Thành viên hungtran

Đề cương ôn tập Hóa 8 kì 2

- 04/26/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống 10,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 10,000 VNĐ (7 trang)
Thành viên hungtran

Đề cương ôn tập Hóa 8 kì 2

- 04/26/2012
4,042
Báo lỗi

Đây là đề cương ôn tập hóa 8 kì 2. Đề cương này đầy đủ các chương trong học kì 2. Đề cương này là các đề tự luyện thi học kì 2 hóa 8. Mỗi đề thi  gồm hai phần: phần trắc nghiệm mỗi câu có số điểm là 0,25 đ, phần tự luận tùy vào từng câu.
Các đề tương đối đẫy đủ nội dung của chương trình học kì 2.
Chúc các em thi tốt

Nội dung
hoa 8

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( Đề 1)

I.Trắc nghiệm (2,0 điểm) Ghi lại chữ cái A hoặc B, C, D trước đáp án đúng Câu 1: Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm? A. KMnO4, KClO3 B. H2O, KClO3 C. K2MnO4, KClO D. KMnO4, H2O Câu 2: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit: A. CaCO3, CaO, MgO B. ZnO, K2O, CO2, SO3 C. HCl, MnO2, BaO, P2O5 D. FeO, Fe2O3, NO2, HNO3 Câu 3: Thành phần không khí theo tỉ lệ thể tích là : A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi. C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. Câu 4: Nhóm chất nào sau đây đều là axit: A: HCl, H2SO4, KOH, B. Na2O , HNO3, HCl, H2SO4 C: HNO3, HBr, H3PO4 D. HNO3, NaCl, HBr. Câu 5 . Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng thế ? A. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O B. CaO + H2O → Ca(OH)2 C. 2KMnO4

0t → K2MnO4 + MnO2 + O2 D. CuO + H2

0t → Cu + H2O

Câu 6 . Công thức hóa học của muối Natrisunphat là: A: Na2SO3 B: NaSO4 C: Na2SO4 D: Na(SO4)2 Câu 7 . Nồng ñộ phần trăm của dung dịch cho biết A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch B. Số gam chất tan trong 100gam dung dịch. C. Số gam chất tan trong 100gam dung môi. D. Số gam chất tan trong 1 lít nước. Câu 8 . Nồng ññộ mol của dung dịch coù chứa 10 gam NaOH trong 500 ml dung dịch laø: A. 0,5 M B. 1M C. 0,25M D. 0,1M. II> Tự luận: ( 8,0điểm) Câu 1: ( 2,0 điểm) Sự cháy là gì? Sự oxi hóa chậm là gì? Lấy ví dụ cho mỗi loại. Câu 2: ( 1,0 điểm) Hãy viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi sau: K → K2O → KOH. Câu 3: ( 1,0 điểm) Kí hiệu sau đây cho biết điều gì?

S 3KNO (20

0 C) = 31,6g Câu 4: ( 1,0 điểm) Từ muối NaCl, nước cất và những dụng cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế 200g dung dịch NaCl 20%. Câu 5: ( 3,0 điểm) Cho 6,5g Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 1M . a/ Viết phương trình hóa học xảy ra. b/ Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. c/Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng ( Zn = 65; H = 1; Cl= 35,5; O =16; Na = 23)

ÑAÙP AÙN

Câu 1 A Câu 2 B Câu 3 C Câu 4 C Câu 5 D Câu 6 C Câu 7 B Câu 8 A

Câu 1

* Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng * Ví dụ: Đốt phốt pho trong oxi có tỏa nhiệt và phát sáng * Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng * Ví dụ: Các đồ vật bằng gang thép trong tự nhiên biến thành sắt oxit. ( Học sinh có thể lấy ví dụ khác đúng vẫn đạt điểm tối đa)

Câu 2

1. 4K + O2 → 2 K2O 2. K2O + H2O → 2KOH

Câu 3 S 3KNO (20

0 C) = 31,6g, có nghĩa là: Ở 200C, trong 100g nước chỉ có thể

hòa tan tối đa là 31,6g KNO3 để tạo ra dung dịch bão hòa

Câu 4

* Tính toán - Khối lượng NaCl cần dùng:

mNaCl = 200 20

100 x

= 40 (g) - Khối lượng nước cần dùng: m

2H O = mdd – mct = 200 -40 = 160 (g) * Cách pha chế: - Cân 40g NaCl khan cho vào cốc có dung tích 300ml - Cân 160g H2O ( hoặc đong 160ml nước) cho dần dần vào cốc, khuấy đều. Ta được 200g dung dịch NaCl 20%.

Câu 5

a/ Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

b/ Số mol của Zn: Znn = 6,5 65

= 0,1 mol

Theo PTPƯ , n 2H = n Zn = 0,1 mol

Thể tích khí H2 ( đktc): v 2H = 0,1 x 22,4 = 2,24 lit c/ Số mol HCl: n HCl = 2 x 0,1 = 0,2 mol Thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng:

v HCl = M

n

C =

0, 2 1

= 0,2 lit

Tổng ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( Đề 2)

I.Trắc nghiệm (2,0 điểm) Ghi lại chữ cái A hoặc B, C, D trước đáp án đúng Câu 1: Oxit là hợp chất của oxi với: A. Một nguyên tố kim loại B. Một nguyên tố phi kim khác C. Các nguyên tố hóa học khác D. Một nguyên tố hóa học khác Câu 2: Sự oxi hoá chậm là:

A. Sự oxi hoá mà không toả nhiệt. B. Sự oxi hoá mà không phát sáng. C. Sự oxi hoá toả nhiệt nhưng không phát sáng. D. Sự tự bốc cháy Câu 3:Trong chương trình em học oxit được chia ra làm mấy loại chính ? A. 2 loại B. 3 loại C. 4 loại D. 5 loại Câu 4: Nhóm chất nào sau đây đều là bazơ: A: AgCl, KOH, Cu(OH)2,Zn(OH)2 B. NaOH, BaSO4, Pb(OH)2, Fe(OH)2 C: Fe(OH)3, Ca(OH)2, Ba(OH)2, H3PO4 D. KOH, NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2 Câu 5 . Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế ? A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

C. 2KMnO4 0t

→ K2MnO4 + MnO2 + O2 D. CuO + H2 0t

→ Cu + H2O

Câu 6 . Công thức hóa học của axit sunfuhiđric là: A: H2SO3 B: H2S C: H2SO4 D: H2SiO3

Câu 7 . Noàng ñoä mol cuûa dung dòch cho bieát : A. Soá gam chaát tan trong 1 lít dung dòch. B. Soá mol chaát tan trong 1 lít dung moâi. C. Soá gam chaát tan trong 1 lít dung moâi. D. Soá mol chaát tan trong 1 lít dung dòch Câu 8 . Hòa tan hoàn toàn 50gam muối ăn (NaCl) vào 200g nước ta thu được dung dịch có nồng độ là A. 15% B. 20% C. 25% D. 28% II. Tự luận: ( 8,0điểm) Câu 1: ( 2,0 điểm) Nêu điều kiện phát sinh và các biện pháp dập tắt sự cháy. Câu 2: ( 1,0 điểm) Hãy viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi sau: P → P2O5 → H3PO4. Câu 3: ( 1,0 điểm) Kí hiệu sau đây cho biết điều gì?

S 4CuSO (100

0 C) = 75,4g Câu 4: ( 1,0 điểm) Từ muối CuSO4, nước cất và những dụng cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế 300ml dung dịch CuSO4 3M Câu 5: ( 3,0 điểm) Cho 13g Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 0,2M . a/ Viết phương trình hóa học xảy ra. b/ Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. c/Tính thể tích dung dịch HCl 0,2M đã dùng ( Zn = 65; H = 1; Cl= 35,5; O =16; Na = 23)

ÑAÙP AÙN ĐỀ 2 Câu 1 D Câu 2 C Câu 3 A Câu 4 D Câu 5 C Câu 6 B Câu 7 D Câu 8 B

Câu 1

* Các điều kiện phát sinh sự cháy: - Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy - Phải có đủ khí oxi cho sự cháy * Các biện pháp dập tắt sự cháy: - Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy - Cách li chất cháy với khí oxi

Câu 2

1. 4P + 5O2 → 2 P2O5 2. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Câu 3 S 4CuSO (100

0 C) = 75,4g, có nghĩa là: Ở 1000C, trong 100g nước chỉ có thể

hòa tan tối đa là 75,4g CuSO4 để tạo ra dung dịch bão hòa

Câu 4

* Tính toán - Số mol của CuSO4: n

4CuSO =

3 300 1000 x

= 0,9 mol

- Khối lượng của0,9 mol CuSO4: m

4CuSO = 0,9 x 160 = 144(g)

* Cách pha chế: - Cân lấy 144g CuSO4 khan cho vào cốc có vạch chia độ dung tích 500ml - Đổ dần dần nước cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 300ml dung dịch. Ta được 300ml dung dịch CuSO4 3M

Câu 5

a/ Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

b/ Số mol của Zn: Znn = 13 65

= 0,2 mol

Theo PTPƯ , n 2H = n Zn = 0,2 mol

Thể tích khí H2 ( đktc): v 2H = 0,2 x 22,4 = 4,48 lit c/ Số mol HCl: n HCl = 2 x 0,2 = 0,4 mol Thể tích dung dịch HCl 0,2M cần dùng:

v HCl = M

n

C =

0, 4 0, 2

= 0,2 lit

Đề 3

PHAÀN I - TRAÉC NGHIEÄM: (5 ñieåm) Khoanh troøn vaøo moät trong caùc chöõ caùi A hoaëc B, C, D ñöùng tröôùc phöông aùn choïn ñuùng

Caâu 1: Coâng thöùc hoùa hoïc cuûa moät hôïp chaát goàm nguyeân toá keõm (Zn) vôùi nhoùm (SO4)laø: A. ZnSO4 B. Zn2SO4

C. Zn2(SO4)3 D. Zn(SO4)2 Caâu 2: Duøng giaáy quyø tím ta khoâng theå nhaän bieát ñöôïc dung dòch naøo sau ñaây?

A. Dung dịch NaCl B. Dung dịch HCl C. Dung dịch H2SO4 D. Dung dịch KOH

Caâu 3: Trong caùc phöông trình hoùa hoïc sau, phöông trình hoùa hoïc thuoäc loaïi phaûn öùng theá laø: A. 2H2O →dp 2H2↑ + O2↑

B. 5O2 + 4P → ot

2P2O5 C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 ↑ D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Caâu 4: Hoøa tan 5 g muoái aên vaøo 45 gam nöôùc. Noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch thu ñöôïc laø:

A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

Caâu 5: Ngaäm oáng thuûy tinh roài thoåi vaøo coác nöôùc nguyeân chaát, dung dòch thu ñöôïc coù tính axit,

chaát khí gaây neân tính axit ñoù laø:

A. Hiñro B. Oxi C. Cacbon ñioxit D. Nitô

Caâu 6: Soá gam muoái aên (NaCl) coù trong 2 lít dung dòch NaCl 0,5M laø:

A. 5,85 gam B. 58,5 gam C. 11,7 gam D. 117 gam

Caâu 7: Caâu phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng? A. Hoøa tan 5 gam muoái aên vaøo 100 ml nöôùc ta coù noàng ñoä mol cuûa dung dòch laø 0,5M B. Muoái natri cacbonat coù coâng thöùc hoùa hoïc laø NaHCO3 C. Natri, kali laø nhöõng chaát tan ñöôïc trong nöôùc

D. Kieàm laø bazô khoâng tan ñöôïc trong nöôùc.

Caâu 8: Nöôùc bieån chöùa 3,5% muoái aên (NaCl). Khi laøm bay hôi 100 kg nöôùc bieån, ta thu ñöôïc soá gam muoái aên laø:

A. 3,5 gam B. 35 gam C. 350 gam D. 3500 gam Caâu 9: Ñoä tan cuûa chaát khí trong nöôùc seõ taêng neáu:

A. Giaûm nhieät ñoä vaø giaûm aùp suaát B. Taêng nhieät ñoä vaø giaûm aùp suaát C. Giaûm nhieät ñoä vaø taêng aùp suaát D. Taêng nhieät ñoä vaø taêng aùp suaát

Caâu 10: Trong caùc nhoùm chaát sau ñaây, nhoùm chaát naøo goàm toaøn muoái? A. NaOH; K2O; CuO; HCl B. KOH; CaCO3; HNO3; Ca(OH)2

C. Na2CO3 ; H3PO4; NaCl; Na3PO4 D. CaCO3; Na3PO4 ; CuSùO4 ; KCl

PHAÀN II - TÖÏ LUAÄN: (5 ñieåm) Caâu 1: (2 ñieåm) Vieát caùc phöông trình hoùa hoïc theo sô ñoà bieán hoùa sau (ghi ñieàu kieän phaûn öùng

neáu coù)

KClO3 → O2 → CuO → H2O → KOH Caâu 2: (3 ñieåm) Cho 11,5 gam kim loaïi natri (Na) vaøo moät coác thuûy tinh chöùa nöôùc. a) Vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa phaûn öùng? b) Tính khoái löôïng nöôùc ñaõ tham gia phaûn öùng? c) Tính khoái löôïng NaOH taïo thaønh sau phaûn öùng? d) Tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch sau khi phaûn öùng keát thuùc? Bieát raèng khoái

löôïng nöôùc trong coác khi ñem laøm thí nghieäm laø189 gam. (Cho bieát: H = 1 ; O = 16 ; Na = 23 )

Baøi laøm:

ÑAÙP AÙN & BIEÅU ÑIEÅM PHAÀN I – TRAÉC NGHIEÄM:

Caâu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Choïn ñuùng

A

A

C

B

C

B

C

D

C

D

PHAÀN II - TÖÏ LUAÄN: Caâu 1:

Thaønh phaàn Noäi dung ñaùp aùn

1 2KClO3 →

ot 2KCl + 3O2

2

O2 + 2Cu → ot 2CuO

3

CuO + H2 → ot Cu + H2 O

4

2H2 O + 2K → 2KOH + H2 ↑

Caâu 2:

Thaønh phaàn Noäi dung ñaùp aùn

a

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑ 2mol ……..….2mol………………..2mol………………...1mol

b

1

Soá mol cuûa 11,5g Na: nNa = 5,023 5,11

= (mol)

2 Theo PT: nH2O = nNa = 0,5 (mol)

3

Khoái löôïng nöôùc ñaõ tham gia phaûn öùng mH2O = n . M = 0,5 . 18 = 9 (gam)

c

Theo PT: nNaOH = nNa = 0,5 (mol) Khoái löôïng NaOH taïo thaønh sau phaûn öùng mNaOH = n . M = 0,5 . 40 = 20 (gam)

d

1

Khoái löôïng nöôùc coøn laïi sau phaûn öùng laø: 189 – 9 = 180 (gam)

2

Khoái löôïng dung dòch sau phaûn öùng laø: mdd = 180 + 20 = 200 (gam) Noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch sau phaûn öùng laø:

C% = %100. dd

ct

m

m = =%100

200 20 10%

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang