Tài liệu

Đề ôn tập môn lịch sử lớp 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5864     Tải về: 21     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 46
Tài liệu Đề ôn tập môn lịch sử lớp 5 - tài liệu, sách iDoc.VnPhần I Đề cương từng bài. A.Hơn tám mươi năm chống thực sân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945) BàI 1: “Bình tây đ
§Ò c¬ng ¤n tp LÞch sö líp 5
*********************************************************************************
PhÇn I
§Ò c¬ng tõng bµi.
A.H¬n t¸m m¬i m cng thùc s©n Ph¸p x©m lîc vµ ®« (1858-1945)
BµI 1: “B×nh t©y ®¹i nguyªn so¸I" tr ¬ng ®Þnh.
u 1: Khi nhËn ®îc lÖnh cña triÒu ®×nh ®iÒu lµm cho Tr -
¬ng §Þnh phi n khn, suy nghÜ?
N¨m 1862, gi÷a lóc phong trµo kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta ®ang lªn
cao, thùc d©n Ph¸p gÆp nhiÒu k kn lóng ng, th× triÒu ®×nh nhµ
Ngun i t tëng cÇu hoµ, véi hiÖp íc, trong ®ã ®u kho¶n: nh-
êng 3 tØnh mn §«ng Nam K× (Bn Hoµ, Gia §Þnh, §Þnh Têng,) cho thùc
d©n Ph¸p. TriÒu ®×nh nhµ Ngun còngng nhu bn ph¸p nh»m chÊm
døt phong trµo chèng Ph¸p ë 3 tØnh mn §«ng. §Ó t¸ch Tr¬ng §Þnh ra khái
phong trµo ®Êu tranha nh©n d©n, triÒu ®×nh ®· th¨ng chøc cho «ng lµm
L·nh binh An Giang (mét trong 3 nh miÒn T©y Nam K× lµ VÜnh Long,
An Giang, Hµ Tn) yªu cÇu «ng phi ®i nn chøc ngay. NhËn ®îc lÖnh
vua, Tr¬ng §Þnh b¨n kho¨n rÊt nhu: lµm quan th× phi tu©n lÖnh vua,
u kh«ng sÏ phi chÞu i pn nghÞch; nhng d©n chóng vµ nghÜa qu©n
kh«ng muèn gii t¸n lùc lîng, mét ng mét tiÕp tôc kng chiÕn. Gi÷a
lÖnh vua ng n, Tr¬ng §Þnh cha bt hµnh ®éng nh thÕ nµo cho
phi lÏ.
u 2: Tr íc nh÷ng n khn ®ã, nghÜa qn vµ d©n chóng ®· lµm
?
NghÜa qu©n vµ nh©n d©n ®· suy t«n Tr¬ng §Þnh lµm “B×nh T©y §¹i
nguyªn so¸i”.
u3: Tr ¬ng §Þnh ®· lµm ®Ó ®¸p l¹i lßng tin u cña nh©n n?
m kÝch tr íc tÊm lßng cña nghÜa qu©n vµ d©n chóng, Tr¬ng §Þnh ®·
kh«ng tn lÖnh vua, ë l¹i cïng nh©n d©n chèng giÆc Ph¸p.
u 4: Em biÕt thªm vÒ Tr ¬ng §Þnh?
+Tr¬ng §Þnh sinh m 1820, ë B×nh S¬n (nay thuéc huyÖn S¬n TÞnh),
Qung Ni, lµ con cña L·nh binh Tr¬ng CÇm. Tr¬ng §Þnh theo cha vµo
Nam gi÷a ti ThiÖu TrÞ (1841-1847). Khi Tr¬ng CÇm lµm L·nh binh Gia
******************************************************************************
N¨m häc: 2011 - 2012
1
§Ò c¬ng ¤n tp LÞch sö líp 5
*********************************************************************************
§Þnh, Tr¬ng §Þnh ®· chiªu d©n nghÌo khai hoang lËp ®ån ®n, ®îc
phong chøc Qu¶n, nªn cßn ®îc gäi Qun §Þnh.
+Trong khi Tr¬ng §Þnh ®ang chuÈn kÕ ho¹ch chiÕm l¹i c¨n cø T©n
Hoµ (Gß C«ng), th× ngµy 20-8-1864, giÆc Ph¸p ®· cho tªn pn béi Huúnh
C«ng n- tríc kia ®· tõng díi quyÒn cña Tr¬ng §Þnh- ®em qu©n lÝnh v©y
®¸nh t ngê. Trong cuéc chiÕn ®Êu quyÕt liÖt, Tr¬ng §Þnh th¬ng
nÆng, «ng ®·t g¬m tù s¸t, khi ®ã «ng míi 44 tuæi.
KÕt luËn : N¨m 1862, triÒu ®×nh nhµ NguyÔn kÝ hoµ íc, nhêng 3
tØnh miÒn §«ng Nam K× cho thùc n Ph¸p. TriÒu ®×nh ra lÖnh
cho Tr ¬ng §Þnh phi gii t¸n lùc lîng kh¸ng chiÕn nhng Tr ¬ng
§Þnh kiªn qut cïng nh©n n chèng qnm lîc.
BµI 2: nguyÔn tr êng té mong muèn canh t©n ®Êt níc.
u 1: Nh÷ng ®Ò nghÞ canh t©n ®Êt níc cña NguyÔn Tr êng Té lµ
?
+ Mëng quan ngo¹i giao, bu«n b¸ni nhiÒu níc.
+ Thuª chuyªn gia níc ngoµi gp ta khai tc c¸c nguån lîi bn, rõng,
®Êt ®ai, kho¸ng s¶n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ.
+ Më tr êng d¹y c¸ch ®ãng tµu, ®óc sóng, sö dông m¸y c…
u 2: Nh÷ng ®Ò nghÞ ®ã ®îc triÒu ®×nh thùc hiÖn kng? V×
sao?
+ TriÒu ®×nh bµn luËn kng thèng nt, vua Tù §øc cho r»ng kh«ng
cÇn nghe theo Ngun Trêng Té, nng ph¬ng ph¸p cò ®ñ ®Ó ®iÒu khiÓn
quèc gia råi.
vua quan nhµ Ngun l¹c hËu, kh«ng hu ®îc nng thay ®æi ëc
níc trªn thÕ giíi. Ngay nh÷ng viÖc nh: ®Ìn treo ngîc, kh«ng cã dÇu
vÉn s¸ng (®Ìn ®n); xe ®¹p 2 b¸nh chuyÓn ®éng rÊt nhanh mµ kh«ng
®æ, vua quan nhµ Ngun kh«ng tin ®ã lµ thËt. TriÒu ®×nh nhµ
Ngun b¶o thñ, kh«ng muèn cãtthay ®æi nµo.
u3: Nªu cm nghÜ a em vÒ NguyÔn Tr êng Té?
+ NguyÔn Trêng cã ng yªu níc, muèn canh n ®Ó ®Êt níc ph¸t
triÓn.
+ Kh©m phôcng yªu níc cña NguyÔn Trêng .
******************************************************************************
N¨m häc: 2011 - 2012
2
Liên hệ quảng cáo

§Ò c¬ng ¤n tp LÞch sö líp 5
*********************************************************************************
u 4:i sao NguyÔn Tr êng Té l¹i ®îc ngêi ®êi sau kÝnh träng?
Tríc ho¹ x©m ng, bªn c¹nh nng ngêi Vt Nam yªu níc cÇm khÝ
®øng n chèng Ph¸p nh: Tr¬ng §Þnh, Ngun Trung Trùc, Ngun H÷u
Hu©n, cßn cã nh÷ng ngêi ®Ò nghÞ canh t©n ®Êt níc, mong muèn d©n
giµu, nícnh nh Ngun Trêng Té.
KÕt luËn : NguyÔn Tr êng Té ®· nhiÒu lÇn ®Ò nghÞ canh t©n ®Êt n-
íc. Nh ng nh÷ng ®Ò nghÞ cña «ng kng ®îc vua quan nhµ NguyÔn
nghe theo thùc hiÖn .
BµI 3: cc phn c«ng ë kinh thµnh huÕ
u 1: Ph©n biÖt ®iÓm kh¸c nhau vÒ chñ tr ¬ng a ph¸i chñ
chiÕn vµ ph¸i chñ hoµ tong triÒu ®×nh nhµ NguyÔn.
m 1884, triÒu ®×nh HuÕ kÝ hiÖp íc c«ng nhËn quyÒn ®« hé cña thùc
d©n Ph¸p trªn toµn níc ta, nhng nh©n d©n kh«ng chÞu khuÊt phôc.
Trong c¸c quan l¹i cña triÒu ®×nh cã 2 ph¸i: Pi chñ hoµ chñ tr ¬ng th¬ng
thut víi Ph¸p pi chñ chiÕn -®¹i diÖn lµ T«n ThÊt ThuyÕt-chñ tr ¬ng
cïng nn d©n tiÕp tôc chiÕn ®Êu chèng Ph¸p, gnh i ®éc p cho d©n
téc.
u 2:n ThÊt ThuyÕt ®· lµm g× ®Ó chuÈn bÞ cng Ph¸p?
§Ó chuÈn bÞ kh¸ng chn l©ui,n ThÊt Thut cho lËp c¸c c¨n cø ë
ngng nói Qu¶ng TrÞ ®Õn Thanh Ho¸. ¤ng cßn cho lËp c¸c ®éi nghÜa
binh ngµy ®ªm luyÖn tËp, s½n sµng ®¸nh Ph¸p.
u 3: Têng thuËt l¹i cuéc phn c«ng ë kinh thµnh HuÕ?
-Khi biÕt tin T«n ThÊt Thut chuÈn chèng Ph¸p, tíng Ph¸p kÐo
qu©n c K× vµo HuÕ, cho mêi T«n ThÊt ThuyÕt ®Õn gi häp ®Ó
b¾t «ng. ¤ng c¸o bÖnh kh«ng ®Õn. Tíng Ph¸p yªu cÇu bÞ bÖnhng phi cã
t.
-Tríc uy hiÕp a kÎ thï, n ThÊt Thut qut ®Þnh næng tríc
®Ó giµnh thÕ chñ ®éng. §ªm mång 4 r¹ng s¸ng mång 5-7-1885, trong c¶nh
khuya v¾ng ng cña kinh thµnh H, bçng tiÕng sóngthÇn c«ng” næ
rÇm trêi, löa ch¸y s¸ng rùc. §ã lµ cuéc tÊn c«ng vµo ®ån Mang vµ toµ
Kh©m sø Ph¸p cña c¸c ®¹o qu©n theonha T«n ThÊt ThuuyÕt
******************************************************************************
N¨m häc: 2011 - 2012
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đề ôn tập môn lịch sử lớp 5
Phần I Đề cương từng bài. A.Hơn tám mươi năm chống thực sân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945) BàI 1: “Bình tây đại nguyên soáI" trương định. Câu 1: Khi nhận được lệnh của triều đình có điều gì làm cho Trương Định phải băn khoăn, suy nghĩ?
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5864     Tải về: 21     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 217 Lượt xem: 68239
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 726 Lượt xem: 66454
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65213
Có thể bạn quan tâm