Tài liệu

Đề cương ôn tập môn thị trường chứng khoán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1375     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 43
Tài liệu Đề cương ôn tập môn thị trường chứng khoán - tài liệu, sách iDoc.VnĐề cương ôn tập môn thị trường chứng khoán,Phân tích mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp. T ừ đó liên hệ với hoàn thiện và phát triển TTCK việt nam Theo quá trình…
background image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÔN: THỊ TRƯỜNG  

CHỨNG KHOÁN

 

 
 

 
 

 
 

                             

 

 
 
 
 

background image

Câu 1. Phân tích m i quan h  gi a th  tr

ng s  c p và th  c p. T  đó

ệ ữ

ị ườ

ơ ấ

ứ ấ

 

liên h  v i hoàn thi n và phát tri n TTCK vi t nam

ệ ớ

Theo quá trình luân chuy n v n, TTCK đ

c phân chia thành th  tr

ng s

ượ

ị ườ

ơ 

c p và th  tr

ng th  c p.

ị ườ

ứ ấ

TT s  c p hay th  tr

ng c p 1 là th  tr

ng phát hành ra các ch ng khoán

ơ ấ

ị ườ

ị ườ

 

hay n i mua bán các ch ng khoán đ u tiên. T i th  tr

ng này, giá c  ch ng

ơ

ị ườ

ứ  

khoán là giá phát hành. Vi c mua bán ch ng khoán trên th  tr

ng s  c p làm

ị ườ

ơ ấ

 

tăng v n cho nhà phát hành.

TT th  c p hay th  tr

ng c p 2 là th  tr

ng giao d ch, mua bán trao đ i

ứ ấ

ị ườ

ị ườ

ổ  

nh ng ch ng khoán đã đ

c phát hành nh m m c đích ki m l i, di chuy n v n

ượ

ế

ố  

đ u t  hay di chuy n tài s n xã h i.

ầ ư

Th  tr

ng s  c p là c  s , là ti n đ  cho s  hình thành và phát tri n c a

ị ườ

ơ ấ

ơ ở

ủ  

th  tr

ng th  c p vì đó là n i cung c p hàng hóa ch ng khoán trên th  tr

ng

ị ườ

ứ ấ

ơ

ị ườ  

th  c p. Không có th  tr

ng s  c p thì không th  có s  xu t hi n c a th

ứ ấ

ị ườ

ơ ấ

ị 

tr

ng th  c p. Ng

c l i, th  tr

ng th  c p đ n l

t nó là đ ng l c, là đi u

ườ

ứ ấ

ượ ạ

ị ườ

ứ ấ

ế ượ

ề  

ki n cho s  phát tri n c a th  tr

ng s  c p. M i quan h  đó th  hi n qua các

ị ườ

ơ ấ

ể ệ

 

giác đ :

Th  nh t

ấ , TT th  c p làm tăng tính l ng cho các ch ng khoán đã phát

ứ ấ

 

hành, làm tăng s   a chu ng c a ch ng khoán và gi m r i ro c a các nhà đ u

ự ư

ầ  

t . Các nhà đ u t  s  d  dàng h n trong vi c sàng l c, l a ch n, thay đ i danh

ư

ầ ư ẽ ễ

ơ

 

m c đ u t , trên c  s  đó, doanh nghi p gi m b t đ

c chi phí huy đ ng và s

ầ ư

ơ ở

ớ ượ

ử 

d ng v n, tăng hi u qu  qu n lý doanh nghi p. Vi c tăng tính l ng c a ch ng

ứ  

khoán t o đi u ki n chuy n đ i th i h n c a v n, t  ng n h n sang trung và

ờ ạ

 

dài h n, đ ng th i t o đi u ki n phân ph i v n m t cách hi u qu .

ờ ạ

ố ố

Th  hai

, TT th  c p đ

c coi là tt đ nh giá các công ty, xác đ nh giá các

ứ ấ

ượ

 

ch ng khoán đã phát hành trên th  tr

ng s  c p.

ị ườ

ơ ấ

Th  ba

, thông qua vi c xác đ nh giá, tt th  c p cung c p m t danh m c chi

ứ ấ

 

phí v n t

ng  ng v i m c đ  r i ro khác nhau c a t ng ph

ng án đ u t , t o

ố ươ

ọ ủ

ủ ừ

ươ

ầ ư ạ  

c  s  tham chi u cho các nàh phát hành cũng nh  các nhà đ u t  trên th  tr

ng

ơ ở

ế

ư

ầ ư

ị ườ  

s  c p. Thông qua “ bàn tay vô hình”, v n s  đ

c chuy n đ n nh ng công ty

ơ ấ

ẽ ượ

ế

 

làm ăn hi u qu  nh t, qua đó làm tăng hi u qu  kinh t  xã h i.

ế

Th  tr

ng ch ng khoán s  c p và th  c p   Vi t Nam:

ị ườ

ơ ấ

ứ ấ ở

TT s  c p ho t đ ng l ng l ,h u nh  không m y ai bi t đ n, ng

i tham

ơ ấ

ạ ọ

ẽ ầ

ư

ế ế

ườ

 

gia ch  y u là các nhà qu n lý. Kh i l

ng ch ng khoán giao d ch ít, ch a x ng

ủ ế

ố ượ

ư

ứ  

v i kh  năng t o v n c a th  tr

ng này. Thông tin trên th  tr

ng còn thi u và

ị ườ

ị ườ

ế

 

ch a chính xác đ  các nhà đ u t  có th  đánh giá m c đ  r i ro c a doanh

ư

ư

ọ ủ

 

nghi p đ  ra quy t đ nh đ u t .

ế ị

ầ ư

TTTC tuy r t sôi n i trong năm 2006-2007 nh ng sang năm 2008 đã tr

ư

ở 

nên  m đ m. H n n a, tttc phát tri n ch  y u là SGDCK, th  tr

ng OTC ch a

ơ

ủ ế

ị ườ

ư  

phát tri n r ng rãi. Trên TTTC còn t n t i nhi u giao d ch và tài kho n  o, x y

ể ộ

ồ ạ

ả ả

ả  

background image

ra hi n t

ng đ u c  gây b t  n th  tr

ng. S  mã ch ng khoán còn ít, ch  y u

ệ ượ

ơ

ấ ổ

ị ườ

ủ ế  

là c  phi u, còn trái phi u, tín phi u kho b c … thì r t ít ho c không có.

ế

ế

ế

TT trái phi u VN g n nh  đóng băng, ch  gói g n trong 1 vài nhà đ u t

ế

ư

ầ ư 

l n và các nhà đ u t  n

c ngoài vì kh i l

ng giao d ch l n, các nhà đ u t

ầ ư ướ

ố ượ

ầ ư 

nh  trong n

c không đáp  ng đ

c. Thêm vào đó, trái phi u chính ph  ch

ướ

ượ

ế

ủ 

y u do các NH n m gi  và các NH th

ng n m gi  đ n khi đáo h n.

ế

ườ

ữ ế

Vì v y, th  tr

ng ch ng khoán Vi t Nam v n ch  đ

c bi t đ n nh  th

ị ườ

ỉ ượ

ế ế

ư ị 

tr

ng c  phi u mà thôi.

ườ

ế

Câu 2. Anh ch  hãy tóm t t các mô hình và nh ng ho t đ ng c  b n c a

ơ ả

ủ  

công ty ch ng khoán, liên h  th c ti n ho t đ ng c a công ty ch ng khoán

 

VN hi n nay

Công ty ch ng khoán là m t t  ch c tài chính trung gian th c hi n các

ộ ổ

 

nghi p v  trên th  tr

ng ch ng khoán.

ị ườ

I.Các mô hình t  ch c kinh doanh c a công ty ch ng khoán

1.Mô hình công ty ch ng khoán đa năng: 

Công ty ch ng khoán đ

c t  ch c d

i hình th c m t t  h p d ch v  tài

ượ ổ

ướ

ộ ổ ợ

 

chính t ng h p bao g m kinh doanh ch ng khoán, kinh doanh ti n t  và các d ch

ề ệ

ị  

v  tài chính. Mô hình này đ

c bi u hi n d

i 2 hình th c sau: 

ượ

ướ

- Lo i đa năng m t ph n (ki u Anh): theo mô hình này các ngân hàng mu n kinh

 

doanh ch ng khoán, kinh doanh b o hi m ph i thành l p công ty con h ch toán

 

đ c l p và ho t đ ng tách r i v i ho t đ ng kinh doanh ti n t . 

ộ ậ

ạ ộ

ờ ớ

ạ ộ

ề ệ

- Lo i đa năng hoàn toàn (ki u Đ c): các ngân hàng đ

c phép tr c ti p kinh

ượ

ế

 

doanh ch ng khoán, kinh doanh b o hi m và kinh doanh ti n t  cũng nh  các

ề ệ

ư

 

d ch v  tài chính khác.

2. Mô hình công ty ch ng khoán chuyên doanh 

Ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán s  do các công ty đ c l p và chuyên

ạ ộ

ộ ậ

 

môn hoá trong  lĩnh v c ch ng khoán đ m trách, các ngân hàng không đ

c tham

ượ

 

gia kinh doanh ch ng khoán.  u đi m c a mô hình này là h n ch  đ

c r i ro

Ư

ế ượ ủ

 

cho h  th ng ngân hàng, t o đi u ki n cho các công ty ch ng khoán đi vào

 

chuyên môn hoá sâu trong lĩnh v c ch ng khoán đ  thúc đ y th  tr

ng phát

ị ườ

 

tri n. 

II.Ho t đ ng c  b n c a công ty ch ng khoán

ạ ộ

ơ ả

1. Nghi p v  môi gi i: 

Môi gi i ch ng khoán

  là ho t đ ng trung gian ho c đ i di n mua, bán

 

ch ng khoán cho khách hàng đ  h

ng hoa h ng. Công ty ch ng khoán đ i di n

ể ưở

ệ  

cho khách hàng ti n hành giao d ch thông qua c  ch  giao d ch t i SGDCK ho c

ế

ơ

ế

ặ  

th  tr

ng OTC mà chính khách hàng ph i ch u trách nhi m đ i v i k t qu  giao

ị ườ

ố ớ ế

 

d ch c a mình. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đề cương ôn tập môn thị trường chứng khoán

Phân tích mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp. T ừ đó liên hệ với hoàn thiện và phát triển TTCK việt nam Theo quá trình luân chuyển vốn, TTCK được phân chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. TT sơ cấp hay thị trường cấp 1 là thị trường phát hành ra các ch ứng khoán hay nơi mua bán các chứng khoán đầu tiên. Tại th ị trường này, giá c ả ch ứng khoán là giá phát hành. Việc mua bán chứng khoán trên th ị trường sơ cấp làm tăng vốn cho nhà phát hành. TT thứ cấp hay thị trường cấp 2 là thị trường giao dịch, mua bán trao đ ổi những chứng khoán đã được phát hành nhằm mục đích kiếm lời, di chuy ển v ốn đầu tư hay di chuyển tài sản xã hội.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1438 Lượt xem: 113551
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 547 Lượt xem: 108459
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88125
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 233 Lượt xem: 72272
tâm lý học đại cương Lượt tải: 319 Lượt xem: 65999
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 51776
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51347