Chia sẻ Download
Tài liệu ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN  Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8
/1 trang
Thành viên idoc2012

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8

- 12 tháng trước
758
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi vào lớp 8 2011 -2012 của các trường THCS trên cả nước: Môn toán của các trường trung học cơ sở dành cho các bạn ôn thi tốt trong kỳ thi tốt.

Nội dung
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

PHÒNG GIÁO D C & ĐÀOỤ T OẠ

HUY N KHOÁI CHÂUỆ

(Đ thi g m có 01 trang)ề ồ

Đ THI CH N H C SINH GI I C P HUY NỀ Ọ Ọ Ỏ Ấ Ệ Năm h c 2011 - 2012ọ Môn: Toán - L p 8ớ

Th i gian: ờ 120 phút (không k th i gian giaoể ờ đ )ề

Câu 1 (2,0 đi m):ể Phân tích các đa th c sau thành nhân t :ứ ử a) x3 – 3x2 + 2x b) x2 + 4x - y2+ 4 c) x6 – y6

d) a(b2 + c2) + b( c2 + a2) + c( a2 + b2) - 2abc - a3 - b3 - c3

Câu 2 (1,0 đi m ):ể Tìm x bi t r ng: ế ằ a) (x – 3)(2x + 5) + 4x2 = 25 b) 3(x2 – 2x + 5) – 3x(x – 10)= 0 Câu 3 (2,0 đi m):ể

a) Tìm các s nguyên a và b đ đa th c A(x) = ố ể ứ 3 2 2x ax bx+ + + chia cho đa th c ứ ( )B x = x+1 còn d 5 và chia cho C(x) = x + 2 còn d 8ư ư

b) Tìm đa th c d cu i cùng c a phép chia đa th cứ ư ố ủ ứ : f(x) = 1+ x2011+ x2012+ x2013+ x2014 cho đa th cứ g(x) = 1- x2

Câu 4 (1,0 đi m): ể Tính giá tr c a bi u th c: ị ủ ể ứ )0c,b,a( 0

c 1

b 1

a 1

biÕt c ab

b ca

a bc

M 222

≠=++++=

Câu 5 (3,0 đi m): ể Cho hình thoi ABCD. V hình bình hành ACEF, c nh CE có đ dài b ngẽ ạ ộ ằ

c nh c a hình thoi đã cho. G i K là đi m đ i x ng v i E qua C ( K không trùng v iạ ủ ọ ể ố ứ ớ ớ D)

a) Ch ng minh r ng FK, BD, AC c t nhau t i trung đi m m i đ ngứ ằ ắ ạ ể ỗ ườ b) Ch ng minh r ng m i m t trong b n đi m B, D, E, F là tr c tâm c aứ ằ ỗ ộ ố ể ự ủ

tam giác có ba đ nh là ba đi m còn l i.ỉ ể ạ Câu 6 (1,0 đi m): ể

a) Tìm các s x, y, z bi t : xố ế 2 + y2 + z2 = xy + yz + zx và 2011 2011 2011 20123x y z+ + =

b) Cho ba s x, y, z tho mãn x + y + z = 8. Tìm giá tr l n nh t c aố ả ị ớ ấ ủ B xy yz zx= + +

Đ CHÍNH TH CỀ Ứ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT