Thành viên songtu435

DE THI HSG DIA 10

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên songtu435

DE THI HSG DIA 10

- 12 tháng trước
160
Báo lỗi

Sở GIáO DụC Và ĐàO TạO kì THI HọC SINH GIỏI CấP TRƯờNG NĂM 2007 - 2008 NGHệ AN MÔN THI : ĐịA Lí LớP 10Trường THPT Hoàng Mai Đề chính thức Thời gian làm bài : 150 phút Câu1:( 4 điểm ) a.Nếu Trái Đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời nhưng không tự quay quanh trục thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra trên trái đất?b. Cho biết câu ca dao : "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối " Đúng với vùng nào trên Trái Đất? Tại sao?Câu 2:(2điểm ) Một trận đấu bóng đá giữa Anh và Nga diễn ra tại Anh vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 26/2/2007.Hỏi khán giả xem truyền hình ở các điểm sau sẽ được xem trận đấu đó trực tiếp lúc mấy giờ? Ngày nào?Việt Nam (Múi giờ số 7)Mát xcơva(Múi giờ số2)Oa sin tơn(Múi giờ số 19)Câu 3: ( 6 điểm )a,Tình hình dân số một nước như thế nào được coi là dân số trẻ, dân số già? Về mặt kinh tế - xã hội , hai kiểu kết cấu trên sẽ dẫn đến những ảnh hưởng gì?b,Dựa vào bảng số liệu sau:(năm 2005)Khu vựcTỉ lệ sinh (%O)Tỉ lệ tử (%O)Tỉ lệ gia tăng tự nhiên(%)Châu Phi3815?Châu á207?Mĩ La tinh226?Bắc Mĩ148?Châu Âu1011?Châu Đại Dương177?- Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên và vẽ biểu đồ thể hiện gia tăng tự nhiên của các khu vực trên.- Nhận xét tỉ suất sinh, tỉ suất tử, gia tăng tự nhiên và cho biết các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ suất sinh, tỉ suất tử .Câu 4 ( 6 điểm ):Quan sát bảng số liệu sau, nêu nhận xét và giải thích về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.Lượng mưa trung bình năm ở các đới(trên đất nổi )Bắc bán cầuNam bán cầuCác đới theo vĩ độLượng mưa(mm)Các đới theo vĩ độLượng mưa(mm)0-1016770-10187210-2076310-20111020-3051320-3056430-4050130-4086850-6051050-6097660-7034060-9010070-80194Câu 5: (2 điểm )Trình bày mối quan hệ giữa chăn nuôi và trồng trọt. Tại sao việc phát triển chăn nuôi ở các nước đang phát triển là một điều không dễ dàng ?--------------Hết---------------Đáp án:Câu 1:( 4điểm)a,3đ+Trái đất vẫn có ngày đêm+Một năm chỉ có 1 ngày và 1 đêm+Ngày dài 6 tháng,đêm dài 6 tháng.+Ban ngày mặt đất sẽ tích một lượng nhiệt và nóng lên dữ dội.+Ban đêm rất lạnh.+sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm gây ra sự chênh lệch rất lớn về khí áp giữa 2 nửa cầu ngày và đêm.Từ đó hình thành những luồng gió cực mạnh.+Bề mặt trái đất sẽ không còn sự sống.b,1điểm Hiện tượng này xảy ra ở bắc bán cầu . Do vào tháng 5 bán cầu Bắc nghiêng về Mặt Trời do đó mà thời gian chiếu sáng dài hơn => ngày dài, đêm ngắn . Vào tháng 10 bán cầu bắc chênh xa Mặt Trời thời gian chiếu sáng ít => đêm dài , ngày ngắn .Câu2: (2 điểm) Khán giả xem truyền hình các điểm sau sẽ được xem trận đấu đó trực tiếp lúc mấy giờ? Ngày nào?Việt Nam (Múi giờ số 7) ; 19 giờ 45 +7 -24= 2 giờ 45 phút ngày27/2/2007Mát xcơva(Múi giờ số2) ; 19 giờ 45 +2= 21 giờ 45 phút ngày26/2/2007Oa sin tơn(Múi giờ số 19) ; 19 giờ 45 -5=14 giờ 45 phút ngày26/2/2007Câu3:( 6 điểm)a.–Dựa vào kết cấu dân số theo độ tuổi người ta phân biệt : Dân số trẻ,dân số già:Nhóm tuổiDân số trẻDân số già-Dưới độ tuổi lao độngTrên 35%Dưới 25%- Quá độ tuổi lao độngDưới 10% Trên 15% -ảnh hưởng đến phát triển kinh tế:+Dân số trẻ:Thuận lợi:Trong phát triển kinh tế có nguồn lao động dự trữ lớn. Khó khăn:Số người dưới độ tuổi lao động đông,do đó dân số phụ thuộc nhiều dẫn đến thu nhập bình quân thấp,gây khó khăn về nâng cao chất lượng cuộc sống,phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.+Dân số già: Thuận lợi:Có lực lượng lao động hiện tại đông,dân số phụ thuộc ít.Khó khăn:Lao động tương lai thiếu,số người quá độ tuổi lao động ngày càng nhiều,cần nhiều phúc lợi xã hội. b.Vẽ biểu đồ:-Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên:Khu vựcTỉ lệ gia tăng tự nhiên(%)Châu Phi2,5Châu á1,5 Mĩ La tinh1,8Bắc Mĩ0,6Châu Âu-0,1LB Nga-0,5Châu Đại Dương1,1-Vẽ biểu đồ:(Hình cột)-Nhận xét:+Tỉ suất sinh:.Châu Phi,châu á,Mĩ la tinh đều có tỉ lệ sinh cao..Châu Âu,Bắc Mĩ,châu Đại Dương có tỉ lệ sinh trung bình.+ Tỉ lệ tử(%): dẫn chứng.Châu Phi thuộc nhóm nước có tỷ lệ tử cao . Châu Âu, có tỉ lệ tử trung bình.châu á, Bắc Mĩ, châu Đại Dương có tỉ lệ tử thấp .+Tỉ lệ gia tăng tự nhiên(%).Châu Phi thuộc nhóm nước có dân số phát triển nhanh nhất: Trên 2%..châu á, Mĩ la tinh, châu Đại Dương thuộc nhóm nước có dân số phát triển trung bình:1-2% ..Bắc Mĩ thuộc nhóm nước có dân số phát triển chậm

Nội dung
Së GI¸O DôC Vµ §µO T¹O k× THI HäC SINH GIáI CÊP TR¦êNG N¡M 2007 - 2008

Së GI¸O DôC Vµ §µO T¹O k× THI HäC SINH GIáI CÊP TR¦êNG N¡M 2007 - 2008

NGHÖ AN M¤N THI : §ÞA LÝ LíP 10

Tr­êng THPT Hoµng Mai

§Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi : 150 phót

C©u1:( 4 ®iÓm )

a.NÕu Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn xung quanh MÆt Trêi nh­ng kh«ng tù quay quanh trôc th× sÏ cã hiÖn t­îng g× x¶y ra trªn tr¸i ®Êt?

b. Cho biÕt c©u ca dao : "§ªm th¸ng n¨m ch­a n»m ®· s¸ng

Ngµy th¸ng m­êi ch­a c­êi ®· tèi "

§óng víi vïng nµo trªn Tr¸i §Êt? T¹i sao?

C©u 2:(2®iÓm ) Mét trËn ®Êu bãng ®¸ gi÷a Anh vµ Nga diÔn ra t¹i Anh vµo lóc 19 giê 45 phót ngµy 26/2/2007.Hái kh¸n gi¶ xem truyÒn h×nh ë c¸c ®iÓm sau sÏ ®­îc xem trËn ®Êu ®ã trùc tiÕp lóc mÊy giê? Ngµy nµo?

ViÖt Nam (Mói giê sè 7)

M¸t xc¬va(Mói giê sè2)

Oa sin t¬n(Mói giê sè 19)

C©u 3: ( 6 ®iÓm )

a,T×nh h×nh d©n sè mét n­íc nh­ thÕ nµo ®­îc coi lµ d©n sè trÎ, d©n sè giµ? VÒ mÆt kinh tÕ - x· héi , hai kiÓu kÕt cÊu trªn sÏ dÉn ®Õn nh÷ng ¶nh h­ëng g×?

b,Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau:(n¨m 2005)

Khu vùc

TØ lÖ sinh (%O)

TØ lÖ tö (%O)

TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn(%)

Ch©u Phi

38

15

?

Ch©u ¸

20

7

?

MÜ La tinh

22

6

?

B¾c MÜ

14

8

?

Ch©u ¢u

10

11

?

Ch©u §¹i D­¬ng

17

7

?

- TÝnh tØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn vµ vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn gia t¨ng tù nhiªn cña c¸c khu vùc trªn.

- NhËn xÐt tØ suÊt sinh, tØ suÊt tö, gia t¨ng tù nhiªn vµ cho biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi tØ suÊt sinh, tØ suÊt tö .

C©u 4 ( 6 ®iÓm ):Quan s¸t b¶ng sè liÖu sau, nªu nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ sù ph©n bè l­îng m­a trªn thÕ giíi.

L­îng m­a trung b×nh n¨m ë c¸c ®íi(trªn ®Êt næi )

B¾c b¸n cÇu

Nam b¸n cÇu

C¸c ®íi theo vÜ ®é

L­îng m­a(mm)

C¸c ®íi theo vÜ ®é

L­îng m­a(mm)

0-10

1677

0-10

1872

10-20

763

10-20

1110

20-30

513

20-30

564

30-40

501

30-40

868

50-60

510

50-60

976

60-70

340

60-90

100

70-80

194

C©u 5: (2 ®iÓm )Tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a ch¨n nu«i vµ trång trät. T¹i sao viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn lµ mét ®iÒu kh«ng dÔ dµng ?

--------------HÕt---------------

§¸p ¸n:

C©u 1:( 4®iÓm)

a,3®

+Tr¸i ®Êt vÉn cã ngµy ®ªm

+Mét n¨m chØ cã 1 ngµy vµ 1 ®ªm

+Ngµy dµi 6 th¸ng,®ªm dµi 6 th¸ng.

+Ban ngµy mÆt ®Êt sÏ tÝch mét l­îng nhiÖt vµ nãng lªn d÷ déi.

+Ban ®ªm rÊt l¹nh.

+sù chªnh lÖch nhiÖt ®é rÊt lín gi÷a ngµy vµ ®ªm g©y ra sù chªnh lÖch rÊt lín vÒ khÝ ¸p gi÷a 2 nöa cÇu ngµy vµ ®ªm.Tõ ®ã h×nh thµnh nh÷ng luång giã cùc m¹nh.

+BÒ mÆt tr¸i ®Êt sÏ kh«ng cßn sù sèng.

b,1®iÓm

HiÖn t­îng nµy x¶y ra ë b¾c b¸n cÇu . Do vµo th¸ng 5 b¸n cÇu B¾c nghiªng vÒ MÆt Trêi do ®ã mµ thêi gian chiÕu s¸ng dµi h¬n => ngµy dµi, ®ªm ng¾n . Vµo th¸ng 10 b¸n cÇu b¾c chªnh xa MÆt Trêi thêi gian chiÕu s¸ng Ýt => ®ªm dµi , ngµy ng¾n .

C©u2: (2 ®iÓm) Kh¸n gi¶ xem truyÒn h×nh c¸c ®iÓm sau sÏ ®­îc xem trËn ®Êu ®ã trùc tiÕp lóc mÊy giê? Ngµy nµo?

ViÖt Nam (Mói giê sè 7) ; 19 giê 45 +7 -24= 2 giê 45 phót ngµy27/2/2007

M¸t xc¬va(Mói giê sè2) ; 19 giê 45 +2= 21 giê 45 phót ngµy26/2/2007

Oa sin t¬n(Mói giê sè 19) ; 19 giê 45 -5=14 giê 45 phót ngµy26/2/2007

C©u3:( 6 ®iÓm)

a.–Dùa vµo kÕt cÊu d©n sè theo ®é tuæi ng­êi ta ph©n biÖt : D©n sè trÎ,d©n sè giµ:

Nhãm tuæi

D©n sè trÎ

D©n sè giµ

-D­íi ®é tuæi lao ®éng

Trªn 35%

D­íi 25%

- Qu¸ ®é tuæi lao ®éng

D­íi 10%

Trªn 15%

-¶nh h­ëng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ:

+D©n sè trÎ:

ThuËn lîi:Trong ph¸t triÓn kinh tÕ cã nguån lao ®éng dù tr÷ lín.

Khã kh¨n:Sè ng­êi d­íi ®é tuæi lao ®éng ®«ng,do ®ã d©n sè phô thuéc nhiÒu dÉn ®Õn thu nhËp b×nh qu©n thÊp,g©y khã kh¨n vÒ n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng,ph¸t triÓn kinh tÕ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.

+D©n sè giµ:

ThuËn lîi:Cã lùc l­îng lao ®éng hiÖn t¹i ®«ng,d©n sè phô thuéc Ýt.

Khã kh¨n:Lao ®éng t­¬ng lai thiÕu,sè ng­êi qu¸ ®é tuæi lao ®éng ngµy cµng nhiÒu,cÇn nhiÒu phóc lîi x· héi.

b.VÏ biÓu ®å:

-TÝnh tØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn:

Khu vùc

TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn(%)

Ch©u Phi

2,5

Ch©u ¸

1,5

MÜ La tinh

1,8

B¾c MÜ

0,6

Ch©u ¢u

-0,1

LB Nga

-0,5

Ch©u §¹i D­¬ng

1,1

-VÏ biÓu ®å:(H×nh cét)

-NhËn xÐt:

+TØ suÊt sinh:

.Ch©u Phi,ch©u ¸,MÜ la tinh ®Òu cã tØ lÖ sinh cao.

.Ch©u ¢u,B¾c MÜ,ch©u §¹i D­¬ng cã tØ lÖ sinh trung b×nh.

+ TØ lÖ tö(%): dÉn chøng

.Ch©u Phi thuéc nhãm n­íc cã tû lÖ tö cao .

Ch©u ¢u, cã tØ lÖ tö trung b×nh.

ch©u ¸, B¾c MÜ, ch©u §¹i D­¬ng cã tØ lÖ tö thÊp .

+TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn(%)

.Ch©u Phi thuéc nhãm n­íc cã d©n sè ph¸t triÓn nhanh nhÊt: Trªn 2%.

.ch©u ¸, MÜ la tinh, ch©u §¹i D­¬ng thuéc nhãm n­íc cã d©n sè ph¸t triÓn trung b×nh:1-2% .

.B¾c MÜ thuéc nhãm n­íc cã d©n sè ph¸t triÓn chËm <1% .

. Ch©u ¢u thuéc nhãm n­íc cã d©n sè kh«ng ph¸t triÓn.

-YÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tØ lÖ sinh vµ tØ lÖ tö.

+TØ lÖ sinh:

.Hoµn c¶nh kinh tÕ -x· héi.

.ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn d©n sè cña tõng n­íc.

.T©m lÝ x· héi.

+ TØ lÖ tö:

ChiÕn tranh,®ãi kÐm ,bÖnh tËt,thiªn tai,tØ suÊt tö vong trÎ s¬ sinh.

Tuæi thä trung b×nh…….

C©u 4( 6 ®iÓm)

-L­îng m­a ph©n bè kh«ng ®Òu tõ xÝch ®¹o vÒ 2 cùc (kh«ng ®Òu theo vÜ ®é tõ xÝch ®¹o vÒ 2 cùc).

+tõ 0-20 (Khu vùc nhiÖt ®íi vµ xÝch ®¹o;hoÆc khu vùc ®íi nãng) m­a nhiÒu nhÊt lµ do :

.NhiÖt ®ä cao,kh«ng khÝ vµ h¬i n­íc bèc lªn m¹nh.

.¸p thÊp ,giã mang h¬i Èm tõ n¬i kh¸c ®Õn.

.Gi¶i héi tô nhiÖt ®íi(FIT).

+Tõ 20-40 (khu vùc chÝ tuyÕn) m­a Ýt lµ do ¸p cao; m­a chñ yÕu lµ do bèc h¬i t¹i chç.

+Tõ 40-60 ( Khu vùc «n ®íi) m­a t­¬ng ®èi nhiÒu lµ do:

.¸p thÊp

.Giã T©y «n ®íi

+Tõ 60 trë vÒ cùc,m­a Ýt nhÊt lµ do:Cao ¸p

.NhiÖt ®é thÊp n­íc kh«ng bèc h¬i lªn ®­îc.

- Gi÷a 2 b¸n cÇu,l­îng m­a ë c¸c ®íi vÜ ®é còng kh¸c nhau

+Khu vùc xÝch ®¹o (®íi nãng) ë BBC m­a Ýt lµ do diÖn tÝch lôc ®Þa lín.

+Khu vùc chÝ tuyÕn BBC m­a Ýt h¬n khu vùc chÝ tuyÕn NBC lµ do diÖn tÝch lôc ®Þa lín h¬n.

+Khu vùc «n ®íi BBC m­a Ýt h¬n khu vùc «n ®íi NBC lµ do diÖn tÝch lôc ®Þa lín h¬n.

+Khu vùc cùc BBC m­a nhiÒu h¬n khu vùc cùc NBC lµ do diÖn tÝch lôc ®Þa Ýt h¬n.

C©u 5 : 2 ®iÓm

+Mèi quan hÖ:

Ch¨n nu«i cung cÊp ph©n bãn , søc kÐo cho trång trät . Trång trät cung cÊp thøc ¨n cho ch¨n nu«i .

+ Lµ ®iÒu kh«ng dÔ ;

V× trong sù ph¸t triÓn ch¨n nu«i ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n :

- KHKT : gièng , chuång tr¹i , thó ý, c¬ s¬ chÕ biÕn

- Vèn ®Çu t­ thÊp , qui m« nhá , phô thuéc nhiÒu vµo thiªn nhiªn

- ThiÕu thøc ¨n

- ThÞ tr­êng tiªu thô

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang