Tài liệu

Đề thi kiểm tra tiếng Việt lớp 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2124     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Đề thi kiểm tra tiếng Việt lớp 5 - tài liệu, sách iDoc.VnTrong rừng, Thỏ, Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh trí. Nhưng ai giỏi nhất thì chưa có dịp thi tài. Vì thế
H VÀ TÊN HS:………………..…………… L P 5…..
Đ KI M TRA CU I H C KÌ II - NĂM H C: 2009- 2010
N: TI NG VI T - L p 5
Giám th Giám kh o Đi m đ c Đi m vi t ế TB Ti ng Vi tế Nh n xét c a giáo viên
A/Đ c hi u – Đ c thành ti ng ế
I.Đ c- hi u: Đ c th m bài trong th i gian 10 phút
Ai gi i nh t?
Trong r ng, Th , Nhím Sóc đ u n i ti ng thông minh, nhanh trí. Nh ng ế ư
ai gi i nh t thì ch ad p thi tài. th , không ai ch u ai. M y c u li n t ch c m t ư ế
cu c thi và m i cô Gõ Ki n làm tr ng tài, ra đ thi r i ch m luôn. ế
Ki n phát cho m i bên hai ch c h t đ u ván ra đi u ki n: Ai ăn lâu h tế ế
nh t thì th ng cu c.
Th ăn dè m i ny n a h t, ăn đ c 40 ny. Nhím c ba ngày m i ăn m t ượ
h t, đ c 60 ngày. Sóc ăn m i ngày 6 h t. Ba ngày sau, túi c a Sóc r ng không. ư
Sang ngày th 61, Gõ Ki n cho bi t: ế ế
-Nhím ăn đ c lâu nh t là gi i nh t !ượ
Sóc không ch u. C u ta kêu:
-Tôi v n còn !
Gõ Kiên h i:
-Còn mà túi l i r ng không th này? ế
Sóc th ng th ng m i Ki n cùng Th , Nhím đ n m t góc r ng tr o ế ế
hai cây đ u ván lúc này đã leo v n vít trên giàn:
-Đây ! Tôi ăn ba ngày h t 18 h t.n hai h t n a c a tôi đ y !ế
T t c đ u ch u Sóc là gi i. Gi i nh t.
Cái gì cũng th , ch ăn thì m y cũng h t.ế ế
Nh ng bi t gieo tr ng thì mãi mãi v n còn cái ăn.ư ế
Theo Phong Thu
Khoanh tròn vào ch cái tr c câu tr l i đúng ho c làm theo yêu c u. ướ
1. Câu chuy n trên có m y nhân v t?
a. Hai b. Ba c. B n d. Năm
2. Chuy n gì đã x y ra trong r ng?
a. Thi n u ăn. b. Thi xem ai tr ng cây gi i nh t.
c. Thi xem ai kh e m nh nh t. d. Thi xem ai gi i nh t.
3. Đ thi là gì?
a. Ai ăn h t tr c thì th ng cu c.ế ướ b. Ai ăn lâu h t nh t thì th ng cu cế
c. Ai ăn nhi u ngày nh t thì th ng cu c d. C b và c đ u đúng.
4. Tính cách c a các nhân v t đ c th hi n qua nh ng m t nào? ư
a. L i nói b. Hành đ ng
c. C l i nói và hành đ ng d. C a, b, c đ u sai.
5. N i dung bài này là gì?
a. Khen ng i Sóc thông minh và có tài tr ng cây, gieo h t.
b. Khen ng i Sóc thông minh, nhanh trí.
c. Ca ng i cu c thi công b ng, khách quan.
d. Ca ng i Nhím bi t ti t ki m. ế ế
6. Qua bài này ta h c đ c đi u gì? ư
a. Ph i ch ng t cho m i ng i th y là mình gi i nh t. ườ
b. Ph i bi t ti t ki m; ế ế
c. Ph i bi t lo xa và chăm ch làm vi c; ế
d. Ý b, c đúng.
7. Các t : cô, c u, tôi trong bài đ c dùng đ : ượ
a. So sánh b. Nhân hóa c. C a, b đúng d. C a, b sai
8. Xác đ nh thành ph n câu sau b ng m t g ch chéo và ghi tên thành ph n câu bên
d i.ướ
Trong r ng, Th , Nhím và Sóc đ u n i ti ng là thông minh, nhanh trí. ế
9. Nghĩa c a t nhanh trí là:
a. Làm m i vi c xong s m. b. Ăn mau h t. ế
c. Suy nghĩ, x lý m t vi c không m t nhi u th i gian nh ng l i đem l i k t ư ế
qu t t nh t.ả ố
d. C a, b đ u đúng.
10. Câu “ Chó ch y thong th , kh buông thõng hai tay, ng i ngúc nga ngúc ng c.”
là câu:
a. Câu đ n có nhi u v ng .ơ b. Câu ghép.
c. Câu đ n có nhi u ch ng .ơ d. C a, b, c đ u sai.
II. Đ c thành ti ng toàn bài trong 2 phút. ế (5 đi m)
B/Ph n vi t: ế
I.Chính t : bài vi t h c sinh vi t vào gi y ô li ế ế (8 đi m).
Luy n t p: Đi n vào ch tr ng (2đ)
a/ r, d, ho c gi: …. u dàng ; .… rích ; …. gìn ; .… o nh c.
b/ D u h i hay d u ngã:
hoang t ng ươ ; s hai ; l ơ l ngư ; quang đ ng ; ườ đinh đ c
II.T p làm văn: T m t ng i b n thân c a em. (10 đi m) ườ
Liên hệ quảng cáo

Chính t :
1.Bài vi t: T khó: chuy n huy n o ; tràn lan ; b ng b nh ; loãng ế
Bu i ng thành ph H C Minh
M t ngày m i b t đ u.
M ng thành ph hi n ra tr c m t tôi đã bi n màu trong b c chuy n huy n ướ ế ướ
o c a r ng đông. M t tr i ch a xu t hi n nh ng t ng t ng l p l p b i h ng ánh ư ư
sáng đã tràn lan kh p không gian trên nh ng toà nhà cao t ng c a thành ph , khi n ế
chúng tr nên nguy nga, đ m nét. Màn đêm m o đang l ng d n r i chìm vào đ t.
Thành ph nh b ng b nh n i gi a m t bi n h i s ng. Tr i sáng có th nh n ư ơ ươ
t ng phút m t. Nh ng vùng cây xanh b ng n hoa t i trong n ng s m. Ánh đèn t ươ
muôn vàn ô c a s loãng đi r t nhanh và th a th t t t. Ba ng n đèn đ trên tháp ư
phát sóng Đài Truy n hình thành ph v b h th p và kéo g n l i. M t tr i dâng
ch m ch m, l l ng nh m t qu bóng bay m m m i. ơ ư
II.T p làm văn: T m t ng i b n thân c a em. (10 đi m) ườ
H ng d n, ki m tra, đánh giá cho đi m môn TV kì 2ướ
1. Chính t (Vi t chính t 8 đi m) ế
Bài vi t không m c l i chính t , ch vi t rõ ràng, trình y đúng đo n văn (8đ)ế ế
Sai 2 l i tr 1 đi m (vi t thi u ch , sai l i ph âm đ u, v n, d u thanh,không ế ế
vi t hoa đúng quy đ nh). Ch vi t không ràng, sai v đ cao, kho ng cách, ki uế ế
ch , trình bày không đúng th th c đo n văn, bôi xóa b n: tr toàn bài.
Bài t p (2đ)
Đi n đúng m i v n đ t 0.25đ
2.T p làm văn( 10 đi m)
H c sinh vi t thành đo n văn kho ng 15 đ n 20 dòng đúng th lo i t ng i ế ế ườ
có đ y đ 3 ph n. Bài vi t dùng t chính xác, có hình nh, sinh đ ng, th hi n t t s ế
quan sát c a h c sinh v nh ng nét tiêu bi u c a hình dáng tính tình c a ng i ườ
đ c t . D a theo dàn bài g i ý và thang đi m nh sau:ươ ư
- M bài: Gi i thi u ng i đ c t . (1.5đ) ườ ượ
- Thân bài: T bao quát (3.5đ), t chi ti t (3.5đ) ế
- K t bài: Tình c m c a em đ i v i ng i đ c t (1.5đ).ế ườ ượ
3.Ti ng Vi t đ cế
* Đ c hi u: đúng m i câu, đ t (0.5đ):
* Đ c thành ti ng (5đ) ế
Đ c đúng to, rõ ràng, ng t ngh h i đúng quy đ nh (4đ). ơ
Đ c th hi n di n c m (1đ).
Phát âm sai 3 ti ng tr 1đ. Tùy theo h c sinh đ c mà cho đi m th t công b ngế
và chính xác.
Liên hệ quảng cáo

Đề thi kiểm tra tiếng Việt lớp 5
Trong rừng, Thỏ, Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh trí. Nhưng ai giỏi nhất thì chưa có dịp thi tài. Vì thế, không ai chịu ai. Mấy cậu liền tổ chức một cuộc thi và mời cô Gõ Kiến làm trọng tài, ra đề thi rồi chấm luôn.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2124     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 217 Lượt xem: 68239
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 726 Lượt xem: 66454
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65213
Có thể bạn quan tâm