Thành viên dinhphung1201

đe thi giao vien gioi môn cong dan

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên dinhphung1201

đe thi giao vien gioi môn cong dan

- 12 tháng trước
235
Báo lỗi

PGD Huyện Bù Đăng Trường THCS Nghĩa Trung ĐỀ THI K Ì THI GIÁO VIÊN GIỎI . GD CÔNG DÂN NĂM HỌC : 2010-2011I. Trắc nghiệm:Anh ( Ch ị ) h ãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất .Câu 1 : Theo điều 15 (Điều lệ trường trung học ) . Mỗi lớp ở các cấp THCS và THPT có không quá bao nhiêu học sinh ? A. 25. B. 35. C. 45 . (Đ) D. 50 . Câu 2 : Theo điều 16 (Điều lệ trường trung học ) . Tổ chuyên môn sinh hoạt bao nhiêu tuần một lần ? A. 1 . B. 2 . (Đ) C. 3 . D. 4 . Câu 3 : Theo điều 30 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên trường trung học là :A. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn .B. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn , giáo viên chủ nhiệm .C. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) .D. Người làm nhiệm vụ giảng dạy , giáo dục trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) . (Đ)Câu 4 : Theo quy chế đánh giá , xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ( Ban hành kèm theo Quyết định số : 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) . Nếu học sinh không có đủ số bài kiểm tra theo quy định thì phải được kiểm tra bù . Bài kiểm tra bù phải có hình thức , mức độ kiến thức , kỹ năng và thời lượng tương đương với bài kiểm tra bị thiếu . học sinh không dự kiểm tra bù thì : A. Cho điểm 0 (Đ) B. Cho điểm 1 C. Cho điểm 5 D. Không tổng kết . Câu 5 : Theo điều 31 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên bộ môn có mấy nhiệm vụ ? A. 4 . B. 5 . C. 6 . D. 7 . (Đ) Câu 6 : Theo điều 32 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên có mấy quyền ? A. 4 . B. 5 . C. 6 . D. 7 . (Đ) II. Tự luận:Câu hỏi1 : Thầy/cô hiểu quan hệ giữa chương trình, hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa như thế nào?Câu hỏi 2 : Thầy/ cô cho biết cách xây dựng giáo án theo chuẩn KTKN và lấy ví dụ minh hoạ bằng cách xây dựng một giáo án cho một bài học trong chương trình GDCD ở trường THCS? ĐÁP ÁN KÌ THI GIÁO VIÊN GIỎI. NĂM HỌC : 2010-2011I.Trắc nghiệm(3 điểm)Mỗi câu trả lời đúng + 0,5 điểmSố thứ tự câu hỏiĐáp ánGhi chú123456CBDADDII. Tự luận(7 điểm):Câu 1 (1 điểm):Mối quan hệ giữa chương trình, hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa. Chương trìnhChuẩn KT, KN Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN Sách giáo khoaCâu 2(6 điểm) :a/ Cách xây dựng giáo án theo chuẩn KTKN(1 điểm)- Nghiên cứu SGK và tài liệu để xác định chuẩn KTKN - Căn cứ chuẩn KTKN để xác định rõ mục tiêu bài học- Thiết kế các hoạt động dạy học (trong đó có lồng ghép nội dung giáo dục) theo các phương pháp giảng dạy được xác

Nội dung
MAÃU BAÙO CAÙO HANG THAÙNG DAØNH CHO GIAÙO VIEÂN

PGD Huyện Bù Đăng

Trường THCS Nghĩa Trung

ĐỀ THI

K Ì THI GIÁO VIÊN GIỎI . GD COÂNG DAÂN

NĂM HỌC : 2010-2011

I. Tr¾c nghiÖm:

Anh ( Ch ị ) h ãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất .

Câu 1 : Theo điều 15 (Điều lệ trường trung học ) . Mỗi lớp ở các cấp THCS và THPT có không quá bao nhiêu học sinh ?

A. 25. B. 35. C. 45 . (Đ) D. 50 .

Câu 2 : Theo điều 16 (Điều lệ trường trung học ) . Tổ chuyên môn sinh hoạt bao nhiêu tuần một lần ?

A. 1 . B. 2 . (Đ) C. 3 . D. 4 .

Câu 3 : Theo điều 30 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên trường trung học là :

A. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn .

B. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn , giáo viên chủ nhiệm .

C. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) .

D. Người làm nhiệm vụ giảng dạy , giáo dục trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) . (Đ)

Câu 4 : Theo quy chế đánh giá , xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ( Ban hành kèm theo Quyết định số : 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) . Nếu học sinh không có đủ số bài kiểm tra theo quy định thì phải được kiểm tra bù . Bài kiểm tra bù phải có hình thức , mức độ kiến thức , kỹ năng và thời lượng tương đương với bài kiểm tra bị thiếu . học sinh không dự kiểm tra bù thì :

A. Cho điểm 0 (Đ) B. Cho điểm 1 C. Cho điểm 5 D. Không tổng kết .

Câu 5 : Theo điều 31 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên bộ môn có mấy nhiệm vụ ?

A. 4 . B. 5 . C. 6 . D. 7 . (Đ)

Câu 6 : Theo điều 32 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên có mấy quyền ?

A. 4 . B. 5 . C. 6 . D. 7 . (Đ)

II. Tù luËn:

Câu hỏi1 :

Thầy/cô hiểu quan hệ giữa chương trình, hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa như thế nào?

Câu hỏi 2 :

ThÇy/ c« cho biÕt cách xây dựng giáo án theo chuẩn KTKN vµ lÊy vÝ dô minh ho¹ b»ng c¸ch x©y dùng mét gi¸o ¸n cho mét bµi häc trong ch­¬ng tr×nh GDCD ë tr­êng THCS?

ĐÁP ÁN

KÌ THI GIÁO VIÊN GIỎI.

NĂM HỌC : 2010-2011

I.Tr¾c nghiÖm(3 ®iÓm)

Mçi c©u tr¶ lêi ®óng + 0,5 ®iÓm

Số thứ tự câu hỏi

Đáp án

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

C

B

D

A

D

D

II. Tù luËn(7 ®iÓm):

Câu 1 (1 ®iÓm):

Mối quan hệ giữa chương trình, hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa.

Chương trình

�Chuẩn KT, KN Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN Sách giáo khoa

Câu 2(6 ®iÓm) :

a/ C¸ch x©y dùng gi¸o ¸n theo chuÈn KTKN(1 ®iÓm)

- Nghiên cứu SGK và tài liệu để xác định chuẩn KTKN

- Căn cứ chuẩn KTKN để xác định rõ mục tiêu bài học

- Thiết kế các hoạt động dạy học (trong đó có lồng ghép nội dung giáo dục) theo các phương pháp giảng dạy được xác định.

- Khi thiết kế hoạt động chú trọng rèn luyện các kỹ năng, năng lực hành động, vận dụng các kiến thức GDCD vào thực tiễn cuộc sống đa dạng.)

- Thiết kế hướng dẫn HS trao đổi, trả lời các câu hỏi và bài tập tình huống nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành.

b/VÍ DỤ MINH HỌA (5®iÓm)

Chương trình giáo dục công dân 6

Bài 1

TỰ CHĂM SÓC RÈN LUYỆN THÂN THỂ

1. Sử dụng Chuẩn kiến thức, kĩ năng để xác định mục tiêu tiết dạy

a. Về kiến thức:

b. Về kĩ năng:

c. Về thái độ:

2. Nghiên cứu Sgk và các tài liệu tham khảo để xác định kiến thức minh họa cho chuẩn kiến thức, kĩ năng

2.1. Nghiên cứu Sgk và các tài liệu tham khảo để xác định kiến thức minh họa cho chuẩn kiến thức

a. Thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người nên cần phải tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

Tự chăm sóc sức khỏe là biết giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ, biết phòng bệnh,…

Tự rèn luyện thân thể là tập thể dục hàng ngày và hoạt động thể thao đúng mức.

b. Ý nghĩa của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể (về mặt thể chất và tinh thần).

Mặt thể chất: Giúp chúng ta có một cơ thể khoẻ mạnh, cân đối, có sức chịu đựng dẻo dai,…

-Mặt tinh thần: Thấy sảng khoái, sống lạc quan, yêu đời.

c. Cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

-Những việc cần làm để chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân như: giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống, sinh hoạt điều độ…

-Cách khắc phục những thiếu sót, những thói quen có hại.

2.2. Nghiên cứu Sgk và các tài liệu tham khảo để xác định

kĩ năng minh họa cho chuẩn kĩ năng

Biết nhận xét, đánh giá hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và của người khác.

Biết đưa ra cách xử lí phù hợp trong các tình huống để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

c. Biết đặt kế hoạch tự chăm sóc, rèn luyện thân thể và thực hiện theo kế hoạch đó.

3. Vận dụng chuẩn KTKN và kĩ thuật dạy học tích cực để xây dựng các hoạt động lên lớp bài học GDCD

Hướng dẫn giảng dạy đơn vị chuẩn kiến thức:

-Thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người nên cần phải tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

-Trước hết GV cần cho học sinh hiểu khái niệm “sức khoẻ”.

-Giáo viên tổ chức cho HS hoạt động nhóm để rút ra vai trò quan trọng của sức khoẻ con người thông qua câu hỏi:

Trong cuộc sống hàng ngày, những hoạt động nào cần phải có sức khỏe mới thực hiện được?

b. Hướng dẫn giảng dạy đơn vị chuẩn kiến thức :

Cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể và chuẩn kĩ năng (biết nhận xét, đánh giá hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, đưa ra cách xử lí phù hợp trong các tình huống, đặt kế hoạch tự chăm sóc, rèn luyện thân thể và thực hiện theo kế hoạch).

Giáo viên tổ chức cho học sinh sắm vai thể hiện các cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

+ Nêu câu hỏi để học sinh tự khái quát cách tự chăm sóc rèn luyện thân thể.

+ Nêu vấn đề: Cần làm gì để khắc phục một số thói quen có hại cho sức khỏe?

+ Giáo viên nêu một số tình huống yêu cầu học sinh đưa ra cách xử lí để tự chăm sóc rèn luyện thân thể.

c. Hướng dẫn giảng dạy đơn vị chuẩn kiến thức:

Ý nghĩa của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm câu hỏi:

Việc chăm sóc và rèn luyện thân thể đem lại những lợi ích gì về mặt thể chất và tinh thần?

GV: M¹c ThÞ Thanh Thuû

Tæ: Sö - §Þa – GDCD

Tæ: Sö - §Þa

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang