Tài liệu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1194     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012,KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH HẢI DƯƠNG
S GO D C ĐÀO T O THI CH N H C SINH GI I T NH H I D NG ƯƠ
H I D NG L p 12 THPT năm h c 2011- 2012 ƯƠ
Môn thi: V T LÝ
Th i gian m bài: 180pt
(Đ thi g m 02 trang)
u 1(2 đi m)
1) M t v t có kh i l ng ư
100( )m g=
, dao đ ng đi u
hoà theo ph ng trình d ngươ
x Acos( t )= ω + ϕ
. Bi t đ thế
l c o v theo th i gian F(t)
nh nh v . L y ư
2
10π =
. Vi tế
ph ng trình dao đ ng c a v t.ươ
2) M t ch t đi m dao đ ng đi u
hòa v i chu T biên đ
12(cm)
. Bi t trong m t chu kì,ế
kho ng th i gian đ v n t c có đ l n không v t quá ượ
24 3π
(cm/s) là
2T
3
. c đ nh chu kì dao đ ng c a ch t đi m.
1
t (s)
F(N)
O
4.10
-2
13/6
- 4.10
-2
- 2.10
-2
Đ CHÍNH TH C
M
x
3) M t con l c xo đ t trên m t ph ng n m ngang
k 100=
(N/m),
500( )m g=
. Đ a qu c u đ n v trí mà lò xo b nén 10cm, r i th nh . Bi tư ế ế
h s ma sát gi a v t m t ph ng n m ngang µ = 0,2. L y g =
10(m/s
2
). Tính v n t c c c đ i mà v t đ t đ c trong quá trình dao đ ng. ượ
Câu 2(2 đi m)
Các electron đ c tăng t c t tr ng thái ngh trong m t đi n tr ng có hi u đi nượ ư
th U = 10ế
3
(V) thoát ra t đi m A theo đ ng Ax. T i đi m M cách A m t ư
đo n d = 5(cm), ng i ta đ t m t t m bia đ h ng chùm tia electron, đ ng ườ ườ
th ng AM h p v i đ ng Ax m t góc ườ α = 60
0
.
a) H i n u ngay sau khi thoát ra t đi m A, các electron chuy n đ ng trong ế
m t t tr ng không đ i vuông góc v i m t ph ng hình v . Xác đ nh đ ườ
l n và chi u c a véc t c m ng t ơ
B
đ các electron b n trúng vào bia t i
đi m M?
b) N u véc t c m ng t ế ơ
B
h ng d c theo đ ng th ng AM, thì c m ngướ ườ
t B ph i b ng bao nhiêu đ các electron cũng b n trúng vào bia t i đi m
M? Bi t r ng B ≤ 0,03 (T). ế
Cho đi n tích kh i l ng c a electron ượ là: -e = -1,6.10
-19
(C), m = 9,1.10
-31
(kg).
B qua tác d ng c a tr ng l c.
Câu 3(2 đi m)
Hai ngu n âm đi m phát sóng c u đ ng b v i t n s f = 680 (Hz) đ c đ t t iượ
A B cách nhau 1(m) trong không khí. Bi t t c đ truy n âm trong không khíế
là 340(m/s). B qua s h p th âm c a môi tr ng. ườ
1) G i I là trung đi m c a AB, P là đi m n m trên trung tr c c a AB g n I
nh t dao đ ng ng c pha v i I. Tính kho ng cách AP. ượ
2) G i O đi m n m trên trung tr c c a AB cách AB 100(m). M là
đi m n m trên đ ng th ng qua O song song v i AB, g n O nh t mà t i ườ
đó nh n đ c âm to nh t. Cho r ng AB << OI. Tính kho ng cách OM. ượ
Câu 4(2 đi m)
2
M
A
α
x
A
-
x
1
x
1
Liên hệ quảng cáo

M t con l c đ n ơ g m dây treo dài
1( )m=l
g n m t đ u v i v t kh i l ng ư
m. L y g = 10 (m/s
2
), π
2
= 10.
a) Treo con l c đ n t ơ rên vào m t giá c đ nh trong tr ng tr ng l c. Ng i ta ườ ườ
kéo v t ra kh i v trí cân b ng đ dây treo l ch góc 0,02rad v bên ph i,
r i truy n cho v t m t v n t c 4 π(cm/s) v bên trái cho v t dao đ ng đi u
hòa. Ch n h quy chi u có g c v trí cân b ng, chi u d ng h ng sang ế ươ ướ
trái, ch n th i đi m ban đ u lúc v t qua v trí cân b ng l n đ u. Vi t ế
ph ng trình li đ góc c a v t.ươ
b) Ng i ta đem con l c đ n nói trên g n vào tr n xe ôtô, ôtô ườ ơ đang đi lên d c
ch m d n đ u v i gia t c 5(m/s
2
). Bi t d c nghiêng m t góc 30ế
0
so v i
ph ng ngang. Tính chu kì dao đ ng c a con l c trong tr ng h p trên.ươ ư
Câu 5(2 đi m)
Cho c h ơ g m k hung dây ABDE nh hình v , đ cư ượ đ t n m trên m t ph ng
n m ngang . Bi t lò xo có đ c ng k, đo n dây MN dài ế
l
, kh i l ng m ti p xúc ư ế
v i khung th chuy n đ ng t nh ti n không ma sát d c theo khung. H ế
th ng đ t trong t tr ng đ u véc t c m ng t ườ ơ
B
ur
vuông góc v i m t ph ng
c a khung chi u nh hình v . Kích thích cho MN dao đ ng. B qua đi n ư
tr thu n c a khung dây. Ch ng minh thanh MN dao đ ng đi u hòa tính chu
kì dao đ ng trong hai tr ng h p sau: ườ
1) N i hai đ u B, D v i t có đi n dung C.
2) N i hai đ u B, D v i cu n c m thu n có đ t c m L.
........................................H tế ...........................................
H và n: ........................................................ S o danh: ...........................
Ch c a giám th 1: ................................ Ch kí c a giám th 2: .............................
3
k
A
M
B
D
E
N
A
-
x
1
x
1
H
O
α
M
x
M
x
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH HẢI DƯƠNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1194     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus