Tài liệu

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và Tiếng Việt - Lớp 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4349     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và Tiếng Việt - Lớp 5 - tài liệu, sách iDoc.VnĐây là đề thi kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và Tiếng Việt có đáp án của học sinh lớp 5
KTÑK GIÖÕA HOÏC KÌ I - NAÊM HOÏC : 2008
2009
MOÂN TIEÁNG VIEÄT - LÔÙP 5
KIEÅM TRA ÑOÏC ( ñoïc thnh tieáng )
Hoï teân hoïc sinh : …………………………………………………………………………………..
Lôùp :…………………………….. Ngaøy : 30/10/2008
II. ÑOÏC THAØNH TIEÁNG
( Thôøi gian 1 phuùt 30 giaây/hoïc sinh )
Hoïc sinh ñoïc moät trong ba ñoaïn vaên sau trong baøi Muøa nöôùc
noåi vaø traûøi 1 caâu hoûi do giaùo vieân neâu ra theo noäi dung baøi ñoïc.
Ñoaïn 1 : “Khoâng bieát töï bao giôø … moät caùch deã daøng”.
Ñoaïn 2 : “Hoài nhoû … vui laém !”.
Ñoaïn 3 : “ Hoài ñoù … cho tôùi toái.
Ñoaïn 4 : Phaàn coøn laïi.
Tieâu chuaån cho ñieåm ñoïc Ñieåm
1. Ñoïc roõ raøng, raønh maïch, löu loaùt.
…………………………………………./1
ñieåm
2. Ñoïc dieãn caûm.
…………………………………………./1
ñieåm
3. Cöôøng ñoä, toác ñoä ñoïc.
…………………………………………./1
ñieåm
4. Tö theá khi ñoïc baøi : töï nhieân ; ñuùng quy
caùch.
…………………………………………./1
ñieåm
5. Tr l i đúng câu h i.
…………………………………………./1
ñieåm
Coäng :
………………………………./5
ñieåm
Giaùo vieân kieåm tra kyù tn
…………………………………………………
Tröôøng Tieåu hoïc
Taân Höông
Höôùng daãn kieåm tra
1/ Ñoïc sai moät tieáng tröø 1 ñieåm, ñoïc ngaäp ngöøng tröø 0,5 ñieåm.
2/ Mi loãi ngaét hoaëc nghæ hôi sai tröø 0,5 ñieåm.
3/ Ñoïc vöôït 1 phuùt 30 giaây tröø 0,5 ñieåm. Ñoïc nhoû, lí nhí tröø 0,5 ñieåm.
4/ theá ñoïc khoâng töï nhieân, thoi maùi tröø 0,5 ñieåm. Caàm saùch khoâng
ñuùng taàm tröø 0,5 ñieåm,
BAØI ÑOÏC :
Muøa ôùc noåi
Khoâng bieát töï bao gø nôøi daân queâ ti ñaõ goïi ma nöôùc noåi
thaùng ôøi baèng hai ting thaân thöông : thaùng nöôùc ! OÂi, khaép nôi laø
ôùc ! Nhöõng ñoàng ruoäng môùi ngaøy naøo coøn vaøng boâng, naëng tu haït,
vaäy maø gø ñaây chæ coøn laø bieån ôùc meânh moâng, ôùc ngaäp qu
ñaàu ngöôøi lôùn. Con ñöôøng ñaát queâ toâi maáp meù ngaäp, nhieàu choã ngöôøi
ta coù theå keùo xuoàng qua laïi moät caùch deã daøng.
Hoài nhoû, moãi khi ñeán ma nöôùc noåi, toâi thích nhaát laø ñöôïc cuøng
maáy ñöùa nhoû trong xoùm bôi xuoàng ñi beû caø na, ñi caâu caù hay ñi haùi
ñieân ñieån, rau muoáng… Ñoù coù theå coi laø nhöõng ngaøy heø cuûa boïn toâi
ûi queâ ti nhaø tröôøng hay cho hoïc sinh nghæ vaøo ma luõ. Suoát ngaøy
trong ñoàng, nhieàu khi tay chaân nöôùc aên lôû loeùt ht nhöng boïn ti vaãn
thy vui, khoâng ñöùa no chòu ôû nhaø. Thaùng nöôùc maø, ôû nhaø buoàn
cheát! Ngöôøi ùn cuõng vaäy. Ai giaêng caâu giaêng ôùi thì giaêng, ai ñaët loäp,
ñaëtø thì ñaët Moãi ngöôøi moãi chuyeän, khoâng ai khoâng tìm cho mình moät
phöông keá sinh nhai trong nhöõng ngaøy ñoàng queâ ñaày ôùc. Tôø ø saùng
moïi ngöôøi ñaõ luïc tuïc xuoáng xuoàng. Ñaøn oâng voâ ñoàng, ñaøn baø mang c
maém ra chôï baùn (Coù nhieàu naêm ôùc ngaäp cao quaù, phaûi hoïp chôï baèng
xuoàng, vui laém!).
Hoài ñoù, daân qu toâi hay coù thi quen laø ù moãi buoåi chieàu, khi
côm ôùc, taém röûa xong, nhaø naøo cuõng bôi xuoàng ra khoaûng ñoàng troáng
roài ñaäu laïi ñoù ñeå hoùng maùt. Luùc ñaàu chæ moät hai xuoàng, sau leân tôùi
maáy chuïc. Ngöôøi ùn hoûi han nhau veà nhöõng luoàng caâu, meû löôùi…, con
Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và Tiếng Việt - Lớp 5
Đây là đề thi kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và Tiếng Việt có đáp án của học sinh lớp 5
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4349     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm