Tài liệu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1198     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH HẢI DƯƠNG[/b]
S GO D C ĐÀO T O THI CH N H C SINH GI I T NH H I D NG ƯƠ
H I D NG L p 12 THPT năm h c 2011- 2012 ƯƠ
Môn thi: V T LÝ
Th i gian m bài: 180pt
(Đ thi g m 02 trang)
u 1(2 đi m)
1) M t v t có kh i l ng ư
100( )m g=
, dao đ ng đi u
hoà theo ph ng trình d ngươ
x Acos( t )= ω + ϕ
. Bi t đ thế
l c o v theo th i gian F(t)
nh nh v . L y ư
2
10π =
. Vi tế
ph ng trình dao đ ng c a v t.ươ
2) M t ch t đi m dao đ ng đi u
hòa v i chu T biên đ
12(cm)
. Bi t trong m t chu kì,ế
kho ng th i gian đ v n t c có đ l n không v t quá ượ
24 3π
(cm/s) là
2T
3
. c đ nh chu kì dao đ ng c a ch t đi m.
1
t (s)
F(N)
O
4.10
-2
13/6
- 4.10
-2
- 2.10
-2
Đ CHÍNH TH C
M
x
3) M t con l c xo đ t trên m t ph ng n m ngang
k 100=
(N/m),
500( )m g=
. Đ a qu c u đ n v trí mà lò xo b nén 10cm, r i th nh . Bi tư ế ế
h s ma sát gi a v t m t ph ng n m ngang µ = 0,2. L y g =
10(m/s
2
). Tính v n t c c c đ i mà v t đ t đ c trong quá trình dao đ ng. ượ
Câu 2(2 đi m)
Các electron đ c tăng t c t tr ng thái ngh trong m t đi n tr ng có hi u đi nượ ư
th U = 10ế
3
(V) thoát ra t đi m A theo đ ng Ax. T i đi m M cách A m t ư
đo n d = 5(cm), ng i ta đ t m t t m bia đ h ng chùm tia electron, đ ng ườ ườ
th ng AM h p v i đ ng Ax m t góc ườ α = 60
0
.
a) H i n u ngay sau khi thoát ra t đi m A, các electron chuy n đ ng trong ế
m t t tr ng không đ i vuông góc v i m t ph ng hình v . Xác đ nh đ ườ
l n và chi u c a véc t c m ng t ơ
B
đ các electron b n trúng vào bia t i
đi m M?
b) N u véc t c m ng t ế ơ
B
h ng d c theo đ ng th ng AM, thì c m ngướ ườ
t B ph i b ng bao nhiêu đ các electron cũng b n trúng vào bia t i đi m
M? Bi t r ng B ≤ 0,03 (T). ế
Cho đi n tích kh i l ng c a electron ượ là: -e = -1,6.10
-19
(C), m = 9,1.10
-31
(kg).
B qua tác d ng c a tr ng l c.
Câu 3(2 đi m)
Hai ngu n âm đi m phát sóng c u đ ng b v i t n s f = 680 (Hz) đ c đ t t iượ
A B cách nhau 1(m) trong không khí. Bi t t c đ truy n âm trong không khíế
là 340(m/s). B qua s h p th âm c a môi tr ng. ườ
1) G i I là trung đi m c a AB, P là đi m n m trên trung tr c c a AB g n I
nh t dao đ ng ng c pha v i I. Tính kho ng cách AP. ượ
2) G i O đi m n m trên trung tr c c a AB cách AB 100(m). M là
đi m n m trên đ ng th ng qua O song song v i AB, g n O nh t mà t i ườ
đó nh n đ c âm to nh t. Cho r ng AB << OI. Tính kho ng cách OM. ượ
Câu 4(2 đi m)
2
M
A
α
x
A
-
x
1
x
1
M t con l c đ n ơ g m dây treo dài
1( )m=l
g n m t đ u v i v t kh i l ng ư
m. L y g = 10 (m/s
2
), π
2
= 10.
a) Treo con l c đ n t ơ rên vào m t giá c đ nh trong tr ng tr ng l c. Ng i ta ườ ườ
kéo v t ra kh i v trí cân b ng đ dây treo l ch góc 0,02rad v bên ph i,
r i truy n cho v t m t v n t c 4 π(cm/s) v bên trái cho v t dao đ ng đi u
hòa. Ch n h quy chi u có g c v trí cân b ng, chi u d ng h ng sang ế ươ ướ
trái, ch n th i đi m ban đ u lúc v t qua v trí cân b ng l n đ u. Vi t ế
ph ng trình li đ góc c a v t.ươ
b) Ng i ta đem con l c đ n nói trên g n vào tr n xe ôtô, ôtô ườ ơ đang đi lên d c
ch m d n đ u v i gia t c 5(m/s
2
). Bi t d c nghiêng m t góc 30ế
0
so v i
ph ng ngang. Tính chu kì dao đ ng c a con l c trong tr ng h p trên.ươ ư
Câu 5(2 đi m)
Cho c h ơ g m k hung dây ABDE nh hình v , đ cư ượ đ t n m trên m t ph ng
n m ngang . Bi t lò xo có đ c ng k, đo n dây MN dài ế
l
, kh i l ng m ti p xúc ư ế
v i khung th chuy n đ ng t nh ti n không ma sát d c theo khung. H ế
th ng đ t trong t tr ng đ u véc t c m ng t ườ ơ
B
ur
vuông góc v i m t ph ng
c a khung chi u nh hình v . Kích thích cho MN dao đ ng. B qua đi n ư
tr thu n c a khung dây. Ch ng minh thanh MN dao đ ng đi u hòa tính chu
kì dao đ ng trong hai tr ng h p sau: ườ
1) N i hai đ u B, D v i t có đi n dung C.
2) N i hai đ u B, D v i cu n c m thu n có đ t c m L.
........................................H tế ...........................................
H và n: ........................................................ S o danh: ...........................
Ch c a giám th 1: ................................ Ch kí c a giám th 2: .............................
3
k
A
M
B
D
E
N
A
-
x
1
x
1
H
O
α
M
x
M
x
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012
[b]KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH HẢI DƯƠNG[/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1198     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan