Thành viên pepsino1

Đề cương ôn tập toán lớp 3

- 05/08/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên pepsino1

Đề cương ôn tập toán lớp 3

- 05/08/2012
3,177
Báo lỗi

Các số đến 10000; 100000. 1. Cách đọc, viết các số có 4,5 chữ số. 2. So Sánh các số trong phạm vi 10000; 100000. 3. Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10000; 100000. 4. Phép nhân, phép chia các số có 4,5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. 5. Thiết lập số có 4; 5 chữ...

Nội dung
®Ò c­¬ng «n tËp to¸n 3

§Ò c¬ng «n tËp To¸n ­  líp 3 ®Ò c¬ng «n tËp to¸n 3

N¨m häc: Néi dung «n tËp: I. C¸c sè ®Õn 10000; 100000. 1. C¸ch ®äc, viÕt c¸c sè cã 4,5 ch÷ sè.

2. So S¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10000; 100000.

3. PhÐp céng, phÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10000; 100000.

4. PhÐp nh©n, phÐp chia c¸c sè cã 4,5 ch÷ sè víi (cho) sè cã 1 ch÷ sè.

5. ThiÕt lËp sè cã 4; 5 ch÷ sè tõ c¸c ch÷ sè ®· cho.

6. +) T×m thµnh phÇn cha biÕt (t×m x) trong phÐp tÝnh +, - , x, :

+) Nªu quy luËt cña d·y sè, ®iÒn tiÕp vµo d·y sè.

7. Tinh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:

+) D¹ng 1: BiÓu thøc kh«ng cã dÊu ngoÆc.

+) D¹ng 2: BiÓu thøc cã chøa dÊu ngoÆc.

II. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n: 1. D¹ng to¸n vÒ h¬n, kÐm sè ®¬n vÞ.

2. D¹ng to¸n vÒ gÊp, kÐm sè lÇn.

3. D¹ng to¸n vÒ t×m 1 trong c¸c phÇn b»ng nhau cña 1 sè.

4. D¹ng to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ:

+) D¹ng 1: Thùc hiÖn qua 2 bíc: : , x

+) D¹ng 2: Thùc hiÖn qua 2 bíc: : , :

III. H×nh häc: 1. §iÓm ë gi÷a, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng (T98).

2. H×nh trßn, t©m, ®êng kÝnh, b¸n kÝnh (T 110) – VÏ h×nh trßn.

3. DiÖn tÝch cña 1 h×nh (T150).

4. D¬n vÞ ®o diÖn tÝch: x¨ng-ti-mÐt vu«ng (T151).

5. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt (T152).

6. DiÖn tÝch h×nh vu«ng (T153).

IV. C¸c d¹ng to¸n kh¸c: 1. TiÒn ViÖt Nam (T130 + 157) 2. Lµm quen víi ch÷ sè La M· (T121). 3. Thùc hµnh xem ®ång hå (T123).

1

§Ò c¬ng «n tËp To¸n ­  líp 3 4. Lµm quen víi thèng kª sè liÖu (T134). 5. Th¸ng – n¨m (T107).

§Ò c¬ng chi tiÕt I. C¸c sè ®Õn 10000; 100000. 1. C¸ch ®äc, viÕt c¸c sè cã 4,5 ch÷ sè: a, VD: Lu ý cho häc sinh c¸h ®äc sè cã ch÷ sè 0; 1 ; 4; 5. - Khi nµo ®äc lµ “kh«ng’’, “m¬i” (2032, 2320). - Khi nµo ®äc lµ “mét”, “mèt” (1326; 3261). - Khi nµo ®äc lµ “bèn”, “t” (4526; 5264). - Khi nµo ®äc lµ “n¨m”, “l¨m” (5378, 7835). b, Lu ý viÕt sè: VD: N¨m m¬i hai ngh×n bèn tr¨m ba m¬i s¸u. ViÕt lµ: 52436. VD: ViÕt sè gåm: 5 chôc ngh×n, 2 ngh×n, 4 tr¨m, 3 chôc vµ 6 ®¬n vÞ. ViÕt lµ: 52436. 2. So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10000; 100000. *) Gióp häc sinh n¾m ®îc c¸c bíc so s¸nh: +) Bíc 1: So s¸nh sè c¸c ch÷ sè. +) Bíc 2: So s¸nh tõng hµng cña 2 sè kÓ tõ hµng lín nhÊt. VD: So s¸nh: 45367 ... 45673.

- Ta thÊy 2 sè ®Òu cã 5 ch÷ sè. - So s¸nh tõng hµng: hµng chôc ngh×n b»ng nhau, hµng ngh×n b»ng

nhau, hµng tr¨m 3 < 6. - VËy: 45367 < 45673.

*) Lu ý: So s¸nh 2 sè: 5639 ...5039 + 6. - Thùc hiÖn tÝnh vÕ ph¶i: 5639 > 5045. 3. PhÐp céng, phÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10000, 100000. - Lu ý häc sinh ®Æt tÝnh theo cét däc, ®Æt th¼ng c¸c hµng tõ ph¶i sang tr¸i. Nhí chÝnh x¸c khi thùc hiÖn phÐp tÝnh. 4. PhÐp nh©n, phÐp chia c¸c sè cã 4; 5 ch÷ sè víi (cho) sè cã 1 ch÷ sè. - Lu ý häc sinh ®Æt tÝnh ®óng, thùc hiÖn phÐp nh©n tõ ph¶i sang tr¸i, Thùc hiÖn phÐp chia tõ tr¸i sang ph¶i. 5. ThiÕt lËp sè cã 4; 5 ch÷ sè: VD: ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè: 1; 2; 3; 4 trong ®ã cã ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 4. 6. Nªu quy luËt cña d·y sè, viÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm... VD: 13005; 13006; ...;...;...;...; 7. T×m thµnh phÇn cha biÕt trong phÐp tÝnh. VD: T×m X: 35974 + X = 83046 (T×m sè h¹ng cha biÕt). 96399 : X = 3 ( T×m sè chia cha biÕt). 8. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: +) D¹ng 1: BiÓu thøc kh«ng cã dÊu ngoÆc: VD: 49368 + 9050 : 5 ( Thùc hiÖn phÐp chia tríc). 2

§Ò c¬ng «n tËp To¸n ­  líp 3 +) D¹ng 2: BiÓu thøc cã chøa dÊu ngoÆc: VD: (89367 – 14399) x 3 (Thùc hiÖn trong ngoÆc tríc).

II. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n: 1. D¹ng to¸n vÒ h¬n kÐm sè ®¬n vÞ. VD: Cuén d©y xanh dµi 1456m. Cuén d©y ®á dµi h¬n cuén d©y xanh 598m. Hái c¶ 2 cuén d©y dµi bao nhiªu mÐt? Tãm t¾t: Cuén d©y xanh: Cuén d©y ®á:

2. D¹ng to¸n vÒ gÊp, kÐm sè lÇn. VD: M¶nh v¶i tr¾ng dµi 1569m, m¶nh v¶i ®en dµi gÊp 3 lÇn m¶nh v¶i tr¾ng. Hái c¶ 2 m¶nh v¶i dµi bao nhiªu mÐt? Tãm t¾t: M¶nh v¶i tr¾ng: M¶nh v¶i ®en:

3. D¹ng 3: T×m 1 trong c¸c phÇn b»ng nhau cña 1 sè. VD: Cuén d©y xanh dµi 9366m. Cuén d©y vµng dµi b»ng 1/3 cuén d©y xanh. Hái c¶ 2 cuén d©y dµi bao nhiªu mÐt? Tãm t¾t:

Cuén d©y xanh: Cuén d©y vµng:

4. D¹ng to¸n kiªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ: VD1: 3 hµng cã 396 c©y. Hái 5 hµng cã bao nhiªu c©y? Tãm t¾t: 3 hµng: 396 c©y. 5 hµng: ...... c©y? VD2: 1530 c¸i b¸t xÕp vµo 5 chång. Hái cã 9005 c¸i b¸t xÕp vµo ®îc bao nhiªu chång b¸t nh thÕ? Tãm t¾t: 1530 c¸i b¸t: 5 chång. 9005 c¸i b¸t: ... chång? III. H×nh häc: 1. §iÓm ë gi÷a – trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng: *) §iÓm ë gi÷a: A O C

3

598m

1456m

? m

1456m ? m

9366m

? m

Gi¶i b»ng 2 phÐp tÝnh : vµ x

Gi¶i b»ng 2 phÐp tÝnh : vµ :

O, A, B lµ 3 ®iÓm th¼ng hµng. O lµ ®iÓm ë gi÷a A vµ B

§Ò c¬ng «n tËp To¸n ­  líp 3

*) Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng: A M B

2. H×nh trßn, t©m, b¸n kÝnh, ®êng kÝnh. *) H×nh trßn t©m O: - §êng kÝnh AB ®i qua O, cã giíi h¹n bëi vµnh trßn A; B. - B¸n kÝnh OA = OB. OA = OB = 1/2 AB; - B¸n kÝnh b»ng nöa ®êng kÝnh: Tõ ®iÓm O ra vµnh trßn A; B; D. 3. DiÖn tÝch cña 1 h×nh: - BÒ mÆt bªn trong cña 1 h×nh nµo ®ã chÝnh lµ diÖn tÝch cña h×nh ®ã. 4. §¬n vÞ ®o diÖn tÝch: cm - X¨ng – ti – mÐt vu«ng lµ diÖn tÝch cña 1 h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 1cm. 5. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt: - Gióp häc sinh hiÓu vµ n¾m ®îc quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt: Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ta lÊy chiÒudµi nh©n víi chiÒu réng ( cïng ®¬n vÞ ®o). - Gióp häc sinh vËn dông quy t¾c lµm bµi tËp phøc t¹p h¬n: VD: Nöa chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 36m, biÕt chiÒu dµi gÊp 2 lÇn chiÒu réng. TÝnh diÖn tÝch? + Bíc 1: t×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng. + Bíc 2: T×m diÖn tÝch. ChiÒu réng: ChiÒu dµi: DiÖn tÝch: ...m ? 6. DiÖn tÝch h×nh vu«ng: - Gióp häc sinh hiÓu vµ n¾m ®îc quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng = c¹nh x c¹nh. - VËn dông quy t¾c lµm bµi tËp phøc t¹p. IV. C¸c d¹ng to¸n kh¸c:

1. Thêi gian: Ngµy – Th¸ng – N¨m. - Ngµy 1/ 6/ 2004 lµ thø t. VËy ngµy 1/ 6/ 2005 lµ thø t.

2. Lµm quen víi ch÷ sè La M·: - Gióp häc sinh hiÓu ®îc c¸c sè La M· tõ 1 ®Õn 21. - BiÕt ®äc, viÕt, ghÐp sè La M·.

4

D

BA O

A, M, B lµ 3 ®iÓm th¾ng hµng. AM = MB.

36 m

§Ò c¬ng «n tËp To¸n ­  líp 3 - 5 sè chÝnh: I, II, III, V, X ®Ó ghÐp thµnh c¸c sè kh¸c. - BiÕt s¾p xÕp c¸c sè La M· tõ que diªm cho s½n.

3. Thùc hµnh xem ®ång hå: - Gióp häc sinh biÕt chØ giê h¬n: kim phót qua sè 12. - Gióp häc sinh biÕt chØ giê kÐm: Kim phót qua sè 6. - Gióp häc sinh biÕt sè giê trong 1ngµy = 24 giê. - §äc giê chiÒu, tèi, ®ªm, - ChØ ®ång hå cã sè La M·. - Xem giê ®ång hè ®iÖn tö. - C¸ch tÝnh kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.

VD: An ®i häc lóc 6h30phót. Tõ nhµ ®Õn trêng An ®i hÕt 10phót. Hái An ®Õn trêng lóc mÊy giê?

4. Lµm quen víi thèng kª sè liÖu: - Gióp häc sinh biÕt nh×n vµo d·y sè liÖu tr¶ lêi c©u hái. - BiÕt lËp b¶ng thèng kª sè liÖu.

VD1: Cho d·y sè liÖu: 5, 10, 15, 20, 25, 30. ? D·y sè trªn cã tÊt c¶ bao nhiªu sè? ? Sè thø 3 trong d·y lµ sè nµo? sè nµy h¬n sè thø nhÊt trong d·y bao nhiªu ®¬n vÞ? ? Sè thø 2 lín h¬n sè thø mÊy trong d·y? VD2: LËp b¶ng thèng kª sè liÖu sau:

- Khèi 3 cã 4 líp: 3A, 3B, 3C, 3D. - Sè c©y trång cña mçi líp thø tù lµ: 40, 25, 45, 28.

Líp 3A 3B 3C 3D Sè c©y 40 25 45 28

5

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang