Tài liệu

Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10143     Tải về: 85     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán - tài liệu, sách iDoc.Vn15 Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán năm 2011-2012Cho phương trình: x22(m1)x2m0 (1) (với ẩn là x ).1) Giải
1
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
BÁ THƯỚC
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GII C
P HUYN
NĂM HC 2011 – 2012
Môn thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 150 phút( không k thi gian giao đề)
Đề thi gm: 01 trang
Câu 1: (4,0 đim).
Gii các phương trình sau:
1)
3
24 + x 12 - x 6
2)
 
x + 5 x + 6 x + 8 x + 9 40
Câu 2:
(4,0 đim).
Cho phương trình:
2
2( 1) 2 0xmxm
(1) (vi n là
x
).
1) Gii phương trình (1) khi
m
=1.
2) Chng minh phương trình (1) luôn có hai nghim phân bit vi mi
m
.
3) Gi hai nghim ca phương trình (1) là
1
x
;
2
x
. Tìm giá tr ca
m
để
1
x
;
2
x
độ dài hai cnh ca mt tam giác vuông có cnh huyn bng
12
.
Câu 3:
(4,0 đim).
1)
Cho
22
x 2011 x y 2011 y 2011
.
Tính giá tr ca biu thc
2011 2011
Tx y
.
2) Tính tng S =
4 3 8 15 240 14399
...
13 35 119121



.
Câu 4: (6,0 đim).
Cho tam giác ABC có Â > 90
0
. V đường tròn (O) đường kính AB và đường
tròn
(O’) đường kính AC. Đường thng AB ct đường tròn (O’) ti đim th hai là D, đường
thng AC ct đường tròn (O) ti đim th hai là E.
1) Chng minh bn đim B, C, D, E cùng nm trên mt đường tròn.
2) Gi F là giao đim ca hai đường tròn (O) và (O’) (F khác A). Chng minh ba
đim B, F, C thng hàng và FA là phân giác ca góc EFD.
3) Gi H là giao đim ca AB và EF. Chng minh BH.AD = AH.BD.
Câu 5:
(2,0 đim).
Cho x, y, z là ba s dương tho mãn x + y + z =3. Chng minh rng:
1
333


xyz
xxyzyyzxzzxy
.
---------------------------Hết---------------------------
H và tên thí sinh:................................................S báo danh:..........................................
Ch kí ca giám th 1:.........................................Ch kí ca giám th 2:............................
ĐỀ 1
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
2
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
BÁ THƯỚC
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GII C
P HUYN
NĂM HC 2011 – 2012
Môn thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 150 phút( không k thi gian giao đề)
Đề thi gm: 01 trang
ĐỀ BÀI
Câu 1:
(4,0 đim).
1. Gii phương trình.
xx
x
1
36
= 3 + 2
2
xx
2. Cho h phương trình: x - 3y - 3 = 0
x
2
+ y
2
- 2x - 2y - 9 = 0
Gi (x
1
; y
1
) và (x
2
; y
2
) là hai nghim ca h phương trình trên. Hãy tìm giá tr ca
biu thc. M = (x
1
- x
2
)
2
+ (y
1
- y
2
)
2
.
Câu 2:
(4,0 đim).
S đo hai cnh góc vuông ca mt tam giác vuông là nghim ca phương
trình bc hai: (m-2)x
2
-2(m -1)x + m = 0 (m
0)
Hãy xác định giá tr m để s đo ca đường cao ng vi cnh huyn ca tam giác
là:
5
2
Câu 3: (4,0 đim).
1. Tìm các s nguyên dương n sao cho x = 2n + 2003 và y = 3n + 2005 đều là
nhng s chính phương.
2. Tìm nghim nguyên dương ca phương trình: 2x
2
+ 7xy + 6y
2
= 60
Câu 4:
(6,0 đim).
Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH v đường tròn tâm O đường kính
AH. Đường tròn này ct các cnh AB, AC ln lượt ti D và E.
a. Chng minh t giác ADHE là hình ch nht và 3 đim D, O, E thng hàng.
b. Các tiếp tuyến ca đường tròn tâm O k t D và E ct cnh BC tương ng ti M
và N. Chng minh M, N ln lượt là trung đim ca các đon HB, HC.
c. Cho AB = 8cm, AC = 9cm. Tính din tích t giác MDEN.
Câu 5: (2,0 đim).
Chng minh rng:
3
)(
4
2
2
2
2
222
22
x
y
y
x
yx
yx
vi x, y khác 0.
---------------------------Hết---------------------------
H và tên thí sinh:...........................................S báo danh:..............................................
Ch kí ca giám th 1:.....................................Ch kí ca giám th 2:...............................
ĐỀ 2
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
3
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
BÁ THƯỚC
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GII C
P HUYN
NĂM HC 2011 – 2012
Môn thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 150 phút( không k thi gian giao đề)
Đề thi gm: 01 trang
ĐỀ BÀI
Câu 1:
(4,0 đim). Cho biu thc P =
1
1
:2
2
1
1
1
2
333
x
xxxx
xx
1. Tìm điu kin ca x để P có nghĩa, khi đó rút gn P
2. Tìm các s t nhin x để
P
1
là s t nhiên
3. Tính giá tr ca P vi
33
27
1
102
27
1
102 x
Câu 2:
(4,0 đim). Cho phương trình x
2
+ 5mx - 4m = 0
1. Tìm điu kin để phương trình có hai nghim phân bit;
2. Vi điu kin phương trình có nghim phân bit x
1
; x
2
. Chng minh rng
x
1
2
+ 5mx
2
- 4m > 0;
3. Tìm m để biu thc
2
1
2
2
2
2
1
2
125
125
m
mmxx
mmxx
m
đạt giá tr nh nht.
Câu 3:
(4,0 đim).
1) Gii phương trình

11
31
x
xx


.
2) Gii h phương trình

22 22
22
1.
2
4
xy xy
xy xy
xy


Câu 4:
(6,0 đim).
T mt đim S nm ngoài đường tròn tâm (O), k các tiếp tuyến ST và SK và
mt cát tuyến SAB (A nm gia S và B; Vi A, B nm trên cùng mt cung tròn cha
đim T). T A k đưng thng vuông góc vi OT ct TK và TB ln lượt ti C và D.
Chng minh rng CA = CD.
Câu 5:
(2,0 đim).
1) Vi mi s thc
a
ta gi phn nguyên ca
a
là s nguyên ln nht không
vượt quá
a
và ký hiu là
a
. Chng minh rng vi mi s nguyên dương
n
, biu thc
2
3
11
27 3
nn





không biu din được dưới dng lp phương ca mt s nguyên
dương.
2) Vi
,,
x
yz
là các s thc dương tha mãn đẳng thc
5
yyzzx
. Tìm giá
tr nh nht ca biu thc
222
.
332
6( 5) 6( 5) 5
x yz
xyz
P

---------------------------Hết---------------------------
H và tên thí sinh:...........................................S báo danh:..............................................
Ch kí ca giám th 1:.....................................Ch kí ca giám th 2:...............................
ĐỀ 3
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
www.dayvahoc.info
Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán
15 Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán năm 2011-2012Cho phương trình: x22(m1)x2m0 (1) (với ẩn là x ).1) Giải phương trình (1) khi m=1.2) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.3) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 1 x ; 2 x . Tìm giá trị của m để 1 x ; 2 x làđộ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12 . . . . . . .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10143     Tải về: 85     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm