Tài liệu

đề thi công chức thuế năm 2010-môn tin học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14373     Tải về: 71     Lượt mua: 7    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu đề thi công chức thuế năm 2010-môn tin học - tài liệu, sách iDoc.Vnđề thi công chức thuế năm 2010-môn tin học
ĐTHI MÔN TIN HỌC VĂN PNG
I. Hệ điều hành windows XP:
Câu 1: Trong My computer của hệ điều hành windows XP, để chọn các tập tin, thư mục liên tục
trong thư mc đang làm việc, thực hin các cách sau:
1) Lần lượtch chuột vào các tập tin, thư mục cần chn
2) Giữ phím Ctrl và lần lượt kích chuộc o các tập tin, thư mục cần chọn
3) Kích chuột vào tập tin, thư mục đầu sau đó ấn phím Shift, đồng thời kích chuột vào tập
tin, thư mục cuối cần chn
Câu 2: Trong hệ điều hành windows XP, nhn phím F2 sẽ có tác dụng:
1. Xóa các mục đang chn (tập tên, thư mc) và đưa sang tmục Recycle Bin.
2. Đưa về chế độ sửa tên đối tượng đang chọn (ổ đĩa, tên thư mục, tên tin)
3. Xá hẳn các mục đang chọn (tệp tên, thư mục ...) không đưa sang thư mục Recycle Bin.
Câu 3: Trong My Computer tại thời điểm như hình hình bên. Khi ấn chuột vào lnh Save as ...
Hệ điều hành windows sẽ:
1. Xuất hiện hộp thoại
2. Thệc hiện lệnh đó
3. Tắt/Bật tính năng đó
4. Xuất hiện menu con
Câu 4: Trong hệ điều hành windows XP, phím có tác dụng:
1. Mở cửa sổ My computer
2. Hin thị nội dung menu Start của windows XP
3. Xuất hiện hộp thoại Run
4. Không có tác dụng khi chỉ bấm 1 phím này
Câu 5. Trong hệ điều hành windows XP, tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del tác dụng:
1. Khởi động lại máy tính
2. Xuất hiện hộp thoại Run
3. Xuất hiện hộp thoại windows Task Manager
4. Tổ hợp phím này không có tác dụng gì
Câu 6. Trong menu Star của windows XP, menu Turn Off Computer có chức năng:
1. Tắt máy tính
2. Xuất hiện hộp thoại Turn Off Computer
3. Quay về màn hình đăng nhập
4. Đưa máy tính về chế độ tạm thời nghỉ
Câu 7: Để chạy mt chương trình ứng đụng đã được cài đặt trong windows XP cách nào ln
được thực hiện:
1. Kích đúp chuột vào biểu thượng chương trình cần chạy trên Desktop
2. Kích chuột vào biểu tượng chương trình cần chạy trong All Program trong menu Start
3. Kích chuộc vào biểu tượng chương trình cần chạy trong Quick Lauch
4. Kích chuộ o biểu tượng chương trình cần chạy trong My computer trong menu Start
Câu 8. Khi kích đúp chuột thanh tiêu đề của một cửa số đang ở kích thước cực đại, Hệ điều
hành windows XP sẽ:
a. Thu cửa số đó về kích thước trước đó
2. Thu cửa s đó vkích thước cực tiểu
Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ
4. Đóng cửa số đó
Câu 9: Trong My computer của windows XP, phím Backspace có tác dụng
1. Xóa tư mục, tập tin đang chọn
2. Xóa thư mục, tập tin nằm trước tập tin, thư mục đwocj chọn
3. Về thư mục chứa chứa thư mục đang làm việc hiện tại
4. Xóa thư mục, tập tin nằm sau tập tin, thư mục đang chọn.
II. MS word 2007:
Câu 10: Để đánh số thứ tự trang văn bản trong MS word 2007, ta thực hiện bằng cách kích chuột
o biểu tượng trong Rubbin:
1. Home
2. Insert
3. Page Layout
4. References
Câu 11: Để đống tập n bản đang làm việc hiện tại trong MS word 2007, ta kích chuột vào biểu
tượng trong
1. Page Layoute
2. References
3. Office Buttons
4. Home
Câu 12: MS word 2007 có khả năng
1. Xử văn bản, bảng biểu, biểu đồ, đồ họa
2. Tạo trang web
3. Liên kết với các chương trìh ứng dụng khác
4. Cả 3 chức năng trên
Câu 13: Để di chuyển giữa các tập tin văn bản đang mở bảng phím tróng MS word 2007, ta bấm:
1. Ctrl+F5
2. Ctrl+F6
3. F5
4. F6
Câu 14: Đê lưu trưc nội dung văn bnar hiện tại với tên tập tin khác trong MS word 2007, ta thực
hiện:
1. Kích chuột vào biểu tượng trong Home
2. Kích chuộc vào biểu tượng trong Office button
3. Kích chuột vào biểu tượng trong Office button
4. Kich cuộc vào biểu tượng trong Home
Câu 15: Mục Selection trong hộp thoại Print ucar MS word 2007 có tác dụng:
1. In ni dung tạp tin đang chọn làm việc
2. In trang đầu của phần văn bn đang chọn (phần bị bôi đen)
3. In phần văn bản đang chọn (phn bị bôi đen)
4. Luôn ở trạng thái mở, hkhoong bao giờ có tác dụng
Câu 16. Để chuyển về chế độ chỉnh sửa tiêu đề đầu trang và cuối trang đã có trong MS word
2007 ta thực hiện:
1. Kích chuột vào phần nội dung của tiêu đề đầu hoặc cui trang
2. Rê chuộc trong phn nội dung của tiêu đề đầu hoặc cuối trang
3. Kích phải chuột vào phn ni dung của tiêu dề đầu trang (hoặc cuối trang) và chọn lệnh Edit
Header (hoặc Edit Foooter) từ menu ngắn
4. Chọn bieru tượng Header and Footer từ View
Câu 17. Đê thay đổi kh giấy in trong MS word 2007, ta ch chuột vào biểu tượng trong
Ribbon:
1. Page Layout
2. Home
3. Insert
4. References
Câu 18: Để hiện thị mục Replace trong hp thoại Find anh Replace, t văn bn hiện tịa của MS
word 2007, ta ấn tổ hợp phím:
1. Ctrl + F
2. Ctrl + G
3. Ctrl + Y
4. Ctrl + H
đề thi công chức thuế năm 2010-môn tin học
đề thi công chức thuế năm 2010-môn tin học
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14373     Tải về: 71     Lượt mua: 7    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm