Thành viên idoc2012

ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN KHOA LUẬT KINH TẾ

- 05/03/2013
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN KHOA LUẬT KINH TẾ

- 05/03/2013
9,027
Báo lỗi

Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Chủ tịch UBND có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp dưới trực tiếp. 2) Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND phải chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.

Nội dung
Microsoft Word - 115.doc

ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN

KHOA LUẬT KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA

---&---

Câu 1: (3 điểm)

Những nhận định sau đây là đúng hay sai? Tại sao?

1) Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Chủ tịch UBND

có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp

dưới trực tiếp.

2) Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Thủ trưởng cơ

quan chuyên môn thuộc UBND phải chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước

HĐND cùng cấp.

3) Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền

bổ nhiệm chức danh Thẩm phán của TAND các cấp

Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy giải thích vì sao điểm 7 điều 103 Hiến pháp hiện hành quy định cho

Chủ tịch nước có quyền đề nghị UBTVQH xem xét lại các pháp lệnh trong thời

hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua.

Câu 3: (5 điểm)

Anh (chị) chọn một trong hai câu (3a hoặc 3b) để làm bài:

3a) Anh (chị) hãy trình bày sự khác nhau cơ bản giữa chế định Hội đồng bộ trưởng

theo Hiến pháp 1980 với chế định Chính phủ theo Hiến pháp 1992 (đã được sửa

đổi, bổ sung) và giải thích vì sao có sự khác nhau đó.

3b) Anh (chị) hãy trình bày mối quan hệ pháp lý cơ bản giữa Chính phủ với Quốc

hội theo Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung). Điểm khác nhau cơ bản trong

mối quan hệ này với mối quan hệ giữa Hội đồng bộ trưỡng và Quốc hội theo Hiến

pháp 1980. Anh (chị) hãy giải thích vì sao có sự khác nhau đó.

ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN

KHOA LUẬT KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA

---&---

Câu 1: (3 điểm)

Những nhận định sau đây là đúng hay sai? Tại sao?

1) Theo quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu

QH chỉ được tiến hành chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp QH để

thu thập ý kiến và nguyện vọng của cử tri.

2) Theo quy định của pháp luật hiện hành, các thành viên của thường trực HĐND

phải hoạt động chuyên trách.

3) Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền

bổ nhiệm chức danh Thẩm phán của TAND các cấp

Câu 2: (2 điểm)

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, cơ quan, người có thẩm

quyền sẽ xử lý như thế nào nếu:

1) Chủ nhiệm văn phòng CP chỉ được 40% số phiếu tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu

tín nhiệm tại QH.

2) Hội đồng nhân dân Tp. HCM ban hành nghị quyết trái với Hiến pháp, luật và

văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Câu 3: (5 điểm)

Anh (chị) chọn một trong hai câu (3a hoặc 3b) để làm bài:

3a) Anh (chị) hãy chứng minh rằng Hiến pháp 1946 đã sáng tạo ra một chế định

Chủ tịch nước rất độc đáo và một chính thể cộng hòa mới mẽ. Sự độc đáo và mới

mẽ này phản ánh tư duy gì của các nhà lập hiến.

3b) Anh (chị) hãy chứng minh rằng UBND các cấp là cơ quan được tổ chức và

hoạt động theo nguyên tắc “trực thuộc hai chiều”. Giải thích vì sao UBND được tổ

chức và hoạt động theo nguyên tắc này và hãy chỉ ra những bất cập về mặt pháp lý

hiện nay trong việc quy định được tổ chức và hoạt động của UBND theo nguyên

tắc này?

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang