Tài liệu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Báo tuổi trẻ vật lí

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1355     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Báo tuổi trẻ vật lí - tài liệu, sách iDoc.VnCâu 1: Năng lượng của vật dao động điều hòa
ĐỀ THI TH ĐẠI HC S 4
(Báo vt lý tui tr tháng 5/2009)
Câu 1: Năng lượng ca vt dao động điu hoà:
A.T l thun vi biên dao động B.Biến thiên điu hoà theo thi gian vi chu k T/2
C.T l nghch vi bình phương chu k dao động D.C A,B,C
Câu 2:Cho 2 dao động điu hoà cùng phương : x
1
=3sin(4πt + π/6)cm và x
1
=40cos(4πt + π/6)cm .Dao động tng
hp có pha ban đầu là.
A. -0,04π rad B. 0,04π rad C. -0,4π rad D. 0,4π rad
Câu 3: Cho h dao động (h.v).Biết k
1
=10N/m;k
2
=15N/m;m=100g.Tng độ giãn ca 2 lò xo là 5cm.Kéo vt ti v
trí để lò xo 2 không nén,không giãn ri th ra.Vt dao động điu hoà .Năng lượng dao động ca vt là:
A. 2,5mJ B.5mJ
C. 4mJ D.1,5mJ
Câu 4: Mt con lc lò xo treo thng đứng . v trí cân bng lò xo giãn ra 10 cm.Cho vt dao động điu hoà . thi
đim ban đầu có vn tc 40 cm/s
và gia tc -4 3 m/s
2
.Biên độ dao động ca vt là (g=10m/s
2
)
A.
8
3
cm B. 8 3cm C. 8cm D.4 3cm
Câu 5:Mt con lc đơn có khi lượng m =50g đặt trong đin trường đều có véc tơ
E
thng đứng hướng lên trên
,độ ln E=5000 V/m.Khi chưa tích đin cho vt,chu k dao động là T=2s.Tích đin cho vt mt đin tích q=-6.10
-
5
C thì chu kì dao động T’ là:(g π
2
10m/s
2
)
A. π/4 (s) B. 2 (s) C. π (s) D.π/2 (s)
Câu 6:Mt con lc đơn có l=1m đựoc th không vn tc ban đầu t v trí có li độ góc α
0
=60
0
.Li độ góc ca con lc
để tc độ ca vt bng na tc độ cc đại là :
A. 26,3
0
B. 51,3
0
C. 35,1
0
D.46,1
0
Câu7:Cho 3 dao động điu hoà cùng phương cùng tn s : x
1
=5sin10t cm ;x
2
=5cos10t cm ;x
3
=5 2 cos(10t+π/4
) cm .
Phương trình dao động tng hp là
A. x=10cos10t cm B.x=10sin10t cm C.x
3
=10cos(10t+π/2 ) cm D.x
3
=10sin(10t-π/2
) cm
Câu 8:Mt sóng lan truyn trên mt nước có tn s 50Hz.Người ta thy 2 đim gn nhau nht trên cùng mt
phương truyn sóng cách nhau 40cm luôn dao động lch pha nhau 60
0
.Tc độ truyn sóng là:
A. 8m/s B. 2m/s C. 12m/s D.16m/s
Câu 9:Mt si dây mnh đàn hi OA dài 1m.Đầu O dao động vi tn s f=50Hz ,đầu A gi cht .Trên dây có 4
nút sóng (không k 2đầu O,A) .Tc độ truyn sóng trên dây là:
A.15m/s B. 30m/s C.10m/s D.20m/s
Câu 10:Khi nói v sóng âm ,điu nào sau đây không đúng :
A. Tc độ truyn âm ph thuc vào nhit độ môi trường.
B.Sóng âm là sóng cơ hc lan truyn trong các môi trường rn ,lng ,khí và c chân không
C.Tc độ truyn âm ph thuc vào khi riêng và tính đàn hi ca môi trường
D.Phát biu B,C là đúng.
Câu 11:Mt ngun âm S có công sut P.Ti mt đim cách S 1m âm có cường độ 1W/m
2
.Mc cường độ âm ti 1
đim cáh S 1m là: A. 100dB B. 80dB C. 90dB D.110dB
Câu 12:Chn đáp án sai :
A. Trong máy biến thế cun dây ni vi ngun đin là cun sơ cp ,cun dây ni vi ti tiêu th là cun th cp.
B. Trong máy biến thế khi đin áp hiu dng cun th cp tăng lên k ln thì cường độ hiu dng cun th cp
cũng tăng lên k ln
C.Nguyên tc hot động ca máy biến thế da trên hin tượng cm ng đin t.
D.A,C đúng ;B sai
Câu 13:Cho mch đin xoay chiu như hình v ,có R=100 ;L=0,318(H); C=15,9µF.
Đin áp 2 đầu mch là:u
AB
=200 2 cos(100πt -
7π
12
) V .Đin áp u
MB
là :
A. u
MB
=200 2 cos(100πt +
7π
12
) V C. u
MB
=200cos(100πt -
5π
6
) V
R
L
C
M
B
A
B. u
MB
=200cos(100πt -
7π
12
) V D.u
MB
=200cos(100πt -
5π
12
) V
Câu 14:Cho mch RLC ni tiếp ,L=
1
π
H ;C=
10
-3
6π
F ,cun dây thun cm .Đin áp 2 đầu mch u=100 2
cos(100πt - π/2 ) V
Để cng sut tiêu th trong mch cc đại thì R bng bao nhiêu và công sut khi đó bng bao nhi
êu.
A. 40,125W B. 40;62,5W C. 20,125W D.20;62,5W
Câu 15:Đặt vào 2 đầu đon A,B (hình v) mt đin áp u=120 2 cos100πt V .R=50 ;Hp X cha mt trong 2
phn t L hoc C.Người ta nhn thy cường độ i tr pha π/6 so vi u
A. T đin có C=
1
2π 3
.10
-3
F B. Cun cm thun có L=
3
2π
H
C. T đin có C=
3
5π
mF D.Cun cm thun có L=
1
2 3π
H
Câu 16:Cho đin áp xoay chiu ,đin áp và cường độ dòng đin trong mch là : u=100 2 cos(100πt - π/3 ) V
i=2 2 cos(100πt - π/2 ) A.Công sut trong mch là:
A.60 3W B. 120 3W C. 120W D.60W
Câu 17:Cho mch đin xoay chiu (h.v) tn s ca dòng đin là 50Hz.Đin áp hiu dng :U
C
=U
AM
=100V;
U
d
=U
MB
=100 2 V ; U=U
AB
=100 2 V, C=
2
π
.10
-4
1
3π
.Độ t cm ca cun dây là:
A.
1
2π
B.
1
π
C.
1
4π
D.
1
3π
Câu 18:Mt máy phát đin xoay chiu mt pha có sut đin động e =100 2 cos100πt V .Tc độ quay ca rôto là
300vòng/phút. S cp cc ca rôto là:
A.10 B. 8 C. 12 D.6
Câu 19:Phát biu nào sau đây không đúng .
A. Động cơ không đồng b 3 pha biến đin năng thành cơ năng
B. Vn tc góc ca t trường quay luôn luôn ln hơn vn tc góc ca khung dây
C.Động cơ không đồng b 3 pha to ra dòng đin xoay chiu 3 pha
D.Nguyên tc hot động ca động cơ không đồng b 3 pha da trên hin tượng cm ng đin t và s dng t
trường quay.
Câu 20:Chn đáp án sai.Đặc đim ca bc x đin t
A.Không mang đin tích B. Có lưỡng tính sóng ht C.Đều là sóng ngang
D.Khi bước sóng gim dn thì tính cht sóng càng rõ rt,còn tính cht ht càng m nht.
Câu 21:Trong mch dao động đin t LC,khi mc t C
1
thì tn s dao động riêng là f
1
=20MHz.Còn khi mc t C
2
thì tn s dao động riêng là f
2
=15MHz.Tn s dao động khi mc 2 t song song là
A.22MHz B. 16,6MHz C.12MHz D.10MHz
Câu 22:Trong mch dao động đin t LC có C=5.10
-9
F;L=20µH và có đin tr R=1.Để duy trì dao động đin t
điu hoà trong mch vi đin áp hiu dng trên 2 đầu t 5V thì phi cung cp cho mch mt năng lưọng có công
sut là :
A. 6,25mW B. 0,625W C.4,25mW D.6,5mW
Câu 23:Mt mch dao đng đin t LC có C=5µF,L=50mH.Đin áp cc đại trên t là 6V.Khi năng lượng đin
trường trong t bng 3 ln năng lượng t trường trong ng dây thì cường độ dòng đin là:
A. 4,5mA B. 6,5mA C. 0,45A D.30mA
Câu 24:Thukính 2 mt li có bán kính R
1
=10cm ,R
2
=20cm. Chiết sut đối vi tia tím là n
1
=1,69;chiết sut đối vi
tia đỏ n
d
=1,6.Khong cách gia tiêu đim đ vi tiêu đim tím
A.1,54cm B.1,45cm C. 2,15cm D.0,85cm
Câu 25:Chiếu 1 tia sángtrng vào mt bên ca lăng kính có góc chiết quang A=60
0
,dưới góc ti I =30
0
.Biết chiết
sut ca lăng kính đối vi tia đỏ là n
d
=1,5.Góc ló ca tia đỏ là:
A. 77,10
0
B. 60,70
0
C. 71,70
0
D.67,10
0
R
X
M
B
A
C
L,r
M
B
A
Câu 26:Chn đáp án đúng
A. Quang ph Mt Trai thu được Trái Đất là quang ph lvch hp th
B.V trí các vch ti trong quang ph hp th ca mt khi khí trùng vi vch mu trong quang ph liên tc ca
khi khí đó C. V trí các vch mu trong quang ph hp th ca mt khi khí trùng vi vch ti trong
quang ph phát x ca khi khí dó. D.C A và C đều đúng
Câu 27:Trong thí nghim giao thoa khe Yâng ,khong cách gia 2 khe a=3mm,khong cách t 2 khe đến màn
quan sát là D=1m .Gia 2 đim M,N đối xng nhau qua vân sáng trung tâm có 13 vân sáng và ti M,Nlà 2 vân
sáng ,khong cách MN=4mm .Bước sóng ánh sáng do ngun S phát ra là :
A.0,6µm B. 0,5µm C. 0,58µm D.0,65µm
Câu 28:Trong thí nghim giao thoa khe Yâng ,ngun sáng S phát ra ánh sáng đơn sc có bước sóng
0,5µm,khong cách gia 2 khe a=0,5mm,khong cách t 2 khe đến màn quan sát là D=1m .Chiu rng MN ca
vùng giao thoa quan sát trên màn là 13mm vi M và N đối xng nhau qua vân sáng trung tâm .S vân sáng quan
sát được trên màn là:
A. 15 B.12 C. 13 D.14
Câu 29:Mt ng tia X phát ra bc x có bước sóng nh nht là 4,5.10
-11
m.Tc độ ln nht ca e khi ti đập vào
đối ca tt là (Xem tc độ ban đầu ca electron là =không)
A. 8,9.10
7
m/s B.7,8.10
7
m/s C. 6,9.10
7
m/s D.9,8.10
7
m/s
Câu 30:Chn đáp án đúng :Tc độ ban đầu cc đi ca quang electron b bt ra khi b mt kim loi trong hin
tượng quang đin ngoài ph thuc vào
A. Bước sóng ánh sáng ti B. Bn cht ca kim loi C. Cường độ ánh sáng ti D.A,B
đúng;C sai
Câu 31:Chiếu mt bc xλ =0,3µm vào ca tt ca mt tế bào quang đin ta thu được mt dòng quang đin
.Công sut ngun bc x là 3W.Gi s c 100 phôtôn ti đập vào catt thì làm bt ra 1 electron.Cường độ dòng
quang đin bão hoà là :
A.6,5mA B. 7,2mA C. 5,7mA D.8,2mA
Câu 32:Ca tt ca mt tế bào quang đin có gii hn quang đin 0,657µm.Tc độ ban đầu cc đi ca electron khi
chiếu ánh sáng có bước sóng 0,444 µm là
A. 0,65.10
6
m/s B. 0,45.10
6
m/s C.0,56.10
6
m/s D.0,76.10
6
m/s
Câu 33:Khi chiếu 2 ánh sáng có bước sóng λ
1
=0,36µm và λ
2
=0,57µm vào mt kim loi ,ta thy tc độ ban đầu
cc đại ca các electron bt ra khcs nhau 2 ln .Công thoát ca êlectron ca kim loi đó là
A.1,26eV B. 1,56eV C. 1,76eV D.1,67eV
Câu 34:Mc năng lượng ca nguyên t hidro có biu thc E
n
= -
2
6,13
n
eV n =1,2,3… Khi kích thíc nguyên t
hidrô
tr
ng thái c
ơ
b
n b
ng h
p th
m
t phôtôn có n
ă
ng l
ượ
ng thích h
p ,bán kính qu
đạ
o d
ng c
a electron t
ă
ng lên
9 l
n .B
ướ
c sóng l
n nh
t c
a b
c x
mà nguyên t
có th
phát ra là:
A.
0,657
µ
m
B.
0,627
µ
m
C.
0,72
µ
m
D.
0,567
µ
m
Câu 35:
Ch
n
đ
áp án
đúng
A.
Phóng x
là hi
n t
ượ
ng h
t nhân t
độ
ng phóng ra tia phóng x
và bi
ế
n
đổ
i thành h
t nhân khác
B.
Phóng x
không là quá trình bi
ế
n
đổ
i h
t nhân nên không ph
i là ph
n
ng h
t nhân
C.
Chu kì bán rã c
a m
t chát phóng x
là th
i gian
để
m
t n
a s
h
t nhân phóng x
bi
ế
n
đổ
i thành h
t nhân khác
D.
A và C
đ
úng ,B sai
Câu 36:
Chu k
bán rã c
a m
t ch
t phóng x
là 5 n
ă
m.Sau m
t n
ă
m s
h
t nhân phóng x
đ
ã gi
m
đ
i.
A.
11%
B.
13%
C.
16%
D.
19%
Câu 37:
M
t m
u phóng x
ban
đầ
u trong m
t th
i gian 1ph có 400 nguyên t
b
phân rã .Sau 4h (k
t
lúc ban
đầ
u
)thì trong 1ph ch
có 100 nguyên t
b
phân rã.Chu k
bán rã là:
A.
3h
B.
4h
C.
1h
D.
2h
Câu38:
B
n m
t h
t
α
độ
ng n
ă
ng 4MeV vào h
t nhân
7
N
14
đứ
ng yên gây ra ph
n
ng :
α
+
7
N
14
1
H
1
+
8
O
17
N
ă
ng l
ượ
ng c
a ph
n
ng này là -1,21MeV (thu n
ă
ng l
ượ
ng).Hai h
t sinh ra có cùng
độ
ng n
ă
ng.T
c
độ
c
a h
t
nhân O là
(l
y 1u=1,66.10
-27
Kg)
A.
0,41m/s
B.
3,98.10
6
m/s
C.
4,1.10
7
m/s
D.
3,72.10
6
m/s
Câu 39:
H
t nhân
92
U
238
sau khi phát ra b
c x
a và b cu
i cùng cho
đồ
ng v
b
n
82
Pb
206
.S
h
t a và b phát ra là:
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Báo tuổi trẻ vật lí
Câu 1: Năng lượng của vật dao động điều hòa
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1355     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm