Tài liệu

Đề kiểm tra 1 tiết_ Số học 6_Chương III

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 100     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết_ Số học 6_Chương III - tài liệu, sách iDoc.VnHọ và tên: ………………………………..…………………………………………….Lớp: 6 …..KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên: ………………………………..
…………………………………………….
Lớp: 6 …..
KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6
Năm học: 2008 - 2009
ĐIỂM:
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất.
Câu 1: Có người nói:
A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm;
B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương;
C. Tích của một số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm;
D. Tích của một số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương.
Câu 2: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:
A. 5 và - 5; B. 1 và - 1; C. 1; - 1 và 5 D. 1; - 1; 5 và – 5.
Câu 3: Có người nói:
A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999;
B. Số nguyên nhỏ nhất là 0;
C. Số nguyên nhỏ nhất là - 1;
D. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.
Câu 4: Phân số bằng phân số
3
4
-
là:
A.
3
4-
B.
3
4
-
-
C.
3
4
D.
75
100
Câu 5: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau là:
A.
12
15
B.
27
63
-
C.
11
23
-
D.
3
30-
Câu 6: Tính 5. (-6) =
A. 30 B. – 30 C. – 1 D. 1
Câu 7: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số:
A .
3
2
B.
5
0,2
C.
5
0
D.
1,2
5
Câu 8. Số nào là mẫu chung {tức là BCNN(7, 9, 21)}của các phân số:
4 8 10
; ;
7 9 21
- -
?
A. 21 B. 42 C. 63 D. 147
II. TỰ LUẬN (6đ):
Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của - 7 và các ước của 7.
b) Tìm số nguyên x ; biết:
Bài 3 (1đ): Rút gọn.
6.25
5.3
)a
18
2.97.9
)
-
b
Bài 4 (2,5đ): a) Quy đồng mẫu các phân số
12
1
;
5
4
;
4
3
;
3
2 -
-
-
.
b) So sánh các phân số:
5
3-
9
7
-
Bài 5 (1,5đ): Khối lớp 6 Trường THCS Trần Phú có
20
22
số học sinh thích bóng đá;
5
4
thích bóng bàn;
12
7
thích bóng chuyền. Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn trong khối lớp 6 của trường yêu thích nhất ?
Bài làm:
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Liên hệ quảng cáo

………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
BIỂU ĐIỂM:
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất. Mỗi câu 0,5đ
1 2 3 4 5 6 7 8
B D D A C B A C
II. TỰ LUẬN (6đ):
Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của – 7: Đúng ba bội bất kì (0,25đ)
và các ước của 7: Ư(7) = {
1;
7} (0,25đ)
b) Tìm số nguyên x ; biết:
21
6.7-
x
(0,25đ)
2- x
(0,25đ)
Bài 3 (1đ): Rút gọn.
10
1
2.3.5.5
5.3
6.25
5.3
) a
(0,5đ)
2
5
2.9
279
18
2.97.9
)
-
-
b
(0,5đ)
Bài 4 (2,5đ): a) (1,25đ)
+ Tìm được MC = BCNN(3, 4, 5, 12) = 60 (0,2 5đ)
+ Quy đồng mẫu:
60
40
3
2
; (0,2 5đ)
;
60
45
4
3 -
-
(0,2 5đ)
;
60
48
5
4
5
4 -
-
-
(0,25đ)
60
5
12
1 -
-
(0,2 5đ)
b) So sánh các phân số:
5
3-
9
7
-
: (0,75đ)
+ Quy đồng mẫu:
;
45
27
5
3 -
-
(0,2 5đ)
45
35
9
7
9
7 -
-
-
(0,25đ)
Liên hệ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết_ Số học 6_Chương III
Họ và tên: ………………………………..…………………………………………….Lớp: 6 …..KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: SỐ HỌC 6 Năm học: 2008 - 2009ĐIỂM:I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất.Câu 1: Có người nói:A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm;B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương;C. Tích của một số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm;D. Tích của một số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương.Câu 2: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:A. 5 và - 5; B. 1 và - 1; C. 1; - 1 và 5 D. 1; - 1; 5 và – 5.Câu 3: Có người nói:A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999; B. Số nguyên nhỏ nhất là 0;C. Số nguyên nhỏ nhất là - 1; D. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.Câu 4: Phân số bằng phân số là:A. B. C. D. Câu 5: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau là:A. B. C. D. Câu 6: Tính 5. (-6) = A. 30 B. – 30 C. – 1 D. 1 Câu 7: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số: A . B. C. D. Câu 8. Số nào là mẫu chung {tức là BCNN(7, 9, 21)}của các phân số: ?A. 21 B. 42 C. 63 D. 147II. TỰ LUẬN (6đ):Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của - 7 và các ước của 7.b) Tìm số nguyên x ; biết: Bài 3 (1đ): Rút gọn. Bài 4 (2,5đ): a) Quy đồng mẫu các phân số . b) So sánh các phân số: và Bài 5 (1,5đ): Khối lớp 6 Trường THCS Trần Phú có số học sinh thích bóng đá; thích bóng bàn; thích bóng chuyền. Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn trong khối lớp 6 của trường yêu thích nhất ?Bài làm:……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………BIỂU ĐIỂM: I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất. Mỗi câu 0,5đ12345678BDDACBACII. TỰ LUẬN (6đ):Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của – 7: Đúng ba bội bất kì (0,25đ) và các ước của 7: Ư(7) = { 1; 7} (0,25đ) b) Tìm số nguyên x ; biết: (0,25đ) (0,25đ) Bài 3 (1đ): Rút gọn. (0,5đ) (0,5đ) Bài 4 (2,5đ): a) (1,25đ) + Tìm được MC = BCNN(3, 4, 5, 12) = 60 (0,2 5đ) + Quy đồng mẫu: ; (0,2 5đ) (0,2 5đ) (0,25đ) (0,2 5đ) b) So sánh các phân số: và : (0,75đ)+ Quy đồng mẫu: (0,2 5đ) (0,25đ) ….  > (0,2 5đ) Bài 5 (1,5đ): + Quy đồng mẫu: (0,2 5đ) (0,2 5đ)
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Họ và tên: ………………………………..

…………………………………………….

Lớp: 6 …..

KIỂM TRA MỘT TIẾT

MÔN: SỐ HỌC 6

Năm học: 2008 - 2009

ĐIỂM:

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất.

Câu 1: Có người nói:

A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm;

B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương;

C. Tích của một số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm;

D. Tích của một số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương.

Câu 2: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:

A. 5 và - 5; B. 1 và - 1; C. 1; - 1 và 5 D. 1; - 1; 5 và – 5.

Câu 3: Có người nói:

A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999;

B. Số nguyên nhỏ nhất là 0;

C. Số nguyên nhỏ nhất là - 1;

D. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.

Câu 4: Phân số bằng phân số embedded:image1.wmf là:

A. embedded:image2.wmf B. embedded:image3.wmf C. embedded:image4.wmf D. embedded:image5.wmf

Câu 5: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau là:

A. embedded:image6.wmf B. embedded:image7.wmf C. embedded:image8.wmf D. embedded:image9.wmf

Câu 6: Tính 5. (-6) =

A. 30 B. – 30 C. – 1 D. 1

Câu 7: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số:

A . embedded:image10.wmf B. embedded:image11.wmf C. embedded:image12.wmf D. embedded:image13.wmf

Câu 8. Số nào là mẫu chung {tức là BCNN(7, 9, 21)}của các phân số: embedded:image14.wmf ?

A. 21 B. 42 C. 63 D. 147

II. TỰ LUẬN (6đ):

Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của - 7 và các ước của 7.

b) Tìm số nguyên x ; biết: embedded:image15.wmf

Bài 3 (1đ): Rút gọn.

embedded:image16.wmf embedded:image17.wmf

Bài 4 (2,5đ): a) Quy đồng mẫu các phân số embedded:image18.wmf.

b) So sánh các phân số: embedded:image19.wmf và embedded:image20.wmf

Bài 5 (1,5đ): Khối lớp 6 Trường THCS Trần Phú có embedded:image21.wmf số học sinh thích bóng đá; embedded:image22.wmf thích bóng bàn; embedded:image23.wmf thích bóng chuyền. Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn trong khối lớp 6 của trường yêu thích nhất ?

Bài làm:

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

BIỂU ĐIỂM:

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất. Mỗi câu 0,5đ

1

2

3

4

5

6

7

8

B

D

D

A

C

B

A

C

II. TỰ LUẬN (6đ):

Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của – 7: Đúng ba bội bất kì (0,25đ)

và các ước của 7: Ư(7) = { embedded:image24.wmf 1; embedded:image25.wmf 7} (0,25đ)

b) Tìm số nguyên x ; biết: embedded:image26.wmf

embedded:image27.wmf (0,25đ)

embedded:image28.wmf (0,25đ)

Bài 3 (1đ): Rút gọn.

embedded:image29.wmf (0,5đ) embedded:image30.wmf (0,5đ)

Bài 4 (2,5đ): a) (1,25đ)

+ Tìm được MC = BCNN(3, 4, 5, 12) = 60 (0,2 5đ)

+ Quy đồng mẫu: embedded:image31.wmf; (0,2 5đ)

embedded:image32.wmf (0,2 5đ)

embedded:image33.wmf (0,25đ)

embedded:image34.wmf (0,2 5đ)

b) So sánh các phân số: embedded:image35.wmf và embedded:image36.wmf: (0,75đ)

+ Quy đồng mẫu: embedded:image37.wmf (0,2 5đ)

embedded:image38.wmf (0,25đ)

…. embedded:image39.wmf embedded:image40.wmf > embedded:image41.wmf (0,2 5đ)

Bài 5 (1,5đ): + Quy đồng mẫu: embedded:image42.wmf (0,2 5đ)

embedded:image43.wmf (0,2 5đ)

embedded:image44.wmf (0,2 5đ)

+ Vì 35 < 48 < 66. Nên: embedded:image45.wmf embedded:image46.wmf embedded:image47.wmf (0, 5đ)

+ Kết luận: Môn bóng đá (0,2 5đ)

Lưu ý: HS làm cách khác (nếu có) vẫn ghi trọn điểm. HS làm sai hoặc sót phần nào không ghi điểm phần đó.

_1298156627.unknown _1298261828.unknown _1298264235.unknown _1298264581.unknown _1298265258.unknown _1298265384.unknown _1298265563.unknown _1298266102.unknown _1298265573.unknown _1298265483.unknown _1298265345.unknown _1298265367.unknown _1298265259.unknown _1298264774.unknown _1298264793.unknown _1298264754.unknown _1298264382.unknown _1298264397.unknown _1298264253.unknown _1298261890.unknown _1298264080.unknown _1298264090.unknown _1298263428.unknown _1298261864.unknown _1298157177.unknown _1298261454.unknown _1298261737.unknown _1298261779.unknown _1298261594.unknown _1298261424.unknown _1298156755.unknown _1298156756.unknown _1298156672.unknown _1269891225.unknown _1276492130.unknown _1298156625.unknown _1269891256.unknown _1269544183.unknown _1269891204.unknown _1269891214.unknown _1269544156.unknown _1237611162.unknown
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 100     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 168547
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 119923
Có thể bạn quan tâm