Tài liệu

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 583     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN  Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8 - tài liệu, sách iDoc.VnĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8,Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi vào lớp 8 2011 -2012 của các trường THCS trên cả nước: Môn toán của các trường trung học…
background image

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO D C & ĐÀO

 

T O

HUY N KHOÁI CHÂU

(Đ  thi g m có 01 trang)

Đ  THI CH N H C SINH GI I C P HUY N

Năm h c 2011 - 2012

Môn: Toán - L p 8

Th i gian: 

120 phút (không k  th i gian giao

ể ờ

 

đ )

Câu 1 (2,0 đi m):

 Phân tích các đa th c sau thành nhân t :

a) x3 – 3x2 + 2x 
b) x2 + 4x - y2+ 4  
c) x6 – y6
d)  a(b2 + c2) + b( c2 + a2) + c( a2 + b2) - 2abc - a3 - b3  - c3

Câu 2 (1,0 đi m ):

 Tìm x bi t r ng: 

ế ằ

a)

(x – 3)(2x + 5) + 4x2 = 25

b)

3(x2 – 2x + 5) – 3x(x – 10)= 0  

Câu 3 (2,0 đi m):

a)  Tìm các s  nguyên a và b đ  đa th c A(x) = 

3

2

2

x

ax

bx

+

+ +  chia cho đa 

th c 

( )

B x = x+1 còn d  5 và chia cho C(x) = x + 2 còn d  8

ư

ư

b) Tìm đa th c d  cu i cùng c a phép chia đa th c

ứ ư ố

ứ : f(x) = 1+ x2011+ x2012+ 

x2013+ x2014 cho đa th c

ứ  g(x) = 1- x2

Câu 4 (1,0 đi m): 

Tính giá tr  c a bi u th c: 

ị ủ

)

0

c

,

b

,

a

(

   

0

c

1

b

1

a

1

   

biÕt

   

c

ab

b

ca

a

bc

M

2

2

2

=

+

+

+

+

=

Câu 5 (3,0 đi m): 

 Cho hình thoi ABCD. V  hình bình hành ACEF, c nh CE có đ  dài b ng

ằ  

c nh c a hình thoi đã cho. G i K là đi m đ i x ng v i E qua C ( K không trùng v i

ố ứ

ớ  

D) 

a) Ch ng minh r ng FK, BD, AC c t nhau t i trung đi m m i đ

ng

ỗ ườ

b) Ch ng minh r ng m i m t trong b n đi m B, D, E, F là tr c tâm c a

ủ  

tam giác có ba đ nh là ba đi m còn l i.

Câu 6 (1,0 đi m): 

a)  Tìm   các   s   x,   y,   z     bi t   :   x

ế

2  +   y2  +   z2  =   xy   +   yz   +   zx     và 

2011

2011

2011

2012

3

x

y

z

+

+

=

b) Cho ba s  x, y, z tho  mãn x + y + z  = 8. Tìm giá tr  l n nh t c a

ị ớ

ấ ủ  

B xy yz zx

=

+

+

Đ  CHÍNH TH C

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi vào lớp 8 2011 -2012 của các trường THCS trên cả nước: Môn toán của các trường trung học cơ sở dành cho các bạn ôn thi tốt trong kỳ thi tốt.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm