Thành viên idoc2012

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 22

- 04/28/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 22

- 04/28/2013
357
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin

Nội dung

Đ THI H T MÔN NH NG NGUYÊN LÝ C B N C A CH NGHĨA MÁC-LÊNINỀ Ế Ữ Ơ Ả Ủ Ủ Ngày thi:……… tháng……….. năm 20……

Th i gianờ : 120 phút. Đ s : 22 SBD ho c STTề ố ặ : H tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: ọ

"……………………………………………………………………………… …………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không đ c s d ng tài li u trong khi thi; đ thi g m có 04 trang)ượ ử ụ ệ ề ồ

Câu 1 (3 đi m):ể a) Dùng d u (x) đi n ô đúng ho c sai đ tr l i các câu h i:ấ ề ặ ể ả ờ ỏ

STT Lu n đi mậ ể Đúng Sai 1. Ch nghĩa Mác ra đ i khi xã h i loài ng i b t đ u có s phân chiaủ ờ ộ ườ ắ ầ ự

giai c pấ 2. Đ ng im là tr ng thái không v n đ ng c a m t s v t m t giaiứ ạ ậ ộ ủ ộ ự ậ ở ộ

đo n nh t đ nh trong s phát tri n c a nóạ ấ ị ự ể ủ 3. Đi m đ c thù c a ph ng pháp siêu hình là tính phi n di n, m tể ặ ủ ươ ế ệ ộ

chi u; ph nh n các khâu trung gian chuy n hoá c a s v t; do đó chề ủ ậ ể ủ ự ậ ỉ đi t i k t lu n “ho c là ..., ho c là ...” ớ ế ậ ặ ặ

4. Xã h i là hình thái v n đ ng cao nh t c a th gi i v t ch t. Hìnhộ ậ ộ ấ ủ ế ớ ậ ấ thái v n đ ng này l y con ng i và s tác đ ng l n nhau gi a conậ ộ ấ ườ ự ộ ẫ ữ ng i v i con ng i làm n n t ngườ ớ ườ ề ả

5. T c đ chu chuy n c a t b n tăng lên thì th i gian m t vòng chuố ộ ể ủ ư ả ờ ộ chuy n gi m và giá tr th ng d thu đ c tăng.ể ả ị ặ ư ượ

6. L i nhu n siêu ng ch trong nông nghi p t n t i t ng đ i lâu dài.ợ ậ ạ ệ ồ ạ ươ ố 7. Đ a tô chênh l ch I là l i nhu n siêu ng ch do đ u t thêm t b n đị ệ ợ ậ ạ ầ ư ư ả ể

thâm canh t o ra.ạ 8. M c tiêu duy nh t c a cu c cách m ng xã h i ch nghĩa là giànhụ ấ ủ ộ ạ ộ ủ

chính quy n v tay giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ề ề ấ ộ 9. các n c t b n phát tri n, giai c p công nhân đã đ c “trí th cỞ ướ ư ả ể ấ ượ ứ

hóa”, vì v y h không còn b bóc l t ho c b bóc l t không đáng k .ậ ọ ị ộ ặ ị ộ ể 10. Hi n nay, trong ch nghĩa t b n, giai c p công nhân là nh ng ng iệ ủ ư ả ấ ữ ườ

hoàn toàn không có t li u s n xu t.ư ệ ả ấ

1

Phòng thi s :ố Giám th 1:ị Giám th 2:ị

Đi m b ng s :ể ằ ố

Đi m b ng ch :ể ằ ữ

Đi m b ng s :ể ằ ốKý ch m l n 1:ấ ầ

Ký ch m l n 2:ấ ầ

S phách:ố

S phách:ố

`

"…………………………………………………………………………………………

b) Khoanh tròn (0) vào nh ng ph ng án đ c cho là đúng nh t đ tr l i các câu h i:ữ ươ ượ ấ ể ả ờ ỏ TT Lu n đi mậ ể Ph ng ánươ

1

Ph m trù c b n và n nạ ơ ả ề t ng c a CNDV là: ả ủ

a. V t ch tậ ấ b. Ý th cứ c. V t ch t và ý th cậ ấ ứ d. Không ph i a, b, cả

2

Giai c p là các t p đoànấ ậ ng i khác nhau v :ườ ề

a. Huy t th ng, ch ng t cế ố ủ ộ b. Đ a v kinh t trong m t h th ng s n xu t v t ch t nh t đ nhị ị ế ộ ệ ố ả ấ ậ ấ ấ ị c. L i ích chính tr , kinh tợ ị ế d. Tài năng cá nhân

3

Lao đ ng c th làộ ụ ể a.Ngu n g c c a c a c i ồ ố ủ ủ ả b.Ngu n g c c a giá trồ ố ủ ị c. Ngu n g c c a giá tr trao đ iồ ố ủ ị ổ d. C a, b, cả

4

Nhân t ch y u nhố ủ ế ả h ng đ n quy mô tích lũyưở ế c a t b n là:ủ ư ả

a. L ng t b n c đ nh tăng lênượ ư ả ố ị b. L ng giá tr hàng hóa không tiêu dùngượ ị c. L ng giá tr th ng d và t l phân chia cho tích lũy và choượ ị ặ ư ỷ ệ tiêu dùng d. L ng lao đ ng làm thuê tăng lên.ượ ộ

5

Đi n t còn thi u vào chề ừ ế ỗ tr ng: “Nhà n c xã h iố ướ ộ ch nghĩa v a có b n ch tủ ừ ả ấ giai c p công nhân, v a cóấ ừ tính nhân dân r ng rãi và tínhộ … sâu s c.”ắ

a. Giai c pấ b. Dân t cộ c. Nhân đ oạ d. C ng đ ngộ ồ

6

Y u t nào quy t đ nh sế ố ế ị ự liên minh gi a giai c p côngữ ấ nhân, giai c p nông dân vàấ t ng l p trí th c?ầ ớ ứ

a. Do giai c p công nhân mong mu n.ấ ố b. Do có cùng m t k thù là giai c p t s n.ộ ẻ ấ ư ả c. Do có nh ng l i ích c b n th ng nh t v i nhau.ữ ợ ơ ả ố ấ ớ d. Do m c tiêu v chính tr c a giai c p công nhân.ụ ề ị ủ ấ

2

Câu 2 (3 đi m):ể Hãy cho bi t ý ki n c a mình v nh ng nh n đ nh đế ế ủ ề ữ ậ ị c nêu dượ i đây đúngướ hay sai. Hãy gi i thích vì sao?ả 2.1 Lý lu n s tr thành l c l ng v t ch t khi nó thâm nh p vào qu n chúngậ ẽ ở ự ượ ậ ấ ậ ầ . ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.2. S phát tri n v m t chính tr , pháp lu t, tôn giáo, tri t h c, ngh thu t, văn h c v.vự ể ề ặ ị ậ ế ọ ệ ậ ọ d a vào s phát tri n c a kinh t . Nh ng t t c nh ng s phát tri n đó đ u tác đ ng l nự ự ể ủ ế ư ấ ả ữ ự ể ề ộ ẫ nhau và cũng tác đ ng đ n c s kinh tộ ế ơ ở ế ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.3. L i nhu n th ng nghi p là do giá bán hàng hóa cao h n giá tr hàng hóa.ợ ậ ươ ệ ơ ị ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.4. L i nhu n siêu ng ch trong n ng nghi p mang tính t m th i.ợ ậ ạ ụ ệ ạ ờ ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.5 Giai c p công nhân ra đ i g n li n v i s xác l p ph ng th c s n xu t t b n chấ ờ ắ ề ớ ự ậ ươ ứ ả ấ ư ả ủ nghĩa ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

3

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang