Tài liệu

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1158     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4,Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia
background image

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH 

CCB_De_mau_04.doc 

Trang 1/4 

Đề thi: 

CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA 

Thời gian: 150 phút 

Ngày thi: dd/mm/yyyy 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

 

Phần 1:  Tạo cơ sở dữ liệu (CSDL) như sau (1 điểm) 

Thí sinh tạo tập tin CSDL tại thư mục làm bài thi với tên là <STT>.MDB (<STT>: số thứ tự của thí sinh). 

 

Mô tả  

Công ty ABC cần quản lý việc nhập hàng vào kho và xuất hàng từ kho để bán cho khách hàng...  

 

Cấu trúc các bảng 

Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng. 

HANG_HOA – Hàng hóa 

Field Name 

Field Type 

Field Size 

Format 

Caption 

Description 

MaHH 

Text 

 

Mã hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Ten_hang_hoa  Text 

30 

 

Tên hàng hóa  Tên hàng hóa 

Don_vi_tinh 

Text 

10 

 

Đơn vị tính 

Đơn vị tính 

NHAN_VIEN – Nhân viên  

Field Name 

Field Type 

Field Size 

Format 

Caption 

Description 

MaNV 

Text 

 

Mã nhân viên 

Mã nhân viên 

Ho_ten_nv 

Text 

50 

 

Họ tên nhân viên  Họ tên nhân viên 

Ngay_sinh 

DateTime 

 

dd/mm/yyyy 

Ngày sinh 

Ngày sinh 

Dien_thoai 

Text 

20 

 

Điện thoại 

Điện thoại 

PHIEU_NHAP_XUAT – Phiếu nhập xuất 

Field Name 

Field Type 

Field Size 

Format 

Caption 

Description 

SoPH 

Text 

 

Số phiếu 

Số phiếu 

Loai_phieu 

Text 

 

Loại phiếu 

N: nhập; X: xuất 

Ngay_lap_phieu  DateTime 

 

dd/mm/yyyy  Ngày lập phiếu 

Ngày lập phiếu 

Tri_gia 

Number 

Double 

 

Trị giá 

Trị giá 

MaNV 

Text 

 

Mã nhân viên 

Mã nhân viên 

CT_PHIEU_NX – Chi tiết phiếu nhập xuất 

Field Name 

Field Type 

Field Size 

Format 

Caption 

Description 

SoPH 

Text 

 

Số phiếu 

Số phiếu 

Loai_phieu 

Text 

 

Loại phiếu 

N: nhập; X: xuất 

MaHH 

Text 

 

Mã hàng hóa 

Mã hàng hóa 

So_luong 

Number 

Integer 

 

Số lượng 

Số lượng 

Don_gia 

Number 

Single 

 

Đơn giá 

Đơn giá 

 

Quan hệ giữa các bảng 

 

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4

Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 310 Lượt xem: 116077
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1301 Lượt xem: 49435
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 567 Lượt xem: 48510
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 21002
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 131 Lượt xem: 20343
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 131 Lượt xem: 20343
sách học excel 2003 Lượt tải: 219 Lượt xem: 20242
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14402
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12118
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11827