Tài liệu

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 181     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Đề kiểm tra chất lượng  học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1 - tài liệu, sách iDoc.VnĐề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1,Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THPT lớp 11 khối cơ bản - 10 đề thi toán học lớp 11 năm 2010 - 2011.
background image

Đề ôn thi HKI –Toán 11                                                                   WWW.VNMATH.COM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNQT 

Năm học 2011-2012                                                       1 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Môn : Toán   -  Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút 

Đề 1 

 

Phần chung : (7 điểm) 
Câu I:  

 Giải phương trình 
           a.  2 os2

3 osx - 5

0

c

x

c

      

           b. (2sinx –  3 )(sinxcosx +  3 ) = 1 – 4cos

2x     

Câu II:  
     1. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau mà có mặt chữ số 1. 

     2. Tìm hệ số của số hạng chứa x

7 trong khai triển  ( x +

3

2

x

)

27   

Câu III:  
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SC 
và CD. Gọi ( ) là mặt phẳng  qua   M, N và song song với đường thẳng AC. 
 

a. Tìm giao tuyến của mp( ) với mp(ABCD)  

 

b. Tìm giao điểm của đường thẳng SB với mp( ).  

           c. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng( ). 
 
Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần: 
Ban cơ bản: 
Câu IVa:   
 
Từ một hộp đựng  4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen.Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu.Tính xác 
suất sao cho: 
            a. Ba quả cầu lấy ra có 2 đen 1 trắng. 
            b. Cả ba quả cầu  lấy ra đều là trắng. 
            c. Ít nhất lấy được 1 quả cầu đen. 
Ban Nâng Cao: 
Câu IVb: 
Trong một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 8viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Chọn  ngẫu  nhiên đồng 
thời 5 viên bi . 
        Tính xác suất để: 
 

 

a.  Cả 5 viên bi lấy ra đều có màu vàng ? 

 

 

b. Trong 5 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu trắng? 

                     c. Trong 5 viên lấy ra có đúng 2 màu. 
 

 

 

 

             

--------------------hết------------------

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

background image

Đề ôn thi HKI –Toán 11                                                                   WWW.VNMATH.COM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNQT 

Năm học 2011-2012                                                       2 

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Môn : Toán   -  Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút 

Đề 2 

 

Phần chung : (7 điểm) 

 

Câu I:  

     Giải các phương trình sau: 

    a)  cos 2

7 sin

8

0

 

x

x

        

    b) 

2

2

2

2

sin 3

cos 4

sin 5

cos 6

x

x

x

 

Câu II:  
    1) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau?       

    2)Tìm hệ số chứa  10

x

 trong khai triển nhị thức Niutơn 

5

3

2

2

3

x

x

Câu III:  
         Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M,N lần lược là trung điểm của 
SC,BC. P là một điểm bất kỳ trên cạnh SA (P không trùng với S và A) 
      a. Tìm giao tuyến của mp(SAB) với mp(MNP)       
      b.Tìm giao tuyến của (MNP) với (SDC).  
      c. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD và mp(NMP). 
 
Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần: 
Ban cơ bản: 
Câu IVa: 

1.Tìm n biết : 

3

2

1

4

5

n

n

C

C

2.Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để: 
         a. Tổng hai mặt xuất hiện bằng 8. 
         b. Tích hai mặt xuất hiện là số lẻ. 

Ban nâng cao: 
Câu IVb: 
1. Một bình chứa 16 viên bi với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu 
nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để: 
   a)  4viên bi lấy được có cùng màu. 
   b) 4viên bi lấy được có đúng 1 viên bi trắng. 
2. Chứng minh rằng: 

                         

0

2

4

2010

1

3

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

...

...

C

C

C

C

C

C

C

  

 

---------------------Hết-----------------------

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

background image

Đề ôn thi HKI –Toán 11                                                                   WWW.VNMATH.COM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNQT 

Năm học 2011-2012                                                       3 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Môn : Toán   -  Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút 

Đề 3 

 

Phần chung : (7 điểm) 

 
Câu I:  
Giải các phương trình sau: 

             a.  cos

3 s inx

2

x

  

 

 

 

             b. 

2

2

5sin

sin x cos

6 cos

0

x

x

x

 

Câu II:  
   1.Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số 
đôi một khác nhau mà chia hết cho 5?  

   2.Giải phương trình : 1

2

3

7

2

x

x

x

C

C

C

x

 

Câu III:  
      
Cho hình chóp .

S ABCD

có đáy là hình thang, AD là đáy lớn. Gọi I  là trung điểm CDM là 

điểm tùy ý trên cạnh  SI 

a.  Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC).  
b.  Lấy E thuộc cạnh SD.Tìm giao điểm của AE và (SBC). 
c.  Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (ABM). 

 

Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần: 
Ban cơ bản: 
Câu IVa: 
1. Có bốn chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4 lấy ngẫu nhiên hai chiếc thẻ . 
           a. Mô tả không gian mẫu. 
           b. Tính xác suất của các biến cố: 
                 A “ Tích số chấm trên hai chiếc thẻ là số chẵn” 
                 B “ Tổng số chấm trên hai chiếc thẻ không bé hơn 6” 

 2. Tìm hệ số của hạng tử chứa  3

x

trong khai triển 

9

2

1

2

x

x

          

Ban nâng cao: 
Câu IVb:   
 1. Từ một hộp chứa năm quả cầu trắng và bốn quả cầu đỏ, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả.  
           Tính xác suất sao cho: 
                    a. Bốn quả lấy ra cùng màu; 
                    b. Có ít nhất một quả cầu đỏ. 

 2. Trong khai triển  của biểu thức 

n

2

2

x +

x

với

n

x

,

0

, hãy tìm hệ số của  6

x

 biết rằng tổng 

tất cả các hệ số trong khai triển này bằng 19683 
                                      
 

------------Hết------------ 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THPT lớp 11 khối cơ bản - 10 đề thi toán học lớp 11 năm 2010 - 2011.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 181     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm