Tài liệu

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 22

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 330     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 22 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 22
Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Đ THI H T MÔN NH NG NGUYÊN LÝ C B N C A CH NGHĨA MÁC-LÊNINỀ Ế Ữ Ơ Ả Ủ Ủ Ngày thi:……… tháng……….. năm 20……

Th i gianờ : 120 phút. Đ s : 22 SBD ho c STTề ố ặ : H tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: ọ

"……………………………………………………………………………… …………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không đ c s d ng tài li u trong khi thi; đ thi g m có 04 trang)ượ ử ụ ệ ề ồ

Câu 1 (3 đi m):ể a) Dùng d u (x) đi n ô đúng ho c sai đ tr l i các câu h i:ấ ề ặ ể ả ờ ỏ

STT Lu n đi mậ ể Đúng Sai 1. Ch nghĩa Mác ra đ i khi xã h i loài ng i b t đ u có s phân chiaủ ờ ộ ườ ắ ầ ự

giai c pấ 2. Đ ng im là tr ng thái không v n đ ng c a m t s v t m t giaiứ ạ ậ ộ ủ ộ ự ậ ở ộ

đo n nh t đ nh trong s phát tri n c a nóạ ấ ị ự ể ủ 3. Đi m đ c thù c a ph ng pháp siêu hình là tính phi n di n, m tể ặ ủ ươ ế ệ ộ

chi u; ph nh n các khâu trung gian chuy n hoá c a s v t; do đó chề ủ ậ ể ủ ự ậ ỉ đi t i k t lu n “ho c là ..., ho c là ...” ớ ế ậ ặ ặ

4. Xã h i là hình thái v n đ ng cao nh t c a th gi i v t ch t. Hìnhộ ậ ộ ấ ủ ế ớ ậ ấ thái v n đ ng này l y con ng i và s tác đ ng l n nhau gi a conậ ộ ấ ườ ự ộ ẫ ữ ng i v i con ng i làm n n t ngườ ớ ườ ề ả

5. T c đ chu chuy n c a t b n tăng lên thì th i gian m t vòng chuố ộ ể ủ ư ả ờ ộ chuy n gi m và giá tr th ng d thu đ c tăng.ể ả ị ặ ư ượ

6. L i nhu n siêu ng ch trong nông nghi p t n t i t ng đ i lâu dài.ợ ậ ạ ệ ồ ạ ươ ố 7. Đ a tô chênh l ch I là l i nhu n siêu ng ch do đ u t thêm t b n đị ệ ợ ậ ạ ầ ư ư ả ể

thâm canh t o ra.ạ 8. M c tiêu duy nh t c a cu c cách m ng xã h i ch nghĩa là giànhụ ấ ủ ộ ạ ộ ủ

chính quy n v tay giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ề ề ấ ộ 9. các n c t b n phát tri n, giai c p công nhân đã đ c “trí th cỞ ướ ư ả ể ấ ượ ứ

hóa”, vì v y h không còn b bóc l t ho c b bóc l t không đáng k .ậ ọ ị ộ ặ ị ộ ể 10. Hi n nay, trong ch nghĩa t b n, giai c p công nhân là nh ng ng iệ ủ ư ả ấ ữ ườ

hoàn toàn không có t li u s n xu t.ư ệ ả ấ

1

Phòng thi s :ố Giám th 1:ị Giám th 2:ị

Đi m b ng s :ể ằ ố

Đi m b ng ch :ể ằ ữ

Đi m b ng s :ể ằ ốKý ch m l n 1:ấ ầ

Ký ch m l n 2:ấ ầ

S phách:ố

S phách:ố

`

"…………………………………………………………………………………………

b) Khoanh tròn (0) vào nh ng ph ng án đ c cho là đúng nh t đ tr l i các câu h i:ữ ươ ượ ấ ể ả ờ ỏ TT Lu n đi mậ ể Ph ng ánươ

1

Ph m trù c b n và n nạ ơ ả ề t ng c a CNDV là: ả ủ

a. V t ch tậ ấ b. Ý th cứ c. V t ch t và ý th cậ ấ ứ d. Không ph i a, b, cả

2

Giai c p là các t p đoànấ ậ ng i khác nhau v :ườ ề

a. Huy t th ng, ch ng t cế ố ủ ộ b. Đ a v kinh t trong m t h th ng s n xu t v t ch t nh t đ nhị ị ế ộ ệ ố ả ấ ậ ấ ấ ị c. L i ích chính tr , kinh tợ ị ế d. Tài năng cá nhân

3

Lao đ ng c th làộ ụ ể a.Ngu n g c c a c a c i ồ ố ủ ủ ả b.Ngu n g c c a giá trồ ố ủ ị c. Ngu n g c c a giá tr trao đ iồ ố ủ ị ổ d. C a, b, cả

4

Nhân t ch y u nhố ủ ế ả h ng đ n quy mô tích lũyưở ế c a t b n là:ủ ư ả

a. L ng t b n c đ nh tăng lênượ ư ả ố ị b. L ng giá tr hàng hóa không tiêu dùngượ ị c. L ng giá tr th ng d và t l phân chia cho tích lũy và choượ ị ặ ư ỷ ệ tiêu dùng d. L ng lao đ ng làm thuê tăng lên.ượ ộ

5

Đi n t còn thi u vào chề ừ ế ỗ tr ng: “Nhà n c xã h iố ướ ộ ch nghĩa v a có b n ch tủ ừ ả ấ giai c p công nhân, v a cóấ ừ tính nhân dân r ng rãi và tínhộ … sâu s c.”ắ

a. Giai c pấ b. Dân t cộ c. Nhân đ oạ d. C ng đ ngộ ồ

6

Y u t nào quy t đ nh sế ố ế ị ự liên minh gi a giai c p côngữ ấ nhân, giai c p nông dân vàấ t ng l p trí th c?ầ ớ ứ

a. Do giai c p công nhân mong mu n.ấ ố b. Do có cùng m t k thù là giai c p t s n.ộ ẻ ấ ư ả c. Do có nh ng l i ích c b n th ng nh t v i nhau.ữ ợ ơ ả ố ấ ớ d. Do m c tiêu v chính tr c a giai c p công nhân.ụ ề ị ủ ấ

2

Câu 2 (3 đi m):ể Hãy cho bi t ý ki n c a mình v nh ng nh n đ nh đế ế ủ ề ữ ậ ị c nêu dượ i đây đúngướ hay sai. Hãy gi i thích vì sao?ả 2.1 Lý lu n s tr thành l c l ng v t ch t khi nó thâm nh p vào qu n chúngậ ẽ ở ự ượ ậ ấ ậ ầ . ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.2. S phát tri n v m t chính tr , pháp lu t, tôn giáo, tri t h c, ngh thu t, văn h c v.vự ể ề ặ ị ậ ế ọ ệ ậ ọ d a vào s phát tri n c a kinh t . Nh ng t t c nh ng s phát tri n đó đ u tác đ ng l nự ự ể ủ ế ư ấ ả ữ ự ể ề ộ ẫ nhau và cũng tác đ ng đ n c s kinh tộ ế ơ ở ế ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.3. L i nhu n th ng nghi p là do giá bán hàng hóa cao h n giá tr hàng hóa.ợ ậ ươ ệ ơ ị ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.4. L i nhu n siêu ng ch trong n ng nghi p mang tính t m th i.ợ ậ ạ ụ ệ ạ ờ ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.5 Giai c p công nhân ra đ i g n li n v i s xác l p ph ng th c s n xu t t b n chấ ờ ắ ề ớ ự ậ ươ ứ ả ấ ư ả ủ nghĩa ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

3

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 199543
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 165438
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1999 Lượt xem: 146212
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 864 Lượt xem: 138972
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 864 Lượt xem: 138972
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2545 Lượt xem: 134733
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 342 Lượt xem: 95248
tâm lý học đại cương Lượt tải: 500 Lượt xem: 82698
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 315 Lượt xem: 65588