Tài liệu

Đề thi giáo dục công dân 6 học kì 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4124     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đề thi giáo dục công dân 6 học kì 2 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề thi giáo dục công dân 6 học kì 2,I. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0.25đ 1.Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng 1.1. Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình…
Đ GDCD 6 ( đ 1)
Ma tr n
N i dung ch đ C p đ t duy ư
Nh n bi t ế Thông hi u V n d ng
1. Nh n bi t bi n báo c m ế 1.1 TN
( 0.25 đ)
2. Nh n bi t tín hi u đèn ế
giao thông, quy đ nh v an
toàn GT
1.2 TN
( 0.25đ)
2 TN
( 1đ )
4 TL
(1.5đ)
3. Nh n bi t câu nói c a ế
BH v quy n tr em
1.3 TN
( 0.25đ)
4. Xác đ nh c p h c nào
bu c ph i hoàn thành
1.4 TN
( 0.25đ)
5. Nh n bi t hành vi xâm ế
ph m TM, TT, SK,DD,NP
c a CD
1.5 TN
(0.25đ)
6. Nh n bi t QĐ, nôi dung ế
v quy n b t kh xâm
ph m v ch
1.6 TN
( 0.25đ)
3 TL
( 1đ)
7. Nh n bi t câu nói c a Lê ế
Nin v h c t p
1.7 TN
( 0.25đ)
8. Xác đ nh hành vi vi ph m
an toàn, bí m t TT,ĐT,ĐT
1.8 TN
(0.25đ)
9. Bi t các nhóm quy n nêuế
nh ng vi c làm th c hi n
quy n tr em và vi ph m
quy n tr em
5 TL
(2.5đ)
10. Đ xu t cách ng x
liên quan đ n quy n CDế
5 TL (2đ)
T ng s câu h i 9 3 1
T ng đi m 3.0đ 5.0đ 2.0đ
T l 30% 50% 20%
I. Tr c nghi m: M i câu 0.25đ
1.Khoanh tròn ch m t ch cái tr c câu tr l i đúng ướ
1.1. Bi n báo hình tròn, vi n đ , n n tr ng, hình v màu đen là
A. Bi n báo c m B. Bi n báo nguy hi m
C. Bi n hi u l nh D. Bi n ch d n
1.2. Đèn tín hi u nào thì không đ c phép đi ượ
A. Đèn xanh B. Đèn đ
C. Đèn vàng D. Đèn vàng ch p t t
1.3. Câu nói “Tr em nh búp trên cành” ư là c a ai
A. Tr ng Chinhư B. Lê Du n
C. Ph m Văn Đ ng D. H Chí Minh
1.4. C p h c nào b t bu c công dân ph i hoàn thành
A. Ti u h c B. Trung h c c s ơ
C. Trung h c ph thông D. Đ i h c
1.5. Hành vi nào sau đây xâm ph m đ n tính m ng, thân th , s c kh e, danh d và nhân ế
ph m c a con ng i ườ
A. Bênh v c b n khi b n b b t n t B. Đ rác b a bãi
C. Đánh b n C. Nhà tr ng x ph t h c sinh vi ph mườ
1.6. Quy n b t kh xâm ph m v ch c a công dân đ c quy đ nh đi u m y c a ượ
Hi n Pháp 1992ế
A. Đi u 71 B. Đi u 72
C. Đi u 73 D. Đi u 74
1.7. Câu danh ngôn “ H c, h c n a, h c mãi” là c a ai
A. Mao Tr ch Đông B. H Chí Minh
C. Lê- nin D. Ang- ghen
1.8. Hành vi nào sau đây là vi ph m an toàn bí m t th tín, đi n tho i, đi n tín ư
A. Ng i có th m quy n ki m tra th vì nghi v n có v n đườ ư
B. Đ c th dùm ng i b n b khi m th ư ườ ế
C. Nghe lén đi n tho i c a ng i khác ườ
D. Nh t th đánh r i, tìm cách tr l i cho ng i m t ư ơ ả ạ ườ
2. N i c t A v i c t B cho phù h p
A N i B
1. Ng i đi bườ
a. Hình tam giác đ u, vi n đ , n n vàng
2. Bi n báo nguy hi m
b. Đi sát mép đ ngườ
3. Bi n hi u l nh
c. Không l ng lách, đánh võng
4. Ng i đi xe đ pư
d. Hình tròn, n n xanh lam, hình v tr ng
e. Hình tròn, vi n đ , n n tr ng
II. T lu n:
3. (1đ) Th nào là quy n đ c đ m b o an toàn bí m t th tín, đi n tho i, đi n tín?ế ượ ư
4 . (1,5ñ) Nêu nh ng quy đ nh c a lu t giao thông đ i v i ng i đi xe đ p? ườ
5. (2.5đ) Quy n tr em đ c nêu trong công c Liên h p qu c g m nh ng nhóm ượ ướ
quy n nào? Nêu 3 vi c làm th c hi n quy n tr em và 3 vi c làm vi ph m quy n tr
em?
6. (2đ) Em s làm gì khi g p các tr ng h p sau: ườ
A. B ng i khác xâm h i danh d , nhân ph m ườ
B. Có ng i t ý đòi khám xét nhà emườ
Liên hệ quảng cáo

ĐÁP ÁN
I. Tr c nghi m (3đ)
1.( m i câu đúng 0.25đ )
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
A B D A C C C C
2. ( m i ý n i đúng 0,25đ)
1-b 2-a 3- d 4- c
II. T lu n:( 7đ)
3. Không ai đ c t ý chi m đo t , m th tín, đi n tín c a ng i khác, không đ cượ ế ư ườ ượ
nghe tr m đi n tho i.(1đ)
4. (1.5đ)
- Không dàn hàng ngang, l ng lách, đánh võng, l n đ ng, ch c ng k nh, buông tay… ườ
(1.0đ)
- D i 12 tu i không đ c đi xe đ p ng i l n(0.5đ)ướ ượ ườ
5. (2.5đ)
- Nêu 4 nhóm quy n (1đ)
+ Nhóm quy n s ng còn
+ Nhóm quy n phát tri n
+ Nhóm quy n tham gia
+ Nhóm quy n b o v
- Nêu 3 vi c làm th c hi n quy n tr em và 3 vi c làm vi ph m quy n tr em(1.5đ)
VD: + T ch c tiêm phòng cho tr em
+ D y h c l p h c tình th ng cho tr em ươ
+ T ch c tr i hè cho tr em
+ Đánh đ p tr em
+ L i d ng tr em buôn bán ma túy
+ Cha m li hôn, không ai chăm sóc con cái
6.(2đ)
- Khi b xâm h i danh d , nhân ph m ph i t thái đ ph n đ i và báo cho nhà tr ng, ườ
các c quan có trách nhi m đ a ph ng bi t đ x lí(1đ)ơ ươ ế
- Không cho ng i đó vào nhà khám xét, nh nh ng ng i xung quanh can thi p, báoườ ườ
cho ng i, c quan có trách nhi m đ a ph ng(1đ)ư ơ ươ
Đề thi giáo dục công dân 6 học kì 2

I. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0.25đ
1.Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng
1.1. Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen là
A. Biển báo cấm                                             B. Biển báo nguy hiểm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4124     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan