Tài liệu

Đề Thi Violimpic vòng 10

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 238     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đề Thi Violimpic vòng 10 - tài liệu, sách iDoc.VnLớp 5BÀI THI SỐ 1Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng
Lớp 5
BÀI THI SỐ 1
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và
dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: 20% của một số bằng 17,5 thì số đó là …………………..
Câu 2: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ………………….
Câu 3: 40% của một số bằng 37,2 thì số đó là ………………
Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ
thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.
Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch ………………………. %.
Câu 5: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2.
Vậy số bé là …………………………..
Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân
với 4 thì được hai kết quả bằng nhau.
Vậy số thứ hai là …………………………..
Câu 7: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân
với 3 thì được hai kết quả bằng nhau.
Vậy số thứ nhất là …………………………
Câu 8: Cho hai số có tổng bằng 86,1 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân
với 3 thì được hai kết quả bằng nhau.
Vậy số thứ nhất là …………………………………
Câu 9: 11 × 91,46 – 91,46 = ………………………….
Câu 10: 101 × 1,946 – 1,946 = ………………………………………
BÀI THI SỐ 2
Câu 1: 110% của 95 là …………………
Câu 2: 5% của 2011 là ………………….
Câu 3: 120% của một số bằng 9,6 thì số đó là …………………..
Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ
thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.
Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch ……………….. %.
Câu 5: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân
với 4 thì được hai kết quả bằng nhau.
Vậy số thứ hai là …………………….
Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân
với 3 thì được hai kết quả bằng nhau.
Vậy số thứ nhất là …………………..
Câu 7: Cho hai số có hiệu bằng 44,4 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân
với 2 thì được hai kết quả bằng nhau.
Vậy số thứ hai là ………………………
Câu 8: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2.
Vậy số thứ hai là ……………………
Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = …………………
Câu 10: 11 × 91,46 – 91,46 = ……………………
Bài thi số 4: Vượt chướng ngại vật
BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và
dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ……………………………..
Câu 2: 0,8% của một số bằng 1,2 thì số đó là ……………………………..
Câu 3: 45% của 75 là ………………………………
Câu 4: 5% của 2011 là ………………………………………….
Câu 5: Hai số có hiệu bằng 148. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số bé là ………
Câu 6: Hai số có hiệu bằng 222,3. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số lớn là…………
Câu 7: Hai số có hiệu bằng 186,8. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số lớn là …………
Câu 8: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số bé là ……………
Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = ……………………………….
Câu 10: 16,9 × 0,14 – 16,9 × 0,04 = …………………………
Liên hệ quảng cáo

BÀI THI SỐ 3
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập
phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Hai số có tổng bằng 787,5. Biết 75% số thứ nhất bằng 60 % số thứ 2.
Vậy số thứ nhất là ……………………
Câu 2: Hai số có hiệu bằng 19,5. Biết 75% số thứ nhất bằng 60% số thứ 2.
Vậy số lớn là ……………………..
Câu 3: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 ?
Trả lời : Có tất cả ……………….. số có 3 chữ số chia hết cho 3.
Câu 4: Cho 2 số có hiệu bằng 84,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2, số thứ 2 nhân với 5 thì
được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Vậy số thứ nhất là ……………..
Câu 5: Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Vậy số thứ nhất là ……………………..
Câu 6: Hai số có hiệu bằng 13,8. Biết 40% số thứ nhất bằng số thứ 2. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Vậy số thứ hai là ………………………..
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và
dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 7: 0,486 x 91,7 + 0,486 x 8,3 = ………………………..
Câu 8: 11 x 91,46 – 91,46 = ………………………………
Câu 9: 0,924 x 142,9 – 0,924 x 42,9 = ……………………..
Câu 10: 37,91 x 39 – 37,91 x 29 = ………………………………
BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số
thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập
phân)
Câu 1: Cho 2 số có thương bằng 0,5 và có hiệu bằng 135,7. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là ………………………….
Câu 2: Cho 2 số có thương bằng 0,75 và có hiệu bằng 47,5. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là ………………………….
Câu 3: Cho 2 số có thương bằng 0,6 và có hiệu bằng 86,8. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là…………………………….
Câu 4: Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ
nhất.Trả lời: Vậy số thứ nhất là ………………………..
Câu 5: Cho 2 số có hiệu bằng 81,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3, số thứ 2 nhân với 2,5
thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Vậy số thứ nhất là ………………………….
Câu 6: Hai số có tổng bằng 179,2. Biết 50 % số thứ nhất bằng số thứ 2.
Vậy số thứ nhất là……………………………
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và
dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 7: 0,924 x 142,9 – 0,924 x 42,9 =………………………..
Câu 8: 0,486 x 91,7 + 0,486 x 8,3 =…………………………
Câu 9: 28,54 x 3,8 + 28,54 x 6,2 =……………………………
Câu 10: 8,3 x 95,47 – 8,3 x 95,46 = ……………………………
Đề Thi Violimpic vòng 10
Lớp 5BÀI THI SỐ 1Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: 20% của một số bằng 17,5 thì số đó là …………………..Câu 2: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ………………….Câu 3: 40% của một số bằng 37,2 thì số đó là …………………Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch ………………………. %.Câu 5: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là …………………………..Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là  …………………………..Câu 7: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là …………………………Câu 8: Cho hai số có tổng bằng 86,1 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau.  Vậy số thứ nhất là …………………………………Câu 9: 11 × 91,46 – 91,46 = ………………………….Câu 10: 101 × 1,946 – 1,946 = ………………………………………BÀI THI SỐ 2Câu 1: 110% của 95 là …………………Câu 2: 5% của 2011 là ………………….Câu 3: 120% của một số bằng 9,6 thì số đó là …………………..Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch  ……………….. %.Câu 5: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là …………………….Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là …………………..Câu 7: Cho hai số có hiệu bằng 44,4 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 2 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là ………………………Câu 8: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ hai là  ……………………Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = …………………Câu 10: 11 × 91,46 – 91,46 = …………………… Bài thi số 4: Vượt chướng ngại vậtBÀI THI SỐ 2Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ……………………………..Câu 2: 0,8% của một số bằng 1,2 thì số đó là ……………………………..Câu 3: 45% của 75 là ………………………………Câu 4: 5% của 2011 là ………………………………………….Câu 5: Hai số có hiệu bằng 148. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số bé là ………Câu 6:  Hai số có hiệu bằng 222,3. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số lớn là…………Câu 7: Hai số có hiệu bằng 186,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số lớn là …………Câu 8: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là ……………Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = ……………………………….Câu 10: 16,9 × 0,14 – 16,9 × 0,04 = …………………………BÀI THI SỐ 3Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: Hai số có tổng bằng 787
Nội dung trích xuất từ tài liệu
BÀI THI SỐ 2

Lớp 5

BÀI THI SỐ 1

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: 20% của một số bằng 17,5 thì số đó là …………………..

Câu 2: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ………………….

Câu 3: 40% của một số bằng 37,2 thì số đó là …………………

Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch ………………………. %.

Câu 5: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết � INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b1%7d%7b5%7d" \* MERGEFORMATINET ��� số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là …………………………..

Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là  …………………………..

Câu 7: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là …………………………

Câu 8: Cho hai số có tổng bằng 86,1 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau.  Vậy số thứ nhất là …………………………………

Câu 9: 11 × 91,46 – 91,46 = ………………………….

Câu 10: 101 × 1,946 – 1,946 = ………………………………………

BÀI THI SỐ 2

Câu 1: 110% của 95 là …………………

Câu 2: 5% của 2011 là ………………….

Câu 3: 120% của một số bằng 9,6 thì số đó là …………………..

Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch  ……………….. %.

Câu 5: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là …………………….

Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là …………………..

Câu 7: Cho hai số có hiệu bằng 44,4 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 2 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là ………………………

Câu 8: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ hai là  ……………………

Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = …………………

Câu 10: 11 × 91,46 – 91,46 = ……………………

Bài thi số 4: Vượt chướng ngại vật

BÀI THI SỐ 2

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ……………………………..

Câu 2: 0,8% của một số bằng 1,2 thì số đó là ……………………………..

Câu 3: 45% của 75 là ………………………………

Câu 4: 5% của 2011 là ………………………………………….

Câu 5: Hai số có hiệu bằng 148. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số bé là ………

Câu 6:  Hai số có hiệu bằng 222,3. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số lớn là…………

Câu 7: Hai số có hiệu bằng 186,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số lớn là …………

Câu 8: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là ……………

Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = ……………………………….

Câu 10: 16,9 × 0,14 – 16,9 × 0,04 = …………………………

BÀI THI SỐ 3

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: Hai số có tổng bằng 787,5. Biết 75% số thứ nhất bằng 60 % số thứ 2.

Vậy số thứ nhất là ……………………

Câu 2: Hai số có hiệu bằng 19,5. Biết 75% số thứ nhất bằng 60% số thứ 2. Vậy số lớn là ……………………..

Câu 3: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 ? Trả lời :     Có tất cả ……………….. số có 3 chữ số chia hết cho 3.

Câu 4: Cho 2 số có hiệu bằng 84,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2, số thứ 2 nhân với 5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là ……………..

Câu 5: Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là ……………………..

Câu 6: Hai số có hiệu bằng 13,8. Biết 40% số thứ nhất bằng  số thứ 2. Tìm số thứ hai. Trả lời:     Vậy số thứ hai là ………………………..

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 7: 0,486 x 91,7 + 0,486 x 8,3 =  ………………………..

Câu 8: 11 x 91,46 – 91,46 = ………………………………

Câu 9: 0,924 x 142,9 – 0,924 x 42,9 = ……………………..

Câu 10: 37,91 x 39 – 37,91 x 29 = ………………………………

BÀI THI SỐ 2

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: Cho 2 số có thương bằng 0,5 và có hiệu bằng 135,7. Tìm số lớn. Trả lời:    Số lớn là ………………………….

Câu 2: Cho 2 số có thương bằng 0,75 và có hiệu bằng 47,5. Tìm số bé. Trả lời:    Số bé là ………………………….

Câu 3: Cho 2 số có thương bằng 0,6 và có hiệu bằng 86,8. Tìm số bé. Trả lời:     Số bé là…………………………….

Câu 4: Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ nhất.Trả lời:     Vậy số thứ nhất là ………………………..

Câu 5: Cho 2 số có hiệu bằng 81,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3, số thứ 2 nhân với 2,5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là ………………………….

Câu 6: Hai số có tổng bằng 179,2. Biết 50 % số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ nhất là……………………………

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 7: 0,924 x 142,9 – 0,924 x 42,9 =………………………..

Câu 8: 0,486 x 91,7 + 0,486 x 8,3 =…………………………

Câu 9: 28,54 x 3,8 + 28,54 x 6,2 =……………………………

Câu 10: 8,3 x 95,47 – 8,3 x 95,46 = ……………………………

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 238     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 168109
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 119514
Có thể bạn quan tâm