Tài liệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 77556     Tải về: 832     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II - tài liệu, sách iDoc.VnĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II,tài liệu gồm 10 câu hỏi ôn thi kết thúc học phần hoặc làm tài liệu tham khảo làm bài tiểu luận.
background image

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II

Câu 1: Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa ? 

1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa.

Một là, phải có sự phân công lao động xã hội. Đó là sự phân chia lao động xã hội thành 

các ngành nghề khác nhau trong nền sản xuất xã hội. Nó tạo ra sự chuyên môn hóa sản xuất, 

tức là mỗi người chỉ sản xuất ra một hay một số sản phẩm nhất định. Điều này mâu thuẫn 

với nhu cầu của chính người sản xuất đó là cần có nhiều sản phẩm. Để giải quyết mâu thuẫn 

này, người sản xuất phải trao đổi sản phẩm, do đó sản phẩm trở thành hàng hóa.

Hai là, phải có sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất do mối quan  

hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định. Người sở hữu về tư liệu sản xuất là người sở hữu 

sản phẩm lao động. Quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất làm cho những người sản 

xuất độc lập với nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội nên phụ 

thuộc vào nhau. Do vậy, người này phải đem sản phẩm của mình trao đổi với người khác 

dưới hình thái hàng hóa.

Ở đây, phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất phụ thuộc lẫn nhau, còn 

tính độc lập tương đối về kinh tế lại chia rẽ họ, làm cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu 

thuẫn. Nó chỉ được giải quyết thông qua trao đổi, mua bán dưới hình thái hàng hóa. Để có 

hàng hóa trao đổi, phải sản xuất và lưu thông sản phẩm. Vì vậy, sản xuất hàng hóa, theo đó 

là kinh tế hàng hóa ra đời và tồn tại.

     2. Đặc trưng cơ bản của sản xuất hàng hóa.

  - Sản xuất hàng hóa có mục đích là để trao đổi hoặc mua bán. Sản xuất hàng hóa là kiểu 

tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra để bán chứ không phải là để đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng của chính người sản xuất ra nó, tức là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người 

khác, thông qua việc trao đổi, mua bán.

1

background image

- Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân vừa mang tính xã hội. Nó 

mang tính chất xã hội vì sản phẩm làm ra để cho xã hội, đáp ứng nhu cầu của người khác 

trong xã hội. Còn mang tính tư nhân bởi vì  việc sản xuất cái gì, như thế nào là công việc 

riêng, mang tính độc lập của mỗi người. Tính chất tư nhân của sản xuất hàng hóa có thể phù 

hợp hoặc không phù hợp với tính chất xã hội. Chính điều này đã tạo nên mâu thuẫn cơ bản 

của sản xuất hàng hóa.

3. Ưu thế của kinh tế hàng hóa.

So với kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hóa có vai trò quan trọng hơn hẳn đối với sản xuất và 

đời sống xã hội, được thể hiện ở ưu thế của nó.

- Kinh tế hàng hóa có quy mô lớn hơn hẳn so với kinh tế tự nhiên. Trong kinh tế hàng 

hóa, sự gia tăng vô hạn của cầu là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Kinh tế hàng hóa ra đời và phát triển trên cơ sở phân công lao động xã hội, chuyên 

môn hóa sản xuất và dưới tác động mạnh mẽ của cạnh tranh nên số lượng và chất 

lượng sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu của xã hội tốt hơn.

- Nếu kinh tế tự nhiên tồn tại trong mối quan hệ “đóng cửa, khép kín”, thì kinh tế hàng 

hóa lại tạo điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng trong nước, giữa trong và 

ngoài nước, từ đó phát huy lợi thế của mỗi địa phương và của toàn bộ nền kinh tế 

quốc dân, làm cho nền kinh tế năng động và có hiệu quả hơn. 

Câu 2: Hàng hóa là gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ giữa hai 

thuộc tính?

1. Hàng hóa và hai thuộc tính của nó

Hàng hóa là một vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào quá  

trình tiêu dùng thông qua trao đổi hoặc mua bán.

Hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.

a) Giá trị sử dụng của hàng hóa

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó  

của con người (như gạo để nấu cơm, vải để mặc, xe đạp để đi…).

Bất cứ hàng hóa nào cũng có một hoặc một số công dụng nhất định. Chính công dụng đó 

(tính có ích đó) làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng.

2

background image

Giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa 

học công nghệ và của lực lượng sản xuất nói chung. Xã hội càng tiến bộ, lực lượng sản xuất 

càng phát triển thì số lượng giá trị sử dụng ngày càng  nhiều, chủng loại giá trị sử dụng càng 

phong phú, chất lượng giá trị sử dụng ngày càng cao.

Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng xã hội vì giá trị sử dụng của hàng hóa 

không phải là giá trị sử dụng cho người sản xuất trực tiếp mà là cho người khác, cho xã hội, 

thông qua trao đổi mua bán. Điều đó đòi hỏi người sản xuất hàng hóa phải luôn quan tâm 

đến nhu cầu của xã hội, làm cho sản phẩm của mình đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Giá trị sử dụng của hàng hóa là vật mang giá trị trao đổi.

b) Giá trị hàng hóa

Muốn hiểu được giá trị hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi trước hết là 

một quan hệ về số lượng, là tỉ lệ trao đổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau. Ví dụ: 1m vải = 

5kg thóc.

Tuy hai hàng hóa khác nhau, có giá trụ sử dụng khác nhau: của vải là để may quần áo, 

của thóc là để làm thức ăn. Thế nhưng chúng lại có thể trao đổi được với nhau vì giữa chúng 

tồn tại điểm chung: đều là sản phẩm của lao động, đều được kết tinh bởi lao động. Nhờ đó 

mà chúng có thể trao đổi với nhau.

Như vậy, giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng  

hóa. Chất của giá trị là lao động. Lượng của giá trị là số lượng lao động của người sản xuất 

kết tinh trong hàng hóa. Giá trị là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổi là hình thức 

biểu hiện của giá trị.

Vì giá trị là lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa, nên nếu không kể đến 

tính chất có ích của sản phẩm, thì mọi hàng hóa đều giống nhau, đều không có sự phân biệt. 

Nhờ giá trị của hàng hóa mà diễn ra mối quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng 

hóa.

c) Hai thuộc tính của hàng hóa vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn nhau.

- Thống nhất vì chúng tồn tại đồng thời trong một hàng hóa. Tức là một vật phẩm phải có 

đầy đủ hai thuộc tính này mới trở thành hàng hóa. Nếu thiếu một trong hai thuộc tính trên thì 

vật phẩm không là hàng hóa.

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II

tài liệu gồm 10 câu hỏi ôn thi kết thúc học phần hoặc làm tài liệu tham khảo làm bài tiểu luận.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 77556     Tải về: 832     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1455 Lượt xem: 114668
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109661
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88238
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88238
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 239 Lượt xem: 73163
tâm lý học đại cương Lượt tải: 325 Lượt xem: 66619
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52405
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51541