Thành viên idoc2012

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4

- 08/16/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (4 trang)
Thành viên idoc2012

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4

- 08/16/2012
1,575
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Nội dung
Microsoft Word - CCB_De_mau_04.doc

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH

CCB_De_mau_04.doc Trang 1/4

Đề thi:

CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút

Ngày thi: dd/mm/yyyy

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***

Phần 1: Tạo cơ sở dữ liệu (CSDL) như sau (1 điểm)

Thí sinh tạo tập tin CSDL tại thư mục làm bài thi với tên là .MDB (: số thứ tự của thí sinh).

� Mô tả

Công ty ABC cần quản lý việc nhập hàng vào kho và xuất hàng từ kho để bán cho khách hàng...

� Cấu trúc các bảng

Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.

HANG_HOA – Hàng hóa

Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaHH Text 4 Mã hàng hóa Mã hàng hóa Ten_hang_hoa Text 30 Tên hàng hóa Tên hàng hóa Don_vi_tinh Text 10 Đơn vị tính Đơn vị tính

NHAN_VIEN – Nhân viên

Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaNV Text 3 Mã nhân viên Mã nhân viên Ho_ten_nv Text 50 Họ tên nhân viên Họ tên nhân viên Ngay_sinh DateTime dd/mm/yyyy Ngày sinh Ngày sinh Dien_thoai Text 20 Điện thoại Điện thoại

PHIEU_NHAP_XUAT – Phiếu nhập xuất

Field Name Field Type Field Size Format Caption Description SoPH Text 4 Số phiếu Số phiếu Loai_phieu Text 1 Loại phiếu N: nhập; X: xuất Ngay_lap_phieu DateTime dd/mm/yyyy Ngày lập phiếu Ngày lập phiếu Tri_gia Number Double Trị giá Trị giá MaNV Text 3 Mã nhân viên Mã nhân viên

CT_PHIEU_NX – Chi tiết phiếu nhập xuất

Field Name Field Type Field Size Format Caption Description SoPH Text 4 Số phiếu Số phiếu Loai_phieu Text 1 Loại phiếu N: nhập; X: xuất MaHH Text 4 Mã hàng hóa Mã hàng hóa So_luong Number Integer Số lượng Số lượng Don_gia Number Single Đơn giá Đơn giá

� Quan hệ giữa các bảng

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH

CCB_De_mau_04.doc Trang 2/4

� Dữ liệu mẫu

NHAN_VIEN MaNV Ho_ten_nv Ngay_sinh Dien_thoai A01 Lê Thị Thanh Trúc 25/10/1982 8555444 A02 Trần Thanh Nhân 20/09/1980 8666333 A03 Trần Bích Vân 15/02/1975 5222333

CT_PHIEU_NX HANG_HOA

SoPH Loai phieu

MaHH So luong

Don gia MaHH Ten_hang_hoa Don_vi_tinh

PH01 N T001 200 50,000 B001 Bông vải kg

PH01 N V001 500 150,000 T001 Thuốc nhuộm màu tím lít

PH01 X B001 1000 63,000 V001 Vải lụa tơ tằm m2

PH01 X V001 100 50,000 V002 Vải kaki m2

PH02 X V001 200 189,000

PHIEU_NHAP_XUAT SoPH Loai_phieu Ngay_lap_phieu MaNV Tri_gia

PH01 N 15/10/2007 A01 0 PH01 X 15/10/2007 A01 0 PH02 X 20/10/2007 A02 0

Phần 2: Tạo tập tin .DOC (: số thứ tự của thí sinh) trả lời các câu hỏi sau (1 điểm)

1. Cho biết làm thế nào để bật/ tắt tiêu đề của ListBox (0.5 điểm)

2. Hãy trình bày 2 cách tạo form dạng Main - Sub (0.5 điểm)

Phần 3: Tạo truy vấn (4 điểm)

3. Tạo truy vấn cập nhật lại giá trị cho cột Trị giá trong bảng PHIEU_NHAP_XUAT. (1 diểm)

4. Liệt kê các mặt hàng được Nhập kho nhưng chưa được Xuất kho trong tháng 10 năm 2007. (1 điểm)

5. Tạo tuy vấn liệt kê danh sách các phiếu nhập và các phiếu xuất có Trị giá lớn nhất của mỗi loại. Thông tin gồm: Số phiếu, Loại phiếu, Ngày lập, Trị giá, Họ tên nhân viên (1 điểm)

6. Thêm một phiếu xuất mới vào bảng PHIEU_NHAP_XUAT với Ngày lập phiếu là ngày hiện hành, các thông tin khác sẽ được cung cấp tại thời điểm thực hiện câu truy vấn (1 điểm)

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH

CCB_De_mau_04.doc Trang 3/4

Phần 4: Thiết kế báo biểu (2 điểm)

- Hãy thiết kế báo biểu có dạng sau:

... tiếp theo đối với các phiếu nhập xuất khác

Hình 1: Báo biểu Phiếu nhập xuất hàng

Phần 5: Thiết kế và cài đặt màn hình (2 điểm)

Hình 2: Màn hình Phiếu nhập xuất hàng trong kho

� Yêu cầu:

Dùng Wizard tạo màn hình trên, trong đó:

- Main Form dùng để cập nhật bảng PHIEU_NHAP_XUAT, Sub Form dùng để cập nhật bảng CT_PHIEU_NX

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH

CCB_De_mau_04.doc Trang 4/4

- Loại phiếu: chứa danh sách gồm 2 giá trị là “Nhập” và “Xuất” tương ứng với Loai_phieu (N/X)

- Nhân viên: chứa danh sách nhân viên trong bảng NHAN_VIEN, có giá trị lưu trữ là Mã nhân viên

- Nút : di chuyển mẩu tin về trước

- Nút : di chuyển mẩu tin về sau

- Nút : hủy mẩu tin hiện hành trên Main Form

- Nút : đóng màn hình lại

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang