Tài liệu

Đề Và Đáp Án Môn Xác Suất Thống Kê Đại Học Cần Thơ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4816     Tải về: 38     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Đề Và Đáp Án Môn Xác Suất Thống Kê Đại Học Cần Thơ - tài liệu, sách iDoc.VnĐề Trắc nghiệm môn Xác Suất Thống Kê
Tr ng Đ i h c C n Thườ ơ Đ thi h c kỳ 2, năm h c 2008-2009
Khoa Khoa h c Ngày thi: sáng 21/04/2009 - Nhóm 02
Môn thi: Xác su t th ng kê - TN010
Th i gian: 60 phút
H và tên: ...............................................................Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................
Mã s sinh viên: .....................................................
H tên, ch ký CBCT 1 H tên, ch ký CBCT 2 Đi m Ch
1
H ng d n (cho ph n xác su t): ướ
- Sinh viên đánh d u X câu mình ch n.
- N u mu n b câu đã ch n sai thì khoanh tròn d u X câu mu n b , sau đó đánh d u X câu mu n ch n khác.ế
PH N BÀI LÀM
A. Ph n xác su t (14 câu)
B. Ph n th ng kê (13 câu)
15.
x =
14,36 ; s’= 6,525 ; s = 6,557
16. Đ chính xác:
ε
=
1,285
17. Kho ng c l ng: (13,075 ; 15,645) ướ ượ
18. S sinh viên: 166
19. Ch n gi thi t: m = 15 ế ; đ i thi t: ế
15m
20. Ch n th ng kê:
( 15)10
~ (0,1)
X
N
S
U
=
21. Mi n bác b :
W
α
=
( ; 2,576) (2,576; )−∞ +∞
22. Giá tr quan sát: -0,976
23. Tr l i: ch p nh n đ c ượ
24. Ch n gi thi t: ế
1 2
p p
; đ i thi t: ế
1 2
p p>
25. Mi n bác b :
W
α
=
26. Giá tr quan sát: 0,913
27. Tr l i: Không t t h n ơ
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14
a X X X X
b X X X
c X
X
d X X X X
X
1
N I DUNG Đ ( g m 27 câu)
A. Ph n xác su t
1. Cho A, B là hai bi n c b t kỳ v i ế
0 ( ) 1P A< <
0 ( ) 1P B< <
. Ch n 1câu đúng trong các câu sau:
(a)
( ) ( )P A P B A B
(b)
( . ) 1 ( . )P A B P A B=
(c)
( / ) ( / ) 1P A B P A B+ =
(d)
( ) ( ) ( / ) ( / )P A P B P A B P B A= =
2. Cho A và B là hai bi n c đ c l p có ế
1 1 1
( ) , ( ) , ( )
2 3 6
P A P B P AB= = =
. Xét hai k t lu n:ế
1)
2
( )
6
P A B+ =
2)
5
( )
6
P A B+ =
Ch n m t câu đúng trong các câu sau:
(a) Ch có 1) đúng. (b) Ch có 2) đúng. (c) C 1) và 2) sai. (d) C 1) và 2) đúng.
3. X p ng u nhiên 5 ng i, trong đó có A và B, vào m t gh dài có 5 ch . Tính xác su t đ A và B ng i cách nhauế ườ ế
m t ng i. ườ
(a)
36
5!
(b)
18
5!
(c)
12
5!
(d)
3
5!
4. M t h p 9 viên bi, trên các bi ta đánh các s t 1 đ n 9. L y ng u nhiên 3 bi t h p này. G i A bi n c ế ế
trong 3 bi l y ra có bi mang s 8, B bi n c trong 3 bi l y ra ít nh t 1 bi ch n. Bi n c l y đ c c 3 bi l ế ế ố ấ ượ
là:
(a)
.A B
(b)
.A B
(c)
.A B
(d)
.A B
5. Theo th ng trung bình m t năm (365 ngày) 60 ngày m a th t to, 40 ngày gió th t l n 20 ngày bão ư
(v a m a th t to v a gió th t l n). Tìm xác su t đ 1 ngày đ c ch n ng u nhiên trong năm th i ti t b t ư ượ ế
th ng.ườ
(a)
20
365
(b)
80
365
(c)
100
365
(d)
120
365
6. Cho đ i l ng ng u nhiên r i r c X có b ng phân ph i xác su t: ượ
X -1 0 1 2
P 0,2 0,1 0,4 0,3
Khi đó:
(a)
( ) 0,8E X =
( ) 1,16D X =
(b)
( ) 0,8E X =
( ) 1, 23D X =
(c)
( ) 1, 2E X =
( ) 1,14D X =
(d)
( ) 1, 2E X =
( ) 0,16D X =
7. 3 linh ki n trong m t m ch đi n, chúng có th h ng đ c l p trong kho ng th i gian t v i các xác su t t ng ươ
ng là: 0,1; 0,2; 0,3. Tính xác su t đ m ch b h ng trong kho ng th i gian t n u m ch m c n i ti p. ế ế
(a) 0,504 (b) 0,496 (c) 0,092 (d) 0,006
8. hai bình đ ng bi gi ng nhau, m i bình 5 bi tr ng 7 bi đ . m i bình, l y ng u nhiên 1 bi. R i t 2 bi
này l y ng u nhiên 1 bi. Tính xác su t đ bi l y ra sau cùng là tr ng.
(a)
25
144
(b)
70
144
(c)
49
144
(d)
60
144
9. Trong m t trò ch i, b n đ c b n 2 viên đ n, n u b n trúng m i viên b n s đ c 20$, nh ng n u b n tr t m i ơ ượ ế ượ ư ế
viên b n ph i m t 10$. Gi s xác su t b n trúng m i viên c a b n 40%. Khi đó, s ti n trung bình b n
đ c qua cu c ch i là:ượ ơ
(a) 2$ (b) 3$ (c) 4$ (d) 5$
10. Cho đ i l ng ng u nhiên X có phân ph i Poisson ượ
~ (5)X P
. Khi đó,
( 2)P X =
2
Liên hệ quảng cáo

(a)
2 5
5 .
2!
e
(b)
2 5
5 .
2!
e
(c)
5 5
2 .
5!
e
(d)
5 5
2 .
5!
e
11. Cho đ i l ng ng u nhiên liên t c X có hàm m t đ xác su t: ượ
2
12 (1 ) [0,1]
( )
0 [0,1]
x x x
f x
x
=
Tìm
( )E X
(a)
3
5
(b)
4
5
(c)
3
4
(d)
2
3
12. Chi u cao (m) c a m t lo i cây đ i l ng ng u nhiên phân ph i chu n ượ
~ (22;4)X N
. Ch n 600 cây
lo i này, c l ng s cây có đ cao trong kho ng 20(m) – 24(m). ướ ư
Cho
(1) 0,3413
ϕ
=
.
(a) 410 (b) 360 (c) 320 (d) 240
13. Gieo đ ng xu liên ti p 5 l n. Tìm xác su t đ s l n đ ng xu xu t hi n m t s p nhi u h n s l n đ ng xu xu t ế ơ ố ầ
hi n m t ng a.
(a)
1
32
(b)
5
32
(c)
10
32
(d)
16
32
14. Trong m t hàng 800 s n ph m lo i I 200 s n ph m lo i II. L y ng u nhiên 5 s n ph m theo ph ng ươ
th c l y l n l t có hoàn l i. S s n ph m lo i I trung bình đ c l y ra là: ư ượ
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
B. Ph n th ng kê
I. Nhà tr ng mu n kh o sát s gi t h c c a sinh viên trong tu n. Đ bi t đi u này, phòng đào t o ch nườ ế
ng u nhiên 100 sinh viên và nh n đ c k t qu : ượ ế
S gi 5 10 15 21 28 30
S sinh viên 15 25 36 15 7 2
1) c l ng s gi t h c trung bình c a sinh viên trong tu n, v i đ tin c y 95%.Ướ ượ
15. Tính
, ',x s s
.
16. Đ chính xác ?
17. Kho ng c l ng ? ướ ượ
18. N u mu n sai s c l ng trên không quá 1 gi thì c n quan sát ít nh t bao nhiêu sinh viên ?ế ư ượ
2) Nhà tr ng báo cáo r ng s gi t h c trung bình c a sinh viên trong tu n15 gi thì có ch p nh n đ cườ ờ ự ượ
không ? V i đ tin c y 99%.
19. Ch n gi thi t, đ i thi t ? ế ế
20. Ch n th ng kê ?
21. Tìm mi n bác b
W
α
.
22. Tính giá tr quan sát.
23. Tr l i: ch p nh n đ c hay không ch p nh n đ c ? ượ ượ
II. hai lo i thu c A B dùng đ đi u tr cùng m t ch ng b nh, đ c đem th nghi m trên hai nhóm ượ
ng i có cùng th tr ng. Qua theo dõi ta th y trong s 200 ng i dùng thu c A có 183 ng i kh i b nh,ườ ườ ườ
còn trong s 300 ng i dùng thu c B 267 ng i kh i b nh. V i m c ý nghĩa 0,01 th kh ng đ nh ườ ườ
thu c A có tác d ng t t h n thu c B trong đi u tr b nh ? ơ
24. Ch n gi thi t, đ i thi t ? ế ế
25. Tìm mi n bác b
W
α
.
26. Tính giá tr quan sát.
27. Tr l i: t t h n hay không t t h n ?ả ờ ơ ơ
Cho bi t giá tr c a các phân v : uế
0,95
= 1,645; u
0,975
= 1,96; u
0,99
= 2,326; u
0,995
= 2,576
3
Liên hệ quảng cáo

Đề Và Đáp Án Môn Xác Suất Thống Kê Đại Học Cần Thơ
Đề Trắc nghiệm môn Xác Suất Thống Kê
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4816     Tải về: 38     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm