Thành viên idoc2012

Đề thi học sinh giỏi môn hóa cấp thành phố lớp 12 năm 2012-2013

- 05/03/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

Đề thi học sinh giỏi môn hóa cấp thành phố lớp 12 năm 2012-2013

- 05/03/2013
5,585
Báo lỗi

Câu I ( 2,0 điểm). 1/ Hợp chất M tạo bởi cation X+ và anion Y3-, cả hai ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Trong ion X+ chứa nguyên tố A có số oxi hóa là -a, B là một nguyên tố có số oxi hóa cao nhất trong ion Y3-. Trong các hợp chất, các nguyên tố A và B đều có số oxi hóa cao nhất là +(a+2). Phân tử khối của M bằng 149...

Nội dung
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

http://dehoa.net - thư viện đề thi hóa học

http://dehoa.net - thư viện đề thi hóa học

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

KKKKỲỲỲỲTHITHITHITHI CHCHCHCHỌỌỌỌNNNN HHHHỌỌỌỌCCCC SINHSINHSINHSINH GIGIGIGIỎỎỎỎIIII THTHTHTHÀÀÀÀNHNHNHNH PHPHPHPHỐỐỐỐ LLLLỚỚỚỚPPPP 12121212

NNNNăăăămmmm hhhhọọọọcccc 2012201220122012 ---- 2013201320132013

NgNgNgNgààààyyyy thi:thi:thi:thi: 15151515 ---- 10101010 -2012-2012-2012-2012 ThThThThờờờờiiii giangiangiangian llllààààmmmm bbbbàààài:i:i:i: 180180180180 phphphphúúúútttt

((((ĐềĐềĐềĐề thithithithi ggggồồồồmmmm 2222 trang)trang)trang)trang)

CCCCââââuuuu IIII (((( 2,02,02,02,0 đđđđiiiiểểểểm).m).m).m). 1/1/1/1/Hợp chất M tạo bởi cation X+ và anion Y3-, cả hai ion đều do 5 nguyên tử của hai

nguyên tố tạo nên. Trong ion X+ chứa nguyên tố A có số oxi hóa là -a, B là một nguyên tố có số oxi hóa cao nhất trong ion Y3-. Trong các hợp chất, các nguyên tố A và B đều có số

oxi hóa cao nhất là +(a+2). Phân tử khối của M bằng 149, trong đó 5 3

> +

M

M

X

Y . Hãy tìm

công thức phân tử của hợp chất M. 2/ Tiến hành phản ứng thuận nghịch trong bình kín dung tích 1 lít

CO(k) + Cl2(k) COCl2(k) Ở nhiệt độ không đổi, nồng độ cân bằng của các chất là: [CO] = 0.02 mol/l;

[Cl2]=0,01 mol/l; [COCl2]=0,02 mol/l. Bơm thêm vào bình 0,03 mol Cl2 và giữ nhiệt độ không đổi, sau một thời gian, phản ứng đạt trạng thái cân bằng mới. Tính nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng mới. CCCCââââuuuu IIIIIIII (3,5(3,5(3,5(3,5 đđđđiiiiểểểểm):m):m):m): 1/ Cho sơ đồ phản ứng: KClO3 (X1) clorua vôi CaCO3 (X2) Ca(NO3)2

(Y2) (Y1) (Y3) Na2SO4 (Y4) (Y5) PbS (X3) (Y1) lưu huỳnh

(Y6) (Y2) (Y3) (Y1) K2SO4 (Y7) PbS Biết các chất X1,X2,X3 có phần tử khối thỏa mãn X1+X2+X3 = 214; các chất Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 là các hợp chất khác nhau của lưu huỳnh và có phần tử khối thỏa mãn các điều kiện: Y1+Y7=174; Y2+Y5=112; Y3+Y4=154; Y5+Y6=166; mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình hóa học. Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng. 2/ Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng có chứa 73% Ca3(PO4)2, 26% CaCO3 và 1% SiO2. Supephotphat đơn thu được gồm những chất nào? Tính tỉ lệ % P2O5 trong loại supephotphat đơn trên. CCCCââââuuuu IIIIIIIIIIII (3,25(3,25(3,25(3,25 đđđđiiiiểểểểm)m)m)m) 1/ Dung dịch X gồm các muối NaCl, FeCl3, AlCl3, NH4Cl và CuCl2 ( nồng độ mỗi chất xấp xĩ 0,1M). a) Dung dịch X có môi trường axit, bazơ hay trung tính? Tại sao? b) Cho H2S lội chậm qua dung dịch X cho đến dư, lọc tách kết tủa thu được dung dịch Y. Hãy cho biết thành phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch Y. c) Thêm từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Y trong điều kiện không có oxi, thu được chất kết tủa. Xác định thành phần chất kết tủa. d) Thêm từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch X. Viết phương trình hóa học xảy ta dạng ion. 2/ Chia 1,6 lít dung dịch X chứa NaOH nồng độ a mol/lít và Ba(OH)2 0,3M làm 2 phần bằng nhau: Phần 1 đem tác dụng với 200ml dung dịch Y chứa H2SO4 0,375M và AlCl3

ĐỀĐỀĐỀĐỀ CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNHTHTHTHTHỨỨỨỨCCCC

Administrator Typewriter Administrator Typewriter Administrator Typewriter Administrator Typewriter

http://dehoa.net - thư viện đề thi hóa học

http://dehoa.net - thư viện đề thi hóa học

1M sau phản ứng thu được 29,175 gam kết tủa. Phần 2 đem tác dụng với 400ml dung dịch Z chứa H2SO4 0,7M và HCl 1,5M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được b gam muối khan. Tìm giá trị của a,b (coi axit H2SO4 phan li hoàn toàn theo 2 nấc). 3/ Nung m gam hỗn hợp A gồm KNO3, Zn(NO3)2 và Cu(NO3)2 tới khối lượng không đổi

thu được 983

.671 m gam chất rắn và V lít khí B (đktc). Đem hòa tan hoàn toàn 5,76gam

Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 loãng làm thoát ra V lít khí NO ( là sản phản khử duy nhất, ở đktc). Tính % khối lượng của các chất có trong hỗn hợp A, biết tỉ khối của khí B so với H2 là 19,5. CCCCââââuuuu IVIVIVIV (((( 4,754,754,754,75 đđđđiiiiểểểểm)m)m)m) 1/ Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau đây: a) CH2=C(CH3)2 + KMnO4 + H2SO4 CO2 + CH3-CO-CH3 + ... + ... + ... b) C2H5NH2 + ... t0 C2H5NHCH3 + ... c) CH3-CO-CH3 + ... ? CH3-CO-CH2Br + ... d)

.... + HNO2 HO + N2 + ...... e)

H2SO4 COOH + HNO3

2/ Lấy một sợi dây điện gọt vỏ nhựa bằng PVC rồi đốt lõi đồng trên ngọn lửa đèn cồn thì thấy ngọn lửa có màu xanh lá mạ. Sau một lúc, ngọn lửa mất màu xanh lá mạ. Nếu áp lõi dây đồng đang nóng đó vào vỏ nhựa ở trên rồi đốt phần lõi đồng vằ tiếp xúc với vỏ nhựa thì ngọn lửa lại có màu xanh lá mạ. Giải thích các hiện tượng. 3/ Cho sơ đồ phản ứng

HBr +O2 H3O+

(M) C2H4 PdCl2, CuCl2 CH3-CHO HCN (X) + Mg/ete, t0 (Y) C6H8O4(Z)

1.OH- t0, -H2O (M1) + CO2 (M2) + ddHCl (Q) + Br2 (R)

P 2. H 3 O+

Biết M, M1, M2, X, Y, Z, Q, R là các hợp chất hữu cơ khác nhau, Z là hợp chất hữu cơ vòng 6 cạnh, khi cho Z tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được 1 muối hữu cơ G duy nhất. Viết phương trình hóa học xảy ra theo sơ đồ. CCCCââââuuuu VVVV (((( 3,53,53,53,5 đđđđiiiiểểểểm):m):m):m): 1/ Sắp xếp các chất sau theo thứ tự lực bazơ tăng dần ( có giải thích ngắn gọn)

Etylamin, đimetylamin, N-metylanilin, anilin, p-nitroanilin.

2/ Đốt cháy hoàn toàn p gam chất hữu cơ B chứa C,H,O thu được 75

88 gam CO2 và 0,36

gam H2O. Biết B là hợp chất no, chỉ chứa nhóm -COOH và nhóm -OH. Tìm công thức cấy tạo của B. 3/ Đốt cháy hoàn toàn 12,9 gam một hợp chất hữu cơ X bằng oxi thu được hỗn hợp sản phẩm khí gồm CO2, H2O, HCl. Dẫn hỗn hợp này vào bình đựng dung dịch AgNO3 dư có mặt HNO3 ở nhiệt độ 0OC thu được 17,22 gam một chất kết tủa màu trắng và khối lượng

http://dehoa.net - thư viện đề thi hóa học

http://dehoa.net - thư viện đề thi hóa học

bình dung dịch AgNO3 tăng thêm 7,62 gam. Chỉ còn một chất khí thoát ra khỏi bình dung dịch AgNO3, dẫn toàn bộ khí này vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 36 gam kết tủa. a) Tìm công thức phân tử của X, biế 120

Cl2, as dd NaOH, t0 dd HCl H2SO4 đ, 170oC B D E G H

(D chứa một nguyên tử clo trong phân tử, H có đồng phân cis-trans. Các sản phẩm ghi trên sơ đồ đều là sản phẩm chính). Viết công thức cấu tạo thu gọn của A, B, C, D, E, G, H.

Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Al=27, P=31, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=64, Zn=65, As=75, Br=80, Ag=108, Ba=137.

-------------------Hết-------------------- (Gi(Gi(Gi(Giáááámmmm ththththịịịị khkhkhkhôôôôngngngng gigigigiảảảảiiii ththththííííchchchch ggggìììì ththththêêêêm)m)m)m)

Họ và tên thí sinh:......................................................................Số báo danh:.......................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang