Tài liệu

Đề thi trắc nghiệm, tự luận nghiệp vụ ngoại thương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21447     Tải về: 212     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Đề thi trắc nghiệm, tự luận nghiệp vụ ngoại thương - tài liệu, sách iDoc.VnĐề thi trắc nghiệm, tự luận nghiệp vụ ngoại thương,Đề thi trắc nghiệm, tự luận nghiệp vụ ngoại thươngTài liệu gồm 115 câu trắc nghiệm và tự luận (có đáp án)
1. M c đích th c hành Incoterms – các đi u ki n Incoterms
M c đích: Incoterms làm rõ s phân chia trách nhi m, chi phí và r i
ro trong quá trình chuy n hàng t ng i bán đ n ng i mua ư ế ườ
2. Ph m vi s d ng c a Incoterms
Ch y u qui đ nh trách nhi m c a các bên trong h p đ ng mua bán ế
hàng hóa h u hình c a xu t nh p kh u
3. – các đi u ki n th ng m i trong Incoterms qu c t ch y u là ? ươ ế ế
4. Incoterm là ch vi t t t c a: ế
a. International Commercial Terms
b. Internation Company Terms
c. International Commerce Terms
d. C 3 câu trên sai
Đáp án : A (International Commercial Terms)
5. Incoterms là b qui t c do ai phát hành đ gi i thích các đi u
ki n th ng m i qu c t : ươ ế
a. Phòng th ng m iươ
b. Phòng th ng m i qu c tươ ế
c. C 2 câu trên đúng
d. C 2 câu trên sai
Đáp án : B (Phòng Th ng M i Qu c T - ICC - ươ ế International Chamber of
Commerce)
6. Nh ng y u t c n tham kh o khi quy t đ nh l a ch n đi u ki n ế ế ư
Incoterms nào?
a. Tình hình th tr ng ườ
b. Giá c
c. Kh năng thuê ph ng ti n v n t i và mua b o hi m ươ
d. Kh năng làm th t c thông quan XNK
e. Các quy đ nh và h ng d n c a nhà n c ướ ướ
f. C 5 câu trên
Đáp án: F
7. Nh ng v n đ Incoterms không gi i quy t: ế
a. Chuy n giao quy n s h u hàng hóa
b. Gi i thoát trách nhi m ho c mi n tr trách nhi m trong
tr ng h p b t kh khángườ
c. Vi ph m h p đ ng
d. C 3 câu trên
Đáp án: D
www.7pop.net - kho tai lieu, ky nang lon nhat VN
Chuy n giao quy n s h u hàng hóa(Incoterms ch là nguyên t c đ
gi i thích các đi u ki n c s giao hàng và không gi i thích các đi u ơ
ki n khác trong h p đ ng. Vi c chuy n quy n s h u hàng hóa
thông qua vi c chuy n giao ch ng t nh v n đ n đ ng bi n, ư ơ ườ
ho c ph thu c vào quy đ nh c a các bên ký h p đ ng)
Gi i thoát trách nhi m ho c mi n tr trách nhi m trong tr ng h p ườ
b t kh kháng
Vi ph m h p đ ng (nh không thanh toán đúng th i h n, không giao ư
hàng đúng th i h n)
8.
9. Incoterms đã s a đ i bao nhiêu l n
a. 3
b. 5
c. 6
d. 8
Đáp án: C (6 l n s a đ i, b sung: 1953,1967,1976,1980,1990,2000)
10.Incoterms-các đi u ki n th ng m i qu c t đ c p? ươ ế
Nhóm E: nghĩa v t i thi u c a ng i bán: chu n b hàng t i c s ườ ơ
c a mình (EXW)
Nhóm F:tăng nghĩa v c a ng i bán: chuy n giao hàng hóa cho ườ
ng i v n t i do ng i mua ch đ nh(FCA, FAS, FOB)ườ ườ
Nhóm C:nghĩa v ng i bán tăng thêm:ký h p đ ng v n tãi và tr ư
c c phí (CFR, CPT) và chi phí b o hi m v i đi u ki n (CIF, CIP)ướ
Nhóm D: nghĩa v l n nh t c a ng i bán:giao hàng đ n đích ườ ế
(DAF,DES,DEQ,DDU,DDP)
11.In\coterms 1990 và 2000 có bao nhiêu đi u ki n và bao nhiêu
nhóm?
a. 12 đi u ki n-4 nhóm
b. 13 đi u ki n-4 nhóm
c. 14 đi u ki n-3 nhóm
d. 15 đi u ki n-3 nhóm
Đáp án: B
12.Đi u ki n Incoterm nào ch áp d ng cho ph ng ti n v n t i ươ
th y?
FAS
FOB
CFR/CF/C &F/CNF
CIF
DES
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
Liên hệ quảng cáo

DEQ
13.Nhóm đi u ki n Incoterms nào mà ng i bán có nhi m v giao ườ
hàng cho ng i chuyên ch do ng i mua ch đ nhườ ườ ?
a. Nhóm C
b. Nhóm D
c. Nhóm E
d. Nhóm F
Đáp án: D
14.Đi u ki n Incoterm nào ch áp d ng cho ph ng ti n đ ng b ươ ườ
đ ng s t?ườ
(DAF)
15.Biên gi i phân chia trách nhi m chi phí r i ro gi a nhà xu t kh u
và nhà nh p kh u theo đi u ki n Incoterm?Trong ph ng th c ươ
thanh toán qu c t ph ng th c thanh toán chuy n ti n là gì? ế ươ
16.Nhà NK tp HCM, XK café đi M , hàng đ c đóng trong ư
container, ch n đi u ki n th ng m i Incoterms thích h p khi ươ
ng i bán thuê ph ng ti n v n t i đ ch hàng đ n c ng đ n?ườ ươ ế ế
(CPT)
17.Nhà đàm phán không nên s d ng ki u đàm phán m m khi?
18.Ki u đàm phán “h p tác” là ki u đàm phán?
19.M c tiêu “c t gi ” trong đàm phán đó là?
20.Chi n thu t nghe ch đ ng? dùng cách ghi nào trong chi n thu tế ế
nghe ch đ ng?
21.Khi báo giá hàng cho khách, ng i bán l dùng lo i th nào sauườ ư
đây?
22. Lo i v n đ n nào sau đây đ c s d ng Vi t Nam ơ ượ
23.Lo i th nào sau đây do nhà NK vi t trong h p đ ng ngo i ư ế
th ng?Cách ghi nào sau đây là sai (đúng)?Nhân t nào sao đâyươ
không ph i là nhân t ch quan?
24.Nhân t nào không ph i là nhân t ch quan nh h ng đ n s ư ế
bi n đ ng c a t giá h i đoáiế
a. S bi n đ ng c a th tr ng tài chính ti n t khu v c và th ế ườ ế
gi i
b. T l l m phát và s c mua c a đ ng ti n b n đ a
c. Chênh l ch cán cân thanh toán qu c gia
d. C 3 câu trên sai
Đáp án: A
25. m y lo i ph ng pháp bi u th t giá h i đoái? ươ
a. 2
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đề thi trắc nghiệm, tự luận nghiệp vụ ngoại thương

Đề thi trắc nghiệm, tự luận nghiệp vụ ngoại thươngTài liệu gồm 115 câu trắc nghiệm và tự luận (có đáp án)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21447     Tải về: 212     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh Lượt tải: 173 Lượt xem: 42257
TÓM TẮT VÀ BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ Lượt tải: 277 Lượt xem: 11589
Chiến lược toàn cầu Lượt tải: 45 Lượt xem: 7444
Có thể bạn quan tâm
chính sách bảo hộ mậu dịch. Lượt tải: 41 Lượt xem: 5533
Dự báo trong kinh doanh 1 Lượt tải: 18 Lượt xem: 5049
Môi trường nội bộ Lượt tải: 14 Lượt xem: 4945