ ế
Liên hệ quảng cáo

1. Chùa Ki n An Cungế - th xã Sa Đéc.
2. Lăng c Phó B ng Nguy n Sinh S c - Tp Cao Lãnh.
3. Khu di tích văn hóa Óc Eo Gò Tháp- Tháp M iườ .
4. Khu di tích cách m ng X o Quýt - Huy n Cao Lãnh.
5. Đ n th Đ c Binh Vàng- Thanh Bình.
6. Chùa C Cát- Lai Vung.
7. T ng đài Vô tuy n đi n Nam B - ượ ế Tam Nông.
8. T ng đài Gi ng Th Đam- Gò Qu ng Cung- ượ Tân H ng .
9. Bia t ng ni m Bình Thành- ưở Thanh Bình.
2. Các đi m tham quan khác
-T ng đài ch t ch ượ H Chí Minh t i qu ng tr ng trung tâm th ườ Sa Đéc.
-Khu b o t n thiên nhiên qu c gia Tràm Chim.
-Khu du l ch sinh thái Gáo Gi ng .
-Làng hoa ki ng Sa Đéc.
-Nhà c Huỳnh Th y Lê- Sa Đéc
-Ch đêm Sa Đéc.
-Núi Đ t & Khu b o t n d c li uượ Đ ng Tháp M i. ư
-Ch Chi u đêm ế Đ nh Yên .
III. HO T Đ NG D Y H C :
TI T 1 ( TU N 31 )
HO T Đ NG C A GIÁO VIÊN HO T Đ NG C A H C SINH
+ HO T Đ NG 1 :m vi c c l p .
- Giáo viên gi i thi u :
Trong bài h c này chúng ta tìm hi u :
1. Xác đ nh đ c v trí gi i h n di n tích,trình ượ
y đ c các y u tô t nhiên nh đ a hình,kư ế ư
h u c a đ a ph ng . ươ
2.Gi i thi u đ c v dân s c đi m v kinh ượ
t c a xã .ế
+ HO T Đ NG 2 :Quan sát - th o lu n .
+ B c 1: GV gi i thi u cho h c sinh quan sátướ
l c đ ư tình Đ ng Tháp . GV giao vi c : Quan
sát và th o lu n theo nhóm 4 đ gi i thi u
-V trí,gi i h n,và di n tích c a Đ ng Tháp .
-Trình bày các y u t đ a lí : Đ a hình đ t đai vàế
khí h u
-T nh Đ ng Tháp đ c chia thành m y huyên , ượ
th ( Thành ph ) ?
+ B c 2: GV h ng d n h/s làm vi c trongướ ướ
nhóm , c th ghi n i dung , c đ i di n trình ư
y tr c l p .ư
+B c 3: GV t ch c cho t ng nhóm lên trìnhướ
y .
GV t ng k t ế
+H/s quan sát l c đ trên b ng l p ư
H/s th o lu n trong nhóm c th , c ng i ư ườ
trình bày
G i đ i di n 4 nhóm báo cáo k t qu tr c ế ướ
l p
- C l p theo dõi nh n xét , b sung .
+ HO T Đ NG 3: N C , KINH TƯ
T NH Đ NG TP
- GV yêu c u đ c thông tin trong tài li u . - G i 2 h/s đ c to c l p đ c th m tài li u
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

dia li dong thap

I. MỤC TIÊU :
*Sau bài học học sinh nắm được :
            - Vị trí,giới hạn,diện tích tỉnh Đồng Tháp  .
            - Nắm được các yếu tố về địa hình,đặc điểm tự nhiên,kinh tế,và các tiềm năng để phát triển của địa phương .
            - Giáo dục lòng tự hào,ý thức rèn luyện để xây dựng quê hương giàu đẹp .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
            - Lược đồ tự nhiên Tỉnh Đồng tháp  .
            - Một số tranh ảnh về cảnh vật và các hoạt động kinh tế văn hoá của địa phương .
            - 4 bảng nhóm lớn cho hoạt động nhóm .
            - Tư liệu về tỉnh Đồng Tháp  4 bộ :
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_42E9EFD9-B2ED-461F-8277-76ACEC4C22F9.0/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifĐồng Tháp I . Vị trí , Địa lýĐồng Tháp là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, có nền nông nghiệp phát triển, là vựa lúa lớn thứ ba của Việt Nam, là tỉnh có chỉ số tăng trưởng GDP cao và chỉ số về cạnh tranh kinh tế đứng thứ 2 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 5 cả nước trong năm 2008.
Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong giới hạn 10°07’-10°58’ vĩ độ Bắc và 105°12’-105°56’ kinh độ Đông, phía bắc giáp tỉnh Prây Veng (Cam pu chia) trên chiều dài biên giới 47,8 km với 4 cửa khẩu: Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ CânThường Phước, phía nam giáp Vĩnh Longthành phố Cần Thơ, phía tây giáp An Giang, phía đông giáp Long AnTiền Giang. Tỉnh lỵ của Đồng Tháp hiện nay là thành phố Cao Lãnh, cách thành phố Hồ Chí Minh 162 km. Đồng Tháp có hai đô thị loại III là thánh phố Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc. Theo quy hoạch, thị xã Sa Đéc sẽ được nâng cấp lên thành phố vào năm 2010.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 491     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 230 Lượt xem: 12667
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 10844
Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam Lượt tải: 64 Lượt xem: 9917