Tài liệu

Đề cương môn luật dân sự

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2017     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 44
Tài liệu Đề cương môn luật dân sự - tài liệu, sách iDoc.VnChứng minh Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Một ngành luật được gọi là
ÔN T P LU T DÂN S
u 1. Chøng minh LuËt d©n lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong tng
ph¸p luËt ViÖt Nam.
t ngµnh luËt ®îc i ®éc lËp trong tng ph¸p luËt khi ®èi tîng
®iÒu chØnh rng ph¬ng ph¸p ®u chØnh riªng. XuÊt ph¸t gãc ®é ®ã ®Ó
chøng minh ®u LuËt n lµt ngµnh luËt ®éc lËp trong tng ph¸p
luËt ViÖt Nam th× ta phi lµm râ LuËt D©n cã ®èi t îng ®iÒu chØnh riªng
ph¬ng ph¸p ®u chØnh riªng.
§èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt n lµ quan tµi n vµ quan nh©n
th©n trongc giao lun sù.
Quan hÖ tµi s¶n lµ quan hÖ gi÷a ngêi i ngêi th«ng qua t tµi n nhÊt
®Þnh. Theo ®u 172 - LuËt n kh¸i niÖm tµi n bao gåm: tiÒn, giÊy
trÞ g ®îc b»ng tiÒn, c quyÒn vÒ tµi s¶n. Tµi n trong LuËt n ®îc
hu theo nghÜa ng kh«ng chØ lµ vËt thuéc ai, do an chm u, dông,
®Þnh ®o¹t bao gåm viÖc dÞch chun tµi n chñ thÓ nµy sang chñ
thÓ kh¸c.
Quan tµi n do l·nh ®¹o ®u chØnh gåm 5 nhiÖm vô:
-Quan h÷u (bao gåm c¶ së h÷u trÝ t)
-Quan nghÜa vô d©n hîp ®ång d©n
-Quan thõa
-Quan chun qun sö dông ®Êt
-Quani thêng thiÖt i
c quan tµi s¶n do LuËt n ®iÒu chØnh lµ quan tµi n mang
tÝnh chÊt hµng ho¸ - tiÒnc ®Æc ®m sau:
îc h×nh thµnh theo quy luËt gi¸ trÞi chung lµ®Òn bï ngang gi¸. Sù ®Òn
t¬ng ®¬ng ®Æc tr ng cña c¸c quan hÖn sù. Tuy nhiªn, trong giao lun
còng tån t¹i nng quan hÖ kh«ng mang tÝnh chÊt ®Òn t¬ng ®¬ng (tÆng,
cho, thõa kÕ) . Nhng nng quan hÖy kh«ng phi lµ c¬ b¶n vµ phæ biÕn.
-Quan hÖ tµi s¶n lu«n mang tÝnh ý chÝ, ®ã chÝnh lµ môc ®Ých vµ ®éng c¬ cña
c chñ thÓ tham gia quan tµi s¶n. Tuy nhn, ý chÝ cña c¸c chñ thÎ pi phï
pi ý chÝ Nhµ níc.
èi tîng cña quan tµi n lµ nng tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
d©n sù vµ phi lµ nh÷ng tµi n ®îc phÐp lu th«ng.
1
i t ch chung nhÊt quan tµi n do LuËt n ®u chØnh lµ
nh÷ng quan hÖ kinh tÕ -x· héi thÓ tng qua viÖc chmu, dông, ®Þnh
®o¹t ®èi it tµi n nhÊt ®Þnh theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng
tu©n theo quy luËt g trÞ.
Quan nn tn lµ quan gi÷a ngêi víi ngêi vÒ t gi¸ trÞ th©n nh©n
cña nn chøc ®îc ph¸p luËt ta nhËn.Qun nn tn lµ quyÒn d©n
g¾n liÒn víii chñ t nguyªn t¾c kh«ng t dÞch chun cho chñ
thÓ kh¸c.
c quan nh©n th©n do LuËt n sù ®u chØnh chia lµm hai nm:
-Quan nh©n th©n kh«ng g¾n liÒn i tµi n (quyÒn t¸c gi, qun tªn
gäi,nhnh, uy tÝn).
-Quan nh©n th©n g¾n liÒn víi tµi s¶n (quyÒn t¸c gi¶, qun h÷u c«ng
nghp).
i tÝnh ch lµ t ngµnh luËt ®éc lËp LuËt n ph¬ng ph¸p ®u
chØnh rng. LuËt D©n ®iÒu chØnh c quan ph¸p luËt n theo ph-
¬ng ph¸p:
-Ph¬ng ph¸pnh ®¼ngt pp lý ga c¸c chñ t khi tham gia quan hÖ
ph¸p luËt n sù.
-Ph¬ng ph¸p tù ®Þnh ®o¹t cña c¸c chñ t trong viÖc tham gia o c¸c quan hÖ
d©n sù.
-Ph¬ng ph¸p tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ
-Tham gia quan ph¸p luËt d©n
u 2. C¸c nguyªn t¾c cña l·nh ®¹o ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c chÕ
®Þnh d©n sù ®· häc ë phÇnt cña Bé LuËt n sù.
Ngun c cña LuËt n lµ nng t tëng chñ ®¹o, qn triÖt toµn bé néi
dung LuËt n còng nh ®Þnh híng n cho viÖc thùc hiÖnc qun vµ
nghÜa d©n sù.
c ngunc cña LuËt D©n sù cã thÓ chia thµnh bèn nm:
-Nm nguyªn t¾c t hn tÝnh ph¸p chÕ
-Nm nguyªn t¾c t hn bnc truyÒn tng d©n téc
-Nm nguyªn t¾c t hn bn chÊt cña quan d©n
-Ngun t¾c ¸p dông tËp qu¸n, ¸p dông t¬ng tù ph¸p luËt
thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nng nguyªn t¾c cña LuËt n sù ®îc t hiÖn
®Ëm nÐt trongc chÕ ®Þnh cña phÇnt Bé LuËt n sù.
2
1.Nhãm nguyªn t¾c thÓ hiÖn tÝnh pp chÕ
-Ngun t¾c t«n träng i Ých a Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng, quyÒn vµ lîi Ých
p ph¸p cña ngêi kc.
Ngun t¾c nµy ®· ®îc thÓ hiÖn trong chÕ ®Þnh vÒ quyÒn nn th©n. §iÒu
26 - LuËt n sù quy ®Þnh: "Kh«ng ai ®îc l¹m dông quyÒn nn th©n cña
nh x©m ph¹m ®Õn lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng qun lîi Ých
p ph¸p cña ngêi kc".
-Ngun t¾c tn thñ ph¸p luËt
-ChÕ ®Þnh giao dÞch d©n lµ chÕ ®Þnh qu¸n triÖt nguyªn t¾c nµy râ rÖt
nhÊt. Mét giao dÞch n cã i dung tr¸i ph¸p luËt ®¬ng nhiªn lµ v« hu,
mét giao dÞch d©n kh«ng tu©n thñ qi cña ph¸p luËt vÒ h×nh thøc thÓ
coi lµ v« hu.
-Ngun t¾c t«n träng b¶o vÖ quyÒn nn th©n
ChÕ ®Þnh qun nh©n tn quy ®Þnh: "Mäi ngêi nghÜa t«n träng
qun nh©n th©n cña ngêi kh¸c".Quy ®Þnh y chÝnh lµ cô thÓ hnguyªn
t¾c trªn.
2.Nhãm nguyªn c thÓ hiÖn n c truyÒn tng d©n téc trong giao lu d©n
sù.
-Ngun t¾c t«n träng ®¹o ®øc truyÒn tng d©n téc trong:
ChÕ ®Þnh giao ch n ®· ®Æt ra n ®Ò giao dÞch d©n phi kh«ng
tr¸i ph¸p luËt ®¹o ®øc i. T«n träng ®¹o ®øc héi mét ®iÒu kiÖn cã
hu lùc cña giao dÞch d©n sù.
-Ngun t¾c hoµ gi:
ChÕ ®Þnh ti hiÖu quy ®Þnh viÖc hoµ gi¶i thÓ lµm gi¸n ®o¹n ti
hu. §iÒu ®ã nghÜa LuËt D©n rÊt coi träng viÖc hoµ gi trong c
tranh chÊp d©n sù.
3.Nhãm nguyªn t¾c thÓ hiÖnn chÊt cña quan d©n sù.
-Ngun t¾c tù do, tù ngun cam kÕt, th thuËn
Ngun t¾c nµy ®îc thÓ hn trong chi giao dÞch n . t ®iÒu kiÖn
hu lùc cña giao dÞch d©n lµ mäi ngêi tham gia giao dÞch hoµn toµn tù
nguyÖn. Khi giao dÞch d©n ®îc x¸c lËp do cìng Ðp th× v« hiÖu.
-Ngun t¾c b×nh ®¼ng
chÕ ®Þnh ng lùc ph¸p luËt d©n sù, ng lùc nh vi d©n cña nh©n
quy ®Þnh: "Mäi ngêi cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n nh nhau" (kho¶n 2 § 46).
-Ngun t¾c thiÖn chÝ, trung thùc
3
Đề cương môn luật dân sự
Chứng minh Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Một ngành luật được gọi là độc lập trong hệ thống pháp luật khi nó có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng. Xuất phát từ góc độ đó để chứng minh điều Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam thì ta phải làm rõ Luật Dân sự có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2017     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201745
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166018
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2008 Lượt xem: 147365
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135619
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96095
tâm lý học đại cương Lượt tải: 503 Lượt xem: 83438
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66272