Thành viên idoc2012

Đề cương ôn tập môn thị trường chứng khoán

- 10/10/2012
Chia sẻ
/43 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (43 trang)
Thành viên idoc2012

Đề cương ôn tập môn thị trường chứng khoán

- 10/10/2012
1,932
Báo lỗi

Phân tích mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp. T ừ đó liên hệ với hoàn thiện và phát triển TTCK việt nam Theo quá trình luân chuyển vốn, TTCK được phân chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. TT sơ cấp hay thị trường cấp 1 là thị trường phát hành ra các ch ứng khoán hay nơi mua bán các chứng khoán đầu tiên. Tại th ị trường này, giá c ả ch ứng khoán là giá phát hành. Việc mua bán chứng khoán trên th ị trường sơ cấp làm tăng vốn cho nhà phát hành. TT thứ cấp hay thị trường cấp 2 là thị trường giao dịch, mua bán trao đ ổi những chứng khoán đã được phát hành nhằm mục đích kiếm lời, di chuy ển v ốn đầu tư hay di chuyển tài sản xã hội.

Nội dung

MÔN: THỊ TRƯỜNG

CHỨNG KHOÁN

Câu 1. Phân tích m i quan h gi a th tr ng s c p và th c p. T đóố ệ ữ ị ườ ơ ấ ứ ấ ừ liên h v i hoàn thi n và phát tri n TTCK vi t namệ ớ ệ ể ệ

Theo quá trình luân chuy n v n, TTCK đ c phân chia thành th tr ng sể ố ượ ị ườ ơ c p và th tr ng th c p.ấ ị ườ ứ ấ

TT s c p hay th tr ng c p 1 là th tr ng phát hành ra các ch ng khoánơ ấ ị ườ ấ ị ườ ứ hay n i mua bán các ch ng khoán đ u tiên. T i th tr ng này, giá c ch ngơ ứ ầ ạ ị ườ ả ứ khoán là giá phát hành. Vi c mua bán ch ng khoán trên th tr ng s c p làmệ ứ ị ườ ơ ấ tăng v n cho nhà phát hành.ố

TT th c p hay th tr ng c p 2 là th tr ng giao d ch, mua bán trao đ iứ ấ ị ườ ấ ị ườ ị ổ nh ng ch ng khoán đã đ c phát hành nh m m c đích ki m l i, di chuy n v nữ ứ ượ ằ ụ ế ờ ể ố đ u t hay di chuy n tài s n xã h i.ầ ư ể ả ộ

Th tr ng s c p là c s , là ti n đ cho s hình thành và phát tri n c aị ườ ơ ấ ơ ở ề ề ự ể ủ th tr ng th c p vì đó là n i cung c p hàng hóa ch ng khoán trên th tr ngị ườ ứ ấ ơ ấ ứ ị ườ th c p. Không có th tr ng s c p thì không th có s xu t hi n c a thứ ấ ị ườ ơ ấ ể ự ấ ệ ủ ị tr ng th c p. Ng c l i, th tr ng th c p đ n l t nó là đ ng l c, là đi uườ ứ ấ ượ ạ ị ườ ứ ấ ế ượ ộ ự ề ki n cho s phát tri n c a th tr ng s c p. M i quan h đó th hi n qua cácệ ự ể ủ ị ườ ơ ấ ố ệ ể ệ giác đ :ộ

Th nh tứ ấ , TT th c p làm tăng tính l ng cho các ch ng khoán đã phátứ ấ ỏ ứ hành, làm tăng s a chu ng c a ch ng khoán và gi m r i ro c a các nhà đ uự ư ộ ủ ứ ả ủ ủ ầ t . Các nhà đ u t s d dàng h n trong vi c sàng l c, l a ch n, thay đ i danhư ầ ư ẽ ễ ơ ệ ọ ự ọ ổ m c đ u t , trên c s đó, doanh nghi p gi m b t đ c chi phí huy đ ng và sụ ầ ư ơ ở ệ ả ớ ượ ộ ử d ng v n, tăng hi u qu qu n lý doanh nghi p. Vi c tăng tính l ng c a ch ngụ ố ệ ả ả ệ ệ ỏ ủ ứ khoán t o đi u ki n chuy n đ i th i h n c a v n, t ng n h n sang trung vàạ ề ệ ể ổ ờ ạ ủ ố ừ ắ ạ dài h n, đ ng th i t o đi u ki n phân ph i v n m t cách hi u qu .ạ ồ ờ ạ ề ệ ố ố ộ ệ ả

Th haiứ , TT th c p đ c coi là tt đ nh giá các công ty, xác đ nh giá cácứ ấ ượ ị ị ch ng khoán đã phát hành trên th tr ng s c p.ứ ị ườ ơ ấ

Th baứ , thông qua vi c xác đ nh giá, tt th c p cung c p m t danh m c chiệ ị ứ ấ ấ ộ ụ phí v n t ng ng v i m c đ r i ro khác nhau c a t ng ph ng án đ u t , t oố ươ ứ ớ ứ ọ ủ ủ ừ ươ ầ ư ạ c s tham chi u cho các nàh phát hành cũng nh các nhà đ u t trên th tr ngơ ở ế ư ầ ư ị ườ s c p. Thông qua “ bàn tay vô hình”, v n s đ c chuy n đ n nh ng công tyơ ấ ố ẽ ượ ể ế ữ làm ăn hi u qu nh t, qua đó làm tăng hi u qu kinh t xã h i.ệ ả ấ ệ ả ế ộ

Th tr ng ch ng khoán s c p và th c p Vi t Nam:ị ườ ứ ơ ấ ứ ấ ở ệ TT s c p ho t đ ng l ng l ,h u nh không m y ai bi t đ n, ng i thamơ ấ ạ ọ ặ ẽ ầ ư ấ ế ế ườ

gia ch y u là các nhà qu n lý. Kh i l ng ch ng khoán giao d ch ít, ch a x ngủ ế ả ố ượ ứ ị ư ứ v i kh năng t o v n c a th tr ng này. Thông tin trên th tr ng còn thi u vàớ ả ạ ố ủ ị ườ ị ườ ế ch a chính xác đ các nhà đ u t có th đánh giá m c đ r i ro c a doanhư ể ầ ư ể ứ ọ ủ ủ nghi p đ ra quy t đ nh đ u t .ệ ể ế ị ầ ư

TTTC tuy r t sôi n i trong năm 2006-2007 nh ng sang năm 2008 đã trấ ổ ư ở nên m đ m. H n n a, tttc phát tri n ch y u là SGDCK, th tr ng OTC ch aả ạ ơ ữ ể ủ ế ị ườ ư phát tri n r ng rãi. Trên TTTC còn t n t i nhi u giao d ch và tài kho n o, x yể ộ ồ ạ ề ị ả ả ả

ra hi n t ng đ u c gây b t n th tr ng. S mã ch ng khoán còn ít, ch y uệ ượ ầ ơ ấ ổ ị ườ ố ứ ủ ế là c phi u, còn trái phi u, tín phi u kho b c … thì r t ít ho c không có.ổ ế ế ế ạ ấ ặ

TT trái phi u VN g n nh đóng băng, ch gói g n trong 1 vài nhà đ u tế ầ ư ỉ ọ ầ ư l n và các nhà đ u t n c ngoài vì kh i l ng giao d ch l n, các nhà đ u tớ ầ ư ướ ố ượ ị ớ ầ ư nh trong n c không đáp ng đ c. Thêm vào đó, trái phi u chính ph chỏ ướ ứ ượ ế ủ ủ y u do các NH n m gi và các NH th ng n m gi đ n khi đáo h n.ế ắ ữ ườ ắ ữ ế ạ

Vì v y, th tr ng ch ng khoán Vi t Nam v n ch đ c bi t đ n nh thậ ị ườ ứ ệ ẫ ỉ ượ ế ế ư ị tr ng c phi u mà thôi.ườ ổ ế

Câu 2. Anh ch hãy tóm t t các mô hình và nh ng ho t đ ng c b n c aị ắ ữ ạ ộ ơ ả ủ công ty ch ng khoán, liên h th c ti n ho t đ ng c a công ty ch ng khoánứ ệ ự ễ ạ ộ ủ ứ VN hi n nayệ

Công ty ch ng khoán là m t t ch c tài chính trung gian th c hi n cácứ ộ ổ ứ ự ệ nghi p v trên th tr ng ch ng khoán.ệ ụ ị ườ ứ

I.Các mô hình t ch c kinh doanh c a công ty ch ng khoánổ ứ ủ ứ 1.Mô hình công ty ch ng khoán đa năng: ứ Công ty ch ng khoán đ c t ch c d i hình th c m t t h p d ch v tàiứ ượ ổ ứ ướ ứ ộ ổ ợ ị ụ

chính t ng h p bao g m kinh doanh ch ng khoán, kinh doanh ti n t và các d chổ ợ ồ ứ ề ệ ị v tài chính. Mô hình này đ c bi u hi n d i 2 hình th c sau: ụ ượ ể ệ ướ ứ - Lo i đa năng m t ph n (ki u Anh): theo mô hình này các ngân hàng mu n kinhạ ộ ầ ể ố doanh ch ng khoán, kinh doanh b o hi m ph i thành l p công ty con h ch toánứ ả ể ả ậ ạ đ c l p và ho t đ ng tách r i v i ho t đ ng kinh doanh ti n t . ộ ậ ạ ộ ờ ớ ạ ộ ề ệ - Lo i đa năng hoàn toàn (ki u Đ c): các ngân hàng đ c phép tr c ti p kinhạ ể ứ ượ ự ế doanh ch ng khoán, kinh doanh b o hi m và kinh doanh ti n t cũng nh cácứ ả ể ề ệ ư d ch v tài chính khác.ị ụ

2. Mô hình công ty ch ng khoán chuyên doanh ứ Ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán s do các công ty đ c l p và chuyênạ ộ ứ ẽ ộ ậ

môn hoá trong lĩnh v c ch ng khoán đ m trách, các ngân hàng không đ c thamự ứ ả ượ gia kinh doanh ch ng khoán. u đi m c a mô hình này là h n ch đ c r i roứ Ư ể ủ ạ ế ượ ủ cho h th ng ngân hàng, t o đi u ki n cho các công ty ch ng khoán đi vàoệ ố ạ ề ệ ứ chuyên môn hoá sâu trong lĩnh v c ch ng khoán đ thúc đ y th tr ng phátự ứ ể ẩ ị ườ tri n. ể

II.Ho t đ ng c b n c a công ty ch ng khoánạ ộ ơ ả ủ ứ 1. Nghi p v môi gi i: ệ ụ ớ Môi gi i ch ng khoánớ ứ là ho t đ ng trung gian ho c đ i di n mua, bánạ ộ ặ ạ ệ

ch ng khoán cho khách hàng đ h ng hoa h ng. Công ty ch ng khoán đ i di nứ ể ưở ồ ứ ạ ệ cho khách hàng ti n hành giao d ch thông qua c ch giao d ch t i SGDCK ho cế ị ơ ế ị ạ ặ th tr ng OTC mà chính khách hàng ph i ch u trách nhi m đ i v i k t qu giaoị ườ ả ị ệ ố ớ ế ả d ch c a mình. ị ủ

2. Nghi p v t doanh ệ ụ ự T doanhự là vi c công ty ch ng khoán t ti n hành các giao d ch mua, bánệ ứ ự ế ị

ch ng khoán cho chính mình. M c đích c a ho t đ ng t doanh là nh m thu l iứ ụ ủ ạ ộ ự ằ ợ nhu n cho chính công ty thông qua hành vi mua, bán ch ng khoán v i kháchậ ứ ớ hàng. Ho t đ ng t doanh c a công ty ch ng khoán đ c th c hi n thông quaạ ộ ự ủ ứ ượ ự ệ c ch giao d ch trên SGDCK ho c th tr ng OTC. ơ ế ị ặ ị ườ

3. Nghi p v b o lãnh phát hành ệ ụ ả B o lãnh phát hànhả là vi c công ty ch ng khoán có ch c năng b o lãnhệ ứ ứ ả

giúp t ch c phát hành th c hi n các th t c tr c khi chào bán ch ng khoán, tổ ứ ự ệ ủ ụ ướ ứ ổ ch c vi c phân ph i ch ng khoán và giúp bình n giá ch ng khoán trong giaiứ ệ ố ứ ổ ứ đo n đ u sau khi phát hành.ạ ầ

4. Nghi p v qu n lý danh m c đ u t ệ ụ ả ụ ầ ư Đây là nghi p v qu n lý v n u thác c a khách hàng đ đ u t vàoệ ụ ả ố ỷ ủ ể ầ ư

ch ng khoán thông qua danh m c đ u t nh m sinh l i cho khách hàng trên cứ ụ ầ ư ằ ợ ơ s tăng l i nhu n và b o toàn v n cho khách hangở ợ ậ ả ố

5. Nghi p v t v n và đ u t ch ng khoánệ ụ ư ấ ầ ư ứ T v n đ u t ch ng khoánư ấ ầ ư ứ là vi c công ty ch ng khoán thông qua ho tệ ứ ạ

đ ng phân tích đ đ a ra các l i khuyên, phân tích các tình hu ng và có th th cộ ể ư ờ ố ể ự hi n m t s công vi c d ch v khác liên quan đ n phát hành, đ u t và c c uệ ộ ố ệ ị ụ ế ầ ư ơ ấ tài chính cho khách hàng.

6. Các nghi p v ph tr ệ ụ ụ ợ a. L u ký ch ng khoánư ứ : Là vi c l u gi , b o qu n ch ng khoán c a kháchệ ư ữ ả ả ứ ủ

hàng thông qua các tài kho n l u ký ch ng khoán, công ty ch ng khoán s nh nả ư ứ ứ ẽ ậ đ c các kho n thu phí l u ký ch ng khoán, phí g i, phí rút và phí chuy nượ ả ư ứ ử ể nh ng ch ng khoán. ượ ứ

b. Qu n lý thu nh p c a khách hàng (qu n lý c t c):ả ậ ủ ả ổ ứ công ty ch ngứ khoán s theo dõi tình hình thu lãi, c t c c a ch ng khoán và đ ng ra làm d chẽ ổ ứ ủ ứ ứ ị v thu nh n và chi tr c t c cho khách hàng thông qua tài kho n c a kháchụ ậ ả ổ ứ ả ủ hàng.

c. Nghi p v tín d ngệ ụ ụ : bên c nh nghi p v môi gi i ch ng khoán choạ ệ ụ ớ ứ khách hàng đ h ng hoa h ng, công ty ch ng khoán còn tri n khai d ch v choể ưở ồ ứ ể ị ụ vay ch ng khoán đ khách hàng th c hi n giao d ch bán kh ng (short sale) ho cứ ể ự ệ ị ố ặ cho khách hàng vay ti n đ khách hàng th c hi n nghi p v mua ký qu (marginề ể ự ệ ệ ụ ỹ purchase).

d. Nghi p v qu n lý quệ ụ ả ỹ: công ty ch ng khoán c đ i di n c a mình đứ ử ạ ệ ủ ể qu n lý qu và s d ng v n và tài s n c a qu đ u t đ đ u t vào ch ngả ỹ ử ụ ố ả ủ ỹ ầ ư ể ầ ư ứ khoán. Công ty ch ng khoán đ c thu phí d ch v qu n lý qu đ u t . ứ ượ ị ụ ả ỹ ầ ư

III. Ho t đ ng các công ty ch ng khoán VN hi n nay:ạ ộ ứ ệ Theo ngh đ nh s 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy đ nh, công tyị ị ố ị

ch ng khoán đã đ c c p gi y phép ho t đ ng kinh doanh nh ng không đápứ ượ ấ ấ ạ ộ ư

ng đ đi u ki n v v n s ph i làm th t c tăng v n trong th i h n hai nămứ ủ ề ệ ề ố ẽ ả ủ ụ ố ờ ạ k t ngày Ngh đ nh có hi u l c.ể ừ ị ị ệ ự

Các CTCK n u mu n đáp ng đ các đi u ki n v v n theo quy đ nh màế ố ứ ủ ề ệ ề ố ị không gây nh h ng đ n th tr ng thì th ng c t gi m 2 nghi p v : b o lãnhả ưở ế ị ườ ườ ắ ả ệ ụ ả phát hành, t doanh. T doanh chính là nghi p v đem l i nhi u l i nhu n choự ự ệ ụ ạ ề ợ ậ công ty trong th i kì tr c đó. N u v n mu n ho t đ ng trên c 4 nghi p v thìờ ướ ế ẫ ố ạ ộ ả ệ ụ ph i tăng v n.ả ố

B o lãnh phát hành ch ng khoán ng n nhi u v n nh t (165 t đ ng) đ cả ứ ố ề ố ấ ỷ ồ ượ nhi u công ty ch ng khoán ch n c t gi mề ứ ọ ắ ả ,th tr ng hi n t p trung vào haiị ườ ệ ậ nghi p v chính: môi gi i và t v n đ u t , v n c n thi t cho hai m ng nàyệ ụ ớ ư ấ ầ ư ố ầ ế ả cũng ch có 35 t đ ng. ỉ ỷ ồ

Tính đ n 30/8/2007, y ban Ch ng khoán Nhà n c (UBCKNN) đã c pế Ủ ứ ướ ấ phép ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán cho 61 công ty, v i t ng s v n đi u lạ ộ ứ ớ ổ ố ố ề ệ đ t 5.735 t đ ng. Trong đó, có 43 công ty đ c c p phép 4 nghi p v môi gi iạ ỷ ồ ượ ấ ệ ụ ớ ch ng khoán, t v n đ u t ch ng khoán, t doanh ch ng khoán và b o lãnhứ ư ấ ầ ư ứ ự ứ ả phát hành ch ng khoán.ứ

Đ n tháng 11/2009, Vi t Nam đã có 105 công ty ch ng khoán đ c c pế ệ ứ ượ ấ phép ho t đ ng (tăng g p 2 l n so v i năm 2007) v i t ng s v n đi u l h nạ ộ ấ ầ ớ ớ ổ ố ố ề ệ ơ 29.269 t đ ng.ỷ ồ

Đ i v i lĩnh v c môi gi i trái phi uố ớ ự ớ ế , 10 công ty ch ng khoán l n nh tứ ớ ấ chi m t i 95,77% th ph n (51,97% th ph n môi gi i trên HOSE và 42,13% thế ớ ị ầ ị ầ ớ ị ph n trên HNX). L n nh t là VCBS (39,96%), Agriseco (18,85%), Sacombank-ầ ớ ấ SBS (14,52%). Đây đ u là nh ng công ty ch ng khoán tr c thu c các ngân hàng.ề ữ ứ ự ộ VCBS cũng đ ng th 2 v th ph n môi gi i trái phi u t i HoSE trong quý 3 v iứ ứ ề ị ầ ớ ế ạ ớ 32,26%.

Đ i v i ho t đ ng t doanh: ố ớ ạ ộ ự trong quý I /2009 hàng lo t công ty ch ngạ ứ khoán đã n p đ n lên y ban Ch ng khoán Nhà n c xin rút b t nghi p v tộ ơ Ủ ứ ướ ớ ệ ụ ự doanh. C phi u xu ng d c không phanh, th m chí có nh ng mã blue-chip gi mổ ế ố ố ậ ữ ả còn 50 - 70% giá tr s sách, khi n nhi u công ty ch ng khoán l n ng m ngị ổ ế ề ứ ỗ ặ ở ả t doanh. Tuy nhiên đ n quý II thì ho t đ ng t doanh l i là m ng t o ra l iự ế ạ ộ ự ạ ả ạ ợ nhu n chính cho CTCK. Quý II/2009, TTCK Vi t Nam có nh ng chuy n bi nậ ệ ữ ể ế tích c c. VN-Index và HNX-Index tăng t ng ng 59,7% và 53% đi kèm v i giáự ươ ứ ớ tr giao d ch lên t i hàng nghìn t đ ng m i phiên.ị ị ớ ỷ ồ ỗ

K t thúc 6 tháng đ u năm, nhi u CTCK công b l i nhu n kh quan:ế ầ ề ố ợ ậ ả CTCK B o Vi t (BVSC) đ t 95,35 t đ ng l i nhu n sau thu , hoàn thànhả ệ ạ ỷ ồ ợ ậ ế 338,7% k ho ch năm; CTCK HSC đ t 123,77 t đ ng l i nhu n, v t 17% kế ạ ạ ỷ ồ ợ ậ ượ ế ho ch năm. CTCK Sài Gòn (SSI) và CTCP Ch ng khoán Sài Gòn - Hà N i (SHS)ạ ứ ộ đã hoàn thành l n l t 90% và 87,14% k ho ch l i nhu n năm 2009.ầ ượ ế ạ ợ ậ

Câu 3. Phân tích các đ c đi m c b n c a ch ng khoánặ ể ơ ả ủ ứ

Ch ng khoán là nh ng gi y t có giá và có kh năng chuy n nh ng, xác đ nhứ ữ ấ ờ ả ể ượ ị s v n đ u t (t b n đ u t ); ch ng khoán xác nh n quy n s h u ho cố ố ầ ư ư ả ầ ư ứ ậ ề ở ữ ặ quy n đòi n h p pháp, bao g m các đi u ki n v thu nh p và tài s n trong m tề ợ ợ ồ ề ệ ề ậ ả ộ th i h n nào đó. ờ ạ

Ch ng khoán là m t tài s n tài chính có các đ c đi m c b n: ứ ộ ả ặ ể ơ ả 1.Tính thanh kho n (Tính l ng):ả ỏ Tính l ng c a tài s n là kh năngỏ ủ ả ả

chuy n tài s n đó thành ti n m t. Kh năng này cao hay th p ph thu c vàoể ả ề ặ ả ấ ụ ộ kho ng th i gian và phí c n thi t cho vi c chuy n đ i cũng nh r i ro c a vi cả ờ ầ ế ệ ể ổ ư ủ ủ ệ gi m sút giá tr c a tài s n đó do chuy n đ i. Ch ng khoán có tính l ng cao h nả ị ủ ả ể ổ ứ ỏ ơ so v i các tài s n khác, th hi n qua kh năng chuy n nh ng cao trên thớ ả ể ệ ả ể ượ ị tr ng. Các ch ng khoán khác nhau có kh năng chuy n nh ng là khác nhau. ườ ứ ả ể ượ

2.Tính r i roủ : kh năng s t gi m giá tr c a ch ng khoán.ả ụ ả ị ủ ứ Ch ng khoán là các tài s n tài chính mà giá tr c a nó ch u tác đ ng l nứ ả ị ủ ị ộ ớ

c a r i ro, bao g m r i ro có h th ng và r i ro phi h th ng. ủ ủ ồ ủ ệ ố ủ ệ ố R i ro có h th ng hay r i ro th tr ng là lo i r i ro tác đ ng t i toàn bủ ệ ố ủ ị ườ ạ ủ ộ ớ ộ

ho c h u h t các tài s n. Lo i r i ro này ch u tác đ ng c a các đi u ki n kinhặ ầ ế ả ạ ủ ị ộ ủ ề ệ t chung nh : l m phát, s thay đ i t giá h i đoái, lãi su t, rr chính tr v.v.ế ư ạ ự ổ ỷ ố ấ ị Lo i r i ro này không th lo i b ho c h n ch b ng cách đa d ng hóa danhạ ủ ể ạ ỏ ặ ạ ế ằ ạ m c đ u t .ụ ầ ư

R i ro phi h th ng là lo i r i ro ch tác đ ng đ n m t tài s n ho c m tủ ệ ố ạ ủ ỉ ộ ế ộ ả ặ ộ nhóm nh các tài s n. Lo i r i ro này th ng liên quan t i đi u ki n c a nhàỏ ả ạ ủ ườ ớ ề ệ ủ phát hành. Các nhà đ u t th ng quan tâm t i vi c xem xét, đánh giá các r i roầ ư ườ ớ ệ ủ liên quan, trên c s đó đ ra các quy t đ nh trong vi c l a ch n, n m gi hayơ ở ề ế ị ệ ự ọ ắ ữ bán các ch ng khoán. Đi u này ph n ánh m i quan h gi a l i t c và r i ro hayứ ề ả ố ệ ữ ợ ứ ủ s cân b ng v l i t c - ng i ta s không ch u r i ro tăng thêm tr khi ng i taự ằ ề ợ ứ ườ ẽ ị ủ ừ ườ kỳ v ng đ c bù đ p b ng l i t c tăng thêm. Lo i r i ro này có h n ch b ngọ ượ ắ ằ ợ ứ ạ ủ ạ ế ằ cách đa d ng hóa danh m c đ u t .ạ ụ ầ ư

3.Tính sinh l iợ : kh năng đem l i l i nhu n cho nhà đ u t c a ch ngả ạ ợ ậ ầ ư ủ ứ khoán (l i t c, chênh l ch giá).ợ ứ ệ

Ch ng khoán là tài s n tài chính mà khi s h u nó, nhà đ u t mong mu nứ ả ở ữ ầ ư ố nh n đ c thu nh p l n h n trong t ng lai. Thu nh p này đ c b o đ m b ngậ ượ ậ ớ ơ ươ ậ ượ ả ả ằ l i t c đ c phân chia hàng năm và vi c tăng giá ch ng khoán trên th tr ng.ợ ứ ượ ệ ứ ị ườ Kh năng sinh l i bao gi cũng quan h ch t ch v i r i ro c a tài s n.ả ợ ờ ệ ặ ẽ ớ ủ ủ ả

Khi kh năng thanh kho n c a ch ng khoán tăng, r i ro tăng, t đó danhả ả ủ ứ ủ ừ l i kỳ v ng c a ch ng khoán tăng.ợ ọ ủ ứ

4.Hình th c c a ch ng khoánứ ủ ứ : Hình th c c a các lo i ch ng khoán có thu nh p (c đ nh ho c bi n đ i)ứ ủ ạ ứ ậ ố ị ặ ế ổ

th ng bao g m ph n bìa và ph n bên trong. Ngoài bìa ghi rõ quy n đòi n ho cườ ồ ầ ầ ề ợ ặ quy n tham gia góp v n. S ti n ghi trên ch ng khoán đ c g i là m nh giá c aề ố ố ề ứ ượ ọ ệ ủ ch ng khoán. Đ i v i gi y t có giá v i lãi su t c đ nh bên trong có phi u ghiứ ố ớ ấ ờ ớ ấ ố ị ế

l i t c (Coupon) - ghi rõ lãi su t ho c l i t c s đ c h ng. Đ i v i gi y tợ ứ ấ ặ ợ ứ ẽ ượ ưở ố ớ ấ ờ có giá mang l i c t c (c phi u) bên trong ch ghi ph n thu nh p nh ng khôngạ ổ ứ ổ ế ỉ ầ ậ ư ghi xác đ nh s ti n đ c h ng, nó ch đ m b o cho ng i s h u quy n yêuị ố ề ượ ưở ỉ ả ả ườ ở ữ ề c u v thu nh p do k t qu kinh doanh c a công ty và đ c phân ph i theo nghầ ề ậ ế ả ủ ượ ố ị quy t c a đ i h i c đông. Ngoài phi u ghi l i t c còn kèm theo phi u ghi ph nế ủ ạ ộ ổ ế ợ ứ ế ầ thu nh p b sung (xác nh n ph n đóng góp lu k ).ậ ổ ậ ầ ỹ ế

Câu 4.hình thành và phát tri n TTCK cho DN v a và nhể ừ ỏ 1.Khái ni m doanh nghi p v a và nh .ệ ệ ừ ỏ “ DNV&N là c s s n xu t, kinh doanh đ c l p, đã đăng ký kinh doanh theoơ ở ả ấ ộ ậ pháp lu t hi n hành, có v n đăng ký không quá 10 t đ ng ho c s lao đ ngậ ệ ố ỷ ồ ặ ố ộ trung bình hàng năm không quá 300 ng i”.ườ 2.Nh ng nhân t nh h ng đ n s phát tri n th tr ng ch ng khoán c a cácữ ố ả ưở ế ự ể ị ườ ứ ủ doanh nghi p v a và nh :ệ ừ ỏ

1. S n đ nh và tăng tr ng kinh tự ổ ị ưở ế s t o ra nhi u vi c làm m i, tăngẽ ạ ề ệ ớ thu nh p c a dân c , nâng m c tích lu trong dân, tăng nhu c u đ u t ,tăng sậ ủ ư ứ ỹ ầ ầ ư ố l ng nđt tham gia tt.T o môi tr ng thu n l i cho các doanh nghi p, giúp mượ ạ ườ ậ ợ ệ ở r ng quy mô ho t đ ng sxkd.Tăng c u v v n,kích thích DN tham gia thộ ạ ộ ầ ề ố ị tr ngườ .T o ra m t môi tr ng đ u t hi u qu , giúp làm gi m r i ro và làmạ ộ ườ ầ ư ệ ả ả ủ tăng hi u qu c a ho t đ ng đ u t . ệ ả ủ ạ ộ ầ ư

2. Khung pháp lý đ y đ và đ ng b đ m b o cho ho t đ ng c a thầ ủ ồ ộ ả ả ạ ộ ủ ị tr ng đ c di n ra m t cách công b ng, công khai và minh b ch.B o vườ ượ ễ ộ ằ ạ ả ệ quy n l i h p pháp c a các ch th tham gia th tr ng. ề ợ ợ ủ ủ ể ị ườ

3.Năng l c c a các c quan qu n lý Nhà n c.ự ủ ơ ả ướ Đ m b o cho th tr ngả ả ị ườ ho t đ ng theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t.ạ ộ ị ủ ậ

4.Công chúng đ u t .ầ ư Nhà đt c n ph i có s hi u bi t,n m b t nhanh cácầ ả ự ể ế ắ ắ c h i, tránh r i ro. Các nhà qu n lý c n ph i tăng tuyên truy n, ph bi n ki nơ ộ ủ ả ầ ả ề ổ ế ế th c c b n v ch ng khoán cho các nhà đ u t , có nh ng h tr c n thi t, đ cứ ơ ả ề ứ ầ ư ữ ỗ ợ ầ ế ặ bi t là v tài chính khi h tham gia th tr ng.ệ ề ọ ị ườ

5.S tích c c tham gia c a các DNV&N.ự ự ủ M t th tr ng phát tri n ph iộ ị ườ ể ả d a trên s t ng h p gi a cung và c u .S tham gia tích c c c a các doanhự ự ươ ợ ữ ầ ự ự ủ nghi p s góp ph n t o ra l ng cung l n cho th tr ngệ ẽ ầ ạ ượ ớ ị ườ

6. H th ng các trung gian tài chínhệ ố : Các ctyCK là nh ng t ch c trungữ ổ ứ gian có ph m vi ho t đ ng r ng nh t trên TTCK cũng tác đ ng nhi u m t đ nạ ạ ộ ộ ấ ộ ề ặ ế DN. II. Tình hình các DNV&N n c ta hi n nay.ở ướ ệ

-Khu v c kinh t t nhân non tr n c ta hi n nay ch y u bao g m cácự ế ư ẻ ướ ệ ủ ế ồ DNV&N, không ng ng phát tri n c v quy mô, s l ng, tham gia vào h u h từ ể ả ề ố ượ ầ ế các lĩnh v c c a n n kinh t ,ự ủ ề ế chi m kho ng 88% t ng s doanh nghi p c n c.ế ả ổ ố ệ ả ướ

-Tuy nhiên, trong quá trình phát tri n các DNV&N v n g p r t nhi u khóể ẫ ặ ấ ề khăn nh t là ấ khó khăn do thi u v n đ s n xu t và m r ng s n xu t kinhế ố ể ả ấ ở ộ ả ấ doanh.

-Các DNV&N n c ta hi n nay ch y u huy đ ng v n thông qua thở ướ ệ ủ ế ộ ố ị tr ng tài chính phi chính th c, r t khó có th ti p c n đ c v i ngu n tín d ngườ ứ ấ ể ế ậ ượ ớ ồ ụ ngân hang,vì đòi h i ph i có s đánh giá ng t nghèo v ph ng án tr n . Thỏ ả ự ặ ề ươ ả ợ ị tr ng b t đ ng s n hi n nay đang b đóng băng cũng gây ra m t tr ng i choườ ấ ộ ả ệ ị ộ ở ạ doanh nghi p trong vi c th ch p tài s n…phát hành ch ng khoán là m t h ngệ ệ ế ấ ả ứ ộ ướ ti p c n ngu n v n phù h p và hi u qu nh t trong tình hình TTCK phát tri nế ậ ồ ố ợ ệ ả ấ ể nh hi n nayư ệ 1. các doanh nghi p v a và nh tham ja TTCK Vi t Nam hi n nay cóệ ừ ỏ ở ệ ệ

1 Nh ng l i th ữ ợ ế - Tăng l i th c nh tranh c a doanh nghi pợ ế ạ ủ ệ - Tăng tính năng đ ng trong hđ qu n lý kinh doanhộ ả - H ng nhi u u đãi v thu chính sách khi đ c niêm y t trên TTCKưở ề ư ề ế ượ ế - Qu ng bá tả ên tu i, hình nh công ty , tăng tính thanh kho n c a ch ng khoán .ổ ả ả ủ ứ

2 M t s y u t gây e ng i ộ ố ế ố ạ -Ch a đáp ng các th t c đăng ký giao d ch trên TTGDCKư ứ ủ ụ ị -Các thành viên cty, thành viên h i đ ng qu n tr ch a trang b đ ki n th c vộ ồ ả ị ư ị ủ ế ứ ề TTCK -Chi phí l n,ng i công b báo cáo tài chính,h s ph c t p..ớ ạ ố ồ ơ ứ ạ 2. th c tr ng th tr ng ch ng khoán c a doanh nghi p v a và nh Vi tự ạ ị ườ ứ ủ ệ ừ ỏ ở ệ Nam hi n nay.ệ + TTGDCK Hà N i đã đi vào ho t đ ng và đ t đ c nh ng k t qu r t đángộ ạ ộ ạ ượ ữ ế ả ấ khích l , t o ra đ c m t sân ch i lành m nh cho các DNV&N có c h i thamệ ạ ượ ộ ơ ạ ơ ộ gia trên TTCK. + hàng hoá trên th tr ng ngày càng phong phú, s l ng phát hành ngày càngị ườ ố ượ tăng. + nhà đ u t đã b t đ u kh ng đ nh đ c năng l c tham gia th tr ng.ầ ư ắ ầ ẳ ị ượ ự ị ườ + h th ng các trung gian tài chính ngày càng phát tri n và ho t đ ng ngày càngệ ố ể ạ ộ chuyên nghi p h n trên TTCK.ệ ơ + h th ng c s v t ch t k thu t c a toàn th tr ng ngày càng đ c đ u tệ ố ở ở ậ ấ ỹ ậ ủ ị ườ ượ ầ ư hi n ệ đ i.ạ + ho t đ ng qu n lý, giám sát th tr ng ngày càng quy c và ch t ch , côngạ ộ ả ị ườ ủ ặ ẽ khai, minh b ch, rõ ràngạ

Câu 6. Quan đi m phát tri n th tr ng OTC là m t gi i pháp t t đ phátể ể ị ườ ộ ả ố ể tri n th tr ng CK vi t nam trong giai đo n hi n nay, bình lu n quanể ị ườ ệ ạ ệ ậ đi m nàyể

Quy mô th tr ng ị ườ Theo k t qu đi u tra c a T ng c c Th ng kê v th c tr ng doanhế ả ề ủ ổ ụ ố ề ự ạ

nghi p năm 2001-2003, tính đ n cu i năm 2002, c n c có 2.829 công ty cệ ế ố ả ướ ổ ph n. Trong đó 557 công ty nhà n c đ c c ph n hoá, 2.272 công ty c ph nầ ướ ượ ổ ầ ổ ầ không có v n nhà n c. T ng v n t có c a các doanh nghi p này là 20.937 tố ướ ổ ố ự ủ ệ ỷ đ ng, g p 20 l n t ng v n đi u l và 10 l n v n hoá c a các công ty niên y tồ ấ ầ ổ ố ề ệ ầ ố ủ ế t i th i đi m đó. Tính đ n th i đi m tháng 6 năm 2005, c n c có g n 2000ạ ờ ể ế ờ ể ả ướ ầ doanh nghi p nhà n c c ph n hoá và trên 3000 công ty c ph n. T ng v nệ ướ ổ ầ ổ ầ ổ ố đi u l c a các công ty này h n h n r t nhi u l n kh i l ng v n hoá trên thề ệ ủ ơ ơ ấ ề ầ ố ượ ố ị tr ng chính th c. Đây chính là ngu n cung c a th tr ng OTC.ườ ứ ồ ủ ị ườ Xu h ng phát tri n th tr ng OTC Vi t Nam:ướ ể ị ườ ệ

TT OTC VN phát tri n t hình thái th tr ng qu n lý l ng l o, không cóể ừ ị ườ ả ỏ ẻ t ch c ch t ch đ n th tr ng có t ch c, có s qu n lý c a Nhà n c. Choổ ứ ặ ẽ ế ị ườ ổ ứ ự ả ủ ướ đ n này, TT đã phát tri n hình th c giao d ch đi n t hi n đ i.C th :ế ể ứ ị ệ ử ệ ạ ụ ể

- Hình th c t ch c: HASTC khai tr ng và đi vào ho t đ ng vào năm 2005ứ ổ ứ ươ ạ ộ và ho t đ ng theo mô hình th tr ng OTCạ ộ ị ườ

- Hàng hóa trên th tr ng: HASTC t ch c đăng kí và giao d ch cho cị ườ ổ ứ ị ổ phi u ch a niêm y t ho c ch a đ đi u ki n niêm y t, ho c đ đi uế ư ế ặ ư ủ ề ệ ế ặ ủ ề ki n niêm y t nh ng không có nhu c u niêm y t trên HoSE.ệ ế ư ầ ế

- Tính thanh kho n c a ch ng khoán trên OTC còn ch a cao. Nhi u ck trênả ủ ứ ư ề th tr ng t t nh ng không có ng i mua.ị ườ ố ư ườ

- Tiêu chu n niêm y t trên OTC: HASTC t p trung giao d ch ch y uẩ ế ậ ị ủ ế nh ng doanh nghi p có v n đi u l t 5 t đ ng tr lên, hđ kinh doanh 1ữ ệ ố ề ệ ừ ỷ ồ ở năm có lãi, có 50 c đông bên ngoài.ổ

- Ph ng th c giao d ch: Th a thu n th ng l ng song ph ngươ ứ ị ỏ ậ ươ ượ ươ - Qu n lý th tr ng: Nhà n c có pháp lu t v qu n lý th tr ng, s qu nả ị ườ ướ ậ ề ả ị ườ ự ả

lý minh b ch và ch t ch .ạ ặ ẽ Nh n xét chung:ậ

VN, TTCK t p trung có quy mô kho ng 145 tri u $, nh ng trên thỞ ậ ả ệ ư ị tr ng t do l i có kho ng 1 t $ c phi u đ c mua bán, th tr ng chính th cườ ự ạ ả ỷ ổ ế ượ ị ườ ứ có kho ng 15000 nhà đ u t , trong khi đó th tr ng không chính th c có h nả ầ ư ị ườ ứ ơ 200000 nhà đ u t . Nh v y, th tr ng ch ng khoán t do c a Vi t Nam khôngầ ư ư ậ ị ườ ứ ự ủ ệ h nh nh ng l i không đ c ki m soát. Vì v y, phát tri n th tr ng OTC làề ỏ ư ạ ượ ể ậ ể ị ườ m t gi i pháp t t đ phát tri n th tr ng OTC Vi t Nam.ộ ả ố ể ể ị ườ ở ệ

Theo đánh giá, ti m năng c a th tr ng OTC Vi t Nam hi n nay vàề ủ ị ườ ở ệ ệ trong t ng lai là r t l n, nh t là trong đi u ki n s l ng doanh nghi p cươ ấ ớ ấ ề ệ ố ượ ệ ổ

ph n hóa nh ng ch a đ đi u ki n niêm y t trong th i gian t i s tăng lên. V iầ ư ư ủ ề ệ ế ờ ớ ẽ ớ th c tr ng phát tri n OTC hi n nay, n u không có m t khung pháp lý hoàn ch nhự ạ ể ệ ế ộ ỉ bao g m c các đi u kho n b o v nhà đ u t và m t h th ng giám sát hi uồ ả ề ả ả ệ ầ ư ộ ệ ố ệ qu ho t đ ng trên th tr ng, thì nguy c x y ra lũng đo n th tr ng là r t l nả ạ ộ ị ườ ơ ả ạ ị ườ ấ ớ mà r i ro nghiêng v phía các nhà đ u tủ ề ầ ư

Câu 7. Phân tích các y u t nh h ng đ n giá CKế ố ả ưở ế Giá tr th c hay giá tr kinh t c a m t tài s n là giá tr hi n t i c a nh ngị ự ị ế ủ ộ ả ị ệ ạ ủ ữ

lu ng ti n trong t ng lai d tính thu đ c t tài s n đó, đ c chi t kh u vồ ề ươ ự ượ ừ ả ượ ế ấ ề th i đi m hi n t i v i t l l i t c yêu c u thích h p c a NĐT. Giá tr này làờ ể ệ ạ ớ ỷ ệ ợ ứ ầ ợ ủ ị l ng ti n mà NĐT xem xét là cân b ng trong đi u ki n cho tr c v s l ng,ượ ề ằ ề ệ ướ ề ố ượ th i đi m, m c đ r i ro c a nh ng lu ng ti n trong t ng tai.ờ ể ứ ộ ủ ủ ữ ồ ề ươ

M c đích c a NĐT là xác đ nh giá tr kinh t hay giá tr th c c a m t tàiụ ủ ị ị ế ị ự ủ ộ s n. Quan đi m này đúng cho vi c đ nh giá t t c tài s n và nó là c s cho vi cả ể ệ ị ấ ả ả ơ ở ệ xác đ nh giá ch ng khoán. Theo đó, giá tr ch ng khoán b tác đ ng b i 3 nhân t :ị ứ ị ứ ị ộ ở ố 1. Đ l n và th i đi m c a nh ng lu ng ti n d tính trong t ng lai c a ch ngộ ớ ờ ể ủ ữ ồ ề ự ươ ủ ứ khoán.

Đ l n lu ng ti n d tính càng cao, giá ch ng khoán càng cao.ộ ớ ồ ề ự ứ 2. M c đ r i ro c a lu ng ti n, hay đ không ch c ch n c a lu ng thu nh pứ ộ ủ ủ ồ ề ộ ắ ắ ủ ồ ậ

M c đ r i ro c a thu nh p càng l n, giá ch ng khoán càng l nứ ộ ủ ủ ậ ớ ứ ớ 3. T l l i t c yêu c u c a NĐT đ i v i vi c th c hi n đ u t . T l l i t cỷ ệ ợ ứ ầ ủ ố ớ ệ ự ệ ầ ư ỷ ệ ợ ứ này ph thu c vào m c đ r i ro, vào ý mu n ch quan c a m i NĐT. T lụ ộ ứ ộ ủ ố ủ ủ ỗ ỷ ệ này bi u hi n thái đ c a NĐT trong vi c d đoán r i ro và nh n bi t r i roể ệ ộ ủ ệ ự ủ ậ ế ủ c a tài s n.ủ ả

T l l i t c yêu c u là t l l i t c t i thi u c n thi t đ thu hút NĐTỷ ệ ợ ứ ầ ỷ ệ ợ ứ ố ể ầ ế ể mua ho c gi ch ng khoán. T l này ph i cao đ bù đ p cho NĐT, vì r i roặ ữ ứ ỷ ệ ả ể ắ ủ ch a đ ng trong nh ng lu ng ti n t ng lai c a tài s n, nên đây là t l l i t cứ ự ữ ồ ề ươ ủ ả ỷ ệ ợ ứ cân b ng v i r i ro.ằ ớ ủ

V m t lý thuy t, m i NĐT có th yêu c u m t t l l i t c khác nhauề ặ ế ỗ ể ầ ộ ỷ ệ ợ ứ đ i v i m i lo i ch ng khoán c th . Tuy nhiên, giám đ c tài chính ch quan tâmố ớ ỗ ạ ứ ụ ể ố ỉ đ n t l l i t c yêu c u đ c bi u hi n b ng giá c th tr ng c a ch ngế ỷ ệ ợ ứ ầ ượ ể ệ ằ ả ị ườ ủ ứ khoán công ty. Nói cách khác, s nh t trí c a các NĐT v m t t l l i t c dự ấ ủ ề ộ ỷ ệ ợ ứ ự tính đ c ph n ánh trong giá c th tr ng hi n t i c a ch ng khoán. ượ ả ả ị ườ ệ ạ ủ ứ

Đ i v i t ch c phát hành, vi c xác đ nh t l l i t c yêu c u có ý nghĩaố ớ ổ ứ ệ ị ỷ ệ ợ ứ ầ quan tr ng trong vi c ho ch đ nh và th c thi chính sách qu n tr v n, chính sáchọ ệ ạ ị ự ả ị ố đ u t , b i t l này là thông s quan tr ng trong vi c xác đ nh lãi su t danhầ ư ở ỷ ệ ố ọ ệ ị ấ nghĩa khi công ty phát hành trái phi u m i, đ ng th i cũng là c s xác đ nh chiế ớ ồ ờ ơ ở ị phí v n đ i v i t ch c phát hành. ố ố ớ ổ ứ

Đ i v i NĐT, vi c xác đ nh đúng t l l i t c yêu c u không ch giúp hố ớ ệ ị ỷ ệ ợ ứ ầ ỉ ọ xác đ nh đúng giá tr ch ng khoán mà còn giúp h ho ch đ nh và th c thi chínhị ị ứ ọ ạ ị ự sách qu n lý danh m c đ u t . ả ụ ầ ư

Đ i v i Chính ph , t l l i t c yêu c u là thông s quan tr ng trongố ớ ủ ỷ ệ ợ ứ ầ ố ọ ho ch đ nh và th c thi chính sách tài chính ti n t .ạ ị ự ề ệ

Mô hình đ nh giá c b n có th đ nh nghĩa v m t toán h c nh sau:ị ơ ả ể ị ề ặ ọ ư

Trong đó:

Ct: Lu ng ti n d tính nh n đ c t i th i đi m tồ ề ự ậ ượ ạ ờ ể PV: Giá tr th c hay giá tr hi n t i c a m i tài s n t o ra nh ng lu ng ti nị ự ị ệ ạ ủ ỗ ả ạ ữ ồ ề t ng lai d tính C t năm th nh t đ n năm th n.ươ ự ừ ứ ấ ế ứ k: T l l i t c yêu c u c a NĐTỷ ệ ợ ứ ầ ủ n: S năm mà lu ng ti n xu t hi n.ố ồ ề ấ ệ

Câu 8. Trình bày ph ng th c phát hành c phi u c a doanh nghi pươ ứ ổ ế ủ ệ

Theo đ i t ng mua bán ch ng khoán, ph ng th c phát hành đ c phân chiaố ượ ứ ươ ứ ượ thành phát hành riêng l (phát hành mang tính n i b ) và phát hành ra công chúngẻ ộ ộ (hay còn g i là hình th c chào bán công khai). ọ ứ 1. Phát hành riêng lẻ: là vi c phát hành trong đó ch ng khoán đ c bán trongệ ứ ượ ph m vi m t s ng i nh t đ nh (thông th ng là cho các nhà đ u t có tạ ộ ố ườ ấ ị ườ ầ ư ổ ch c), v i nh ng đi u ki n h n ch và kh i l ng phát hành ph i đ t m t m cứ ớ ữ ề ệ ạ ế ố ượ ả ạ ộ ứ nh t đ nh.ấ ị

Vi c phát hành ch ng khoán riêng l thông th ng ch u s đi u ch nh c aệ ứ ẻ ườ ị ự ề ỉ ủ Lu t công ty. Ch ng khoán phát hành d i hình th c này không ph i là đ iậ ứ ướ ứ ả ố t ng đ c niêm y t và giao d ch trên th tr ng ch ng khoán s c p. Lu tượ ượ ế ị ị ườ ứ ơ ấ ậ pháp các n c cũng có nh ng quy đ nh c th đ i v i hình th c phát hành riêngướ ữ ị ụ ể ố ớ ứ l . ẻ

Các doanh nghi p th ng l a ch n phát hành riêng l b i m t s nguyênệ ườ ự ọ ẻ ở ộ ố nhân sau: - không đ tiêu chu n đ phát hành ra công chúngủ ẩ ể - S l ng v n c n huy đ ng nh , m c đích ch n phát hành riêng l đ gi mố ượ ố ầ ộ ỏ ụ ọ ẻ ể ả

chi phí.

- phát hành c phi u nh m m c đích duy trì các m i quan h trong kinhổ ế ằ ụ ố ệ doanh

- Phát hành cho cán b công nhân viên ch c c a công ty. ộ ứ ủ 2. Phát hành ra công chúng:

Là hình th c phát hành trong đó ch ng khoán đ c phát hành r ng rãi raứ ứ ượ ộ công chúng cho m t s l ng l n các nhà đ u t nh t đ nh, trong đó ph i đ mộ ố ượ ớ ầ ư ấ ị ả ả b o m t t l cho các nhà đ u t nh . Ngoài ra, t ng kh i l ng phát hànhả ộ ỷ ệ ầ ư ỏ ổ ố ượ ch ng khoán cũng ph i đ t m t t l theo quy đ nh. ứ ả ạ ộ ỷ ệ ị

Vi c phát hành ch ng khoán ra công chúng ph i đ c c quan qu n lýệ ứ ả ượ ơ ả Nhà n c v ch ng khoán c p gi y phép ho c ch p thu n. Sau khi phát hànhướ ề ứ ấ ấ ặ ấ ậ trên th tr ng s c p, ch ng khoán s đ c giao d ch t i S giao d ch ch ngị ườ ơ ấ ứ ẽ ượ ị ạ ở ị ứ khoán khi đã đáp ng đ c các quy đ nh v niêm y t ch ng khoán c a SGDCK.ứ ượ ị ề ế ứ ủ T ch c phát hành ch ng khoán ra công chúng ph i th c hi n m t ch đ báoổ ứ ứ ả ự ệ ộ ế ộ cáo, công b thông tin công khai và ch u s qu n lý, giám sát riêng theo quy đ nhố ị ự ả ị c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán. ủ ậ ề ứ ị ườ ứ

Vi c phát hành c phi u ra công chúng đ c th c hi n theo m t trong haiệ ổ ế ượ ự ệ ộ ph ng th c sau: ươ ứ

+ Phát hành l n đ u ra công chúng (IPO): là vi c phát hành trong đó cầ ầ ệ ổ phi u c a công ty l n đ u tiên đ c bán r ng rãi cho công chúng đ u t . N uế ủ ầ ầ ượ ộ ầ ư ế c ph n đ c bán l n đ u cho công chúng nh m tăng v n thì đó là IPO s c p,ổ ầ ượ ầ ầ ằ ố ơ ấ còn khi c ph n đ c bán l n đ u t s c ph n hi n h u thì đó là IPO thổ ầ ượ ầ ầ ừ ố ổ ầ ệ ữ ứ c p. ấ

+ Chào bán s c p (phân ph i s c p): là đ t phát hành c phi u b sungơ ấ ố ơ ấ ợ ổ ế ổ c a công ty cho r ng rãi các công chúng đ u t .ủ ộ ầ ư

Đ phát hành c phi u ra công chúng, dn ph i đ m b o các đi u ki n sau:ể ổ ế ả ả ả ề ệ - Quy mô v n: đáp ng yêu c u v v n đi u l t i thi u, sau khi phát hànhố ứ ầ ề ố ề ệ ố ể

ph i đ t % nh t đ nh v v n c ph n và s l ng công chúng n m gi ả ạ ấ ị ề ố ổ ầ ố ượ ắ ữ - Tính liên t c c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh: dn đ c thành l p vàụ ủ ạ ộ ả ấ ượ ậ

ho t đ ng trong tg nh t đ nh (3-5 năm).ạ ộ ấ ị - Đ i ngũ qu n lý công ty : có năng l c và trình đ qu n lý các ho t đ ngộ ả ự ộ ả ạ ộ

cty. - Hi u qu s n su t kinh doanh: cty ph i làm ăn có lãi v i m c l i nhu nệ ả ả ấ ả ớ ứ ợ ậ

không th p h n quy đ nh và trong 1 s năm liên t c.ấ ơ ị ố ụ - D án kh thi: dn ph i có d án kh thi trong vi c s d ng ngu n v nự ả ả ự ả ệ ử ụ ồ ố

huy đ ng đ cộ ượ Vi c phân bi t phát hành riêng l và phát hành ra công chúng là đ xácệ ệ ẻ ể

đ nh nh ng ng i phát hành r ng rãi ra công chúng ph i là nh ng công ty cóị ữ ườ ộ ả ữ ch t l ng cao, ho t đ ng s n xu t kinh doanh t t, nh m b o v cho côngấ ượ ạ ộ ả ấ ố ằ ả ệ chúng đ u t nói chung, nh t là nh ng nhà đ u t nh thi u hi u bi t. Đ ngầ ư ấ ữ ầ ư ỏ ế ể ế ồ

th i, đây cũng là đi u ki n đ xây d ng m t th tr ng ch ng khoán an toàn,ờ ề ệ ể ự ộ ị ườ ứ công khai và có hi u qu .ệ ả

Ph n 2 - Câu 13. Nh ng ho t đ ng c a NHTM trên TTCKầ ữ ạ ộ ủ Ho t đ ng c a NHTM trên th tr ng ch ng khoán có th đ c xem xét trên thạ ộ ủ ị ườ ứ ể ượ ị tr ng s c p và th tr ng th c p:ườ ơ ấ ị ườ ứ ấ

1.Trên th tr ng s c p:ị ườ ơ ấ ·Ho t đ ng phát hành trái phi u:ạ ộ ế nh m ph c v cho m c tiêu tăngằ ụ ụ ụ

tr ng, đáp ng nhu c u v n dài h n. M c dù ch a ph bi n và liên t c, nh ngưở ứ ầ ố ạ ặ ư ổ ế ụ ư đây là m t kênh huy đ ng v n l n cho các NHTM. Các NHTM phát hành tráiộ ộ ố ớ phi u có ý nghĩa quan tr ng: góp ph n tăng hàng hoá cho th tr ng ch ngế ọ ầ ị ườ ứ khoán, là m t kênh d n v n quan tr ng cho các NHTM cho m c tiêu tăng tr ngộ ẫ ố ọ ụ ưở c a n n kinh t .ủ ề ế

·Ho t đ ng tham gia đ u t tr c ti p trên th tr ng ch ng khoánạ ộ ầ ư ự ế ị ườ ứ Các NHTM, v i ti m l c tài chính m nh và kh năng s d ng v n ng nớ ề ự ạ ả ử ụ ố ắ

h n đ u t dài h n, có th đóng vai trò là nhà đ u t l n trên th tr ng tráiạ ầ ư ạ ể ầ ư ớ ị ườ phi u, đ c bi t là đ i v i trái phi u Chính ph , v n đòi h i t m nhìn đ u tế ặ ệ ố ớ ế ủ ố ỏ ầ ầ ư trung và dài h nạ . Trong năm 2005, t ng l ng trái phi u Chính ph phát hành làổ ượ ế ủ 17.226 t đ ng, trong đó các NHTM mua 12.058 t đ ng, chi m kho n 70%.ỷ ồ ỷ ồ ế ả

·Ho t đ ng phân ph i, b o lãnh phát hành:ạ ộ ố ả NHTM đóng vai trò quan tr ng trên th tr ng trái phi u v i t cách là đ i lý phát hành (đ i lý s c p)ọ ị ườ ế ớ ư ạ ạ ơ ấ ho c b o lãnh phát hành.ặ ả

T i Vi t Nam, b o lãnh phát hành là ph ng th c ph bi n nh t đ i v iạ ệ ả ươ ứ ổ ế ấ ố ớ trái phi u Chính ph . V i đ tín nhi m cao và ti m l c tài chính m nh, cácế ủ ớ ộ ệ ề ự ạ NHTM có u th l n khi tham gia b o lãnh phát hành.ư ế ớ ả

2.Trên th tr ng th c p:ị ườ ứ ấ V i vai trò là trung gian trên th tr ng, các NHTM có th th c hi n các nghi pớ ị ườ ể ự ệ ệ v sau:ụ

·Kinh doanh trái phi u:ế Kinh doanh trái phi u th c ch t là ho t đ ng chi t kh u, t o tính thanhế ự ấ ạ ộ ế ấ ạ

kho n cho th tr ng. Hình th c kinh doanh này có u đi m là không b gi i h nả ị ườ ứ ư ể ị ớ ạ b i th i gian giao d ch c a th tr ng ch ng khoán t p trung. ở ờ ị ủ ị ườ ứ ậ

Tính đ n h t năm 2005, VCB th c hi n kinh doanh trái phi u v i h n 13ế ế ự ệ ế ớ ơ NHTM và cty ch ng khoán v i t ng doanh s giao d ch đ t kho ng 2.700 tứ ớ ổ ố ị ạ ả ỷ đ ng,ồ

·Th c hi n các nghi p v phái sinh:ự ệ ệ ụ Các NHTM có th th c hi n các s n ph m phái sinh nh : hoán đ i, kỳể ự ệ ả ẩ ư ổ

h n, quy n ch n, h p đ ng t ng lai đ i v i các trái phi u, c phi u trên thạ ề ọ ợ ồ ươ ố ớ ế ổ ế ị tr ng. S k t h p liên th tr ng gi a th tr ng ti n t v i th tr ng ch ngườ ự ế ợ ị ườ ữ ị ườ ề ệ ớ ị ườ ứ

khoán s cung c p cho các nhà đ u t nhi u công c đ kinh doanh (đ u c ) vàẽ ấ ầ ư ề ụ ể ầ ơ b o hi m r i ro, đ ng th i tăng tính thanh kho n c a th tr ng.ả ể ủ ồ ờ ả ủ ị ườ

·Ho t đ ng cho vay ch ng khoán, cho vay c m c ch ng khoán: ạ ộ ứ ầ ố ứ Tài s n th ch p th ng là ti n m t. Nghi p v cho vay ch ng khoán gi a cácả ế ấ ườ ề ặ ệ ụ ứ ữ trung gian tài chính có ph m vi r ng h n c v danh m c ch ng khoán cho vayạ ộ ơ ả ề ụ ứ cũng nh danh m c tài s n th ch p. Bên vay th ch p tài s n khi nh n ch ngư ụ ả ế ấ ế ấ ả ậ ứ khoán và ph i tr l i ch ng khoán, đ ng th i nh n l i tài s n th ch p khi đáoả ả ạ ứ ồ ờ ậ ạ ả ế ấ h n. ạ

Vi c cho vay ch ng khoán th c s góp ph n làm tăng tính thanh kho nệ ứ ự ự ầ ả c a th tr ng, đ ng th i có th giúp các bên tham gia (đ c bi t là đ i v i cácủ ị ườ ồ ờ ể ặ ệ ố ớ trung gian tài chính) tìm ki m l i ế ợ nhu n thông qua vi c kinh doanh ch ng khoánậ ệ ứ đi vay ho c nh n th ch pặ ậ ế ấ .

Vi t Nam, c ch cho vay ch ng khoán m i đ c NHNN thông báoỞ ệ ơ ế ứ ớ ượ sáng ngày 29/1/2008, theo đó quy đ nh D n cho vay ch ng khoán t ng ngị ư ợ ứ ươ ứ 15-20% so v i v n đi u l c a các t ch c tín d ng.ớ ố ề ệ ủ ổ ứ ụ Bi n pháp này g n li n v iệ ắ ề ớ quy mô và r i ro cho vay kinh doanh ch ng khoán và kh năng v n c a t ch củ ứ ả ố ủ ổ ứ tín d ng.ụ

·Qu n lý tài kho n c a nhà đ u tả ả ủ ầ ư: Theo quy đ nh c a U ban ch ng khoán nhà n c, đ n tr c ngàyị ủ ỷ ứ ướ ế ướ

1.10.2008, các công ty ch ng khoán ph i hoàn t t vi c qu n lý tách b ch ti nứ ả ấ ệ ả ạ ề g i nhà đ u t t i các NHTM. Nh v y là các NHTM ph i th c hi n thêm ho tử ầ ư ạ ư ậ ả ự ệ ạ đ ng qu n lý tài kho n c a nhà đ u t .ộ ả ả ủ ầ ư Vi c ban hành quy đ nh này nh m tránhệ ị ằ tr ng h p r i ro cho nhà đ u t khi công ty ch ng khoán s d ng s d ti nườ ợ ủ ầ ư ứ ử ụ ố ư ề g i trên tài kho n c a nhà đ u t đ ử ả ủ ầ ư ể cho vay qua đêm, hay g i ng n h n h ngử ắ ạ ưở lãi su t khá t i NHTM.ấ ạ ¨M t s gi i pháp nh m tăng c ng ho t đ ng c a NHTM trên TTCKộ ố ả ằ ườ ạ ộ ủ Vi t Nam:ệ

M t làộ , đ y m nh th tr ng OTC v i nòng c t là ho t đ ng c a cácẩ ạ ị ườ ớ ố ạ ộ ủ NHTM và công ty ch ng khoán. Đ ng th i, c n s m tri n khai đ a trung tâmứ ồ ờ ầ ớ ể ư l u ký ch ng khoán vào ho t đ ng. Trung tâm l u ký ch ng khoán đ c l p nàyư ứ ạ ộ ư ứ ộ ậ s t p trung hoá t t c ho t đ ng l u ký đ i v i các ch ng khoán niêm y t vàẽ ậ ấ ả ạ ộ ư ố ớ ứ ế đăng ký giao d ch c a hai TTGD t i Hà N i và TP. H Chí Minh, t o đi u ki nị ủ ạ ộ ồ ạ ề ệ thu n l i cho các giao d ch ngoài sàn do các NHTM, công ty ch ng khoán th cậ ợ ị ứ ự hi n.ệ

Hai là, thu hút m nh đ u t c a các nhà đ u t cá nhân nh và phát tri nạ ầ ư ủ ầ ư ỏ ể d ch v qu n lý danh m c đ u t cho khách hàng cá nhân. V i d ch v này, cácị ụ ả ụ ầ ư ớ ị ụ NHTM s thi t k các s n ph m đ thu hút v n đ đ u t trong n c ho c liênẽ ế ế ả ẩ ể ố ể ầ ư ướ ặ k t v i các đ i tác n c ngoài đ bán các s n ph m qu đ u t ra n c ngoàiế ớ ố ướ ể ả ẩ ỹ ầ ư ướ

Ba là, t o khuôn kh pháp lý khuy n khích NHTM tham gia ho t đ ngạ ổ ế ạ ộ ch ng khoán vi c khuy n khích các NHTM tham gia ho t đ ng ch ng khoán,ứ ệ ế ạ ộ ứ

đ c bi t là ho t đ ng c phi u s phát huy đ c các th m nh c a các NHTM.ặ ệ ạ ộ ổ ế ẽ ượ ế ạ ủ B n làố , m r ng ho t đ ng c a công ty ch ng khoán. Vi c tăng năng l cở ộ ạ ộ ủ ứ ệ ự

tài chính cũng nh ph m vi ho t đ ng c a các công ty ch ng khoán v i m c tiêuư ạ ạ ộ ủ ứ ớ ụ tr thành các ngân hàng đ u t , đ s c b o lãnh phát hành và th c hi n các d chở ầ ư ủ ứ ả ự ệ ị v đ u t ch ng khoán không ch trong th tr ng Vi t Nam mà còn ti n t iụ ầ ư ứ ỉ ị ườ ệ ế ớ tham gia vào quá trình phát hành trái phi u qu c t c a Chính ph và các doanhế ố ế ủ ủ nghi p Vi t Nam.ệ ệ

Câu 1 . Trình bày các v n đ c b n v s giao d ch ch ng khoán.ấ ề ơ ả ề ở ị ứ

1.khái ni m:ệ SGDCK là th tr ng jao d ch CK đ c th hi n t i 1 đ a đi m t pị ườ ị ượ ự ệ ạ ị ể ậ trung g i là sàn jao d ch ho c thông qua h th ng máy tínhọ ị ặ ệ ố 2.hình th c s h uứ ở ữ : SGDCK là 1 t ch c fáp nhân đ c thành l p theo qui đ nh nhà n c.có các hìnhổ ứ ượ ậ ị ướ th c s h u sau:ứ ở ữ + hình th c s h u thành viên: SGDCK do các thành viên là các cty CK sứ ở ữ ở h u,đ c t ch c d i hình th c cty TNHH,có h i đ ng qu n tr do các cty CKữ ượ ổ ứ ướ ứ ộ ồ ả ị thành viên b u ra theo t ng nhi m kì. u đi m là:thành viên v a là ng i tham jaầ ừ ệ ư ể ừ ườ jao d ch v a là ng i qu n lí s nên chi fí th p và d ng fó v i tình hình thayị ừ ườ ả ở ấ ễ ứ ớ đ i trên th tr ng.Hình th c này là f bi n nh t.ổ ị ườ ứ ổ ế ấ + hình th c cty c f n: SGDCK đ c t ch c d i hình th c 1 cty c f n đ cứ ổ ầ ượ ổ ứ ướ ứ ổ ầ ặ bi t do các cty CK thành viên ngân hàng ,cty tài chính,b o hi m tham ja s h uệ ả ể ở ữ v i t cách là c đông h ng t i vì m c tiêu l i nhu nớ ư ổ ướ ớ ụ ợ ậ + hình th c s h u nhà n c: chính f ho c 1c quan chính f đ ng ra thànhứ ở ữ ướ ủ ặ ơ ủ ứ l p ,qu n lí và s h u 1 f n hay toàn b v n c a SGDCK.0 ch y theo m c đíchậ ả ở ữ ầ ộ ố ủ ạ ụ l i nhu n nên b o v đ c quy n l i c a nhà đ u t .nhà n c có th can thi pợ ậ ả ệ ượ ề ợ ủ ầ ư ướ ể ệ k p th i đ j cho th tr ng đ c n đ nh,lành m nh.Tuy nhiên,mô hình nàyị ờ ể ữ ị ườ ượ ổ ị ạ thi u tính đ c l p,chi fí l n,kém hi u quế ộ ậ ớ ệ ả 3.ch c năng c a SGDCKứ ủ Vi c thi t l p 1 th tr ng GDCK có t ch c v n hành liên t c v i các CKệ ế ậ ị ườ ổ ứ ậ ụ ớ đ c ch n l a là 1 trong nh ng ch c năng quan tr ng nh t c a SGDCK.Thôngượ ọ ự ữ ứ ọ ấ ủ qua SGDCK,CK fát hành đ c jao d ch lien t c,làm tăng tính thanh kho n và khượ ị ụ ả ả m i cho các CK.Ch c năng xác đ nh já c công b ng là c c kì quan tr ng trongạ ứ ị ả ằ ự ọ t o ra 1 th tr ng liên t c.Já c 0 do SGDCK hay thành viên SGDCK áp đ t màạ ị ườ ụ ả ặ đ c SGDCK xác đ nh trên c s so kh p các mua bán CK.Já c ch đ c ch tượ ị ơ ở ớ ả ỉ ượ ố b i cung-c u th tr ngở ầ ị ườ 4.t ch c & h at đ ng c a SGDCKổ ứ ọ ộ ủ Các SGDCK đ u có c u trúc nh nhau:ề ấ ư

Đ i h i đ ng c đông->h i đ ng qu n tr ->ban jám đ c->các fòng ch c năng-ạ ộ ồ ổ ộ ồ ả ị ố ứ >fòng thành viên,fòng niêm y t,fòng jao d ch,fòng jám sát,fòng nghiên c u fátế ị ứ tri n,fòng k toán ki m toán,fòng công ngh tin h c,văn fòngể ế ể ệ ọ SGDCK ho t đ ng theo các nguyên t c:ạ ộ ắ +nguyên t c công khai:f i công b thông tin minh b ch:tình hình jao d ch c a thắ ả ố ạ ị ủ ị tr ng,tình hình ho t đ ng kinh doanh c a các ch th tham ja trên th tr ngườ ạ ộ ủ ủ ể ị ườ + nguyên t c trung janắ +nguyên t c đ u já: já Ck đ c xác l p thông qua đ u já: u tiên v já,sau đó làắ ấ ượ ậ ấ ư ề th i janờ 5.thành viên SGDCK: SGDCK có các thành viên jao d ch chính là các môi j i h ng hoa h ng ho cị ớ ưở ồ ặ kinh doanh CK cho chính mình tham ja jao d ch trên sàn ho c thông qua jao d chị ặ ị đã đ c đi n hóa.cty CK là thành viên c a SGDCK f i đáp ng các yêu c u trượ ệ ủ ả ứ ầ ở thành thành viên c a SGDCK và đ c h ng các quy n cũng nh nghĩa v doủ ượ ưở ề ư ụ SGDCK đ t ra.Chu n m c kinh doanh c a các thành viên theo qui đ nh doặ ẩ ự ủ ị SGDCK đ t ra nh m đ m b o quy n l i cho khách hang và duy trì 1 th tr ngặ ằ ả ả ề ợ ị ườ ho t đ ng cân b ng,hi u qu .Thành viên SGDCK là các cty CK đ c UBCKạ ộ ằ ệ ả ượ c p j y fép ho t đ ng và đ c SGDCK ch p nh n làm thành viên c a SGDCKấ ấ ạ ộ ượ ấ ậ ủ 6.niêm y t ch ng khoánế ứ Niêm y t ch ng khoán là quá trình đ nh danh các CK đáp ng đ tiêu chu n jaoế ứ ị ứ ủ ẩ d ch trên SGDCK.Dây là quá trình SGDCK ch p thu n cho cty fát hành có CKị ấ ậ đuuwocj fép niêm y t và jao d ch trên SGDCK n u cty đó đáp ng đ y đ cácế ị ế ứ ầ ủ tiêu chu n v đ nh l ng ,đ nh tính mà SGDCK đ ra.Niêm y t CK bao hàmẩ ề ị ượ ị ề ế vi c y t tên t ch c fát hành và já CKệ ế ổ ứ Đi u ki n niêm y t t i các SGDCK khác nhau thì khác nhauề ệ ế ạ a.Điều kiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (K c TT Giao d ch CK TP H Chí Minh)ể ả ị ồ

- Có v n đi u l đã góp t i th i đi m đăng ký niêm y t t 80 t VNĐ trố ề ệ ạ ờ ể ế ừ ỷ ở lên tính theo giá tr k toánị ế

- Ho t đ ng kinh doanh hai năm li n trý c năm đăng ký niêm y t ph i cóạ ộ ề ớ ế ả lãi và không có l lu k tính đ n năm đăng ký niêm y tỗ ỹ ế ế ế

- Không có n quá h n ch a đ c d phòngợ ạ ư ượ ự - Công khai m i kho n n đ i v i công ty c a nh ng ng i có liên quanọ ả ợ ố ớ ủ ữ ườ - T i thi u 20% c phi u có quy n bi u quy t do ít nh t 100 c đông n mố ể ổ ế ề ể ế ấ ổ ắ

giữ - Thành viên HĐQT, Ban KS, TGĐ, PTGĐ, KT Trý ng ph i cam k t n mở ả ế ắ

gi 100% s CP đang s h u trong 6 tháng k t ngày niêm y t và 50% sữ ố ở ữ ể ừ ế ố CP này trong 6 tháng ti p theo (Không k s CP thu c s h u nhà ný c doế ể ố ộ ở ữ ớ cá nhân đ i di n n m gi )ạ ệ ắ ữ

- Có h sõ đăng ký niêm y t h p lồ ế ợ ệ b.Điều kiện niêm yết cổ phiếu trên TT giao dịch CK (TT GDCK Hà Nội)

- Có v n đi u l đã góp t i th i đi m đăng ký niêm y t t 10 t VNĐ trố ề ệ ạ ờ ể ế ừ ỷ ở lên tính theo giá tr k toánị ế

- Ho t đ ng kinh doanh năm li n tr c năm đăng ký niêm y t ph i có lãi vàạ ộ ề ướ ế ả không có n quá h n trên 1 năm, hoàn thành n p thu (Lýu ý: Không ápợ ạ ộ ế d ng đ i v i các doanh nghi p công ngh cao ho c chuy n t DN 100%ụ ố ớ ệ ệ ặ ể ừ v n nhà ný c sang CTCP) ố ớ

- C phi u có quy n bi u quy t do ít nh t 100 c đông n m gi (Khôngổ ế ề ể ế ấ ổ ắ ữ quy đ nh t l ) ị ỷ ệ

- Thành viên HĐQT, Ban KS, TGĐ, PTGĐ, KT Trý ng ph i cam k t n mở ả ế ắ gi 100% s CP đang s h u trong 6 tháng k t ngày niêm y t và 50% sữ ố ở ữ ể ừ ế ố CP này trong 6 tháng ti p theo (Không k s CP thu c s h u nhà ný c doế ể ố ộ ở ữ ớ cá nhân đ i di n n m gi )ạ ệ ắ ữ

- Có h sõ đăng ký niêm y t h p lồ ế ợ ệ

Ph n 2 - Câu 2. Nh n xét HoSEầ ậ Bình lu n c a anh ch v S giao d ch ch ng khoán Tp.HCM hi n nay.ậ ủ ị ề ở ị ứ ệ

Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán TP.H Chí Minh (TTGDCK TP.HCM)ị ứ ồ đ c thành l p theo Quy t đ nh s 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/07/1998 và chínhượ ậ ế ị ố th c đi vào ho t đ ng th c hi n phiên giao d ch đ u tiên vào ngày 28/7/2000 đãứ ạ ộ ự ệ ị ầ đánh d u m t s ki n quan tr ng trong đ i s ng kinh t - xã h i c a đ t n c. ấ ộ ự ệ ọ ờ ố ế ộ ủ ấ ướ

TTGDCK TP.HCM t o ra m t kênh huy đ ng và luân chuy n v n m iạ ộ ộ ể ố ớ ph c v công cu c công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c, là s n ph m c aụ ụ ộ ệ ệ ạ ấ ướ ả ẩ ủ n n chuy n đ i c c u n n kinh t v n hành theo c ch th tr ng đ nh h ngề ể ổ ơ ấ ề ế ậ ơ ế ị ườ ị ướ xã h i ch nghĩa c a Đ ng và nhà n c ta. Là đ n v s nghi p có thu, có tộ ủ ủ ả ướ ơ ị ự ệ ư cách pháp nhân, có tr s , con d u và tài kho n riêng, kinh phí ho t đ ng doụ ở ấ ả ạ ộ ngân sách nhà n c c p, Trung tâm đ c Chính ph giao m t s ch c năng,ướ ấ ượ ủ ộ ố ứ nhi m v và quy n h n qu n lý đi u hành h th ng giao d ch ch ng khoán t pệ ụ ề ạ ả ề ệ ố ị ứ ậ trung t i Vi t Nam. Đó là: t ch c, qu n lý, đi u hành vi c mua bán ch ngạ ệ ổ ứ ả ề ệ ứ khoán; qu n lý đi u hành h th ng giao d ch; th c hi n ho t đ ng qu n lý niêmả ề ệ ố ị ự ệ ạ ộ ả y t, công b thông tin, giám sát giao d ch, ho t đ ng đăng ký, l u ký và thanhế ố ị ạ ộ ư toán bù tr ch ng khoán và m t s ho t đ ng khác. ừ ứ ộ ố ạ ộ

Đ th c hi n t t các ch c năng, Trung tâm có c c u t ch c khá ch t ch ,ể ự ệ ố ứ ơ ấ ổ ứ ặ ẽ bao g m: m t Giám đ c và hai Phó giám đ c, trong đó có m t Phó giám đ cồ ộ ố ố ộ ố th ng tr c và 9 phòng, ban (Phòng Qu n lý niêm y t, Phòng Qu n lý thànhườ ự ả ế ả viên, Phòng Giám sát giao d ch, Phòng Đăng ký - L u ký - Thanh toán bù tr ,ị ư ừ

Phòng Công ngh thông tin, Phòng Thông tin Th tr ng, Phòng Hành chínhệ ị ườ T ng h p, Phòng K toán và Ban qu n lý D án).ổ ợ ế ả ự

Theo Quy t đ nh 559/QĐ/TTg ngày 11/05/2007 c a Th t ng Chính ph .ế ị ủ ủ ướ ủ Trung Tâm Giao d ch Ch ng khoán TP. H Chí Minh, đ c chuy n đ i là Sị ứ ồ ượ ể ổ ở Giao d ch Ch ng khoán Tp. H Chí Minh (SGDCK TP.HCM).ị ứ ồ

Ngày 7/1/2008, y ban Ch ng khoán Nhà n c đã c p Gi y ch ng nh nỦ ứ ướ ấ ấ ứ ậ đăng ký ho t đ ng Công ty TNHH M t thành viên cho S Giao d ch Ch ngạ ộ ộ ở ị ứ khoán Tp.HCM (HOSE).

HOSE có s t ch cao h n r t nhi u so v i mô hình Trung tâm tr c thu cự ự ủ ơ ấ ề ớ ự ộ UB Trung tâm Giao d ch CK TPHCM (HOSTC) chuy n đ i thành S Giao d chị ể ổ ở ị ch ng khoán TPHCM (Hochiminh Stock Exchange – HOSE) theo mô hình ctyứ TNHH 1 thành viên

u đi mƯ ể : Khi chuy n đ i thành mô hình Cty trách nhi m h u h n m tể ổ ệ ữ ạ ộ thành viên, HoSE là c quan đi u hành th tr ng tr c ti p, nh ng l i ho t đ ngơ ề ị ườ ự ế ư ạ ạ ộ nh m t doanh nghi p. Khi doanh nghi p này đ ng v trí đi u hành th tr ng,ư ộ ệ ệ ứ ở ị ề ị ườ quy n l c c a HOSE s r t l n. HOSE có quy n ban hành nh ng quy đ nh trongề ự ủ ẽ ấ ớ ề ữ ị ph m vi quy n h n c a mình đ có th đi u hành, giám sát th tr ng. Nghĩa làạ ề ạ ủ ể ể ề ị ườ HOSE là n i t o ra lu t ch i và có th ph t nh ng Công ty niêm y t n u viơ ạ ậ ơ ể ạ ữ ế ế ph m lu t ch i.HOSE đ ng th i cũng là c quan sàng l c và quy t đ nh xemạ ậ ơ ồ ờ ơ ọ ế ị doanh nghi p nào đ đi u ki n đ có th niêm y t. HOSE t ch hoàn toàn vệ ủ ề ệ ể ể ế ự ủ ề tài chính cũng nh nhân s , khác v i HoSTC tr c đây. Trong t ng lai, có thư ự ớ ướ ươ ể HOSE cũng s c ph n hóa, chào bán c ph n ra đ i chúng.ẽ ổ ầ ổ ầ ạ

Nh c đi mượ ể : là Công ty đi u hành th tr ng ch ng khoán TPHCM,ề ị ườ ứ quy n h n c a HOSE li u có là quá l n n u không có s giám sát ch t c aề ạ ủ ệ ớ ế ự ặ ủ Chính ph ? Mô hình Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nh t ng laiủ ệ ữ ạ ộ ư ươ c a HOSE cũng s có th n y sinh r i ro nh t đ nh n u c quan qu n lý choủ ẽ ể ả ủ ấ ị ế ơ ả HOSE toàn quy n quy t đ nh. B i l , m t Công ty s luôn ph c v cho l i íchề ế ị ở ẽ ộ ẽ ụ ụ ợ c a Công ty tr c h t và li u r ng n u HOSE cũng tr thành m t Công ty cóủ ướ ế ệ ằ ế ở ộ tính đ c l p cao thì tính công b ng, minh b ch có đ c đ m b o khi xu h ngộ ậ ằ ạ ượ ả ả ướ th tr ng đi theo h ng b t l i cho HOSE? Không th nói m t Công ty tráchị ườ ướ ấ ợ ể ộ nhi m h u h n nh HOSE s ho t đ ng phi l i nhu n. Và n u nh HOSE cóệ ữ ạ ư ẽ ạ ộ ợ ậ ế ư toàn quy n quy t đ nh, li u r ng l i nhu n c a HOSE có đ c đ t cao h nề ế ị ệ ằ ợ ậ ủ ượ ặ ơ quy n l i c a nhà đ u t hay không? ề ợ ủ ầ ư

HoSE hi n nay th c hi n 5 phiên giao d ch/ tu n, 3 đ t kh p l nh trong 1ệ ự ệ ị ầ ợ ớ ệ phiên giao d ch, áp d ng l nh giao d ch t i m c giá kh p l nh (l nh ATO), t lị ụ ệ ị ạ ứ ớ ệ ệ ỷ ệ ký qu ti n mua ch ng khoán là 70%, t l n m gi c a nhà đ u t n c ngoàiỹ ề ứ ỷ ệ ắ ữ ủ ầ ư ướ tăng t 20% đ n 30% trên t ng kh i l ng c phi u niêm y t c a m t t ch cừ ế ổ ố ượ ổ ế ế ủ ộ ổ ứ phát hành, không gi i h n đ i v i trái phi u. Ph ng th c giao d ch trái phi u:ớ ạ ố ớ ế ươ ứ ị ế ch đ c giao d ch theo ph ng th c th a thu n, không quy đ nh kh i l ngỉ ượ ị ươ ứ ỏ ậ ị ố ượ

giao d ch, biên đ giao đ ng giá, đ n v giao d ch và nhi u chính sách gi i phápị ộ ộ ơ ị ị ề ả khác.

Câu 15. Ch s Vnindex và HASTC có gì khác nhauỉ ố

Ch s VN - Indexỉ ố th hi n bi n đ ng giá c phi u giao d ch t iể ệ ế ộ ổ ế ị ạ TTGDCK TP.HCM. Công th c tính ch s áp d ng đ i v i toàn b các c phi uứ ỉ ố ụ ố ớ ộ ổ ế niêm y t t i TTGDCK nh m th hi n xu h ng giá c phi u hàng ngày. ế ạ ằ ể ệ ướ ổ ế

Ch s VN -Indexỉ ố so sánh giá tr th tr ng hi n hành v i giá tr th tr ngị ị ườ ệ ớ ị ị ườ c s vào ngày g c 28-7-2000, khi th tr ng ch ng khoán chính th c đi vàoơ ở ố ị ườ ứ ứ ho t đ ng. Giá tr th tr ng c s trong công th c tính ch s đ c đi u ch nhạ ộ ị ị ườ ơ ở ứ ỉ ố ượ ề ỉ trong các tr ng h p nh niêm y t m i, hu niêm y t và các tr ng h p có thayườ ợ ư ế ớ ỷ ế ườ ợ đ i v v n niêm y t. ổ ề ố ế

Công th c tính ch s VN - Index: ứ ỉ ố

100 00

1 11

×=− ∑ =

ii

n

i ii

QP

QP IndexVN

Trong đó:

P1i: Giá hi n hành c a c phi u iệ ủ ổ ế Q1i: Kh i l ng đang l u hành c a c phi u iố ượ ư ủ ổ ế P0i: Giá c a c phi u i th i kỳ g củ ổ ế ờ ố Q0i: Kh i l ng c a c phi u i t i th i kỳ g c.ố ượ ủ ổ ế ạ ờ ố

Ch s HASTC-Indexỉ ố tính toán m c bi n đ ng giá c a t t c các cứ ế ộ ủ ấ ả ổ phi u giao d ch trên Trung tâm GDCK Hà N i. Ch s này đ c tính toán so sánhế ị ộ ỉ ố ượ giá tr th tr ng hi n hành v i giá tr th tr ng c s ngày chính th c m c aị ị ườ ệ ớ ị ị ườ ơ ở ứ ở ử phiên giao d ch đ u tiên c a th tr ng (ngày 14-7-2005)ị ầ ủ ị ườ

Công th c tính ch s th tr ng:ứ ỉ ố ị ườ

100 00

1 11

×=− ∑

=

ii

n

i ii

QP

QP IndexHASTC

Trong phiên giao d ch, ch s HASTC-Index s đ c tính m i khi có m t giaoị ỉ ố ẽ ượ ỗ ộ d ch c phi u đ c th c hi n. ị ổ ế ượ ự ệ

Câu 3. Nh n xét v các ph ng th c phát hành c phi u VN hi n nay ậ ề ươ ứ ổ ế ở ệ

Vn hi n nay,2 ph ng th c phát hành c phi u đã đc Dn s d ng khá phỞ ệ ươ ứ ổ ế ử ụ ổ bi n.NN đã xây d ng nh ng quy đ nh v đi u ki n phát hành CP theo 2 ph ngế ự ữ ị ề ề ệ ươ th c này.ứ -Giai đo n 2006-2007ạ , ttck phát tri n cùng vs s tham gia đông đ o c a nhà ĐTể ự ả ủ cá nhân và t ch c đã m ra c h i l n cho các công ty niêm y t,Cty có kổ ứ ở ơ ộ ớ ế ế ho ch niêm y t và dn th c hi n phát hành c phi u m i..ạ ế ự ệ ổ ế ớ

Đã không ít các DN trong giai đo n này bán c phi u riêng l cho các đ iạ ổ ế ẻ ố tác chi n l c nh B o Vi t,Vinare,SSI…ế ượ ư ả ệ

Các t ch c đt chi n l c có th ch p nh n mua giá phát hành riêng lổ ứ ế ượ ể ấ ậ ẻ cao h n giá gd gi a các nhà đt hay giá tt vì l ng v n b ra s ch y tr c ti pơ ữ ượ ố ỏ ẽ ả ự ế vào DN,làm cho DN có th ng d v n cao,đ ng th i huy đ ng v n này s làmặ ư ố ồ ờ ộ ố ẽ tăng giá tr t ng lai.ị ươ

-vì v y,các Cty phát hành,cty ch ng khoán v i vai trò t v n đã l a ch nậ ứ ớ ư ấ ự ọ ph ng th c phát hành riêng l cho các đ i tác chi n l c và v i giá c đ nh,giáươ ứ ẻ ố ế ượ ớ ố ị này có th cao h n giá tt khi giá tr t ng lai c a DN ch a ph n ánh đúng theoể ơ ị ươ ủ ư ả giá tt ho c th p h n giá th tr ng 1 th i đi m t ng lai khó xác đ nh tt.Vi cặ ấ ơ ị ườ ở ờ ể ươ ị ệ phát hành c phi u riêng l cho c đông chi n l c s t o đi u ki n thu n l iổ ế ẻ ổ ế ượ ẽ ạ ề ệ ậ ợ cho DN ko ch v v n mà v công ngh ,trình đ qu n lí,m r ng tt ho tỉ ề ố ề ệ ộ ả ở ộ ạ đ ng.S tham gia c a các nhà đt chi n l c s làm cho giá tr c phi u DN tăngộ ự ủ ế ượ ẽ ị ổ ế lên.Đây là 1 ph ng th c phát hành có nhi u u đi m.ươ ứ ề ư ể

Tuy nhiên, Vi t Nam trong th i gian qua,vi c phát hành v n còn mangở ệ ờ ệ ẫ nhi u m t trái.DN l i d ng danh nghĩa phát hành c phi u cho c đông chi nề ặ ợ ụ ổ ế ổ ế l c đ chào bán v i giá r ,gây b c x c đ n nhà ĐT.ượ ể ớ ẻ ứ ứ ế

-Năm 2007 là năm ch ng ki n hang lo t các đ t IPO c a DNứ ế ạ ợ ủ . TTCK phát tri n m nh m ,DN có th d dành huy đ ng v n ra côngể ạ ẽ ể ễ ộ ố

chúng v i chi phí th p.Đã có lúc tt tr nên tràn ng p các đ t IPO,khi n nhà ĐTớ ấ ở ậ ợ ế b i th c,th m chí ko bi t tìm ngu n v n đâu đ mua ch ng khoán.ộ ự ậ ế ồ ố ở ể ứ

Thành công c a 1 đ t IPO ph thu c vào 5 nhân t : ti m l c DN,th củ ợ ụ ộ ố ề ự ự tr ng TTCK,kh i l ng phát hành,quy mô đăng kí,giá kh i đi m.ạ ố ượ ở ể

Giai đo n 2007,nhi u DN ti n hành IPO giá trúng th u r t cao, bán h t sạ ề ế ầ ấ ế ố l ng cp d ki n phát hành. Xét trên ph ng di n nhà phát hành thì có hi uượ ự ế ươ ệ ệ qu ,nh ng xét trên góc đ nhà đ u t thì mua đ c l ng CK l n ch a h n làả ư ộ ầ ư ượ ượ ớ ư ẳ hi u qu .Th c t trên ttck VN,y u t kinh doanh b y đàn là ch y u,thi u ki nệ ả ự ế ế ố ầ ủ ế ế ế th c v đ u t nên giá trúng th u ch a nói nên đ c s th t v ti m l c c aứ ề ầ ư ầ ư ượ ự ậ ề ề ự ủ DN hi n t i và tri n v ng t ng lai,bóp méo giá tr th t c a CP.ệ ạ ể ọ ươ ị ậ ủ

Sau giai đo n phát tri n quá nóng s đ n giai đo n thoái trào c a ttckạ ể ẽ ế ạ ủ VN,IPO t ng đ c xem là công c h u hi u đ th c hi n c ph n hoá.ừ ượ ụ ữ ệ ể ự ệ ổ ầ

Câu 4:Trình bày các v n đ c b n v th tr ng giao d ch qua OTCấ ề ơ ả ề ị ườ ị Th tr ng ch ng khoán phi t p trung OTC là th tr ng ch ng khoánị ườ ứ ậ ị ườ ứ

không có trung tâm giao d ch t p trung, là m t m ng l i các nhà môi gi i và tị ậ ộ ạ ướ ớ ự doanh ch ng khoán mua bán v i nhau và v i các nhà đ u tứ ớ ớ ầ ư.

Các ho t đ ng giao d ch c a th tr ng OTC đ c di n ra t i các qu yạ ộ ị ủ ị ườ ượ ễ ạ ầ (sàn giao d ch) c a các ngân hàng và công ty ch ng khoán. Th tr ng OTC đóngị ủ ứ ị ườ vai trò c a m t th tr ng th c p, th c hi n vai trò đi u hoà, l u thông cácủ ộ ị ườ ứ ấ ự ệ ề ư ngu n v n, đ m b o chuy n hoá các ngu n v n ng n h n thành dài h n đ đ uồ ố ả ả ể ồ ố ắ ạ ạ ể ầ t phát tri n kinh t .ư ể ế

Th tr ng OTC là phát tri n t hình thái th tr ng t do, không có tị ườ ể ừ ị ườ ự ổ ch c đ n th tr ng có t ch c có s qu n lý c a Nhà n c ho c c a các tứ ế ị ườ ổ ứ ự ả ủ ướ ặ ủ ổ ch c t qu n và đ c phát tri n t hình th c giao d ch truy n th ng, th côngứ ự ả ượ ể ừ ứ ị ề ố ủ sang hình th c giao d ch đi n t hi n đ i. Hi n nay, th tr ng OTC đ c coi làứ ị ệ ử ệ ạ ệ ị ườ ượ th tr ng ch ng khoán b c cao, có m c đ t đ ng hoá cao đ . ị ườ ứ ậ ứ ộ ự ộ ộ Nh ng đ c đi m c b n c a th tr ng OTC ữ ặ ể ơ ả ủ ị ườ

Th tr ng OTC m i n c có nh ng đ c đi m riêng, phù h p v i đi uị ườ ở ỗ ướ ữ ặ ể ợ ớ ề ki n và đ c thù m i n c. Tuy nhiên, có th khái quát m t s đ c đi m chungệ ặ ỗ ướ ể ộ ố ặ ể c a th tr ng OTC các n c nh sau: ủ ị ườ ở ướ ư

1. Hình th c t ch c th tr ngứ ổ ứ ị ườ .theo hình th c phi t p trung, không cóứ ậ đ a đi m giao d ch mang tính t p trung gi a bên mua và bán. Th tr ng di n raị ể ị ậ ữ ị ườ ễ t i các đ a đi m giao d ch c a các ngân hàng, công ty ch ng khoán và các đ aạ ị ể ị ủ ứ ị đi m thu n ti n cho ng i mua và bán. ể ậ ệ ườ

2. Ch ng khoán giao d ch trên th tr ng OTC bao g m 2 lo iứ ị ị ườ ồ ạ :

Th nh tứ ấ , chi m ph n l n là các ch ng khoán ch a đ đi u ki n niêmế ầ ớ ứ ư ủ ề ệ y t trên S giao d ch song đáp ng các đi u ki n v tính thanh kho n và yêu c uế ở ị ứ ề ệ ề ả ầ tài chính t i thi u c a th tr ng OTC, (ch ng khoán c a các công ty v a vàố ể ủ ị ườ ứ ủ ừ nh , công ty công ngh cao và có ti m năng phát tri n) ỏ ệ ề ể

Th hai,ứ là các lo i ch ng khoán đã niêm y t trên S giao d ch ch ngạ ứ ế ở ị ứ khoán.

Ch ng khoán niêm y t và giao d ch trên th tr ng OTC r t đa d ng và r i roứ ế ị ị ườ ấ ạ ủ cao h n so v i trên S giao d ch ch ng khoán. ơ ớ ở ị ứ

3. C ch các l p giá trên th tr ng OTC ch y u đ c th c hi nơ ế ậ ị ườ ủ ế ượ ự ệ thông qua th ng l ng và tho thu n song ph ng gi a bên mua và bênươ ượ ả ậ ươ ữ bán:

Hình th c kh p l nh trên th tr ng OTC r t ít ph bi n và ch đ c ápứ ớ ệ ị ườ ấ ổ ế ỉ ượ d ng đ i v i các l nh nh . Giá ch ng khoán đ c hình thành qua th ng l ngụ ố ớ ệ ỏ ứ ượ ươ ượ và tho thu n riêng bi t nên s ph thu c vào t ng nhà kinh doanh đ i tác trongả ậ ệ ẽ ụ ộ ừ ố giao d ch và nh v y s có nhi u m c giá khác nhau đ i v i m t ch ng khoánị ư ậ ẽ ề ứ ố ớ ộ ứ t i m t th i đi m. ạ ộ ờ ể

V i s tham gia c a các nhà t o th tr ng, c ch báo giá t p trung quaớ ự ủ ạ ị ườ ơ ế ậ m ng máy tính đi n t d n đ n s c nh tranh giá m nh m gi a các kinh doanhạ ệ ử ẫ ế ự ạ ạ ẽ ữ ch ng khoán và vì v y, kho ng cách chênh l ch gi a các m c giá s thu h p doứ ậ ả ệ ữ ứ ẽ ẹ di n ra s "đ u giá" gi a các nhà t o l p th tr ng v i nhau, nhà đ u t chễ ự ấ ữ ạ ậ ị ườ ớ ầ ư ỉ vi c l a ch n giá t t nh t trong các báo giá c a các nhà t o l p th tr ng. ệ ự ọ ố ấ ủ ạ ậ ị ườ

4. Th tr ng có s tham gia và v n hành c a các nhà t o l p thị ườ ự ậ ủ ạ ậ ị tr ng, các công ty giao d ch - môi gi iườ ị ớ ho t đ ng giao d ch d i hai hìnhạ ộ ị ướ th c: ứ

M t là mua bán ch ng khoán cho chính mình, b ng ngu n v n c a công tyộ ứ ằ ồ ố ủ - đó là ho t đ ng giao d ch. ạ ộ ị

Hai là làm môi gi i đ i lý ch ng khoán cho khách hàng đ h ng hoaớ ạ ứ ể ưở h ng - đó là ho t đ ng môi gi i. ồ ạ ộ ớ

Nhi m v quan tr ng nh t và ch y u c a các nhà t o l p th tr ng làệ ụ ọ ấ ủ ế ủ ạ ậ ị ườ t o tính thanh kho n cho th tr ng thông qua vi c n m gi m t l ng ch ngạ ả ị ườ ệ ắ ữ ộ ượ ứ khoán đ s n sàng mua bán, giao d ch v i khách hàng. H th ng các nhà t o l pể ẵ ị ớ ệ ố ạ ậ th tr ng đ c coi là đ ng l c cho th tr ng OTC phát tri n. ị ườ ượ ộ ự ị ườ ể

Mu n tham gia trên th tr ng OTC, các công ty môi gi i ph i đăng kýố ị ườ ớ ả ho t đ ng v i các c quan qu n lý và có trách nhi m tuân th các chu n m c vạ ộ ớ ơ ả ệ ủ ẩ ự ề tài chính, k thu t, chuyên môn và đ o đ c hàng ngh . ỹ ậ ạ ứ ề

5. Là th tr ng s d ng h th ng m ng máy tính đi n t di n r ngị ườ ử ụ ệ ố ạ ệ ử ệ ộ liên k t t t c các đ i t ng tham gia th tr ngế ấ ả ố ượ ị ườ . Vì v y, th tr ng OTCậ ị ườ còn đ c g i là th tr ng m ng hay th tr ng báo giá đi n t . H th ng m ngượ ọ ị ườ ạ ị ườ ệ ử ệ ố ạ c a th tr ng đ c các đ i t ng tham gia th tr ng s d ng đ đ t l nh giaoủ ị ườ ượ ố ượ ị ườ ử ụ ể ặ ệ d ch, đàm phán th ng l ng giá, truy c p và thông báo các thông tin liên quanị ươ ượ ậ đ n giao d ch ch ng khoán ... Ch c năng c a m ng đ c s d ng r ng rãi trongế ị ứ ứ ủ ạ ượ ử ụ ộ giao d ch mua bán và qu n lý trên th tr ng OTC. ị ả ị ườ

6. Qu n lý th tr ng OTCả ị ườ . C p qu n lý th tr ng OTC t ng t nhấ ả ị ườ ươ ự ư qu n lý ho t đ ng c a th tr ng ch ng khoán t p trung và đ c chia thành 2ả ạ ộ ủ ị ườ ứ ậ ượ c p. ấ

* C p qu n lý Nhà n c: do c quan qu n lý th tr ng ch ng khoán tr cấ ả ướ ơ ả ị ườ ứ ự ti p qu n lý theo pháp lu t v ch ng khoán và các lu t có liên quan, c quan nàyế ả ậ ề ứ ậ ơ th ng là U ban ch ng khoán các n c. ườ ỷ ứ ướ

* C p t qu n: có th do Hi p h i các nhà kinh doanh ch ng khoán ho cấ ự ả ể ệ ộ ứ ặ do tr c ti p S giao d ch đ ng th i qu n lý, m c tiêu chung là đ m b o s nự ế ở ị ồ ờ ả ụ ả ả ự ổ đ nh và phát tri n liên t c c a th tr ng. ị ể ụ ủ ị ườ

7. C ch thanh toán trên th tr ng OTC là linh ho t và đa d ngơ ế ị ườ ạ ạ gi a ng i mua và bán do ph n l n các giao d ch mua bán trên th tr ng OTCữ ườ ầ ớ ị ị ườ

đ c th c hi n trên c s th ng l ng và tho thu n ,khác v i ph ng th cượ ự ệ ơ ở ươ ượ ả ậ ớ ươ ứ thanh toán bù tr đa ph ng th ng nh t nh trên th tr ng t p trung. Th i h nừ ươ ố ấ ư ị ườ ậ ờ ạ thanh toán không c đ nh nh trên th tr ng t p trung mà r t đa d ng, tuỳ theoố ị ư ị ườ ậ ấ ạ t ng th ng v và s phát tri n c a th tr ng. ừ ươ ụ ự ể ủ ị ườ

Câu 5. Bình lu n c a anh ch v Trung tâm giao d ch ch ng khoán Tp.HNậ ủ ị ề ị ứ hi n nay.ệ

Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HASTC) đ c thành l p theoị ứ ộ ượ ậ Quy t đ nh s 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 c a Th t ng Chính ph ,ế ị ố ủ ủ ướ ủ chính th c đi vào ho t đ ng t năm 2005 là đ n v s nghi p có thu, v i cácứ ạ ộ ừ ơ ị ự ệ ớ ho t đ ng chính là t ch c th tr ng giao d ch ch ng khoán niêm y t, đ u giáạ ộ ổ ứ ị ườ ị ứ ế ấ c ph n và đ u th u trái phi u.ổ ầ ấ ầ ế

S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HNX) đ c thành l p theo Quy tở ị ứ ộ ượ ậ ế đ nh s 01/2009/QĐ-Ttg ngày 2/1/2009 c a Th t ng Chính ph trên c sị ố ủ ủ ướ ủ ơ ở chuy n đ i, t ch c l i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i. ể ổ ổ ứ ạ ị ứ ộ

Theo các Quy t đ nh trên S GDCK Hà N i là pháp nhân thu c s h uế ị ở ộ ộ ở ữ Nhà n c, đ c t ch c theo mô hình công ty trách nhi m h u h n m t thànhướ ượ ổ ứ ệ ữ ạ ộ viên, có t cách pháp nhân, có con d u riêng; đ c m tài kho n b ng Vi t Namư ấ ượ ở ả ằ ệ đ ng và ngo i t t i Kho b c Nhà n c và các NHTM trong và ngoài n c; làồ ạ ệ ạ ạ ướ ướ đ n v h ch toán đ c l p, t ch v tài chính, th c hi n ch đ tài chính, chơ ị ạ ộ ậ ự ủ ề ự ệ ế ộ ế đ báo cáo th ng kê, k toán, ki m toán và có nghĩa v tài chính theo quy đ nhộ ố ế ể ụ ị pháp lu t; ho t đ ng theo Lu t Ch ng khoán, Lu t Doanh nghi p, Đi u l c aậ ạ ộ ậ ứ ậ ệ ề ệ ủ S Giao d ch ch ng khoán và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan.ở ị ứ ị ủ ậ

Ngày 24/6, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HASTC) chính th cị ứ ộ ứ chuy n thành S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HNX), đ c g n li n v i sể ở ị ứ ộ ượ ắ ề ớ ự ki n khai tr ng th tr ng giao d ch ch ng khoán các công ty đ i chúng ch aệ ươ ị ườ ị ứ ạ ư niêm y t (UPCoM) sau nhi u năm chu n b . Th tr ng ch ng khoán Vi t Namế ề ẩ ị ị ườ ứ ệ b t đ u có hai S t i hai đ u Nam – B c.ắ ầ ở ạ ầ ắ

Lên S , HNX là m t đ u m i c a 3 th tr ng, n m trong ch ng trình 3ở ộ ầ ố ủ ị ườ ằ ươ m c tiêu đã đ c xác đ nh: c ng c và phát tri n th tr ng niêm y t; ra m t vàụ ượ ị ủ ố ể ị ườ ế ắ phát tri n th tr ng UPCoM; thi t l p h th ng giao d ch trái phi u Chính phể ị ườ ế ậ ệ ố ị ế ủ chuyên bi t (d ki n ra m t vào tháng 7 t i). C 3 th tr ng này cùng d a trênệ ự ế ắ ớ ả ị ườ ự n n t ng công ngh giao d ch t xa, v i h th ng công b thông tin đ ng b ,ề ả ệ ị ừ ớ ệ ố ố ồ ộ hi n đ i, hi n c b n đã hoàn thi n.ệ ạ ệ ơ ả ệ

Tr c đây HASTC là đ n v s nghi p có thu, tr c thu c y ban Ch ngướ ơ ị ự ệ ự ộ Ủ ứ khoán Nhà n c. Còn nay HNX là doanh nghi p nhà n c, công ty TNHH m tướ ệ ướ ộ thành viên do B Tài chính thành l p và tr c ti p qu n lý và đ i di n ch sộ ậ ự ế ả ạ ệ ủ ở h u, y ban Ch ng khoán Nhà n c giám sát.ữ Ủ ứ ướ

Là doanh nghi p, nh ng quan đi m mà lãnh đ o HNX đ a ra là doanhệ ư ể ạ ư nghi p này ho t đ ng không vì m c tiêu l i nhu n, mà theo yêu c u t ch c,ệ ạ ộ ụ ợ ậ ầ ổ ứ qu n lý và ph c v th tr ng. T t nhiên, m t l i th c a mô hình m i, v iả ụ ụ ị ườ ấ ộ ợ ế ủ ớ ớ riêng HNX, là c ch c a m t doanh nghi p có th giúp c i thi n ch đ đ iơ ế ủ ộ ệ ể ả ệ ế ộ ố v i ng i lao đ ng, gi chân và thu hút ngu n nhân l c trình đ cao, có đi uớ ườ ộ ữ ồ ự ộ ề ki n đ c c u t ch c t t h n đ ho t đ ng hi u qu h n… Là doanh nghi p,ệ ể ơ ấ ổ ứ ố ơ ể ạ ộ ệ ả ơ ệ HNX cũng có c ch đ c l p và ch đ ng h n đ tri n khai các s n ph m, d chơ ế ộ ậ ủ ộ ơ ể ể ả ẩ ị v cho th tr ng. Th m chí có th xem đó là m t ho t đ ng “đ u t ” và S cóụ ị ườ ậ ể ộ ạ ộ ầ ư ở th g i v n t bên ngoài đ phát tri n nh ng s n ph m, d ch v đó, theo h ngể ọ ố ừ ể ể ữ ả ẩ ị ụ ướ

u tiên cho ch t l ng, ti n đ vì l i ích c a th tr ng, thay cho c ch hànhư ấ ượ ế ộ ợ ủ ị ườ ơ ế chính tr c đó.ướ

Các ho t đ ng chính trong giai đo n đ u c a HASTC: T ch c đ u giá cạ ộ ạ ầ ủ ổ ứ ấ ổ ph n cho các doanh nghi p, t ch c đ u th u trái phi u, t ch c giao d chầ ệ ổ ứ ấ ầ ế ổ ứ ị ch ng khoán theo c ch đăng kí giao d ch.ứ ơ ế ị

HNX khai tr ng vào ngày 14/07/2005 v i 6 công ty niêm y t. T m t thươ ớ ế ừ ộ ị tr ng có giá tr giao d ch bình quân phiên ch 2 t vào tháng 7/2005, đã tăng lênườ ị ị ỉ ỷ lên 18,4 t /phiên vào năm 2006, 255,73 t /phiên năm 2007, 230,33 t /phiên nămỷ ỷ ỷ 2008, và 778,8 t /phiên năm 2009 tính đ n ngày 30/10/2009. Các phiên giao d chỷ ế ị đ u tiên đ c th c hi n t i TTGDCK Hà N i v i đi u ki n v c s v t ch t,ầ ượ ự ệ ạ ộ ớ ề ệ ề ơ ở ậ ấ h t ng k thu t công ngh và nhân s còn nhi u h n ch . Cho t i nay, v i th iạ ầ ỹ ậ ệ ự ề ạ ế ớ ớ ờ gian h n 4 năm ho t đ ng, và 1000 phiên giao d ch đ c th c hi n sàn Hà N iơ ạ ộ ị ượ ự ệ ộ đã là quy t đ c trên 250 doanh nghi p niêm y t , đăng ký giao d ch trên đ a bànụ ượ ệ ế ị ị c n c, 98 công ty ch ng khoán thành viên v i g n 700.000 tài kho n giao d chả ướ ứ ớ ầ ả ị c a nhà đ u t .ủ ầ ư

T ng m c v n hóa th tr ng t i SGDCK Hà N i hi n nay là 135.500 tổ ứ ố ị ườ ạ ộ ệ ỷ đ ng, chi m g n 10% GDP, g p g n 70 l n giá tr v n hoá th tr ng t i th iồ ế ầ ấ ầ ầ ị ố ị ườ ạ ờ đi m khai tr ng. Các lo i hình doanh nghi p niêm y t trên sàn Hà N i cũngể ươ ạ ệ ế ộ ngày càng đa d ng, phong phú v quy mô ho t đ ng, lĩnh v c s n xu t kinhạ ề ạ ộ ự ả ấ doanh nh tài chính, ngân hàng, công ngh thông tin, s n xu t, kinh doanh d chư ệ ả ấ ị v , xây d ng, d u khí, b o hi m…ụ ự ầ ả ể

Ngày 18/11/2009, k t thúc phiên giao d ch th 1.000, HNX-Index tăng 2,5ế ị ứ đi m (1,37%) đ t 185,17 đi m.ể ạ ể

Câu 6 Trình bày các ph ng th c phát hành trái phi u doanh nghi p.ươ ứ ế ệ Trái phi u doanh nghi pế ệ (sau đây g i t t là trái phi u) là m t lo i ch ngọ ắ ế ộ ạ ứ

khoán n do doanh nghi p phát hành, xác nh n nghĩa v tr c g c và lãi c aợ ệ ậ ụ ả ả ố ủ doanh nghi p phát hành đ i v i ng i s h u trái phi u.ệ ố ớ ườ ở ữ ế

V ph ng th c phát hành trái phi u, doanh nghi p có th l a ch n m tề ươ ứ ế ệ ể ự ọ ộ trong các ph ng th c phát hành sau: B o lãnh phát trái phi u; Đ i lý phát hànhươ ứ ả ế ạ trái phi u và Đ u th u trái phi u.ế ấ ầ ế 1.b o lãnh fát trái fi uả ế : B o lãnh phát hànhả là vi c t ch c b o lãnh phát hành cam k t v i t ch c phátệ ổ ứ ả ế ớ ổ ứ hành v vi c th c hi n các th t c tr c khi phát hành trái phi u, phân ph i tráiề ệ ự ệ ủ ụ ướ ế ố phi u cho các nhà đ u t , nh n mua trái phi u đ bán l i ho c mua s tráiế ầ ư ậ ế ể ạ ặ ố phi u còn l i ch a phân ph i h t.ế ạ ư ố ế a. T ch c b o lãnh phát hành trái phi uổ ứ ả ế + T ch c b o lãnh phát hành trái phi u doanh nghi p g m các công ty ch ngổ ứ ả ế ệ ồ ứ khoán và các đ nh ch tài chính khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ế ị ủ ậ + B Tài chính quy đ nh tiêu chu n c a t ch c b o lãnh phát hành trái phi u vàộ ị ẩ ủ ổ ứ ả ế công b công khai hàng năm đ doanh nghi p phát hành trái phi u và các t ch cố ể ệ ế ổ ứ b o lãnh phát hành trái phi u th c hi n.ả ế ự ệ b. Ph ng th c b o lãnh phát hành trái phi uươ ứ ả ế +Vi c b o lãnh phát hành trái phi u doanh nghi p có th do m t ho c m t s tệ ả ế ệ ể ộ ặ ộ ố ổ ch c đ ng th i th c hi n.ứ ồ ờ ự ệ + Tr ng h p nhi u t ch c cùng th c hi n b o lãnh phát hành trái phi u, th cườ ợ ề ổ ứ ự ệ ả ế ự hi n theo ph ng th c đ ng b o lãnh phát hành trái phi u.ệ ươ ứ ồ ả ế c. Phí b o lãnh phát hành trái phi uả ế + Phí b o lãnh phát hành trái phi u do t ch c phát hành tho thu n v i t ch cả ế ổ ứ ả ậ ớ ổ ứ nh n b o lãnh phát hành.ậ ả + Phí b o lãnh phát hành trái phi u đ c tính vào chi phí phát hành trái phi u vàả ế ượ ế h ch toán vào chi phí kinh doanh ho c giá tr d án, công trình s d ng ngu nạ ặ ị ự ử ụ ồ thu t phát hành trái phi u.ừ ế 2.đ i lý fát hành trái fi uạ ế Đ i lý phát hànhạ là các t ch c th c hi n vi c bán trái phi u cho nhà đ u tổ ứ ự ệ ệ ế ầ ư theo s u quy n c a t ch c phát hànhự ỷ ề ủ ổ ứ a. T ch c đ i lý phát hành trái phi uổ ứ ạ ế + T ch c đ i lý phát hành trái phi u là các công ty ch ng khoán, t ch c tínổ ứ ạ ế ứ ổ ứ d ng và các đ nh ch tài chính khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ụ ị ế ị ủ ậ + B Tài chính quy đ nh tiêu chu n c a t ch c làm đ i lý phát hành trái phi uộ ị ẩ ủ ổ ứ ạ ế doanh nghi p. ệ b.Ph ng th c đ i lý phát hành trái phi uươ ứ ạ ế + T ch c phát hành trái phi u có th u thác cho m t ho c m t s t ch cổ ứ ế ể ỷ ộ ặ ộ ố ổ ứ cùng làm nhi m v đ i lý phát hành trái phi u.ệ ụ ạ ế + Đ i lý phát hành th c hi n bán trái phi u cho các nhà đ u t theo đúng camạ ự ệ ế ầ ư k t v i t ch c phát hành. Tr ng h p không bán h t, đ i lý đ c tr l i cho tế ớ ổ ứ ườ ợ ế ạ ượ ả ạ ổ ch c phát hành s trái phi u còn l i.ứ ố ế ạ c. Phí đ i lý phát hành trái phi uạ ế

+ Phí đ i lý phát hành trái phi u do t ch c phát hành tho thu n v i đ i lý phátạ ế ổ ứ ả ậ ớ ạ hành trái phi u.ế + Phí đ i lý phát hành trái phi u đ c tính vào chi phí phát hành trái phi u vàạ ế ượ ế h ch toán vào chi phí kinh doanh ho c giá tr d án, công trình s d ng ngu nạ ặ ị ự ử ụ ồ thu t phát hành trái phi u.ừ ế 3.Đ u th u trái fi uấ ầ ế Đ u th u trái phi uấ ầ ế là vi c l a ch n các t ch c, cá nhân tham gia d th u, đápệ ự ọ ổ ứ ự ầ

ng đ yêu c u c a t ch c phát hành.ứ ủ ầ ủ ổ ứ a. Ph ng th c đ u th u trái phi uươ ứ ấ ầ ế T ch c phát hành trái phi u đ c l a ch n các ph ng th c đ u th u sau:ổ ứ ế ượ ự ọ ươ ứ ấ ầ + Đ u th u tr c ti p t i doanh nghi p phát hành trái phi u.ấ ầ ự ế ạ ệ ế + Đ u th u thông qua các t ch c tài chính trung gian.ấ ầ ổ ứ + Đ u th u thông qua Trung tâm giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ngầ ầ ị ứ ở ị ứ khoán). b. Nguyên t c đ u th u trái phi uắ ấ ầ ế + Bí m t v thông tin c a các t ch c, cá nhân tham gia d th u. ậ ề ủ ổ ứ ự ầ + B o đ m s bình đ ng gi a các t ch c, cá nhân tham gia đ u th u.ả ả ự ẳ ữ ổ ứ ấ ầ + C nh tranh v lãi su t gi a các t ch c, cá nhân tham gia đ u th u ạ ề ấ ữ ổ ứ ấ ầ c. Đ i t ng tham gia đ u th u trái phi uố ượ ấ ầ ế + Đ i t ng tham gia đ u th u trái phi u là các t ch c, cá nhân quy đ nh t iố ượ ấ ầ ế ổ ứ ị ạ Đi u 8 Ngh đ nh này.ề ị ị + Các đ i t ng tham gia đ u th u trái phi u thông qua Trung tâm Giao d chố ượ ấ ầ ế ị ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) ph i đáp ng đ các đi u ki n theoứ ở ị ứ ả ứ ủ ề ệ quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ d. Hình th c đ u th u trái phi uứ ấ ầ ế + Đ u th u c nh tranh lãi su t.ấ ầ ạ ấ + K t h p gi a đ u th u c nh tranh lãi su t v i đ u th u không c nh tranh lãiế ợ ữ ấ ầ ạ ấ ớ ấ ầ ạ su t.ấ T l trái phi u đ u th u không c nh tranh lãi su t trong t ng đ t đ u th u doỷ ệ ế ấ ầ ạ ấ ừ ợ ấ ầ doanh nghi p phát hành quy t đ nh nh ng t i đa b ng 30% t ng kh i l ng tráiệ ế ị ư ố ằ ổ ố ượ phi u thông báo phát hành c a đ t đ u th u đó.ế ủ ợ ấ ầ e. Phí đ u th u trái phi uấ ầ ế + Phí đ u th u trái phi u do t ch c phát hành tho thu n v i t ch c đ c yấ ầ ế ổ ứ ả ậ ớ ổ ứ ượ ủ quy n t ch c đ u th u trái phi u.ề ổ ứ ấ ầ ế + Phí đ u th u trái phi u đ c tính vào chi phí phát hành trái phi u và h chấ ầ ế ượ ế ạ toán vào chi phí kinh doanh ho c giá tr d án, công trình s d ng ngu n thu tặ ị ự ử ụ ồ ừ phát hành trái phi u (k c tr ng h p t ch c phát hành t t ch c đ u th uế ể ả ườ ợ ổ ứ ự ổ ứ ấ ầ trái phi u)ế

Khi ti n hành phát hành trái phi u, doanh nghi p ph i th c hi n công bế ế ệ ả ự ệ ố thông tin v vi c phát hành trái phi u ít nh t trên 3 s báo liên ti p c a 01 t báoề ệ ế ấ ố ế ủ ờ

Trung ng ho c 01 t báo đ a ph ng n i doanh nghi p đ t tr s chính.ươ ặ ờ ị ươ ơ ệ ặ ụ ở Đ ng th i, doanh nghi p ph i niêm y t công khai các thông tin v phát hành tráiồ ờ ệ ả ế ề phi u t i tr s c a doanh nghi p, t ch c b o lãnh phát hành, đ i lý phát hành,ế ạ ụ ở ủ ệ ổ ứ ả ạ t ch c đ u th u và các đ a đi m phân ph i trái phi u. Tùy vào đi u ki n cổ ứ ấ ầ ị ể ố ế ề ệ ụ th , doanh nghi p có th s d ng thêm các ph ng ti n khác đ công b thôngể ệ ể ử ụ ươ ệ ể ố tin nh đài phát thanh, truy n hình, báo đi n t , website... N i dung thông tinư ề ệ ử ộ đ c công b g m: Báo cáo tài chính năm tr c năm phát hành đ c ki m toán;ượ ố ồ ướ ượ ể Ph ng án phát hành trái phi u đã đ c thông qua; K t qu x p lo i c a tươ ế ượ ế ả ế ạ ủ ổ ch c đ nh m c tín nhi m đ i v i doanh nghi p và lo i trái phi u phát hành (n uứ ị ứ ệ ố ớ ệ ạ ế ế có), quy n l i c a ng i mua trái phi u và cam k t c a doanh nghi p ề ợ ủ ườ ế ế ủ ệ (Đi u 42-ề 43 Ngh đ nh 52/2006/NĐ-CP).ị ị

Câu 7 Nh n xét c a anh ch v các ph ng th c phát hành trái phi u doanhậ ủ ị ề ươ ứ ế nghi p Vi t Nam hi n nay..ệ ệ ệ

S phát tri n c a th tr ng trái phi u doanh nghi p Vi t Nam có thự ể ủ ị ườ ế ệ ệ ể đ c chia làm 2 giai đo n, tr c 2006 và t 2006 đ n nay.ượ ạ ướ ừ ế

Tr c 2006,th tr ng này ch a phát tri n, ch có các t ch c tài chính tínướ ị ườ ư ể ỉ ổ ứ d ng phát hành trái phi u, còn trái phi u doanh nghi p thì có r t ít các doanhụ ế ế ệ ấ nghi p phát hành.Vì v y, trong kho ng th i gian này, kênh c p v n cho doanhệ ậ ả ờ ấ ố nghi p ch y u là thông qua tín d ng ngân hàng ho c ngân sách Nhà n c ho cệ ủ ế ụ ặ ướ ặ Nhà n c cho vay r i vay l i. Ho t đ ng huy đ ng v n tr c ti p trên th tr ngướ ồ ạ ạ ộ ộ ố ự ế ị ườ h u nh ch a phát tri n.ầ ư ư ể

Tuy nhiên, k t năm 2006 tr l i đây, đ c bi t là sau khi có Ngh đ nhể ừ ở ạ ặ ệ ị ị 52/CP v vi c cho phép các doanh nghi p phát hành trái phi u theo hình th cề ệ ệ ế ứ riêng l , th tr ng trái phi u doanh nghi p đã có b c phát tri n tích c c. ngoàiẻ ị ườ ế ệ ướ ể ự kênh huy đ ng v n truy n th ng t các t ch c tín d ng - ngân hàng thì tráiộ ố ề ố ừ ổ ứ ụ phi u doanh nghi p là kênh huy đ ng v n quan tr ng đ i v i doanh nghi p.ế ệ ộ ố ọ ố ớ ệ Nh t là đ i v i doanh nghi p v a và nh c a chúng ta (đ t 500 ngàn doanhấ ố ớ ệ ừ ỏ ủ ạ nghi p vào năm 2010) tr c nh ng "th l c tài chính" c a các t p đoàn kinh tệ ướ ữ ế ự ủ ậ ế n c ngoài trong xu th toàn c u hóa hi n nay.ướ ế ầ ệ

Hi n nay, ch th phát hành trái phi u doanh nghi p không ch là doanhệ ủ ể ế ệ ỉ nghi p Nhà n c nh tr c đây mà còn có các công ty TNHH, công ty c ph nệ ướ ư ướ ổ ầ và doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài. Ngay c nguyên t c phát hành cũngệ ố ầ ư ướ ả ắ thông thoáng h n r t nhi u. Các doanh nghi p có quy n t vay, t tr , t ch uơ ấ ề ệ ề ự ự ả ự ị trách nhi m và công khai minh b ch thông tin. Đi u này có nghĩa là Nhà n cệ ạ ề ướ không còn can thi p quá sâu vào vi c phát hành trái phi u c a doanh nghi p.ệ ệ ế ủ ệ Ch a k kho n vay theo ph ng th c này th ng l n g p nhi u l n so v iư ể ả ươ ứ ườ ớ ấ ề ầ ớ kênh vay v n truy n th ng, l i đ m b o k p th i nhu c u v v n cho doanhố ề ố ạ ả ả ị ờ ầ ề ố

nghi p. Nh t là trong th i đi m hi n nay, khi mà các ngân hàng th ng m iệ ấ ờ ể ệ ươ ạ đang ph i đ ng lo t tăng v n d i nhi u hình th c tr c th c tr ng nhu c u vả ồ ạ ố ướ ề ứ ướ ự ạ ầ ề v n tăng quá nhanh c a doanh nghi p.ố ủ ệ

Tuy nhiên quy mô th tr ng giao d ch trái phi u doanh nghi p v n cònị ườ ị ế ệ ẫ nh , ch y u v n là th tr ng s c p, các nhà đ u t v n ch y u mua và giỏ ủ ế ẫ ị ườ ơ ấ ầ ư ẫ ủ ế ữ trái phi u t i khi đáo h n, các d ch v liên quan nh m h tr th tr ng tráiế ớ ạ ị ụ ằ ỗ ợ ị ườ phi u nh d ch v đ nh m c tín nhi m, đ nh giá trái phi u hay d ch v l u ký…ế ư ị ụ ị ứ ệ ị ế ị ụ ư h u nh ch a có. ầ ư ư

V ph ng th c phát hành trái phi u, doanh nghi p có th l a ch n m tề ươ ứ ế ệ ể ự ọ ộ trong các ph ng th c phát hành sau: B o lãnh phát trái phi u; Đ i lý phát hànhươ ứ ả ế ạ trái phi u và Đ u th u trái phi u.Theo quy đ nh, hi n nay có hai hình th c phátế ấ ầ ế ị ệ ứ hành trái phi u, đó là phát hành riêng l (cho d i 50 ng i) và phát hành raế ẻ ướ ườ công chúng (cho t 50 ng i tr lên). Và m c dù đi u ki n quy đ nh trong khungừ ườ ở ặ ề ệ ị pháp lý đã "m " h t s c thoáng: ch c n có th i gian ho t đ ng t i thi u 1 nămở ế ứ ỉ ầ ờ ạ ộ ố ể k t ngày doanh nghi p chính th c đi vào ho t đ ng; có báo cáo tài chính c aể ừ ệ ứ ạ ộ ủ năm li n k tr c năm phát hành đ c ki m toán; k t qu ho t đ ng s n xu tề ề ướ ượ ể ế ả ạ ộ ả ấ kinh doanh năm li n k năm phát hành ph i có lãi... thì nhi u doanh nghi p v nề ề ả ề ệ ẫ ch a th ti p c n đ c v i hình th c này b i nhi u doanh nghi p v a và như ể ế ậ ượ ớ ứ ở ề ệ ừ ỏ c a chúng ta ch y u đăng ký v n kinh doanh m c 1 - 3 t đ ng nên không đủ ủ ế ố ở ứ ỷ ồ ủ đi u ki n v v n.ề ệ ề ố

Ngay nh t i TP.HCM, n i có s l ng doanh nghi p hùng h u thì t lư ạ ơ ố ượ ệ ậ ỷ ệ doanh nghi p đăng ký v n trên 10 t đ ng cũng ch có 3.333 doanh nghi p cácệ ố ỷ ồ ỉ ệ lo i. T l phát hành trái phi u chuy n đ i, trái phi u không chuy n đ i ho cạ ỷ ệ ế ể ổ ế ể ổ ặ t l lãi su t cũng là v n đ c n cân nh c. Hi n nay chúng ta ch a có m c cỷ ệ ấ ấ ề ầ ắ ệ ư ố ụ th mà ch d a vào t ng m c v n đăng ký, ph ng án phát hành và cho doanhể ỉ ự ổ ứ ố ươ nghi p t quy t đ nh tùy theo uy tín, th ng hi u c a mình. Vì v y s r t khóệ ự ế ị ươ ệ ủ ậ ẽ ấ đ m b o đ c l i ích t i đa c a t ch c, cá nhân s h u trái phi u b i doanhả ả ượ ợ ố ủ ổ ứ ở ữ ế ở nghi p phát hành s luôn tính toán các t l này m c làm sao đ h có l iệ ẽ ỷ ệ ở ứ ể ọ ợ nh t. Nh v y s không kích thích đ c các nhà đ u t , đ r i t đó kìm hãmấ ư ậ ẽ ượ ầ ư ể ồ ừ s phát tri n c a lo i hình huy đ ng v n nàyự ể ủ ạ ộ ố

Hi n nay, vi c phát hành trái phi u doanh nghi p ch y u thông qua hìnhệ ệ ế ệ ủ ế th c bán lứ ẻ Vi c phát hành trái phi u doanh nghi p ch y u thông qua hình th c bán l làệ ế ệ ủ ế ứ ẻ m t đi u h p v i lôgíc và hoàn c nh c th c a th tr ng. Các doanh nghi pộ ề ợ ớ ả ụ ể ủ ị ườ ệ khi tham gia phát hành trái phi u đ u áp d ng hình th c này vì quy mô c a thế ề ụ ứ ủ ị tr ng v n còn nh nên các doanh nghi p có th tr c ti p th ng l ng v i cácườ ẫ ỏ ệ ể ự ế ươ ượ ớ nhà đ u t .ầ ư

m t góc đ nào đ y, vi c phát hành trái phi u doanh nghi p theo hìnhỞ ộ ộ ấ ệ ế ệ th c riêng l luôn ti m n nh ng v n đ n y sinh khó ki m soát, đ ng th i sứ ẻ ề ẩ ữ ấ ề ả ể ồ ờ ẽ gây ra nhi u r i ro cho c doanh nghi p l n nhà đ u t . Còn trong th i gian t i,ề ủ ả ệ ẫ ầ ư ờ ớ ch tr ng c a Chính ph s đ a các doanh nghi p vào trong th tr ng, đ ngủ ươ ủ ủ ẽ ư ệ ị ườ ồ th i t ng b c h ng các doanh nghi p s m th c hi n vi c phát hành tráiờ ừ ướ ướ ệ ớ ự ệ ệ phi u ra công chúng.ế

Câu 8 . Trình bày các l nh c b n trong kinh doanh ch ng khoán.ệ ơ ả ứ 1.l nh th tr ngệ ị ườ (MP)(áp d ng trong th i gian giao d ch liên t c)ụ ờ ị ụ  Là l nh mua t i m c giá bán th p nh t ho c l nh bán t i m c giá muaệ ạ ứ ấ ấ ặ ệ ạ ứ cao nh t hi n có trên th tr ng ấ ệ ị ườ  N u sau khi so kh p l nh theo nguyên t c trên mà kh i l ng đ t l nhế ớ ệ ắ ở ố ượ ặ ệ c a l nh MP v n ch a th c hi n h t thì l nh MP s đ c xem là l nh mua t iủ ệ ẫ ư ự ệ ế ệ ẽ ượ ệ ạ m c giá bán cao h n ho c l nh bán t i m c giá mua th p h n ti p theo hi n cóứ ơ ặ ệ ạ ứ ấ ơ ế ệ trên th tr ng ị ườ  N u kh i l ng đ t l nh c a l nh MP v n còn theo nguyên t c trên vàế ố ượ ặ ệ ủ ệ ẫ ắ ở không th ti p t c kh p thì l nh MP s đ c chuy n thành l nh j i h n( LO)ể ế ụ ớ ệ ẽ ượ ể ệ ớ ạ mua (bán) t i m c giá cao (th p) h n m t b c giá so v i giá giao d ch cu iạ ứ ấ ơ ộ ướ ớ ị ố cùng tr c đó ướ  Không nh p đ c khi không có l nh đ i ng (No market price available).ậ ượ ệ ố ứ

L nh th tr ng(LTT) là lo i l nh đ c s d ng r t f bi n trong jao d chệ ị ườ ạ ệ ượ ử ụ ấ ổ ế ị CK.khi s d ng lo i l nh này,nhà đ u t s n sang ch p nh n mua ho c bánử ụ ạ ệ ầ ư ẵ ấ ậ ặ theo m c já c a th tr ng hi n t i và l nh c a nhà đ u t luon luôn đ c th cứ ủ ị ườ ệ ạ ệ ủ ầ ư ượ ự hi n.L nh th tr ng còn g i là l nh 0 ràng bu c vì m c já do quan h cung-c uệ ệ ị ườ ọ ệ ộ ứ ệ ầ CK trên th tr ng quy t đ nhị ườ ế ị LTT là công c h u hi u đ nâng cao doanh s jao d ch trên th tr ng,tăng tínhụ ữ ệ ể ố ị ị ườ thanh kho n c a th tr ng.Nhà đ u t s thu n ti n h n vì h ch c n ch raả ủ ị ườ ầ ư ẽ ậ ệ ơ ọ ỉ ầ ỉ kh i l ng jao d ch mà 0 c n ch ra m c já jao d ch c th ,LTT l i đ c u tiênố ượ ị ầ ỉ ứ ị ụ ể ạ ượ ư th c hi n tr c so v i các lo i l nh jao d ch khác.Nhà đ u t cũng nh các ctyự ệ ướ ớ ạ ệ ị ầ ư ư CK s ti t ki m đ c các chi fí do ít g p sai sót,f i s a l nh hay h y l nh.ẽ ế ệ ượ ặ ả ử ệ ủ ệ LTT d gây s bi n đ ng já b t th ng nh h ng đ n tính n đ nh já c a thễ ự ế ộ ấ ườ ả ưở ế ổ ị ủ ị tr ng do l nh có th th c hi n m c já 0 th d đoán tr cườ ệ ể ự ệ ở ứ ể ự ướ LTT th ng đ c các nhà đ u t l n,chuyên nghi p sd ng và đ c áp d ngườ ượ ầ ư ớ ệ ụ ượ ụ ch y u trong các tr ng h p bán CK :đ i t ng c a l nh này th ng là CKủ ế ườ ợ ố ượ ủ ệ ườ “nóng”

2.L nh j i h n (LO)ệ ớ ạ (áp trong kh p l nh đ nh kỳ và liên t c)ớ ệ ị ụ LGH là l nh mua ho c l nh bán ch ng khoán t i m t m c giá xác đ nh ho c t tệ ặ ệ ứ ạ ộ ứ ị ặ ố

h n mà ng i đ t l nh ch p nh n đ cơ ườ ặ ệ ấ ậ ượ LGH th ng 0 th th c hi n ngay nên nhà đ u t f i xđ th i jan hi u l c c aườ ể ự ệ ầ ư ả ờ ệ ự ủ l nh.Hi u l c c a l nh: k t khi l nh đ c nh p vào h th ng giao d ch choệ ệ ự ủ ệ ể ừ ệ ượ ậ ệ ố ị đ n lúc k t thúc ngày giao d ch ho c cho đ n khi l nh b h y b .trong kho ngế ế ị ặ ế ệ ị ủ ỏ ả th i jan này khách hang có th thay đ i m c já j i h nờ ể ổ ứ ớ ạ

u: LGH júp nhà đ u t d tính đ c m c lãi,l khi jao d ch đ c th c hi nƯ ầ ư ự ượ ứ ỗ ị ượ ự ệ Nh c:+nhà đ u t có th f i nh n r i ro do m t c h i đ u t ,đbi t là khi jáượ ầ ư ể ả ậ ủ ấ ơ ộ ầ ư ệ tr th tr ng b xa m c já j i h nị ị ườ ỏ ứ ớ ạ +LGH có th 0 th c hi n đ c vì 0 đáp ng đ c các nguyên t c u tiênể ự ệ ượ ứ ượ ắ ư trong kh p l nhớ ệ 3.L nh d ngệ ừ Là lo i l nh đ c bi t đ đ m b o cho các nhà đ u t có th thu l i nhu n t i 1ạ ệ ặ ệ ể ả ả ầ ư ể ợ ậ ạ m c đ nh t đ nh và fòng ch ng r i ro trong tr ng h p já CK chuy n đ ngứ ộ ấ ị ố ủ ườ ợ ể ộ theo chi u h ng ng c l iề ướ ượ ạ Sau khi đ t l nh n u já th tr ng đ t t i ho c v t qua m c já d ng thì l nhặ ệ ế ị ườ ạ ớ ặ ượ ứ ừ ệ d ng s thành l nh th tr ngừ ẽ ệ ị ườ 2 lo i l nh d ng:l nh d ng đ bán(luôn đ t já th p h n já tr hi n t i c a 1 CKạ ệ ừ ệ ừ ể ặ ấ ơ ị ệ ạ ủ mu n bán) và l nh d ng đ mua (luôn đ t já cao h n já tr hi n t i c a CK c nố ệ ừ ể ặ ơ ị ệ ạ ủ ầ mua)

u:+b o v ti n l i c a ng i kd trong 1 th ng v đã th c hi nƯ ả ệ ề ờ ủ ườ ươ ụ ự ệ +b o v ti n l i c a ng i bán trong 1 th ng v bán kh ngả ệ ề ờ ủ ườ ươ ụ ố +fòng ng a s thua l quá l n trong tr ng h p mua bán ngay ho c bánừ ự ỗ ớ ườ ợ ặ tr c mua sauướ Nh c: khi có 1 s l ng l n các l nh d ng đ c “châm ngòi” s náo lo nượ ố ượ ớ ệ ừ ượ ự ạ trong jao d ch s x y ra khi các l nh d ng tr thành l nh th tr ng t đó bópị ẽ ả ệ ừ ở ệ ị ườ ừ méo já c CK và m c đích c a l nh d ng là j i h n thua l ,b o v l i nhu n 0ả ụ ủ ệ ừ ớ ạ ỗ ả ệ ợ ậ th c hi n đ cự ệ ượ 4.L nh d ng j i h nệ ừ ớ ạ Là lo i l nh sd ng đ nh m kh c f c s b t đ nh v m c já th c hi n ti m nạ ệ ụ ể ằ ắ ụ ự ấ ị ề ứ ự ệ ề ẩ trong l nh d ngệ ừ Ng i đ u t f i ch rõ 2 m c já: 1 m c já d ng và 1 m c já j i h n.ườ ầ ư ả ỉ ứ ứ ừ ứ ớ ạ

u: khi já th tr ng đ t t i ho c v t qua m c já d ng thì l nh d ng s trƯ ị ườ ạ ớ ặ ượ ứ ừ ệ ừ ẽ ở thành l nh j i h n thay vì thành l nh th tr ngệ ớ ạ ệ ị ườ Nh c:0 áp d ng đ c trên th tr ng OTC vì 0 có s cân b ng j a já c a nhàượ ụ ượ ị ườ ự ằ ữ ủ môi j i và ng i đ t ti nớ ườ ặ ề 5.L nh mệ ở là l nh có hi u l c vô h n.nhà đ u t có th yêu c u nhà môi j i mua ho c bánệ ệ ự ạ ầ ư ể ầ ớ ặ CK t i m c já cá bi t và l nh có já tr thu ng xuyên cho đ n khi b h y bạ ứ ệ ệ ị ờ ế ị ủ ỏ 6.L nh s a đ iệ ử ổ

Là l nh do nhà đ u t đ a vào h th ng đ s a đ i 1 s n i dung vào l nh g cệ ầ ư ư ệ ố ể ử ổ ố ộ ệ ố đã đ t tr c đó.l nh này ch đ c ch p nh n khi l nh g c ch a đ c th c hi nặ ướ ệ ỉ ượ ấ ậ ệ ố ư ượ ự ệ 7.L nh h y bệ ủ ỏ là l nh do khách hang đ a vào h th ng đ h y b l nh g c đã đ t tr cệ ư ệ ố ể ủ ỏ ệ ố ặ ướ đo.l nh này ch đ c ch p nh n khi l nh g c ch a đ c th c hi nệ ỉ ượ ấ ậ ệ ố ư ượ ự ệ

Câu 9. Phân tích vai trò c a th tr ng ch ng khoán. Nh n xét v vai trò c a thủ ị ườ ứ ậ ề ủ ị tr ng ch ng khoán Vi t Nam hi n nay.ườ ứ ệ ệ 1.vai trò c a th tr ng CKủ ị ườ - Đ i v i doanh nghi p:ố ớ ệ

+ TTCK t o các công c có tính thanh kho n cao. Y u t thông tin và y uạ ụ ả ế ố ế t c nh tranh trên th tr ng s đ m b o cho vi c phân ph i v n m t cách cóố ạ ị ườ ẽ ả ả ệ ố ố ộ hi u qu . Ch nh ng công ty có hi u qu b n v ng m i có th nh n đ c v nệ ả ỉ ữ ệ ả ề ữ ớ ể ậ ượ ố v i chi phí r trên th tr ng.ớ ẻ ị ườ

+ TTCK t o m t s c nh tranh có hi u qu trên th tr ng tài chính, đi uạ ộ ự ạ ệ ả ị ườ ề này bu c các NHTM và các t ch c tài chính ph i quan tâm t i ho t đ ng c aộ ổ ứ ả ớ ạ ộ ủ chính h và làm gi m chi phí tài chính.Vi c huy đ ng v n trên th tr ng ch ngọ ả ệ ộ ố ị ườ ứ khoán có th làm tăng v n t có c a các công ty và giúp h tránh các kho n vayể ố ự ủ ọ ả có chi phí cao cũng nh s ki m soát ch t ch c a các NHTM.ư ự ể ặ ẽ ủ

+ Hi u qu c a qu c t hóa tr tr ng ch ng khoán. Vi c m c a thệ ả ủ ố ế ị ườ ứ ệ ở ử ị tr ng ch ng khoán làm tăng tính l ng và c nh tranh trên th tr ng qu c t .ườ ứ ỏ ạ ị ườ ố ế Đi u này cho phép các công ty có th huy đ ng ngu n v n r h n tăng c ngề ể ộ ồ ố ẻ ơ ườ đ u t t ngu n ti t ki m bên ngoài, đ ng th i tăng c ng kh năng c nh tranhầ ư ừ ồ ế ệ ồ ơ ươ ả ạ qu c t và m r ng các c h i kinh doanh cu các công ty trong n c.ố ế ở ộ ơ ộ ả ướ

+ TTCK t o đi u ki n cho vi c tách bi t gi a s h u và qu n lý doanhạ ề ệ ệ ệ ữ ở ữ ả nghi p. TTCK t o đi u ki n cho vi c ti t ki m v n ch t xám, t o đi u ki nệ ạ ề ệ ệ ế ệ ố ấ ạ ề ệ thúc đ y quá trình c ph n hóa doanh nghi p Nhà n c. C ch thông tin hoànẩ ổ ầ ệ ướ ơ ế h o t o kh năng giám ch t ch c a th tr ng ch ng khoán đã làm gi m tácả ạ ả ặ ẽ ủ ị ườ ứ ả đ ng c a các tiêu c c trong qu n lý, t o đi u ki n k t h p hài hòa gi a l i íchộ ủ ự ả ạ ề ệ ế ợ ữ ợ c a ch s h u , nhà qu n lý và nh ng ng i làm công. T đó nâng giúp DNủ ủ ở ữ ả ữ ườ ừ ho t đ ng kinh doanh hi u qu h n, nâng cao năng l c c nh tranh trên thạ ộ ệ ả ơ ự ạ ị tr ng.ườ - Đ i v i các nhà đ u t :ố ớ ầ ư

+ TTCK cung c p đa d ng hóa danh múc đ u t , giúp các nhà đ u tấ ạ ầ ư ầ ư gi m b t r i ro khi tham gia th tr ng.ả ớ ủ ị ườ

+ Cung c p môi tr ng đ u t .ấ ườ ầ ư - Đ i v i n n kinh t :ố ớ ề ế

+ TTCK t o ra các công c có tính thanh kho n cao, có th tích t , tâpạ ụ ả ể ụ trung và phân ph i v n, chuy n th i h n c a v n phù h p v i yêu c u phátố ố ể ờ ạ ủ ố ợ ớ ầ tri n kinh t .ể ế

+ TTCK t o c h i cho Chính ph huy đ ng các ngu n tài chính mà khôngạ ơ ộ ủ ộ ồ t o áp l c v l m phát, đ ng th i t o các công c cho vi c th c hi n chính sáchạ ự ề ạ ồ ờ ạ ụ ệ ự ệ tài chính ti n t c a Chính ph . ( nghi p v th tr ng m )ề ệ ủ ủ ệ ụ ị ườ ở

+ Thu hút ngu n v n đ u t n c ngoài bên c nh hình th c đ u t n cồ ố ầ ư ướ ạ ứ ầ ư ướ ngoài tr c ti p (nhà đ u t n c ngoài không tr c ti p tham gia quá trình qu nự ế ầ ư ướ ự ế ả lý)

+ TTCK cung c p m t d báo tuy t v i v các chu kỳ kinh doanh trongấ ộ ự ệ ờ ề t ng lai. TTCk đ c coi là “phong vũ bi u” c a n n kinh t . Giá CK có xuươ ượ ể ủ ề ế h ng đi tr c chu kì kinh t . Th tr ng ch ng khoán cũng t o đi u ki n táiướ ướ ế ị ườ ứ ạ ề ệ c u trúc n n kinh t .ấ ề ế

Tuy nhiên, TTCK ho t đ ng trên c s thông tin hoàn h o, trong khi cácạ ộ ơ ở ả ở th tr ng m i n i, thông tin đ c chuy n t i t i các nhà đ u t không đ y đị ườ ớ ổ ượ ể ả ớ ầ ư ẩ ủ và không gi ng nhau. Nh v y, giá c ch ng khoán không ph n ánh giá tr kinhố ư ậ ả ứ ả ị t c b n c a công ty và không tr thành c s đ phân ph i m t cách có hi uế ơ ả ủ ở ơ ở ể ố ộ ệ qu các ngu n l c.ả ồ ự

M t s tiêu c c khác c a th tr ng ch ng khoán nh hi n t ng đ u c ,ộ ố ự ủ ị ườ ứ ư ệ ượ ầ ơ hi n t ng xung đ t quy n l c làm thi t h i cho quy n l i c a các c đôngệ ượ ộ ề ự ệ ạ ề ợ ủ ổ thi u s , vi c mua bán n i gián, thao túng th tr ng làm n n long các nhà đ uể ố ệ ộ ị ườ ả ầ t và nh v y, s tác đ ng tiêu c c t i ti t ki m và đ u t .ư ư ậ ẽ ộ ự ớ ế ệ ầ ư

2 .Nh n xét v vai trò c a th tr ng ch ng khoán Vi t Nam hi n nay.ậ ề ủ ị ườ ứ ệ ệ Th tr ng ch ng khoán (TTCK) hình thành và phát tri n s cùng v i thị ườ ứ ể ẽ ớ ị

tr ng ti n t t o ra m t th tr ng tài chính v n hành có hi u qu h n, gópườ ề ệ ạ ộ ị ườ ậ ệ ả ơ ph n đ c l c cho s nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c. ầ ắ ự ự ệ ệ ệ ạ ấ ướ

Khung pháp lý cho ho t đ ng và phát tri n TTCK t ng b c đ c hoànạ ộ ể ừ ướ ượ thi n, Lu t Ch ng khoán có hi u l c t ngày 01/01/2007 đã góp ph n thúc đ yệ ậ ứ ệ ự ừ ầ ẩ th tr ng phát tri n và tăng c ng kh năng h i nh p vào th tr ng tài chínhị ườ ể ườ ả ộ ậ ị ườ qu c t . Tính công khai, minh b ch c a các t ch c niêm y t đ c tăng c ng.ố ế ạ ủ ổ ứ ế ượ ườ

Năm 2006 và quý I/2007, TTCK Vi t Nam có s phát tri n v t b c, sệ ự ể ượ ậ ố l ng tài kho n cũng tăng m nh, đ n cu i tháng 3/2007 đã có 158.376 tài kho nượ ả ạ ế ố ả giao d ch đ c m t i các công ty ch ng khoán. T ng giá tr v n hóa đ t 13,8 tị ượ ở ạ ứ ổ ị ố ạ ỉ USD cu i năm 2006 (chi m 22,7% GDP) và 24,4 t USD quý I/2007 (chi mố ế ỷ ế kho ng 40% GDP), giá tr c phi u do các nhà đ u t n c ngoài đang n m giả ị ổ ế ầ ư ướ ắ ữ đ t kho ng 4 t USD, chi m 16,4% m c v n hóa c a toàn th tr ng. Thángạ ả ỉ ế ứ ố ủ ị ườ 11/2009, trên th tr ng có 105 công ty ch ng khoán đ c c p phép ho t đ ng,ị ươ ứ ướ ấ ạ ộ v i t ng s v n đi u l h n 29.269 t đ ng.ớ ổ ố ố ề ệ ơ ỷ ồ

Tuy nhiên, TTCK Vi t Nam m i phát tri n và không th tránh kh i nh ngệ ớ ể ể ỏ ữ h n ch , ch a th c s là m t kênh huy đ ng v n hi u qu cho n n kinh t .ạ ế ư ự ự ộ ộ ố ệ ả ề ế

M c v n hóa trên th tr ng tăng nhanh, nh ng l ng v n hóa đ t th p, quy môứ ố ị ườ ư ượ ố ạ ấ TTCK còn nh . TTCK Vi t Nam phát tri n ch a n đ nh, ch a ph i là kênh huyỏ ệ ể ư ổ ị ư ả đ ng quan tr ng c a các doanh nghi p Vi t Nam, bi n đ ng trên TTCK ch aộ ọ ủ ệ ệ ế ộ ư ph n ánh đúng tr ng thái c a n n kinh t . TTCK Vi t Nam còn ph thu c n ngả ạ ủ ề ế ệ ụ ộ ặ n vào các nhà đ u t n c ngoài, trong khi các công c qu n lý và giám sátề ầ ư ướ ụ ả TTCK còn h n ch .ạ ế

Tác đ ng đ n h th ng ngân hàng:ộ ế ệ ố TTCK phát tri n còn t o thêm nh ng công c m i, t o đi u ki n cho cácể ạ ữ ụ ớ ạ ề ệ

ngân hàng th ng m i có th m r ng kh năng tham gia các nghi p v thươ ạ ể ở ộ ả ệ ụ ị tr ng ti n t . Đi u này thúc đ y th tr ng ti n t phát tri n, đ ng th i h trườ ề ệ ề ẩ ị ườ ề ệ ể ồ ờ ỗ ợ NHTW th c hi n t t vai trò đi u ti t ti n t thông qua các công c CSTT, nh tự ệ ố ề ế ề ệ ụ ấ là thông qua nghi p v th tr ng m .ệ ụ ị ườ ở

TTCK đang thu hút s quan tâm c a các nhà đ u t , t o ra s phát tri nự ủ ầ ư ạ ự ể m nh h n c a th tr ng ti n t liên ngân hàng và th tr ng tín d ng ng n h n,ạ ơ ủ ị ườ ề ệ ị ườ ụ ắ ạ góp ph n gi m gánh n ng tín d ng ngân hàng. L ng v n t h th ng ngânầ ả ặ ụ ượ ố ừ ệ ố hàng chuy n sang TTCK tăng đáng k thông qua cho vay các d án, h p đ ngể ể ự ợ ồ mua l i v ch ng khoán, c m c , th ch p ch ng khoán, v.v. ạ ề ứ ầ ố ế ấ ứ

TTCK cũng t o thu n l i cho các NHTM trong vi c tăng v n đ đ i m iạ ậ ợ ệ ố ể ổ ớ công ngh , góp ph n nâng cao năng l c c nh tranh trong quá trình h i nh p.ệ ầ ự ạ ộ ậ Tính đ n cu i quý I/2007, h u h t các NHTMCP đ u đã đ t m c v n đi u l tế ố ầ ế ề ạ ứ ố ề ệ ừ 1.000 t đ ng tr lên, v t th i h n so v i l trình tăng v n đi u l theo qui đ nhỉ ồ ở ượ ờ ạ ớ ộ ố ề ệ ị t i Ngh đ nh 146/2006/NĐ-CP. C c u c đông t i các NHTMCP có s chuy nạ ị ị ơ ấ ổ ạ ự ể d ch theo h ng tăng t l c đông là các nhà đ u t n c ngoài. ị ướ ỷ ệ ổ ầ ư ướ

Câu 10. Trình bày các v n đ c b n v đ nh giá ch ng khoán. Ví d minh h a.ấ ề ơ ả ề ị ứ ụ ọ M c đích c a các nhà đt là xđ nh já tr kinh t hay já tr th c c a 1 tàiụ ủ ư ị ị ế ị ự ủ

s n,đ c xđ nh t ng đ ng v i já tr hi n t i c a nh ng lu ng ti n trongả ượ ị ươ ươ ớ ị ệ ạ ủ ữ ồ ề t ng lai d tính thu đ c t tài s n đó.nh ng lu ng ti n t ng lai này đ cươ ự ượ ừ ả ữ ồ ề ươ ượ chi t kh u tr l i hi n t i b ng vi c đ nh já t t c các tài s nế ấ ở ạ ệ ạ ằ ệ ị ấ ả ả

Já tr b tác đ ng b i 3 y u t :ị ị ộ ở ế ố + đ l n và th i đi m c a nh ng lu ng ti n d tính trong t ng lai c a tàiộ ớ ờ ể ủ ữ ồ ề ự ươ ủ s n.v i trái fi u,đ l n và th i đi m c a lu ng ti n thu nh p f thu c m nhả ớ ế ộ ớ ờ ể ủ ồ ề ậ ụ ộ ệ já,lãi su t danh nghĩa,f ng th c tr g c,lãi,kì h n hay s năm còn l i c a tráiấ ươ ứ ả ố ạ ố ạ ủ fi uế + m c đ r i ro c a lu ng ti n,hay đ 0 ch c ch n c a lu ng thu nh pứ ọ ủ ủ ồ ề ộ ắ ắ ủ ồ ậ + t l l i t c yêu c u c a nhà đt đ i v i vi c th c hi n đt .t l l i t c nàyỉ ệ ợ ứ ầ ủ ư ố ớ ệ ự ệ ư ỷ ệ ợ ứ f thu c vào m c đ r i ro ,vào ý mu n ch quan c a m i nhà đtụ ộ ứ ộ ủ ố ủ ủ ỗ ư

Vi c tìm já tr c a 1 tài s n th c hi n:ệ ị ủ ả ự ệ

+ c l ng đ l n và th i đi m c a nh ng lu ng ti n d tính thu đ c t tàiướ ượ ộ ớ ờ ể ủ ữ ồ ề ự ượ ừ s n và đánh já m c đ r i ro c a l ng ti nả ứ ộ ủ ủ ưồ ề + xác đ nh t l l i t c yêu c u c a nhà đt .t l này bi u hi n thái đ c a nhàị ỉ ệ ợ ứ ầ ủ ư ỉ ệ ể ệ ộ ủ đt trong vi c d đoán r i ro và nh n bi t m c đ r i ro c a tài s nư ệ ự ủ ậ ế ứ ọ ủ ủ ả + chi t kh u lu ng ti n d tính tr v hi n t i v i t l l i t c yêu c u trong tế ấ ồ ề ự ở ề ệ ạ ớ ỉ ệ ợ ứ ầ ư cách là t l chi t kh uỉ ệ ế ấ

Đ nh nghĩa v m t toán h c c a 1 mô hình đ nh já CK :ị ề ặ ọ ủ ị PV=t ng Ct/(1+k)^t khi t=1->nổ Ct :lu ng ti n d tính nh n đ c t i th i đi m tồ ề ự ậ ượ ạ ờ ể PV : já tr th c(já tr hi n t i)c a 1 tài s n t o ra nh ng lu ng ti n t ng lai dị ự ị ệ ạ ủ ả ạ ữ ồ ề ươ ự tính Ct t năm th 1 đ n năm th nừ ứ ế ứ K : t l l i t c yêu c u c a nhà đ u tỉ ệ ợ ứ ầ ủ ầ ư N :s năm mà lu ng ti n xu t hi nố ồ ề ấ ệ

3 b c c b n trong quá trình đ nh já :ướ ơ ả ị + c l ng C,trong f ng trình (đ l n và th i đi m nh ng lu ng ti n t ngướ ượ ươ ộ ớ ờ ể ữ ồ ề ươ lai d tính CK đang xét s mang l i)ự ẽ ạ + xác đ nh k,t l l i t c yêu c u c a nhà đ u tị ỉ ệ ợ ứ ầ ủ ầ ư + tính já tr th c PV,là já tr hi n t i c a nhũgn lu ng ti n d tính đ c chi tị ự ị ệ ạ ủ ồ ề ự ượ ế kh u t i t l l i t c yêu c u c a nhà đtấ ạ ỉ ệ ợ ứ ầ ủ ư VD:th tr ng CK phân tích c b n/trang 67,68ị ườ ơ ả (nó nhìu công th c linh tinh quá 0 oánh đ c..hehe)ứ ượ

Câu 11 Bình lu n quan đi m c a 1 s nhà đ u t cho r ng giá c phi u m iậ ể ủ ố ầ ư ằ ổ ế ớ niêm y t đ u tăng.ế ề

Theo qui lu t já tr ,th já c fi u f n ánh gtr ts n c a ch s h u,do v yậ ị ị ổ ế ả ị ả ủ ủ ở ữ ậ nhân t quan tr ng nh t nh h ng đ n th já c fi u là já tr công ty,th hi nố ọ ấ ả ưở ế ị ổ ế ị ể ệ b ng kh năng sinh l i trên tài s n c a ch s h u t ng ng v i m c đ r i roằ ả ờ ả ủ ủ ở ữ ươ ứ ớ ứ ộ ủ c a ch s h u.já tr th c c a c fi u đ c xác đ nh là já tr hi n t i c a cácủ ủ ở ữ ị ự ủ ổ ế ượ ị ị ệ ạ ủ kho n thu nh p t c fi u đ c chi t kh u v th i đi m hi n t i,t i t l l iả ậ ừ ổ ế ượ ế ấ ề ờ ể ệ ạ ạ ỷ ệ ợ t c yêu c u trên c fi u th ng.t l l i t c này f n ánh m c đ đòi h i c aứ ầ ổ ế ườ ỷ ệ ợ ứ ả ứ ộ ỏ ủ các c đông v m c đ bù đ p cho nh ng r i ro c a c fi u.Nói chung,có 3ổ ề ứ ộ ắ ữ ủ ủ ổ ế nhân t nh h ng quy t đ nh đ n já tr c fi u: đ l n và th i đi m c a cácố ả ưở ế ị ế ị ổ ế ộ ớ ờ ể ủ

lu ng thu nh p,m c đ r i ro c a lu ng ti n và t l l i t c yêu c u c a cácồ ậ ứ ộ ủ ủ ồ ề ỷ ệ ợ ứ ầ ủ nhà đtư

Bên c nh đó,các nhóm y u t kinh t (s l ng c fi u đang l u hành trên thạ ế ố ế ố ượ ổ ế ư ị tr ng,s l ng và ch t l ng hàng hóa thay th ,thu nh p nhà đ u t ,c t c.lãiườ ố ượ ấ ượ ế ậ ầ ư ổ ứ su t,l m fát..),nhóm y u t fi kinh t (s thay đ i v các đi u ki n chínhấ ạ ế ố ế ự ổ ề ề ệ tr ,đki n văn hóa..),nhóm y u t th tr ng(nh bi n đ ng th tr ng,m i quanị ệ ế ố ị ườ ư ế ộ ị ườ ố h cung-c u) cũng nh h ng đ n já c fi u m i niêm y t: m t khác các chínhệ ầ ả ưở ế ổ ế ớ ế ặ sách qlí c a các c quan qu n lí nhà n c và qu n lí th tr ng cũng nh h ngủ ơ ả ướ ả ị ườ ả ưở l n t i já c fi u: thu ,chính sách niêm y t..trong đki n hi n nay VN,n nớ ớ ổ ế ế ế ệ ệ ở ề chính tr n đ nh,th tr ng ch ng khoán còn ch a fát tri n m nh thì y u t fiị ổ ị ị ườ ứ ư ể ạ ế ố kinh t ít tác đ ng.ch y u já c fi u b nh h ng b i các nhân t còn l i,h tế ộ ủ ế ổ ế ị ả ưở ở ố ạ ạ nhân chính là kh năng thu nh p c a ctyả ậ ủ

Quan đi m c a 1 s nhà đt cho r ng já c fi u m i niêm y t đ u tăng jáể ủ ố ư ằ ổ ế ớ ế ề là 0 chính xác vì já c a chúng còn f thu c nhi u y u t ,tùy vào tình hình c aủ ụ ộ ề ế ố ủ n n kinh t ,c a th tr ng mà já có tăng ho c j m.ề ế ủ ị ườ ặ ả Còn trong tình hình hi nệ nay,h u h t các c phi u m i tham gia niêm y t đ u có chu i tăng giá m nh -ầ ế ổ ế ớ ế ề ỗ ạ m t hi n t ng nh ng không h n mang tính “phong trào”ộ ệ ượ ư ẳ ,’b y đàn’ầ Th tr ng ch ng khoán ph c h i m nh, t o môi tr ng thu n l i đ nhi uị ườ ứ ụ ồ ạ ạ ườ ậ ợ ể ề doanh nghi p ti n hành niêm y t c phi u. Ng c l i, ho t đ ng niêm y t m iệ ế ế ổ ế ượ ạ ạ ộ ế ớ sôi đ ng tr l i cũng t o thêm ngu n hàng và nhi u l a ch n cho nhà đ u t .ộ ở ạ ạ ồ ề ự ọ ầ ư N i b t trong m y tháng g n đây là nh ng k t qu r t thành công c a ho tổ ậ ấ ầ ữ ế ả ấ ủ ạ đ ng này.ộ

Chàosànlà…th ngắ là k t qu c a đa s mã m i tham gia niêm y t. Theoế ả ủ ố ớ ế th ng kê c a Công ty Ch ng khoán Tân Vi t (TVSI), trong hai tháng g n đây, số ủ ứ ệ ầ ố l ng công ty chào sàn đã lên t i 24, trong đó có đ n 16 tr ng h p giá liên ti pượ ớ ế ườ ợ ế tăng k ch tr n k t phiên giao d ch đ u tiên.ị ầ ể ừ ị ầ Nguyên nhân tr c h t c a nh ng thành công trên là m y tháng g n đây thướ ế ủ ữ ấ ầ ị tr ng đón nh ng y u t tích c c t các ch s kinh t vĩ mô, v i các d báoườ ữ ế ố ự ừ ỉ ố ế ớ ự tích c c c a các chuyên gia kinh t và các t ch c tài chính qu c t ự ủ ế ổ ứ ố ế

Các công ty có c phi u tăng tr n đ u là n m trong nh ng ngành “hot”ổ ế ầ ề ằ ữ trên th tr ng nh b t đ ng s n, s n xu t cao su, thép và gas. “Các công ty nàyị ườ ư ấ ộ ả ả ấ có l i th t vi c các “anh ch ” tr c đó có k t qu kinh doanh r t kh quan vàợ ế ừ ệ ị ướ ế ả ấ ả t t, ngoài ra v i các doanh nghi p b t đ ng s n còn có qu đ t nhi u nh t trongố ớ ệ ấ ộ ả ỹ ấ ề ấ ngành v trí thu n l i (DIG) trong khi VPH, VNI đ u đang tri n khai d án ở ị ậ ợ ề ể ự ở nh ng v trí đ c đ a trung tâm thành ph và khu dân c s m u t”.ữ ị ắ ị ố ư ầ ấ

Nh ng công ty này còn n m trong ngành h ng l i tr c ti p t gói kíchữ ằ ưở ợ ự ế ừ c u bao g m h tr lãi su t và gi m thu . Đ c bi t các doanh nghi p th y s nầ ồ ỗ ợ ấ ả ế ặ ệ ệ ủ ả v i thông tin giá và kh i l ng xu t sang EU và M tăng trong quý 3 và quý 4 sớ ố ượ ấ ỹ ẽ

làm doanh thu xu t kh u và l i nhu n tăng m nh - m t y u t h t s c thu n l iấ ẩ ợ ậ ạ ộ ế ố ế ứ ậ ợ cho vi c chào sàn.ệ

Ngoài ra, dòng ti n trong m y tháng g n đây tăng tr ng khá đ u và b nề ấ ầ ưở ề ề v ng, giao d ch trung bình t 3.000 – 6.000 t đ ng/ngày, hai ch s chính đ u cóữ ị ừ ỷ ồ ỉ ố ề xu h ng tăng dài h n đã t o tâm lý l c quan và tin t ng cho nhà đ u t . “Nhàướ ạ ạ ạ ưở ầ ư đ u t s rình nh ng c phi u chào sàn v i giá “r t ng đ i” đ lao vào mua.ầ ư ẽ ữ ổ ế ớ ẻ ươ ố ể Nh v y, hi u ng đám đông cũng th hi n rõ nhóm c phi u này”ư ậ ệ ứ ể ệ ở ổ ế

M t s nguyên nhân, y u t mang tính đòn b y c a já chào sàn: tính th iộ ố ế ố ẩ ủ ờ đi m và m c giá chào sàn.ể ứ

Y u t ch y u đóng góp vào s thành công c a các c phi u chào sàn làế ố ủ ế ự ủ ổ ế xu th chung c a th tr ng. Th tr ng tăng thì nhìn chung các c phi u đ uế ủ ị ườ ị ườ ổ ế ề tăng. Tuy v y, y u t giá kh i đi m khi chào sàn cũng đóng vai trò quan tr ng.ậ ế ố ở ể ọ Nhìn chung các doanh nghi p đã rút kinh nghi m r t nhi u trong vi c đ a raệ ệ ấ ề ệ ư m c giá kh i đi m, h đã th c s có cân nh cứ ở ể ọ ự ự ắ

Y u t giá kh i đi m là đi u ki n quan tr ng đ t o ra s c hút c a cế ố ở ể ề ệ ọ ể ạ ứ ủ ổ phi u trong nh ng ngày đ u m i niêm y t. Nh ng c phi u có giá kh i đi mế ữ ầ ớ ế ữ ổ ế ở ể đ c xác đ nh quá cao so v i kỳ v ng chung c a th tr ng th ng đ c cácượ ị ớ ọ ủ ị ườ ườ ượ nhà đ u t nhìn nh n r ng đó là c h i đ “x hàng” c a nh ng c đông hi nầ ư ậ ằ ơ ổ ể ả ủ ữ ổ ệ h u và đi u đó t o n t ng không t t v i đ i ngũ qu n tr . Ng c l i, v iữ ề ạ ấ ượ ố ớ ộ ả ị ượ ạ ớ nh ng công ty đ a ra giá kh i đi m th p h n kỳ v ng th tr ng, các nhà đ u tữ ư ở ể ấ ơ ọ ị ườ ầ ư đón nh n tích c c b i đó là thông đi p th hi n r ng doanh nghi p đang đ cậ ự ở ệ ể ệ ằ ệ ượ chèo lái b i nh ng con ng i g n bó v i công ty.ở ữ ườ ắ ớ

Giá kh i đi m khi niêm y t ch có vai trò gi i quy t v n đ “lãi v n” choở ể ế ỉ ả ế ấ ề ố nh ng c đông hi n h u (n u có), ch không gi i quy t đ c v n đ th ng dữ ổ ệ ữ ế ứ ả ế ượ ấ ề ặ ư v n nh lúc chào bán ra công chúng v n đ c cho là có l i cho doanh nghi p.ố ư ố ượ ợ ệ

Các m c giá kh i đi m khi niêm y t đ a ra đ u đã tr l i m c h p lý,ứ ở ể ế ư ề ở ạ ứ ợ th m chí m c th p. Đây là m t chuy n bi n tích c c,đi u này th hi n m cậ ở ứ ấ ộ ể ế ự ề ể ệ ứ đ cam k t c a nh ng ng i lãnh đ o v i công ty và nh th s t o ra giá trộ ế ủ ữ ườ ạ ớ ư ế ẽ ạ ị b n v ng cho công ty v lâu dàiề ữ ề

Câu 12 : chính sách c t c c a các doanh nghi p c ph n, nêu s tác đ ng c aổ ứ ủ ệ ổ ầ ự ộ ủ thu 2009 t i chính sách c t c c a các doanh nghi p vi t nam?ế ớ ổ ứ ủ ệ ệ

1. chính sách c t c c a các doanh nghi p c ph nổ ứ ủ ệ ổ ầ n m trong m i t ngằ ố ươ quan gi a 4 y u t : ữ ế ố 1 - Quy t đ nh Đ u tế ị ầ ư 2 - Quy t đ nh Tài chính ế ị 3 - Chính sách c t c ổ ứ 4 - Qu n tr r i roả ị ủ

Chính sách c t c là chính sách n đ nh phân ph i gi a l i nhu n gi l iổ ứ ấ ị ố ữ ợ ậ ữ ạ tái đ u t và chi tr c t c cho c đông. L i nhu n gi l i cung c p cho các nhàầ ư ả ổ ứ ổ ợ ậ ữ ạ ấ đ u t m t ngu n tăng tr ng l i nhu n ti m năng t ng lai thông qua tái đ uầ ư ộ ồ ưở ợ ậ ề ươ ầ t , trong khi c t c cung c p cho h m t phân ph i hi n t i. Nó n đ nh m cư ổ ứ ấ ọ ộ ố ệ ạ ấ ị ứ l i nhu n sau thu c a công ty s đ c đem ra phân ph i nh th nào, bao nhiêuợ ậ ế ủ ẽ ượ ố ư ế ph n trăm đ c gi l i đ tái đ u t và bao nhiêu dùng đ chi tr c t c choầ ượ ữ ạ ể ầ ư ể ả ổ ứ các c đông. Vì th , chính sách c t c s có nh h ng đ n s l ng v n cổ ế ổ ứ ẽ ả ưở ế ố ượ ố ổ ph n trong c u trúc v n c a doanh nghi p (thông qua l i nhu n gi l i) và chiầ ấ ố ủ ệ ợ ậ ữ ạ phí s d ng v n c a doanh nghi p.ử ụ ố ủ ệ

Chính sách c t c có tác đ ng đ n giá c phi u c a công ty, ngu n ti nổ ứ ộ ế ổ ế ủ ồ ề công ty có th s d ng đ tái đ u t và có nh h ng đ n ngu n thu nh p c aể ử ụ ể ầ ư ả ưở ế ồ ậ ủ các c đông hi n hành.ổ ệ

Các nhân t tác đ ng đ n chính sách c t c là:ố ộ ế ổ ứ - Chính sách tài chính công ty (VD t l gi a n ph i tr / v n ch )ỷ ệ ữ ợ ả ả ố ủ - Kh năng thanh toán trong hi n t i và ng n h n c a công ty .ả ệ ạ ắ ạ ủ - Kh năng tìm đ c ngu n v n khác ngoài l i nhu n gi l iả ượ ồ ố ợ ậ ữ ạ - nh h ng t t l chia c t c c a các công ty khác ( th ng là cùng ngànhẢ ưở ừ ỷ ệ ổ ứ ủ ườ kinh doanh) - Đi u l công ty và Lu t Doanh nghi p v phân ph i c t c, đ c bi t đ i v iề ệ ậ ệ ề ố ổ ứ ặ ệ ố ớ công ty NN - T l l m phát.ỷ ệ ạ

C t c và lãi v n đ u b đánh thu , vi c phát hành và giao d ch ch ngổ ứ ố ề ị ế ệ ị ứ khoán đ u ph i ch u chi phí và có s b t đ i x ng thông tin gi a các nhà qu n lýề ả ị ự ấ ố ứ ữ ả công ty và ng i đ u t cũng tác đ ng t i vi c l a ch n chính sách c t c c aườ ầ ư ộ ớ ệ ự ọ ổ ứ ủ công ty

Th nh t,tác đ ng c a thu :ứ ấ ộ ủ ế N u thu l i v n cao h n thu thu nh pế ế ợ ố ơ ế ậ đóng trên c t c thì c đông s thích chính sách c t c cao h n là chính sách cổ ứ ổ ẽ ổ ứ ơ ổ t c th p, và ng c l i. Khi đó chính sách c t c mà công ty đeo đu i s có nhứ ấ ượ ạ ổ ứ ổ ẽ ả h ng r t l n đ n quy t đ nh c a các nhà đ u t là li u có nên n m gi cưở ấ ớ ế ế ị ủ ầ ư ệ ắ ữ ổ phi u c a công ty hay không? Và nh th s có tác đ ng đ i v i giá tr c phi uế ủ ư ế ẽ ộ ố ớ ị ổ ế c a công ty. Các c phi u tr c t c cao s thu hút nh ng ng i thích củ ổ ế ả ổ ứ ẽ ữ ườ ổ t c,thu hút nh ng nhà đ u t cá nhân có m c thu thu nh p th p. Ng c l iứ ữ ầ ư ứ ế ậ ấ ượ ạ nh ng c phi u tr c t c th p s thu hút nh ng ng i không thích c t c, víữ ổ ế ả ổ ứ ấ ẽ ữ ườ ổ ứ d nh các nhà đ u t cá nhân ph i ch u m c thu thu nh p cao. Khi công tyụ ư ầ ư ả ị ứ ế ậ ch n m t chính sách c t c nh t đ nh, công ty s thu hút m t nhóm nhà đ u tọ ộ ổ ứ ấ ị ẽ ộ ầ ư nh t đ nh. Khi thay đ i chính sách c t c thì công ty đó s thu hút m t nhóm nhàấ ị ổ ổ ứ ẽ ộ đ u t khác.thông th ng, thu nh p t c t c b đánh thu cao h n nhi u so v iầ ư ườ ậ ừ ổ ứ ị ế ơ ề ớ thu nh p t lãi v n. Vì th s r t logic khi rút ra k t lu n là các nhà đ u t cóậ ừ ố ế ẽ ấ ế ậ ầ ư th không thích nh n c t cể ậ ổ ứ mà thích nh n ti n m tậ ề ặ

Th hai, tác đ ng c a chi phí phát hành và s pha loãng quy n sứ ộ ủ ự ề ở h uữ :Vi c tr m c c t c cao cũng có nghĩa là công ty ph i huy đ ng v n t bênệ ả ứ ổ ứ ả ộ ố ừ ngoài khi c n v n đ u t . Khi đó công ty ph i ch u chi phí phát hành và s phaầ ố ầ ư ả ị ự loãng quy n s h u (khi phát hành thêm c phi u). Nh ng chi phí này có thề ở ữ ổ ế ữ ể khi n công ty không mu n tr m c c t c cao.Công ty có nên tr c t c hayế ố ả ứ ổ ứ ả ổ ứ không và tr v i t l nh th nào là f thu c vào m c đích,h ng nhìn c aả ớ ỷ ệ ư ế ụ ộ ụ ướ ủ t ng cty. Tr c khi quy t đ nh v chính sách c t c c a mình, các công ty nênừ ướ ế ị ề ổ ứ ủ cân nh c các y u t sau:ắ ế ố + c h i đ u t trong t ng laiơ ộ ầ ư ươ : Cân nh c t i c h i đ u t trong dài h n khiắ ớ ơ ộ ầ ư ạ quy t đ nh t l tr c t c s giúp công ty có đ c s ch đ ng v tài chính vàế ị ỷ ệ ả ổ ứ ẽ ượ ự ủ ộ ề gi m các chi phí do vi c ph i huy đ ng ngu n v n bên ngoài. M t công ty đangả ệ ả ộ ồ ố ộ có t c đ tăng tr ng cao v i nhi u d án h p d n nên tr m c c t c th p h nố ộ ưở ớ ề ự ấ ẫ ả ứ ổ ứ ấ ơ m t công ty không có nhi u c h i đ u t .ộ ề ơ ộ ầ ư + các r i ro kinh doanhủ : Vì vi c c t gi m c t c th ng gây tác đ ng tiêu c cệ ắ ả ổ ứ ườ ộ ự lên giá c phi u, các công ty ph i đ a ra m t m c c t c mà h có th duy trìổ ế ả ư ộ ứ ổ ứ ọ ể trong t ng lai. Vì th m t công ty v i thu nh p không n đ nh ho c theo chu kỳươ ế ộ ớ ậ ổ ị ặ nên đ t m t t l tr c t c th p đ tránh nh ng phi n ph c khi ph i c t gi mặ ộ ỷ ệ ả ổ ứ ấ ể ữ ề ứ ả ắ ả c t c.ổ ứ + yêu c u c a c đông c a công ty:ầ ủ ổ ủ Chính sách c t c c n phù h p v i yêu c uổ ứ ầ ợ ớ ầ c a c đông. N u c đông công ty là các cá nhân có m c thu thu nh p cao vàủ ổ ế ổ ứ ế ậ mong mu n đ c nh n lãi v n thì vi c tr c t c cao s không có ý nghĩa đ iố ượ ậ ố ệ ả ổ ứ ẽ ố v i h .ớ ọ + tính thanh kho n và kh năng huy đ ng v n c a công tyả ả ộ ố ủ : Kh i l ng tài s n cóố ượ ả tính thanh kho n cao và kh năng huy đ ng v n trên th tr ng tài chính cũng làả ả ộ ố ị ườ các y u t quy t đ nh m c chi tr c t c c a công ty. M t công ty có t c đế ố ế ị ứ ả ổ ứ ủ ộ ố ộ tăng tr ng nhanh v i thu nh p cao có th không mu n tr m c c t c cao n uưở ớ ậ ể ố ả ứ ổ ứ ế ph n l n v n c a công ty đ c đ u t vào các tài s n c đ nh và các tài s n l uầ ớ ố ủ ượ ầ ư ả ố ị ả ư đ ng có tính thanh kho n th p nh hàng t n kho và tài kho n ph i thu. Khộ ả ấ ư ồ ả ả ả năng huy đ ng v n trên th tr ng càng th p thì càng khi n công ty mu n giộ ố ị ườ ấ ế ố ữ l i thu nh p đ tái đ u t thay vì tr c t c cho c đông.ạ ậ ể ầ ư ả ổ ứ ổ + kh năng m t quy n ki m soát công ty:ả ấ ề ể N u các nhà qu n lý công ty e ng i vế ả ạ ề kh năng m t quy n ki m soát công ty thì h s r t ng i phát hành thêm cả ấ ề ể ọ ẽ ấ ạ ổ phi u m i. Trong tr ng h p này thì gi l i thu nh p đ ph c v nhu c u đ uế ớ ườ ợ ữ ạ ậ ể ụ ụ ầ ầ t , và do đó duy trì m c c t c th p, là chính sách h p lý, đ c bi t là khi t lư ứ ổ ứ ấ ợ ặ ệ ỷ ệ n trên v n c ph n c a công ty đã m c t i đa cho phép.ợ ố ổ ầ ủ ở ứ ố

Hi n t i, hai mô hình tr l i t c c ph n ph bi n là mô hình l i t c cệ ạ ả ợ ứ ổ ầ ổ ế ợ ứ ổ ph n n đ nh và mô hình l i t c c ph n th ng d . V i mô hình l i t c c ph nầ ổ ị ợ ứ ổ ầ ặ ư ớ ợ ứ ổ ầ

n đ nh, chính sách c t c n đ nh đ a ra tín hi u v s n đ nh trong kinhổ ị ổ ứ ổ ị ư ệ ề ự ổ ị doanh c a công ty. V i mô hình l i t c c ph n th ng d , l i nhu n dành trủ ớ ợ ứ ổ ầ ặ ư ợ ậ ả l i t c ch là ph n còn l i sau khi dành đ l i nhu n cho nhu c u tái đ u tợ ứ ỉ ầ ạ ủ ợ ậ ầ ầ ư

ho c tr n .Các công ty c ph n nên theo đu i m t chính sách c t c n đ nh,ặ ả ợ ổ ầ ổ ộ ổ ứ ổ ị nh t quán; nên theo đu i m t chính sách c t c an toàn: có t l chia c t c h pấ ổ ộ ổ ứ ỷ ệ ổ ứ ợ lý cho c đông, đ ng th i đ m b o m t t l l i nhu n tái đ u t đ duy trì sổ ồ ờ ả ả ộ ỷ ệ ợ ậ ầ ư ể ự tăng tr ng b n v ng c a công tyưở ề ữ ủ

2. S tác đ ng c a thu 2009ự ộ ủ ế ,2010 t i chính sách c t c c a các doanhớ ổ ứ ủ nghi p vi t nam?ệ ệ Lu t 2009 ậ thu su t thu TNDN s gi m t 28% xu ng còn 25% nhế ấ ế ẽ ả ừ ố ư

v y thì l i nhu n c a doanh nghi p s tăng lên nghĩa là c t c c a nhà đ u tậ ợ ậ ủ ệ ẽ ổ ứ ủ ầ ư s tăng lên.ẽ

Lu t Thu thu nh p cá nhân thì b t đ u năm 2010, các kho n thu nh p tậ ế ậ ắ ầ ả ậ ừ c t c, c phi u th ng s áp d ng m c thu su t 5%ổ ứ ổ ế ưở ẽ ụ ứ ế ấ .Đ n ngày lu t đi vàoế ậ ho t đ ng, r t có th nhi u công ty đ b o v l i ích cho các c đông và t o sạ ộ ấ ể ề ể ả ệ ợ ổ ạ ự h p d n đ i v i nhà đ u t s h n ch chi tr c t c ti n m t, chuy n hìnhấ ẫ ố ớ ầ ư ẽ ạ ế ả ổ ứ ề ặ ể th c phân ph i thu nh p cho c đông d i hình th c khác.ứ ố ậ ổ ướ ứ

Nói chung,vi c l a ch n chính sách c t c cao hay th p tùy thu c vàoệ ự ọ ổ ứ ấ ộ m c đích,vi c l a ch n nhóm đ u t c a cty. Các c phi u tr c t c cao sụ ệ ự ọ ầ ư ủ ổ ế ả ổ ứ ẽ thu hút nh ng ng i thích c t c,thu hút nh ng nhà đ u t cá nhân có m c thuữ ườ ổ ứ ữ ầ ư ứ ế thu nh p th p. Ng c l i nh ng c phi u tr c t c th p s thu hút nh ngậ ấ ượ ạ ữ ổ ế ả ổ ứ ấ ẽ ữ ng i không thích c t c, ví d nh các nhà đ u t cá nhân ph i ch u m c thuườ ổ ứ ụ ư ầ ư ả ị ứ ế thu nh p cao. Khi công ty ch n m t chính sách c t c nh t đ nh, công ty s thuậ ọ ộ ổ ứ ấ ị ẽ hút m t nhóm nhà đ u t nh t đ nh. Khi thay đ i chính sách c t c thì công ty đóộ ầ ư ấ ị ổ ổ ứ s thu hút m t nhóm nhà đ u t khácẽ ộ ầ ư

Câu 14 khi công ty mua c phi u qu thì VCSH thay đ i nh th nàoổ ế ỹ ổ ư ế

C phi u qu là c phi u do công ty c ph n đã phát hành và đ c chínhổ ế ỹ ổ ế ổ ầ ượ công ty mua l i.ạ

Các công ty c ph n mua c phi u qu có nh ng u đi m ổ ầ ổ ế ỹ ữ ư ể

+ Vì c phi u qu thu c quy n s h u chung c a công ty và đ c lo i trổ ế ỹ ộ ề ở ữ ủ ượ ạ ừ không chia c t c cho nên công ty có th mua c phi u qu đ làm l i cho cácổ ứ ể ổ ế ỹ ể ợ c đông hi n h u, hay nói cách khác khi lãnh đ o công ty đang ch u s c ép ph iổ ệ ữ ạ ị ứ ả có t l sinh l i trên c phi u t các c đông.ỷ ệ ờ ổ ế ừ ổ

+ Khi công ty có m t l ng ti n nhàn r i ch a có d án đ u t và cùng lúcộ ượ ề ỗ ư ự ầ ư ho t đ ng kinh doanh c a chính mình đang có chi u h ng t t, l i nhu n bìnhạ ộ ủ ề ướ ố ợ ậ quân cao h n các ngành khác mà mình d đ nh đ u t .ơ ự ị ầ ư

+ Khi công ty th y c phi u c a mình trên th tr ng giao d ch b s t gi mấ ổ ế ủ ị ườ ị ị ụ ả v s l ng và giá c phi u. Công ty tăng mua c phi u c a chính mình làmề ố ượ ổ ế ổ ế ủ tăng l ng c u v c phi u đ đ y giá lên ho c đ t mua làm nhi u l n đ làmượ ầ ề ổ ế ể ẩ ặ ặ ề ầ ể gi m s gi m giá trên th tr ng. Đây cũng là bi n pháp các công ty th ng làmả ự ả ị ườ ệ ườ trên th gi i, các công ty th ng dùng bi n pháp này đ t o “sóng” ch ng khoánế ớ ườ ệ ể ạ ứ cho chính mình. Do v y m t s các n c trong đó có c Vi t Nam s đ ùt raậ ộ ố ướ ả ệ ẽ ặ m t s quy ch v kh i l ng mua, ngu n v n mua, t l mua, không đ cộ ố ế ề ố ượ ồ ố ỷ ệ ượ mua c a ai . . . đ h n ch m t không tích c c c a vi c mua c phi u qu trênủ ể ạ ế ặ ự ủ ệ ổ ế ỹ th tr ng.ị ườ

+ Công ty mua c phi u qu đ th ng cho nhân viên. Đây là bi n phápổ ế ỹ ể ưở ệ th ng đ c áp d ng đ t o s g n bó, khích l nhân viên. Thông th ng vi cườ ượ ụ ể ạ ự ắ ệ ườ ệ dùng c phi u qu làm c phi u th ng ph i có ngu n thanh toán t qu khenổ ế ỹ ổ ế ưở ả ồ ừ ỹ th ng phúc l i.ưở ợ

+ Mua l i c phi u qu đ th i gian sau đi u ch nh gi m v n đi u l côngạ ổ ế ỹ ể ờ ề ỉ ả ố ề ệ ty. Tr ng h p này r t ít x y ra trên th c t .ườ ợ ấ ả ự ế

. Tuy nhiên khi nhìn m t cách khách quan, đ c l p chúng ta s có góc nhìnộ ộ ậ ẽ phân tích nh sau:ư

Vi c mua l i c phi u qu s làm gi m m t l ng ti n m t t i công ty.ệ ạ ổ ế ỹ ẽ ả ộ ượ ề ặ ạ Trên b ng cân đ i k toánả ố ế , c phi u quĩ đ c ghi vào m c v n c đôngổ ế ượ ụ ố ổ (shareholder equity) nh ng mang giá tr âm. V n ch s h u ph n ánh m c B,ư ị ố ủ ở ữ ả ở ụ ph n ngu n v n trên B ng cân đ i k toán s gi m đi m t l ng t ng đ ng.ầ ồ ố ả ố ế ẽ ả ộ ượ ươ ươ Do v y t ng tài s n trên B ng cân đ i k toán cũng gi m đi, làm cho giá trậ ổ ả ả ố ế ả ị doanh nghi p gi m.ệ ả

Vi c dùng ti n mua l i c phi u c a chính mình làm gi m giá tr doanhệ ề ạ ổ ế ủ ả ị nghi p trong s sách k toán, gi m l ng ti n m t hi n có cho th y công ty sệ ổ ế ả ượ ề ặ ệ ấ ẽ không có kh năng đ u t nhanh chóng, k p th i khi có th i c và c h i cho cácả ầ ư ị ờ ờ ơ ơ ộ d án m i. Xét v đ u t dài h n s nh h ng đ n kh năng sinh l i c a côngự ớ ề ầ ư ạ ẽ ả ưở ế ả ờ ủ ty.

Th tr ng là th c đo chính xác nh t v giá tr c a m t hàng hóa hay d chị ườ ướ ấ ề ị ủ ộ ị v cung c p. Do v y khi công ty dùng ti n mua c phi u qu đ làm gi m đàụ ấ ậ ề ổ ế ỹ ể ả gi m giá c a c phi u thì đ ng nghĩa v i vi c nhà đ u t đánh giá c phi u c aả ủ ổ ế ồ ớ ệ ầ ư ổ ế ủ

công ty không cao trên th tr ng. Các nhà đ u t đang th hi n s ch a tinị ườ ầ ư ể ệ ự ư t ng vào ho t đ ng doanh nghi p.ưở ạ ộ ệ

Chi phí mua c phi u qu h ch toán vào giá v n c phi u qu , chi phí bán cổ ế ỹ ạ ố ổ ế ỹ ổ phi u qu h ch toán gi m tr s ti n thu đ c do bán c phi u qu .Chêch l chế ỹ ạ ả ừ ố ề ượ ổ ế ỹ ệ gi a giá bán và giá mua đ c ghi vào th ng d v n c ph nữ ượ ặ ư ố ổ ầ

Cau 16 b n có th đ t l nh mua bán qua nh ng giao th c nàoạ ể ặ ệ ữ ứ

Nhà đ u t có th đ t l nh Mua/Bán ch ng khoán thông qua các ph ng th cầ ư ể ặ ệ ứ ươ ứ th ng dùng sau:ườ

• Tr c ti p t i sànự ế ạ • Đi n tho i ệ ạ • Fax • Internet,email • SMS • giao d ch tr c tuy n (front-office)ị ự ế

1. Đ t l nh tr c ti p t i sàn GD ặ ệ ự ế ạ + nhà đt ki m tra s d ti n và ch ng khoán trong tài kho n nh m đ m b o đư ể ố ư ề ứ ả ằ ả ả ủ ti n và ch ng khoán cho vi c giao d ch.ề ứ ệ ị + nhà đt vi t Phi u l nh mua/bán ch ng khoán r i chuy n cho Nhân viên giaoư ế ế ệ ứ ồ ể d ch t i Sàn giao d ch , kèm theo CMND/H chi u g c.ị ạ ị ộ ế ố + N u phi u l nh c a nhà đt h p l , Nhân viên giao d ch s nh p l nh vào hế ế ệ ủ ư ợ ệ ị ẽ ậ ệ ệ th ng, r i chuy n l nh vào SGD ch ng khoán TP. H Chí Minh ho c S GDố ồ ể ệ ứ ồ ặ ở ch ng khoán Hà n i.ứ ộ + Phòng môi gi i s thông báo k t qu giao d ch cho nhà đt .ớ ẽ ế ả ị ư 2/ Đ t l nh qua đi n tho i:ặ ệ ệ ạ Tr ng h p khách hàng đ t l nh qua đi n tho i thì khách hàng ph i giao d chườ ợ ặ ệ ệ ạ ả ị qua s đi n tho i đ c ch đ nh c a Công ty có g n b ph n ghi âm đ ghi âmố ệ ạ ượ ỉ ị ủ ắ ộ ậ ể l i đ c toàn b n i dung đ t l nh c a khách hàng khi nh n l nh. ạ ượ ộ ộ ặ ệ ủ ậ ệ Đ đ t l nh, nhà đt dùng s đi n tho i đã đăng ký đ g i t i s đi n tho i chể ặ ệ ư ố ệ ạ ể ọ ớ ố ệ ạ ỉ đ nh c a ctyị ủ + Sau khi nh n l nh giao d ch c a quý khách, nhân viên giao d ch s chuy nậ ệ ị ủ ị ẽ ể l nh vào SGDCK TP.H Chí Minh ho c S GDCK Hà n i nhanh chóng và chínhệ ồ ặ ở ộ xác.

+ Phòng môi gi i s thông báo k t qu giao d ch cho nhà đtớ ẽ ế ả ị ư + sau đó, khách hàng ph i đ n Sàn giao d ch c a cty CKđ vi t phi u cho nh ngả ế ị ủ ể ế ế ữ l nh đ t qua đi n tho i. ệ ặ ệ ạ

3. Đ t l nh qua Fax:ặ ệ + nhà đtư làm th t c đăng ký giao d ch qua Fax t i Công ty ch ng ủ ụ ị ạ ứ + nhà đt ki m tra s d ti n và ch ng khoán trong tài kho n nh m đ m b o đư ể ố ư ề ứ ả ằ ả ả ủ ti n và ch ng khoán cho vi c giao d ch.ề ứ ệ ị + Ti n hành đ t l nh qua Fax ế ặ ệ + Sau khi nh n l nh giao d ch c a nhà đt , nhân viên giao d ch s chuy n l nhậ ệ ị ủ ư ị ẽ ể ệ vào SGDCK TP.H Chí Minh ho c S GDCK Hà n i nhanh chóng và chính xác. ồ ặ ở ộ + Phòng môi gi i s thông báo k t qu giao d ch cho nhà đtớ ẽ ế ả ị ư + sau đó, khách hàng ph i đ n Sàn giao d ch đ vi t phi u cho nh ng l nh đ tả ế ị ể ế ế ữ ệ ặ ho c chuy n l i l nh g c. ặ ể ạ ệ ố

4.đ t l nh qua SMSặ ệ : g i SMS theo 1 cú fáp qui đ nh cho t ng lo i l nh và g i đ n s dv qui đ nhử ị ừ ạ ệ ử ế ố ụ ị K t qu giao d ch ch ng khoán s đ c thông báo nhanh nh t t i nhà đt theoế ả ị ứ ẽ ượ ấ ớ ư nhi u cách:ề + Ki m tra qua Internetể + Tr c ti p t i Sàn giao d ch ự ế ạ ị + Qua email ngay khi có giao d ch kh p l nh ị ớ ệ + Qua SMS ngay t c th i (n u l nh kh p toàn b ) ho c cu i phiên giao d chứ ờ ế ệ ớ ộ ặ ố ị n u l nh kh p m t ph n).ế ệ ớ ộ ầ

5.đ t l nh qua internet,emailặ ệ :truy c p vào web c a cty CK và vào TK c aậ ủ ủ mình,ti n hành đ t l nh nh nh vi t fi u l nh thông th ngế ặ ệ ư ư ế ế ệ ườ

6.ph ng th c giao d ch tr c tuy n (front-officeươ ứ ị ự ế ) : f ng th c m i này, VNươ ứ ớ ở m i áp d ng 1 th i jan ng n,và m i ch 1 s ít cty CK áp d ng.ớ ụ ờ ắ ớ ỉ ố ụ nhà đ u t đ t l nh đ n nhân viên môi gi i c a CTCK, nhân viên này sau khiầ ư ặ ệ ế ớ ủ ki m tra tính h p l c a l nh và xác nh n thì l nh đ c chuy n th ng vào hể ợ ệ ủ ệ ậ ệ ượ ể ẳ ệ th ng c a HOSEố ủ ho c nhà đ u t có th đ t l nh t xa b ng ph n m m do CTCK cung c p vàặ ầ ư ể ặ ệ ừ ằ ầ ề ấ ph n m m t ki m tra s d ti n, ch ng khoán tr c khi đ a th ng l nh vàoầ ề ự ể ố ư ề ứ ướ ư ẳ ệ h th ng HOSEệ ố

a.Điều kiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán b.Điều kiện niêm yết cổ phiếu trên TT giao dịch CK (TT GDCK Hà Nội) 1.lệnh thị trường(MP)(áp dụng trong thời gian giao dịch liên tục) Là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc ở trên mà khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn theo nguyên tắc ở trên và không thể tiếp tục khớp thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh jới hạn( LO) mua (bán) tại mức giá cao (thấp) hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó Không nhập được khi không có lệnh đối ứng (No market price available). 2.Lệnh jới hạn (LO) (áp trong khớp lệnh định kỳ và liên tục) LGH là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn mà người đặt lệnh chấp nhận được LGH thường 0 thể thực hiện ngay nên nhà đầu tư fải xđ thời jan hiệu lực của lệnh.Hiệu lực của lệnh: kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ .trong khoảng thời jan này khách hang có thể thay đổi mức já jới hạn

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang