Thành viên idoc2012

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9 năm 2008 - 2009

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9 năm 2008 - 2009

- 12 tháng trước
1,088
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9

Nội dung
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

S GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỞ Ụ Ạ T NHỈ BÀ R A - VŨNG TÀUỊ

KỲ THI CH N H C SINH GI I C P T NHỌ Ọ Ỏ Ấ Ỉ L P 9 THCS - NĂM H C 2008-2009Ớ Ọ

Đ CHÍNH TH CỀ Ứ

MÔN THI : NG VĂNỮ Th i gian làm bài thi : 150 phútờ

Ngày thi: 04/3/2009

Câu 1 (2 đi m) ể :

Bài Qua đèo Ngang c a Bà huy n Thanh Quan và bài ủ ệ B n đ n ch i nhàạ ế ơ c a Nguy nủ ễ Khuy n đ u k t thúc b ng ba ti ng ế ề ế ằ ế ta v i ta.ớ

Theo em, cách nói ta v i taớ hai bài th này có ý nghĩa gi ng nhau không ? Vì sao ?ở ơ ố

Câu 2 (2 đi m)ể : Phân tích vai trò c a y u t miêu t trong văn thuy t minh và văn ngh lu n.ủ ế ố ả ế ị ậ

Câu 3 (16 đi m)ể :

C m nghĩ c a em khi h c truy n ng n ả ủ ọ ệ ắ L ng l Sa Paặ ẽ c a Nguy n Thành Long./.ủ ễ

H và tên thí sinh: …………………………………….. ọ Ch ký giám th s 1: ……………........ữ ị ố S báo danh: …………………………………………..ố

S GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỞ Ụ Ạ T NHỈ BÀ R A - VŨNG TÀUỊ

KỲ THI CH N H C SINH GI I C P T NHỌ Ọ Ỏ Ấ Ỉ L P 9 THCS - NĂM H C 2008-2009Ớ Ọ

H NG D N CH M Đ CHÍNH TH CƯỚ Ẫ Ấ Ề Ứ MÔN NG VĂNỮ

H ng d n này g m 2 trangướ ẫ ồ

Câu 1 (2 đi m)ể Không gi ng nhau, vì :ố Qua đèo Ngang : Ta v i taớ đây c c t n i cô đ n tr c m t không gian bao la, xungở ự ả ỗ ơ ướ ộ

quanh ch toàn nh ng v t vô tri, s s ng con ng i thì th a nh t, l l m, xa tít. Không ng iỉ ữ ậ ự ố ườ ư ạ ạ ẫ ườ giao c m, khách đành tr v v i lòng mình, ôm m t m i s u hoài c m t mình mình bi t,ả ở ề ớ ộ ố ầ ổ ộ ế m t mình mình hay. C 2 t ộ ả ừ ta đây đ u là đ i t ngôi 1, ch b n thân nhà th đang cô đ n.ở ề ạ ừ ỉ ả ơ ơ

B n đ n ch i nhàạ ế ơ : Ta v i taớ đây bi u hi n m t tình b n chân thành, tri k , th mở ể ệ ộ ạ ỷ ắ thi t c a nh ng con ng i l y s hi u nhau, c m thông v i nhau làm đi u quí giá nh t, h nế ủ ữ ườ ấ ự ể ả ớ ề ấ ơ t t c m i ph m v t trên đ i. ấ ả ọ ẩ ậ ờ Ta v i taớ đây đ ng nghĩa v i ở ồ ớ tôi v i bác, chúng ta v i nhau.ớ ớ

Nêu đ c đ i ý m i ý = 1 đi m. ượ ạ ỗ ể

Câu 2 (2 đi m)ể Trong văn thuy t minh và văn ngh lu n th ng có y u t miêu t . ế ị ậ ườ ế ố ả Trong văn ngh lu n : y u t miêu t không nhi u song nó v n có tác d ng làm rõ sị ậ ế ố ả ề ẫ ụ ự

v t, hi n t ng đ c đ c p đ n giúp ng i nghe, ng i đ c hi u rõ s v t, hi n t ngậ ệ ượ ượ ề ậ ế ườ ườ ọ ể ự ậ ệ ượ h n, ơ do đó n i dung ngh lu n (bàn v m t v n đ nào đó) thêm sáng t , giàu s c thuy tộ ị ậ ề ộ ấ ề ỏ ứ ế ph cụ . VD : Ngh lu n v m t v n đ môi tr ng. N u có nh ng đo n miêu t c nh quan môiị ậ ề ộ ấ ề ườ ế ữ ạ ả ả tr ng b xâm h i thì bài ngh lu n s sinh đ ng h n, có s c thuy t ph c h n, không khôườ ị ạ ị ậ ẽ ộ ơ ứ ế ụ ơ khan…

Trong văn thuy t minh : y u t miêu t đóng vai trò đ c bi t quan tr ng (nh t là vănế ế ố ả ặ ệ ọ ấ b n thuy t minh danh lam th ng c nh). Y u t này có tác d ng làm s v t s vi c hi n lênả ế ắ ả ế ố ụ ự ậ ự ệ ệ v i các góc c nh, đ c đi m, giá tr c a nó, ớ ạ ặ ể ị ủ do đó, ng i đ c s hi u rõ v đ i t ng đ cườ ọ ẽ ể ề ố ượ ượ thuy t minhế h n. N u thi u y u t miêu t , đ i t ng thuy t minh s hi n ra m nh t, thi uơ ế ế ế ố ả ố ượ ế ẽ ệ ờ ạ ế s c h p d n. VD: Thuy t minh m t tân d c / m t đ dùng gia d ng / m t danh th ng (đ aứ ấ ẫ ế ộ ượ ộ ồ ụ ộ ắ ị đ o Long Ph c ch ng h n). ạ ướ ẳ ạ

Câu 3 (16 đi m)ể

Yêu c u ầ Bài vi t cho th y truy n ng n nêu ra m t bài h c nhân sinh thi t th c, sâu s c qua m tế ấ ệ ắ ộ ọ ế ự ắ ộ

câu chuy n s ng đ ng, không thuy t lí khôn khan, không hô hào kêu g i. Đó là bài h c v sệ ố ộ ế ọ ọ ề ự làm vi c h t mình, t n tu ph c v s nghi p chung mà m i con ng i m nh đ t Sa Paệ ế ậ ỵ ụ ụ ự ệ ỗ ườ ở ả ấ trong tác ph m g i ra. ẩ ợ

H c sinh c n trình bày c m nghĩ c a mình v truy n ng n 2 ph ng di n n i dung tọ ầ ả ủ ề ệ ắ ở ươ ệ ộ ư t ng và giá tr ngh thu t, trong đó n i dung t t ng là chính y u (2 ph ng di n này trìnhưở ị ệ ậ ộ ư ưở ế ươ ệ bày đan xen ho c tách b ch). Cũng có th ch nêu c m nghĩ v nh ng con ng i (đ c bi t làặ ạ ể ỉ ả ề ữ ườ ặ ệ nhân v t anh thanh niên khí t ng kiêm v t lí đ a c u) h ng ngày h ng gi âm th m s ng vàậ ượ ậ ị ầ ằ ằ ờ ầ ố làm vi c h t mình cho nhân dân, cho t qu c “ n i mà khi nói t i, ng i ta th ng ch nghĩệ ế ổ ố ở ơ ớ ườ ườ ỉ đ n s ngh ng i và h ng th ”; t đó, phát bi u tình c m, bài h c cho b n thân, cho cu cế ự ỉ ơ ưở ụ ừ ể ả ọ ả ộ s ng… ố

H c sinh có th ch nêu c m nghĩ v ngh thu t d ng truy n, kh c h a nhân v t c aọ ể ỉ ả ề ệ ậ ự ệ ắ ọ ậ ủ tác gi . Tuy nhiên, nh ng bài vi t này ch cho t i đa đi m trung bình.ả ữ ế ỉ ố ể

Khi nêu c m nghĩ, ph i có s phân tích d n ch ng đ bài vi t sinh đ ng, có s c thuy tả ả ự ẫ ứ ể ế ộ ứ ế ph c, không chung chung m h . D n ch ng có th nêu theo ý, không đòi h i ph i trích d nụ ơ ồ ẫ ứ ể ỏ ả ẫ chính xác t ng t ng , chi ti t.ừ ừ ữ ế

Văn vi t trôi ch y, ít m c l i dùng t , đ t câu, b c c 3 ph n khoa h c, l p lu n ch tế ả ắ ỗ ừ ặ ố ụ ầ ọ ậ ậ ặ ch , t ra có năng l c c m th và phân tích văn ch ng.ẽ ỏ ự ả ụ ươ

Bi u đi mể ể Đi m 16 ể : Đáp ng các yêu c u trên.ứ ầ Đi m 13ể : Đáp ng ph n l n các yêu c u trên, văn vi t trôi ch y, m ch l c.ứ ầ ớ ầ ế ả ạ ạ Đi m 10ể : C m nghĩ chân thành, khá sâu s c, văn vi t còn có ch l ng c ng, l p lu n, k tả ắ ế ỗ ủ ủ ậ ậ ế c u còn có ch không ch t ch .ấ ỗ ặ ẽ Ho c : C m nghĩ chân thành, khá sâu s c nh ng còn sặ ả ắ ư ơ sài; văn vi t t t, t ra có năng l c c m th văn ch ng. ế ố ỏ ự ả ụ ươ Đi m 7ể : Bài làm s sài, v n đ m nh t, văn vi t còn nhi u ch l ng c ng…ơ ấ ề ờ ạ ế ề ỗ ủ ủ Đi m 3ể : Bài làm h t s c s sài, di n đ t l ng c ng, l p lu n, k t c u thi u ch t ch …ế ứ ơ ễ ạ ủ ủ ậ ậ ế ấ ế ặ ẽ

………………………………………………………………………………………..

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang