Tài liệu

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9 năm 2008 - 2009

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 725     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9 năm 2008 - 2009 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9 năm 2008 - 2009,Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9
background image

S  GIÁO D C VÀ ĐÀO T O

T NH

 BÀ R A - VŨNG TÀU

KỲ THI CH N H C SINH GI I C P T NH

L P 9 THCS - NĂM H C 2008-2009

Đ  CHÍNH TH C

MÔN THI : NG  VĂN

Th i gian làm bài thi : 150 phút

Ngày thi: 04/3/2009

Câu 1 (2 đi m) 

:

Bài Qua đèo Ngang c a Bà huy n Thanh Quan và bài 

B n đ n ch i nhà

ế

ơ

 c a Nguy n

ễ  

Khuy n đ u k t thúc b ng ba ti ng 

ế ề ế

ế ta v i ta.

Theo em, cách nói ta v i ta

ớ    hai bài th  này có ý nghĩa gi ng nhau không ? Vì sao ?

ơ

Câu 2

 (2 đi m)

ể  :

Phân tích vai trò c a y u t  miêu t  trong văn thuy t minh và văn ngh  lu n.

ủ ế ố

ế

ị ậ

Câu 3

 (16 đi m)

ể  :

C m nghĩ c a em khi h c truy n ng n 

ắ L ng l  Sa Pa

 c a Nguy n Thành Long./.

H  và tên thí sinh: …………………………………….. 

Ch  ký giám th  s  1: ……………........

ị ố

S  báo danh: …………………………………………..

background image

S  GIÁO D C VÀ ĐÀO T O

T NH

 BÀ R A - VŨNG TÀU

KỲ THI CH N H C SINH GI I C P T NH

L P 9 THCS - NĂM H C 2008-2009

H

NG D N CH M Đ  CHÍNH TH C

ƯỚ

MÔN NG  VĂN

H

ng d n này g m 2 trang

ướ

Câu 1 (2 đi m)

Không gi ng nhau, vì :

Qua đèo Ngang : Ta v i ta

   đây c c t  n i cô đ n tr

c m t không gian bao la, xung

ự ả ỗ

ơ

ướ

 

quanh ch  toàn nh ng v t vô tri, s  s ng con ng

i thì th a nh t, l  l m, xa tít. Không ng

i

ự ố

ườ

ư

ạ ạ ẫ

ườ  

giao c m, khách đành tr  v  v i lòng mình, ôm m t m i s u hoài c  m t mình mình bi t,

ở ề ớ

ố ầ

ổ ộ

ế  

m t mình mình hay. C  2 t  

ả ừ ta   đây đ u là đ i t  ngôi 1, ch  b n thân nhà th  đang cô đ n.

ạ ừ

ỉ ả

ơ

ơ

B n đ n ch i nhà

ế

ơ

 : Ta v i ta

   đây bi u hi n m t tình b n chân thành, tri k , th m

ắ  

thi t c a nh ng con ng

i l y s  hi u nhau, c m thông v i nhau làm đi u quí giá nh t, h n

ế ủ

ườ ấ ự ể

ơ  

t t c  m i ph m v t trên đ i. 

ấ ả ọ

ờ Ta v i ta

ớ    đây đ ng nghĩa v i 

ớ tôi v i bác, chúng ta v i nhau.

 

Nêu đ

c đ i ý m i ý = 1 đi m. 

ượ ạ

Câu 2 (2 đi m)

Trong văn thuy t minh và văn ngh  lu n th

ng có y u t  miêu t . 

ế

ị ậ

ườ

ế ố

Trong văn ngh  lu n : y u t  miêu t  không nhi u song nó v n có tác d ng làm rõ s

ị ậ

ế ố

ự 

v t, hi n t

ng đ

c đ  c p đ n giúp ng

i nghe, ng

i đ c hi u rõ s  v t, hi n t

ng

ệ ượ

ượ ề ậ

ế

ườ

ườ ọ

ự ậ

ệ ượ  

h n, 

ơ do đó n i dung ngh  lu n (bàn v  m t v n đ  nào đó) thêm sáng t , giàu s c thuy t

ị ậ

ề ộ ấ

ế  

ph c

ụ . VD : Ngh  lu n v  m t v n đ  môi tr ng. N u có nh ng đo n miêu t  c nh quan môi

ị ậ ề ộ ấ ề

ườ

ế

ả ả

 

tr

ng b  xâm h i thì bài ngh  lu n s  sinh đ ng h n, có s c thuy t ph c h n, không khô

ườ

ị ậ ẽ

ơ

ế

ụ ơ

 

khan… 

Trong văn thuy t minh : y u t  miêu t  đóng vai trò đ c bi t quan tr ng (nh t là văn

ế

ế ố

 

b n thuy t minh danh lam th ng c nh). Y u t  này có tác d ng làm s  v t s  vi c hi n lên

ế

ế ố

ự ậ ự ệ

 

v i các góc c nh, đ c đi m, giá tr  c a nó, 

ị ủ

do đó, ng

i đ c s  hi u rõ v  đ i t

ng đ

c

ườ ọ ẽ ể

ề ố ượ

ượ  

thuy t minh

ế

 h n. N u thi u y u t  miêu t , đ i t

ng thuy t minh s  hi n ra m  nh t, thi u

ơ

ế

ế ế ố

ả ố ượ

ế

ẽ ệ

ờ ạ

ế  

s c h p d n. VD: Thuy t minh m t tân d

c / m t đ  dùng gia d ng / m t danh th ng (đ a

ứ ấ ẫ

ế

ượ

ộ ồ

ị  

đ o Long Ph c ch ng h n). 

ướ

Câu 3 (16 đi m)

Yêu c u 

Bài vi t cho th y truy n ng n nêu ra m t bài h c nhân sinh thi t th c, sâu s c qua m t

ế

ế

ộ  

câu chuy n s ng đ ng, không thuy t lí khôn khan, không hô hào kêu g i. Đó là bài h c v  s

ệ ố

ế

ọ ề ự 

làm vi c h t mình, t n tu  ph c v  s  nghi p chung mà m i con ng

i   m nh đ t Sa Pa

ệ ế

ụ ụ ự

ườ ở ả

 

trong tác ph m g i ra. 

background image

H c sinh c n trình bày c m nghĩ c a mình v  truy n ng n   2 ph

ng di n n i dung t

ắ ở

ươ

ệ ộ

ư 

t

ng và giá tr  ngh  thu t, trong đó n i dung t  t

ng là chính y u (2 ph

ng di n này trình

ưở

ư ưở

ế

ươ

 

bày đan xen ho c tách b ch). Cũng có th  ch  nêu c m nghĩ v  nh ng con ng

i (đ c bi t là

ể ỉ

ề ữ

ườ

ệ  

nhân v t anh thanh niên khí t

ng kiêm v t lí đ a c u) h ng ngày h ng gi  âm th m s ng và

ượ

ị ầ

 

làm vi c h t mình cho nhân dân, cho t  qu c “  n i mà khi nói t i, ng

i ta th

ng ch  nghĩ

ệ ế

ổ ố ở ơ

ườ

ườ

 

đ n s  ngh  ng i và h

ng th ”; t  đó, phát bi u tình c m, bài h c cho b n thân, cho cu c

ế ự

ơ

ưở

ộ  

s ng… 

H c sinh có th  ch  nêu c m nghĩ v  ngh  thu t d ng truy n, kh c h a nhân v t c a

ể ỉ

ậ ự

ắ ọ

ậ ủ  

tác gi . Tuy nhiên, nh ng bài vi t này ch  cho t i đa đi m trung bình.

ế

Khi nêu c m nghĩ, ph i có s  phân tích d n ch ng đ  bài vi t sinh đ ng, có s c thuy t

ế

ế  

ph c, không chung chung m  h . D n ch ng có th  nêu theo ý, không đòi h i ph i trích d n

ơ ồ ẫ

ẫ  

chính xác t ng t  ng , chi ti t.

ừ ữ

ế

Văn vi t trôi ch y, ít m c l i dùng t , đ t câu, b  c c 3 ph n khoa h c, l p lu n ch t

ế

ắ ỗ

ừ ặ

ố ụ

ọ ậ

ặ  

ch , t  ra có năng l c c m th  và phân tích văn ch

ng.

ẽ ỏ

ự ả

ươ

Bi u đi m

Đi m 16 

: Đáp  ng các yêu c u trên.

Đi m 13

 : Đáp  ng ph n l n các yêu c u trên, văn vi t trôi ch y, m ch l c.

ầ ớ

ế

Đi m 10

 :  C m nghĩ chân thành, khá sâu s c, văn vi t còn có ch  l ng c ng, l p lu n, k t

ế

ỗ ủ

ế  

c u còn có ch  không ch t ch .

Ho c : C m nghĩ chân thành, khá sâu s c nh ng còn s

ư

ơ 

sài; văn vi t t t, t  ra có năng l c c m th  văn ch

ng. 

ế ố ỏ

ự ả

ươ

Đi m 7

 : Bài làm s  sài, v n đ  m  nh t, văn vi t còn nhi u ch  l ng c ng…

ơ

ấ ề ờ ạ

ế

ỗ ủ

Đi m 3

 : Bài làm h t s c s  sài, di n đ t l ng c ng, l p lu n, k t c u thi u ch t ch …

ế ứ ơ

ễ ạ ủ

ế ấ

ế

………………………………………………………………………………………..

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9 năm 2008 - 2009

Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 725     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm