Thành viên idoc2012

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1

- 10/28/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1

- 10/28/2012
240
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THPT lớp 11 khối cơ bản - 10 đề thi toán học lớp 11 năm 2010 - 2011.

Nội dung
þÿ

Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TNQT Năm học 2011-2012 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút

Đề 1

Phần chung : (7 điểm) Câu I: Giải phương trình

a. 2 os2 3 osx - 5 0c x c  b. (2sinx – 3 )(sinxcosx + 3 ) = 1 – 4cos2x Câu II: 1. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau mà có mặt chữ số 1.

2. Tìm hệ số của số hạng chứa x7 trong khai triển ( x + 3

2

x )27

Câu III: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SC và CD. Gọi ( ) là mặt phẳng qua M, N và song song với đường thẳng AC. a. Tìm giao tuyến của mp( ) với mp(ABCD) b. Tìm giao điểm của đường thẳng SB với mp( ). c. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng( ). Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần: Ban cơ bản: Câu IVa: Từ một hộp đựng 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen.Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu.Tính xác suất sao cho: a. Ba quả cầu lấy ra có 2 đen 1 trắng. b. Cả ba quả cầu lấy ra đều là trắng. c. Ít nhất lấy được 1 quả cầu đen. Ban Nâng Cao: Câu IVb: Trong một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 8viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi . Tính xác suất để: a. Cả 5 viên bi lấy ra đều có màu vàng ? b. Trong 5 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu trắng? c. Trong 5 viên lấy ra có đúng 2 màu.

--------------------hết------------------

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TNQT Năm học 2011-2012 2

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút

Đề 2

Phần chung : (7 điểm)

Câu I: Giải các phương trình sau:

a) cos 2 7sin 8 0  x x

b) 2 2 2 2sin 3 cos 4 sin 5 cos 6  x x x x Câu II: 1) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau?

2)Tìm hệ số chứa 10x trong khai triển nhị thức Niutơn 5

3

2

2 3  

   

x x

.

Câu III: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M,N lần lược là trung điểm của SC,BC. P là một điểm bất kỳ trên cạnh SA (P không trùng với S và A) a. Tìm giao tuyến của mp(SAB) với mp(MNP) b.Tìm giao tuyến của (MNP) với (SDC). c. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD và mp(NMP). Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần: Ban cơ bản: Câu IVa:

1.Tìm n biết : 3 2 14 5 n nC C .

2.Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để: a. Tổng hai mặt xuất hiện bằng 8. b. Tích hai mặt xuất hiện là số lẻ.

Ban nâng cao: Câu IVb: 1. Một bình chứa 16 viên bi với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để: a) 4viên bi lấy được có cùng màu. b) 4viên bi lấy được có đúng 1 viên bi trắng. 2. Chứng minh rằng:

0 2 4 2010 1 3 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010... ...       C C C C C C C

---------------------Hết-----------------------

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TNQT Năm học 2011-2012 3

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút

Đề 3

Phần chung : (7 điểm) Câu I: Giải các phương trình sau: a. cos 3 sinx 2 x b. 2 25sin sin x cos 6cos 0  x x x Câu II: 1.Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau mà chia hết cho 5?

2.Giải phương trình : 1 2 3 7 2

  x x xC C C x

Câu III: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình thang, AD là đáy lớn. Gọi I là trung điểm CD, M là điểm tùy ý trên cạnh SI

a. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC). b. Lấy E thuộc cạnh SD.Tìm giao điểm của AE và (SBC). c. Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (ABM).

Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần: Ban cơ bản: Câu IVa: 1. Có bốn chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4 lấy ngẫu nhiên hai chiếc thẻ . a. Mô tả không gian mẫu. b. Tính xác suất của các biến cố: A “ Tích số chấm trên hai chiếc thẻ là số chẵn” B “ Tổng số chấm trên hai chiếc thẻ không bé hơn 6”

2. Tìm hệ số của hạng tử chứa 3x trong khai triển 9

2

1 2

   

  x

x

Ban nâng cao: Câu IVb: 1. Từ một hộp chứa năm quả cầu trắng và bốn quả cầu đỏ, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác suất sao cho: a. Bốn quả lấy ra cùng màu; b. Có ít nhất một quả cầu đỏ.

2. Trong khai triển của biểu thức n

2 2x + x

     

với  nx ,0 , hãy tìm hệ số của 6x biết rằng tổng

tất cả các hệ số trong khai triển này bằng 19683

------------Hết------------

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TNQT Năm học 2011-2012 4

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút

Đề 4

Phần chung : (7 điểm) Câu I: 1. Giải các phương trình sau: a. cos 2 5sin 3 0  x x

b. cos 3 sin 1  x x . Câu II: Câu III: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và I là trung điểm của AB. Lấy điểm M trên đoạn AD sao cho: AD = 3AM. 1. Đường thẳng qua M song song với AB cắt CI tại J. Chứng minh: Đường thẳng JG song song mặt phẳng (SCD). 2. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (MGJ) là hình gì? Giải thích. Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần: Ban cơ bản: Câu IVa: 1. Viết các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lên 9 tấm phiếu, sau đó sắp thứ tự ngẫu nhiên 9 tấm phiếu đó thành một hàng ngang, ta được một số. Tính xác suất để số nhận được là: a. Một số chẵn. b. Một số lẻ.

2. Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của: 12

5

5

   

 

x

x . Tìm hệ số của số hạng chứa 4x .

Ban nâng cao Câu IVb: 1. Một hộp có 20 viên bi, gồm 12 viên bi đỏ và 8 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi.

a. Tính số phần tử của không gian mẫu? b. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: “Cả ba bi đều đỏ”. B: “Có ít nhất một bi xanh”.

2. Tìm hệ số của số hạng chứa 23x trong khai triển nhị thức Newton sau: 11

5

3

1   

  x

x .

-----------------------Hết-------------------

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TNQT Năm học 2011-2012 5

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút

Đề 5

Phần chung : (7 điểm) Câu I: 1.Giải các phương trình sau :

a) 3 sin 2 cos 2 1x x  ) cos2x - 3sinx=2b

c) 2 22sin 3sin cos cos 1  x x x x Câu II:

1. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số khác nhau?

2. Khai triển nhị thức sau : 5

21

2

   

  x

x

Câu III: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt thuộc cạnh SB, SC sao cho

2 1, 3 2

  SM SN

SB SC .

1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( )AMN và ( )SBD , từ đó suy ra giao điểm P của SD

và mặt phẳng ( )AMN .

2. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng ( )AMN và chứng minh BD

song song với thiết diện đó. Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần: Ban cơ bản: Câu IVa: 1. Có 7 người nam và 4 người nữ, chọn ngẫu nhiên 3 người . Tìm xác suất sao cho a) có ít nhất 1 người nữ. b) có nam lẫn nữ.

2. Tìm hệ số không chứa x trong khai triển 3 10

2

1 (2 )x

x 

Ban nâng cao: Câu IV. 1.Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ một hộp chứa 18 viên bi được đánh số từ 1 đến 18. Tìm xác suất để bi lấy được ghi số a. Chẵn b. Lẻ và chia hết cho 3

2. Tìm hệ số của 10x trong khai triển 2 3 10( 1)(2 1)x x  .

------------------Hết-------------------

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang