Tài liệu

Đề thi Thử kỳ thi HSG Cấp Thanh Phố 08.09- BẤT ĐẲNG THỨC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 115     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Đề thi Thử kỳ thi HSG Cấp Thanh Phố 08.09- BẤT ĐẲNG THỨC - tài liệu, sách iDoc.VnDIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ------oOo------ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎICẤP THÀNH PHỐNĂM HỌC : 2008-200
http://chuyenlytutrongct.com PHƯƠNG ĐẠT smod_forum_ltt@yahoo.com
DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG
------oOo------
ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI
CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC : 2008-2009
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
Phn : BẤT ĐẲNG THỨC
Baøi 1. Chöùng minh raèng
0,, zyx
, ta coù
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
( )
3 3
( )[( ) ( )] 18
xyz x y z x y z
x y z x y z x y z
+ + + + +
+
£
+ + + + - + +
Baøi 2. Cho 3 soá thöïc döông a, b vaø c. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc
G(x,y,z ) = 4xyz – (a
2
x + b
2
y + c
2
z)
Vôùi x, y, z laø caùc soá thöïc döông thoûa x + y + z = a + b + c
------------------------HẾT------------------------
DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG –TPCT
Trang 1/1
Đề thi Thử kỳ thi HSG Cấp Thanh Phố 08.09- BẤT ĐẲNG THỨC
DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ------oOo------ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎICẤP THÀNH PHỐNĂM HỌC : 2008-2009Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề ): BẤT ĐẲNG THỨC Bài 1. Chứng minh rằng, ta cóBài 2. Cho 3 số thực dương a, b và c. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức G(x,y,z ) = 4xyz – (a2x + b2y + c2z) Với x, y, z là các số thực dương thỏa x + y + z = a + b + c------------------------HẾT------------------------
Nội dung trích xuất từ tài liệu

http://chuyenlytutrongct.com PHƯƠNG ĐẠT smod_forum_ltt@yahoo.com

DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

------oOo------

ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI

CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC : 2008-2009

Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

Phần : BẤT ĐẲNG THỨC

Baøi 1. Chöùng minh raèng embedded:image1.wmf, ta coù

embedded:image2.wmf

Baøi 2. Cho 3 soá thöïc döông a, b vaø c. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc

G(x,y,z ) = 4xyz – (a2x + b2y + c2z)

Vôùi x, y, z laø caùc soá thöïc döông thoûa x + y + z = a + b + c

------------------------HẾT------------------------

_1167891648.unknown _1198207925.unknown
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 115     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 68 Lượt xem: 166561
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 313 Lượt xem: 117766
Có thể bạn quan tâm