Tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 485     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC - tài liệu, sách iDoc.Vnkiểm tra chương IV số phức (cơ bản) lớp 12 (2008-2009)
kiểm tra chương IV số phức (cơ bản)
lớp 12 (2008-2009)
…………o0o………..
Họ và tên………………………..
điểm lời phê
Đề số 1
Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính :
a/ (3 + 2i)(5 – i) + (1 – 3i)(7 + 4i) .
b/
3 2 2 3
1 2 3 2
i i
i i
+ -
+
- -
.
Câu 2(3đ). Tìm sè phøc z , biÕt
z
=
2 5
vµ phÇn ¶o cña z b»ng hai lÇn phÇn thùc
cña nã .
Câu 3 (4đ) .
Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau .
a/ z
2
+ 2z + 7 = 0 .
b/ z
4
+ 2z
2
– 3 = 0 .
Bài làm
kiểm tra chương IV số phức (cơ bản)
lớp 12 (2008-2009)
…………o0o………..
Họ và tên………………………..
điểm lời phê
Đề số 2
Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính :
a/ (3 - 2i)(4 + i) + (2 + 3i)(7 + 4i) .
b/
3 1 2
2 3
2 3
i i
i
i
+ -
+
-
-
.
Câu 2(3đ). Tìm sè phøc z , biÕt
z
=
3 2
vµ phÇn ¶o cña z b»ng hai lÇn phÇn thùc
cña nã .
Câu 3 (4đ) .
Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau .
a/ z
2
+ 2z + 12 = 0 .
b/ z
4
+ 5z
2
– 6 = 0 .
Bài làm
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC
kiểm tra chương IV số phức (cơ bản) lớp 12 (2008-2009) …………o0o………..Họ và tên……………………….. điểm lời phê Đề số 1Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính : a/ (3 + 2i)(5 – i) + (1 – 3i)(7 + 4i) .b/ .Câu 2(3đ). Tìm số phức z , biết  = và phần ảo của z bằng hai lần phần thực của nó .Câu 3(4đ). Giải các phương trình sau .a/ z2 + 2z + 7 = 0 . b/ z4 + 2z2 – 3 = 0 . Bài làm kiểm tra chương IV số phức (cơ bản) lớp 12 (2008-2009) …………o0o………..Họ và tên……………………….. điểm lời phê Đề số 2Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính : a/ (3 - 2i)(4 + i) + (2 + 3i)(7 + 4i) .b/  .Câu 2(3đ). Tìm số phức z , biết  = và phần ảo của z bằng hai lần phần thực của nó .Câu 3(4đ). Giải các phương trình sau .a/ z2 + 2z + 12 = 0 . b/ z4 + 5z2 – 6 = 0 . Bài làm
Nội dung trích xuất từ tài liệu

kiểm tra chương IV số phức (cơ bản)

lớp 12 (2008-2009)

…………o0o………..

Họ và tên………………………..

điểm

lời phê

Đề số 1

Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính :

a/ (3 + 2i)(5 – i) + (1 – 3i)(7 + 4i) .

b/ embedded:image1.wmf.

Câu 2(3đ). Tìm sè phøc z , biÕt embedded:image2.wmf = embedded:image3.wmf vµ phÇn ¶o cña z b»ng hai lÇn phÇn thùc cña nã .

Câu 3(4đ).

Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau .

a/ z2 + 2z + 7 = 0 .

b/ z4 + 2z2 – 3 = 0 .

Bài làm

kiểm tra chương IV số phức (cơ bản)

lớp 12 (2008-2009)

…………o0o………..

Họ và tên………………………..

điểm

lời phê

Đề số 2

Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính :

a/ (3 - 2i)(4 + i) + (2 + 3i)(7 + 4i) .

b/ embedded:image4.wmf .

Câu 2(3đ). Tìm sè phøc z , biÕt embedded:image5.wmf = embedded:image6.wmf vµ phÇn ¶o cña z b»ng hai lÇn phÇn thùc cña nã .

Câu 3(4đ).

Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau .

a/ z2 + 2z + 12 = 0 .

b/ z4 + 5z2 – 6 = 0 .

Bài làm

_1297573717.unknown _1297573915.unknown _1297572869.unknown _1297570924.unknown _1297571377.unknown

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 485     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169019
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 120407
Có thể bạn quan tâm